Przedmiot: Historia powszechna XX wieku po 1945 r. Kod Ects: 08. 3-xxxx-140Pobieranie 60.53 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar60.53 Kb.
Przedmiot: Historia powszechna XX wieku po 1945 r.

Kod ECTS: 08.3-xxxx-140

Punkty ECTS: patrz wykład

Rodzaj studiów: studia niestacjonarne I stopnia rok III

Liczba godzin: 10

Prowadzący: dr Joanna Janus

Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Forma zaliczenia: zaliczenieCele: Ukazanie mechanizmów kształtowania powojennego ładu międzynarodowego, zapoznanie studentów z genezą oraz specyfiką kluczowych konfliktów powojennego świata; doskonalenie umiejętności interpretacji tekstów źródłowych oraz pracy z mapą.
Wykaz tematów:

1. Zajęcia organizacyjne: zapoznanie studentów z programem zajęć, literaturą, warunkami

uzyskania zaliczenia (1 godzina dydaktyczna) Geneza konfliktu palestyńsko-izraelskiego

(1 godzina dydaktyczna)

2. Konflikt arabsko-żydowski w latach 1952-1973

3. Problem niemiecki w polityce mocarstw w latach 1945-1949

4. Chiny i Japonia w polityce mocarstw w latach 1945-1951

5. Konflikt wietnamski w latach 1945-1975
Lp . 1

Temat zajęć:

Geneza konfliktu palestyńsko-izraelskiego (temat realizowany w oparciu o film dokumentalny 17 VII 1947 roku – Exodus. Narodziny Państwa Izrael)Zakres tematyczny:
Bliski Wschód po zakończeniu II wojny światowej; Liga Państw Arabskich; koncepcje utworzenia państwa żydowskiego; powstanie Izraela – V 1948 r.; pierwsza wojna arabsko-żydowska (1948-1949); problem uchodźców


Literatura podstawowa:
Chojnowski A., Tomaszewski J., Izrael, Warszawa 2001

Cohn-Sherbok D., El-Alami D., Konflikt palestyńsko-izraelski, PIW, Warszawa 2002
Literatura pomocnicza:
Bensimon D., Errera E., Żydzi i Arabowie. Historia współczesnego Izraela, Warszawa 2000

Fryzeł T., Liga Państw Arabskich, Warszawa 1981

Gordon T., Szpiedzy Gideona. Tajna historia Mossadu, Warszawa 2000.

Katz S., Aman. Wywiad wojskowy Izraela, Warszawa 1999

Lapierre D., Collins L., O Jerusalem. Dramatyczna opowieść o powstaniu państwa Izrael, Wrocław 1998

Patek A., Wielka Brytania wobec Izraela w okresie pierwszej wojny arabsko-izraelskiej (maj 1946-styczeń 1949), Kraków 2002

Piotrowski J., Spór o Palestynę, Warszawa 1983

Świeca J., Regionalne i globalne oddziaływanie międzynarodowe w kryzysie bliskowschodnim (1947-1992), Katowice 1993Lp. 2

Temat zajęć:

Konflikt arabsko-żydowski w latach 1952-1973Zakres tematyczny:
Zamach stanu w Egipcie – 22/23 VII 1952; powstanie Republiki Egiptu–18 VI 1953; polityka Nasera (traktat z Wielką Brytanią w sprawie ewakuacji wojsk–19 X 1954, stosunek do Izraela, udział w ruchu państw niezaangażowanych); nacjonalizacja kanału sueskiego i jej skutki (26 VII 1956); wojna izraelsko-arabska 1956; interwencja francusko-brytyjska; stanowiska USA i ZSRS; doktryna Eisenhowera; wojna sześciodniowa 1967; akcje terrorystyczne w 1972; wojna Jom Kippur (wojna Ramadanu) 1973


Literatura podstawowa:
Chojnowski A., Tomaszewski J., Izrael, Warszawa 2001

Cohn-Sherbok D., El-Alami D., Konflikt palestyńsko-izraelski, Warszawa 2002

Corm G., Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konfliktu 1956-2003, Warszawa 2003


Literatura pomocnicza:
Bania R., Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Bliskiego Wschodu za prezydentury Dwighta Eisenhowera (20.01.1953-20.01.1961), Toruń 2000

Bensimon D., Errera E., Żydzi i Arabowie. Historia współczesnego Izraela, Warszawa 2000

Biziewski J., Kubiak K., Yom Kippur, Warszawa 1995

Chorośnicki H.,Ruch niezaangażowania w polityce światowej 1961-1976, „Universitas” 1993

Fijałkowski W., Kanał Sueski, Warszawa 1978

Gordon T., Szpiedzy Gideona. Tajna historia Mossadu, Warszawa 2000.

Johnson P., Historia świata od roku 1917, Londyn 1993 i następne wydania (R. XIV: „Pokolenie Bandungu”)

Katz S., Aman. Wywiad wojskowy Izraela, Warszawa 1999

Kubiak K. Wojna sześciodniowa, Warszawa 1992

Mejcher H., Synaj, 5 czerwca 1967: Zarzewie konfliktów na Bliskim Wschodzie,

Warszawa 1999

Świeca J., Regionalne i globalne oddziaływanie międzynarodowe w kryzysie bliskowschodnim (1947-1992), Katowice 1993

Wróblewski B., Polityka Stanów Zjednoczonych wobec sojuszu egipsko-radzieckiego w latach 1971-1976, Toruń 2002

Zarys dziejów Afryki i Azji 1869-1996. Historia konfliktów, red. Bartnicki A., Warszawa 1996 (R. 28)


Lp. 3

Temat zajęć:

Problem niemiecki w polityce mocarstw w latach 1945-1949
Zakres tematyczny:
Decyzje konferencji w Jałcie i Poczdamie w sprawie Niemiec: terytorium, strefy okupacyjne,

reparacje, zasady polityki wobec Niemiec; deklaracja o klęsce Niemiec z 5 VI 1945; spór o odszkodowania wojenne; działalność Sojuszniczej Rady Kontroli; proces norymberski; ewolucja stanowisk mocarstw w kwestii niemieckiej, przemówienie Byrnesa w Stuttgarcie; powstanie Bizonii; sesja Rady Ministrów Spraw Zagranicznych wiosną 1947; Niemcy a Plan Marshalla; koniec działalności Sojuszniczej Rady Kontroli; konferencja londyńska sześciu państw w I połowie 1948. i jej skutki; reforma walutowa w strefach zachodnich i pierwszy kryzys berliński; powstanie dwu państw niemieckich
Literatura podstawowa:
Czubiński A., Strzelczyk J., Zarys dziejów Niemiec i państw niemieckich powstałych po II wojnie światowej, Poznań 1986

Krasuski J., Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993, Warszawa 1995

Krasuski J., Historia Niemiec, Wrocław 1998


Literatura pomocnicza:
Ash T.G., W imieniu Europy. Niemcy i podzielony kontynent, Londyn 1996

Burger W.S., Problem niemiecki w myśli politycznej zachodnioniemieckich partii: CDU/CSU, SPD i FPD w latach 1945-1990, Warszawa 2002

Cziomer E., Historia Niemiec 1945-1991. Zarys rozwoju problemu niemieckiego od podziału do jedności, Kraków 1992

Cziomer E., Zarys historii Niemiec powojennych 1945-1995, Warszawa-Kraków 1997

Frei N., Polityka wobec przeszłości. Początki Republiki Federalnej i przeszłość nazistowska, Warszawa 1999

Heidecker J., Leeb J., Trzecia Rzesza w świetle Norymbergi. Bilans tysiąca lat, Warszawa 1979

Irving D., Norymberga-ostatnia bitwa, Warszawa 1999

Komlpeks wypędzenia, red. Borodziej W., Hajnicz A., Kraków 1996

Krasuski J., Historia RFN, Warszawa 1981

Adresy internetowe dotyczące procesu noprymberskiego:

http://ofiaromwojny.republika.pl/teksty/0361.htm

http://poland.indymedia.org/pl/2006/01/18106.shtml

http://historia.pgi.pl/proces-w-norymberdze.php

www.norymberga.er.pl

http://www.vaterland.novacomp.pl/galeria/Proces%20Norymberski/album/slides/16.html


Lp. 4

Temat zajęć:

Chiny i Japonia w polityce mocarstw w latach 1945-1951Zakres tematyczny:
Postanowienia mocarstw dotyczące Dalekiego Wschodu; stosunki sowiecko-chińskie – traktat z 14 VIII 1945; wojna domowa w Chinach; powstanie Chińskiej Republiki Ludowej; sprawa reprezentacji Chin w ONZ; wizyta Mao Tse Tunga w Moskwie (XII 1949 – II 1950)

I jej skutki; kapitulacja Japonii, decyzje terytorialne; amerykańska polityka okupacyjna; dyskusje na temat traktatu pokojowego z Japonią w latach 1946-1951; konferencja w San Francisco i podpisanie traktatu pokojowego 8 IX 1951 r.; traktat bezpieczeństwa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Japonią
Literatura podstawowa:
Hall J. W. Japonia od czasów najdawniejszych do dzisiaj, Warszawa 1979 (R. XIX)

Polit J., Chiny, Warszawa 2004

Pałasz-Rutkowska E., Starecka K., Japonia, Warszawa 2004


Literatura pomocnicza:
Bayer J., Dziak W., Mao: zwycięstwa, nadzieje, klęski, Warszawa 2007.

Chiny w stosunkach międzynarodowych, red. Iwańczuk K., Ziętek A., Lublin 2003

Fairbank J. K., Historia Chin. Nowe spojrzenie, Gdańsk 1996

Faligot R., Kauffer R, Tajne służby Chin (1927-1987), Warszawa 1994

Góralski W., Polityka ChRL, USA, Japonii i ZSRR na Dalekim Wschodzie, Warszawa

1979


Haliżak E., Stosunki międzynarodowe w rejonie Azji i Pacyfiku, Warszawa 1999 Makowski K., Świat według Mao Zedonga. Doktrynalne podstawy chińskiej polityki

zagranicznej (1949-1976), „Adam Marszałek” 2005

Polit J., Smutny kontynent. Z dziejów Azji wschodniej w XX wieku, Kraków 2002

Rodziński W., Historia Chin, Ossolineum, Wrocław 1992

Terrill R., Mao. Biografia, “Iskry” 2001

Zarys dziejów Afryki i Azji 1869-1996. Historia konfliktów, red. Bartnicki A., Warszawa

1996 (R. 21)
Lp. 5

Temat zajęć:

Konflikt wietnamski (1945-1975 )Zakres tematyczny:
Indochiny francuskie po klęsce Japonii; francuska polityka wobec Indochin (porozumienie z Ho Chi Minem – III 1946); początek walk – XII 1946; ofensywa pod Dien Bien Phu – III – V 1954; konferencja genewska 1954; sytuacja w Wietnamie południowym i w północnym; rosnące zaangażowanie USA za czasów Eisenhowera i Kennedy’ego; rozwój działań wojennych za prezydenta Johnsona; ofensywa TET – I 1968; początek negocjacji w Paryżu – V 1968; koniec wojny w Wietnamie – I 1973; wkroczenie komunistów do Sajgonu 30 IV 1975, zjednoczenie Wietnamu


Literatura podstawowa:
Dmochowski A., Wietnam. Wojna bez zwycięzców, Kraków 1991

Ostaszewski P., Wietnam. Najdłuższy konflikt nowoczesnego świata, Toruń 2003
Literatura pomocnicza:
Atkeson E.B., Trzy wojny, Warszawa 2001

Brodecki B., Dien Bien Phu 1954, Warszawa 1989

Dmochowski A., Wietnam 1962-1975, Warszawa 2003

Grabowska-Lipińska I., Stosunki polityczne między Chińską Republiką Ludową a Wietnamem i Kampuczą w latach 1949-1976, Wrocław 1989

Grabowska-Lipińska I., Strategia polityczna Chińskiej Republiki Ludowej wobec krajów Azji Południowo-Wschodniej w latach 1949-1976, Warszawa 1995

Mangold T., Penyeate J., Wietnam - podziemna wojna, Warszawa 1998

Margolin J.-P., Wietnam-bezdroża komunizmu wojennego, w: Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, red. Courtois S. i in., Warszawa 1999

Pimlott J., Wojna w Wietnamie, Warszawa 1993

Podhoretz N., Dlaczego byliśmy w Wietnamie?, Gdynia-Warszawa 1991

Polit J., Smutny kontynent. Z dziejów Azji wschodniej w XX wieku, Kraków 2002

Stech B., Wojna powietrzna nad Wietnamem, Warszawa 1995

Zarys dziejów Afryki i Azji 1869-1996. Historia konfliktów, red. Bartnicki A., Warszawa 1996 (R. 14)


Literatura:
Zalecane podręczniki akademickie (do wyboru):
Najnowsza historia świata 1945-2007, red. Patek A., Rydel J., Węc J. J., t. I-IV,

Kraków 2008

Historia polityczna świata XX wieku, red. Bankowicz M., t. II: 1945–2000, Kraków 2004

Wielka historia świata, t. 12: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, red. Rojek W., Oficyna Wydawnicza „Fogra”, „Świat Książki” 2006


Inne szersze opracowania:
Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa po 1945 roku, Warszawa 1998

Cziomer E., Zyblikiewicz L., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych,

Warszawa 2000

Czubiński A., Europa dwudziestego wieku. Zarys historii politycznej, Poznań 2003

Czubiński A., Olszewski W., Historia Powszechna 1939-1997, Poznań 2004

Historia powszechna, red. Serafini L, t. 19: Od II wojny światowej do wojny o niepodległość

Wietnamu, t. 20: Świat po upadku ZSRR. Czasy Współczesne. Indeksy, Biblioteka Gazety Wyborczej 2008

Johnson P., Historia świata od roku 1917, Londyn 1993 i nast. wyd.

Kukułka J., Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000,

Warszawa 2003

Międzynarodowe stosunki polityczne, red. Malendowski W., Mojsiewicz Cz., Poznań 1997

Olszewski W., Świat po roku 1945, cz. I-II, „Kurpisz” 2000

Roszkowski W., Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 1997

i nast.wyd.

Stosunki międzynarodowe, red. Malendowski W., Mojsiewicz Cz., Warszawa 2000

Wegs J. R., Ladrech R., Europa po 1945 roku. Zarys historii. Warszawa 2008


Pozostała literatura:
Anczewski I., Problem niemiecki w polityce zagranicznej Francji (V Republika), Warszawa 1985

Ash T.G., W imieniu Europy. Niemcy i podzielony kontynent, Londyn 1996

Ash T.G., Wiosna obywateli. Rewolucje 1989 widziane w Warszawie, Budapeszcie, Berlinie i Pradze, Kraków 2001,

Atkeson E.B., Trzy wojny, Warszawa 2001

Awtorchanow A., Od Andropowa do Gorbaczowa, Warszawa 1990

Bania R., Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Bliskiego Wschodu za prezydentury Dwighta Eisenhowera (20.01.1953-20.01.1961), Toruń 2000

Bartlett Ch., Konflikt globalny. Międzynarodowa rywalizacja wielkich mocarstw w latach 1880-1990, Wrocław 1997

Bartoszewicz M., Polityka Związku Sowieckiego wobec państw Europy Środkowo-wschodniej w latach 1944-1948, Warszawa 1999

Baszkiewicz J., Francja, Warszawa 1997

Bayer J., Dziak W., Korea & Chiny: przyjaźń i współpraca, rywalizacja i konflikty. t.1-2,

Warszawa 2006.

Bayer J., Dziak W., Mao: zwycięstwa, nadzieje, klęski, Warszawa 2007

Bielecki J., Co to jest gaullizm, Warszawa 1979

Bilik A., Charles de Gaulle czyli mit współczesny, Warszawa 1990

Bencik A., Requiem dla Praskiej Wiosny, Wrocław 2002

Bensimon D., Errera E., Żydzi i Arabowie. Historia współczesnego Izraela, Warszawa 2000

Biagini A., Guida F., Pół wieku realnego socjalizmu, Rzeszów 1998

Biziewski J., Kubiak K., Yom Kippur, Warszawa 1995

Borodziej W., Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby. Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1947, Londyn 1990

Breuer W.B., Vendetta ! Castro i bracia Kennedy, Warszawa 1998

Brodecki B., Dien Bien Phu 1954, Warszawa 1989

Bromke A., Stosunki Wschód – Zachód w latach osiemdziesiątych, Warszawa 1989

Bryła J., Strefy wpływów w stosunkach międzynarodowych. Aspekty teoretyczne i praktyczne na przykładzie supermocarstw, Poznań 2002.

Brzeziński Z., Jedność czy konflikty, Londyn 1964

Brzeziński Z., Plan gry. USA vs ZSRR, Warszawa 1990

Brzeziński Z., Wielkie bankructwo. Narodziny i śmierć komunizmu w XX wieku, Paryż 1990

Burdelski M., Czynniki warunkujące proces podziału i zjednoczenia Korei, Toruń 2004

Burdelski M., Dziak W. J, Chiny u progu XXI wieku, Toruń 1977

Burger W.S., Problem niemiecki w myśli politycznej zachodnioniemieckich partii: CDU/CSU, SPD i FPD w latach 1945-1990, Warszawa 2002

Bust-Bartels A., Powstanie berlińskie 17 czerwca 1953, Warszawa 1981

Chiny. Przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978-2000, red. Tomala K, .

Warszawa 2001

Chiny. Rozwój społeczeństwa i państwa na przełomie XX i XXI wieku, red. Tomala K.,

Gawlikowski K., Warszawa 2002

Chiny w stosunkach międzynarodowych, red. Iwańczuk K., Ziętek A., Lublin 2003

Chojnowski A., Tomaszewski J., Izrael, Warszawa 2001

Chorośnicki H.,Ruch niezaangażowania w polityce światowej 1961-1976, „Universitas” 1993

Claire L, Powrót z piekła. Cztery lata w obozach Czerwonych Khmerów, Wyd. eSPe 2006

Cohn-Sherbok D., El-Alami D., Konflikt palestyńsko-izraelski, Warszawa 2002

Corm G., Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konfliktu 1956-2003. Warszawa 2008

Czajkowski A., Demokratyzacja Rosji w latach 1987-1999, Wrocław 2001

Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, red. Courtois S. i in.,

Warszawa 1999

Czerniakiewicz J., Repatriacja ludności polskiej z ZSRR 1944-1948, Warszawa 1987

Cziomer E., Historia Niemiec 1945-1991. Zarys rozwoju problemu niemieckiego od podziału do jedności, Kraków 1992

Cziomer E., Stan i położenie ludności niemieckiej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej po II wojnie światowej, Kraków 1993

Cziomer E., Zarys historii Niemiec powojennych 1945-1995, Warszawa-Kraków 1997

Czubiński A., Strzelczyk J., Zarys dziejów Niemiec i państw niemieckich powstałych po II wojnie światowej, Poznań 1986

d’Encausse H., Spękane imperium, Warszawa 1985

Dmochowski A., Wietnam. Wojna bez zwycięzców, Kraków 1991

Dmochowski A., Wietnam 1962-1975, „Bellona”, Warszawa

Dobbs M., Precz z Wielkim Bratem. Upadek imperium radzieckiego, Poznań 1998

Dominik E., Charles de Gaulle: polityk i wizjoner, Warszawa 2001

Donnet P.-A., Tybet-życie czy zagłada, Warszawa 1999

Durandin C., CIA na wojnie, Warszawa 2004

Durys P.: Kryzys nuklearny wokół KRLD. Ocena i perspektywy, Toruń 2003

Dziak W., Albania między Belgradem, Moskwą i Pekinem, Warszawa 1991

Dziak W., Chiny - wschodzące supermocarstwo, Warszawa 1996

Dziak W., Kim Ir Sen: dzieło i polityczne wizje, Warszawa 2000.

Dziak W., Kim Jong Il, Warszawa 2004

Dziak W. J., Korea, pokój czy wojna?, Warszawa 2003

Dziak W., Faliński A., W kraju Orwella, Warszawa 1994

Fairbank J. K., Historia Chin. Nowe spojrzenie, Gdańsk 1996

Faligot R., Kauffer R, Tajne służby Chin (1927-1987), Warszawa 1994

Fejtö F., Europa wschodnia po śmierci Stalina, Wrocław 1989

Fijałkowski W., Kanał Sueski, Warszawa 1978

Frei N., Polityka wobec przeszłości. Początki Republiki Federalnej i przeszłość nazistowska, Warszawa 1999

Fryzeł T., Liga Państw Arabskich, Warszawa 1981

Gaddis J.L., Teraz już wiemy…Nowa historia zimnej wojny, Warszawa 1998

Garlicki A., Paczkowski A., (opr.), Zaciskanie pętli. Tajne dokumenty dotyczące Czechosłowacji 1968 r., Warszawa 1995

Gaulle Ch. de, Pamiętniki nadziei. Odnowa 1958-1962. Wysiłek 1962..., Warszawa 1974

Góralczyk B., Pekińska wiosna 1989. Początki ruchu demokratycznego w Chinach,

Warszawa 1999

Górewicz I., Stosunki niemiecko-rosyjskie (1989-1999), Warszawa 2001

Górnicki W., Bambusowa klepsydra, PIW 1980

Gordon T., Szpiedzy Gideona. Tajna historia Mossadu, Warszawa 2000.

Gorzkowski J., Morawski W., Jesień narodów, Warszawa 1990

Góralski W., Polityka ChRL, USA, Japonii i ZSRR na Dalekim Wschodzie, Warszawa

1979

Grabowska-Lipińska I., Stosunki polityczne między Chińską Republiką Ludową a Wietnamem i Kampuczą w latach 1949-1976, Wrocław 1989Grabowska-Lipińska I., Strategia polityczna Chińskiej Republiki Ludowej wobec krajów Azji Południowo-Wschodniej w latach 1949-1976, Warszawa 1995

Grudziński P., Teologia bomby. Narodziny systemu nuklearnego odstraszania 1939-1953,

t. I-III, Warszawa 1988

Haliżak E., Stosunki międzynarodowe w rejonie Azji i Pacyfiku, Warszawa 1999

Hall A., Charles de Gaulle, Warszawa 2002

Hall A., Naród i państwo w myśli politycznej Charles'a de Gaulle'a, Warszawa 2005

Hall J. W. Japonia od czasów najdawniejszych do dzisiaj, Warszawa 1979 (R. XIX)

Heidecker J., Leeb J., Trzecia Rzesza w świetle Norymbergi. Bilans tysiąca lat, Warszawa 1979

Hochman J.(ed.), Nadzieja umrze ostatnia. Ze wspomnień Alexandra Dubčeka, Warszawa 1995

Holloway D., Stalin i bomba. Związek Radziecki a energia atomowa 1939-1956, Warszawa 1996

Holzer J., Komunizm w Europie. Dzieje ruchu i systemu władzy, Warszawa 2000.

Irving D., Norymberga-ostatnia bitwa, Warszawa 1999

Jackowicz J., Traktat pokojowy z Bułgarią 1947, Warszawa 1974

Janus. J. Polska i Czechosłowacja wobec Planu Marshalla, Kraków 2002

Jarosz Z., Konstytucja V Republiki Francuskiej, Warszawa 1997

Jarząbek W., Polska wobec Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Plany i rzeczywistość 1964-1975, Warszawa 2008

Jenkins J., Harry Truman, pogromca komunizmu, Warszawa 1998

Kaczmarek J., Skrzyp J., NATO, Wrocław 2003

Kamiński M.K., Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 1945-1948, Warszawa 1991

Kastory A., Nowe granice europejskie. Zmiany terytorialne dokonane w następstwie II wojny światowej, [w:] „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP”, Prace Historyczne XIV, Kraków 1989

Kastory A., Pokój z Rumunią, Bułgarią i Węgrami w polityce wielkich mocarstw (1944-1947), Rzeszów 1981

Kastory A., Rewanż za Monachium. Z dziejów czechosłowackiej polityki wobec sąsiadów w latach 195-1947, Kraków 1996

Katz S., Aman. Wywiad wojskowy Izraela, Warszawa 1999

Kissinger H., Dyplomacja, Warszawa 1996

Knaus Kenneth J., Ofiary zimnej wojny. Po raz pierwszy ujawnione tajne operacje CIA w

okupowanym przez Chiny Tybecie, Warszawa 2000

Komlpeks wypędzenia, red. Borodziej W., Hajnicz A., Kraków 1996

Koryn A., Rumunia w polityce wielkich mocarstw 1944-1947, Wrocław 1983

Kowalski L., Kryptonim „Dunaj”. Udział wojsk polskich w interwencji zbrojnej w Czechosłowacji w 1968 r., Warszawa 1992

Kozeński J., Austria 1918-1968. Dzieje społeczne i polityczne, Poznań 1970

Krasuski J., Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993, Warszawa 1995

Krasuski J., Historia Niemiec, Wrocław 1998

Krasuski J., Historia RFN, Warszawa 1981

Kubiak K. Wojna sześciodniowa, Warszawa 1992

Kwapis R., Praska Wiosna, Toruń 2003

Lapierre D., Collins L., O Jerusalem. Dramatyczna opowieść o powstaniu państwa Izrael, Wrocław 1998

Laqueur W., Historia Europy 1945-1992, Puls, Londyn 1993

Latoszek E., Proczek M., Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalność, Warszawa 2001 (rozdział II i III)

Łoziński K., Piekło Środka, Warszawa 1996

Łoziński K., Oczy diabłów są szare. Chiny-Zachód - historia i polityka, Warszawa 1998

Majewski P. M., Niemcy Sudeccy 1848-1948. Historia pewnego nacjonalizmu. Warszawa 2007

Makowski K., Świat według Mao Zedonga. Doktrynalne podstawy chińskiej polityki

zagranicznej (1949-1976), „Adam Marszałek” 2005

Malendowski W., Zimna wojna. Sprzeczności, konflikty i punkty kulminacyjne w radziecko-amerykańskiej rywalizacji, Poznań 1994

Malia M., Sowiecka tragedia: historia komunistycznego imperium rosyjskiego 1917-1991, Warszawa 1998

Mangold T., Penyeate J., Wietnam - podziemna wojna, Warszawa 1998

Mania A., Bridge Building. Polityka USA wobec Europy Wschodniej w latach 1961-1968, Krakow 1996

Mania A., The National Security Council i amerykańska polityka wobec Europy Wschodniej w latach 1945-1960, Kraków 1994

Marciniak W., Rozgrabione Imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej, Kraków 2001

Mejcher H., Synaj, 5 czerwca 1967: Zarzewie konfliktów na Bliskim Wschodzie,

Warszawa 1999

Międzynarodowy Trybunał Karny. USA i UE: dwa różne podejścia, red. Zielińska E., Warszawa 2004

Mikeln M., Stalin, Warszawa 1990

Narody Zjednoczone. Między oczekiwaniem a spełnieniem, red. Łoś-Nowak T., Wrocław 1995

Ngor H., Kambodżańska odyseja. Dokument, Warszawa 1990

ONZ – Początki i najważniejsze wydarzenia w historii, Warszawa 1998

Organizacja Narodów Zjednoczonych: bilans i perspektywy, red. Simonides J.,

„Scholar” 2006

Organizacja Narodów Zjednoczonych, Ośrodek Informacji ONZ, Warszawa 1999

Osmańczyk E., Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ, Warszawa, wiele wydań

O’Sullivan J., Prezydent, papież, premier: oni zmienili świat. Warszawa 2007

Pałasz-Rutkowska E., Starecka K., Japonia, Warszawa 2004

Patek A., Wielka Brytania wobec Izraela w okresie pierwszej wojny arabsko-izraelskiej (maj 1946-styczeń 1949), Kraków 2002

Pimlott J., Wojna w Wietnamie, Warszawa 1993

Piotrowski J., Spór o Palestynę, Warszawa 1983

Pleszakow K., Zubok W., Zimna wojna zza kulis Kremla. Od Stalina do Chruszczowa, Warszawa 1999

Podhoretz N., Dlaczego byliśmy w Wietnamie?, Gdynia-Warszawa 1991

Polit J., Smutny kontynent. Z dziejów Azji wschodniej w XX wieku, Kraków 2002

Polit J., Chiny, Warszawa 2004

Remnick D., Zmartwychwstanie. Walka o nową Rosję, Warszawa 1997

Rodziński W., Historia Chin, Ossolineum, Wrocław 1992

Ruchniewicz K. (red.), Powstanie czerwcowe w NRD na tle innych wystąpień antykomunistycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Wrocław 2003

Rutyna Z., Jugosławia na arenie międzynarodowej1943-1948, Warszawa 1981

Rydzkowski J., Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych, Warszawa 2000

Sheff D., Chiński świt. Rewolucja w technologii i przedsiębiorczości, Warszawa 2003

Schweitzer P., Wojna Regana, Warszawa 2004

Sironi Diemberger, Tybet. Dach świata. Przeszłość i teraźniejszość, Warszawa 2000

Smaga J., Narodziny i upadek imperium. ZSRR 1917-1991, Kraków 1992

Smoleń M., Stracone dekady. Historia ZSRR 1917-1991, 1994

Sołżenicyn A., Rosja w zapaści, Warszawa 1999

Stech B., Wojna powietrzna nad Wietnamem, Warszawa 1995

Szczepański W. J., Charles de Gaulle i Europa, Editions BNW 2001

Śliwiński M., Zbrodnia, kłamstwo, amnezja. Rewolucja Czerwonych Khmerów w Kambodży, Warszawa 1998

Świeca J., Regionalne i globalne oddziaływanie międzynarodowe w kryzysie bliskowschodnim (1947-1992), Katowice 1993

Terrill R., Mao. Biografia, “Iskry” 2001

Thom F., Czas Gorbaczowa, Warszawa 1990

Thornwald J. Wielka ucieczka, Kraków 1995, Kraków 1996

Tomaszewski J., Europa Środkowo-Wschodnia 1944-1968. Powstanie, ewolucja i kryzys realnego socjalizmu, Warszawa 1992

Tybet. Świadkowie. Fakty mówią za siebie, Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Tybetu,

Warszawa 1995

Waldenberg M., Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej,

Warszawa 1992

Warneńska M., Śladami Pol Pota, Warszawa 1999

Wereszycki H., Historia Austrii, Wrocław 1986

Williams Ch., Charles de Gaulle. Ostatni wielki Francuz, Warszawa 1997

Wołkogonow D., Stalin. Wirtuoz kłamstwa, dyktator myśli. Warszawa 2006

Wróblewski B., Polityka Stanów Zjednoczonych wobec sojuszu egipsko-radzieckiego w latach 1971-1976, Toruń 2002

Zapałowski L., Operacje pokojowe ONZ, Kraków 1989

Zarys dziejów Afryki i Azji 1869-1996. Historia konfliktów, red. Bartnicki A., Warszawa 1996

Znamierowska-Rakk E., Sprawa Tracji Zachodniej w polityce bułgarskiej (1919-1947), Warszawa 199160 lat Organizacji Narodów Zjednoczonych. Osiągnięcia i wyzwania. Materiały z konferencji Warszawa, 24 czerwca 2005, red. Bem M., Herman-Łukasik A., Kucharska J., Warszawa 2005
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy