Strona główna

Przedmiot: Źródłoznawstwo- średniowiecze Kod ects: 08. 3-xxxx-140


Pobieranie 39.27 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar39.27 Kb.


Przedmiot: Źródłoznawstwo- średniowiecze
Kod ECTS: 08.3-xxxx-140

Punkty ECTS: patrz wykład

Rodzaj studiów: studia stacjonarne I stopnia - rok II spec. archiwistyczna

Liczba godzin: 15

Prowadzący: Dr hab. prof. UP. Krzysztof Polek

Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Forma zaliczenia: zaliczenie

Wykaz tematów:


  1. Zagadnienia wstępne.

  2. Źródłoznawstwo – zakres i charakter pojęcia.

  3. Kroniki średniowieczne (wybrane zabytki piśmiennictwa europejskiego).

  4. Polskie kroniki średniowieczne cz. 1.

  5. Polskie kroniki średniowieczne cz. 2.

  6. Rocznikarstwo polskie okresu rozbicia dzielnicowego XIII-XIV w.

  7. Żywoty świętych (XIII w.).

  8. Jan Długosz i jego dzieło.


Lp.

1.


Temat zajęć: Źródłoznawstwo – zakres i charakter pojęcia.

Zakres tematyczny: Źródłoznawstwo jako dyscyplina badawcza.


Literatura podstawowa:
G. Labuda. Próba nowej systematyki i nowej interpretacji źródeł historycznych, „Studia Źródłoznawcze” 1:1957, s. 3-52.

B. Kürbis, Metody źródłoznawcze wczoraj i dziś, „Studia Źródłoznawcze” 24:1979, s. 83-96 [przedruk w: tejże Cztery eseje o źródłoznawstwie, wstęp i dobór tekstów R. Witkowski, Poznań 2007 (seria: Klasycy nauki poznańskiej, z. 13), s. 104-119.

M. Handelsman, Historyka. Zasady metodologii i teorii poznania historycznego, Warszawa 1928.

W. Moszczeńska, Metodologii historii zarys krytyczny, Warszawa 1968.

J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1982 [Roz. 15-19]

G. Labuda, Rozwój metod dziejopisarskich od starożytności do współczesności, cz. 1: Do schyłku XIX wieku, Poznań-Wrocław 2003.
Literatura pomocnicza:
Lp.

2.


Temat zajęć: Kroniki średniowieczne (wybrane zabytki piśmiennictwa europejskiego).

Zakres tematyczny: Rodzaj gatunku, charakter i struktura kronik, zakres tematyczny, stosunek do przeszłości.

Literatura podstawowa:
Grzegorz z Tours, Historie. Historia Franków, przekład K. Liman, T. Richter, wstęp, opracowanie i komentarze D. Sikorski, Kraków 2002 (wstęp i wybrane fragmenty).

Kosmasa kronika Czechów, przekład, wstęp i komentarze M. Wojciechowska, Warszawa 1968 (wstęp i wybrane fragmenty).

Powieść minionych lat, przekład i opracowanie F. Sielicki, Biblioteka Narodowa Seria II, nr 244, Wrocław 1999 (wstęp i wybrane fragmenty).

M. Heinzelmann, Gregory of Tours. History and society in the sixth century, Cambridge 2006.

F. Sielicki, O ustalenie właściwej polskiej nazwy dla „Powieści wriemiennych let”, „Slavia Orientalis” 1963, nr 1, s. 85-94.

G. Podskalsky, Chrześcijaństwo i literatura teologiczna na Rusi Kijowskiej (988-1237), przekład J. Zychowicz, Kraków, 2000.

D. Třěštík, Kosmowa kronika. Studie k počatkam českého déjopisectví a politickěho myšlení, Praha 1968.


Literatura pomocnicza:

Riche P., Edukacja i kultura w Europie Zachodniej w VI-VIII, Warszawa 1995.Kultura středověku, red. P. Spunar a kolektiv, Praha 1995.

J. Žemlička, Čechy v době knížecí, Praha 1997.

W. Goffart, The narrators of barbarian history (A.D. 550-800). Jordanes, Gregory of Tours, Bede and Paul the Deacon, Notre Dame IN, 2005.Lp.

3.


Temat zajęć: Polskie kroniki średniowieczne cz. 1.

Zakres tematyczny:

Rodzaj gatunku, charakter i struktura kronik, zakres tematyczny, stosunek do przeszłości.Literatura podstawowa:

Gall Anonim, Kronika polska, przekład R. Grodecki, wstęp i opracowanie M. Plezia, Wrocław 1996.

Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, przekład i opracowanie B. Kürbis, Wrocław 1992 (Biblioteka Narodowa Seria I, nr 277).

Kronika wielkopolska, przekład K. Abgarowicz, wstęp i komentarze B. Kürbis, Warszawa 1965; edycja nowsza [w:] MPH, Series nova, t. VIII, cz. 2, Warszawa 1970.

J. Banaszkiewicz, Polskie dzieje bajeczne Mistrza Wincentego, Wrocław 1998.

M. Plezia, Kronika Kadłubka na tle renesansu XII w., „Znak” r.14;1962, nr 7-8 (97-98), s. 978-994.

H. Łowmiański, Wątki literackie i tradycja historyczna w kronice Kadłubka (I księga), „Studia Źródłoznawcze”20:1976, s. 22-27.

B. Kürbis, Jak mistrz Wincenty pojmował historię polski, „Studia Źródłoznawcze”20:1976, s. 64-70.


Literatura pomocnicza:

O. Balzer, Studium o Kadłubku. Pisma pośmiertne Oswalda Balzera, t. 1-3, Lwów 1934-35.Lp.

4.


Temat zajęć: Polskie kroniki średniowieczne cz. 2.

Zakres tematyczny: Rodzaj gatunku, charakter i struktura kronik, zakres tematyczny, stosunek do przeszłości, przemiany w narracji historycznej.

Literatura podstawowa:

Kürbisówna B., Studia nad Kroniką Wielkopolską, Poznań 1952.

Kürbisówna B., Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV w., Poznań 1959.

Jasiński K., W kwestii autorstwa Kroniki Wielkopolskiej, „Studia Źródłoznawcze” 1;1957, s. 219-231.

Łowmiański H.,. Kiedy powstała Kronika Wielkopolska, „Przegląd Historyczny 51:1960, z. 3, s. 398-410.

Sieradzki J., Sprawa Janka z Czarnkowa i jego utwór, „Studia Źródłoznawcze” 4:1959, s. 33-57.

Wiesiołowski J., Sędziwój z Czechla (1410-1476). Studium z dziejów kultury umysłowej Wielkopolski, „Studia Źródłoznawcze” 9:1964, s. 75-104.

Drelicharz W., Treści ideowe Rocznika Sędziwoja, „Kwartalnik Historyczny” 99:1992, nr 3, s. 49-63.Literatura pomocnicza:Lp.

5.


Temat zajęć: Rocznikarstwo polskie okresu rozbicia dzielnicowego XIII-XIV w.

Zakres tematyczny:

Przemiany w rocznikarstwie doby rozbicia dzielnicowego, nowe ośrodki i środowiska pisarskie.Literatura podstawowa:
Budkowa Z., Rocznik miechowski, „Studia Źródłoznawcze” 5:1960, s. 119-139.

Drelicharz W., Annalistyka małopolska XIII-XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych, Kraków 2003.

Heck R., Główne linie rozwoju średniowiecznego dziejopisarstwa śląskiego, „Studia Źródłoznawcze” 22:1977, s. 61-75.

Korta W., Średniowieczna annalistyka śląska, Wrocław 1966.

Kürbisówna B., Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV wieku, Warszawa 1959.

Labuda G., Studia nad annalistyką pomorską XIII-XV wieku, cz. 1, „Zapiski Tow. Naukowego w Toruniu” 20;1954, s. 101-138.

Wojciechowski T., O rocznikach polskich X-XV wieku, pamiętnik AU Wydz. Filologiczny i Historyczno-Filozoficzny, t. 4 Kraków 1880, s. 144-233.


Literatura pomocnicza:
Lp.

6.


Temat zajęć: Żywoty świętych (XIII w.).

Zakres tematyczny:

Hagiografia XIII w., model świętości i kultura religijna.Literatura podstawowa:

Vita Sancti Stanislai Cracoviensis episcope (Vita maior), wydał W. Ketrzyński, MPH, t. 4, Lwów 1884, s. 319-438, wstęp.

Vita Sanctae Hedvigis, wydał A. Semkowicz, MPH, t. 4, Lwów 1884, s. 501-655 wstęp.

Vita Annae ducissae Silesiae, wydał A. Semkowicz, MPH, t. 4, Lwów 1884, s. 656-661, wstęp.

Vita Sanctae Salomeae Reginae Haliciensis auctore Stanislao Franciscano, wydał W. Kętrzyński, MPH, t. 4, Lwów 1884, s. 770-796, wstęp

Vita et miracula sanctae Kyngae ducissae Cracoviensis, wydał W. Kętrzyński, MPH, t. 4, Lwów 1884, s. 662-744, wstęp.
Kürbisówna B., Żywot błogosławionej Salomei jako źródło historyczne, [w:] Studia Historica. W 35-lecie pracy naukowej Henryka Łowmiańskiego, Warszawa 1958, s. 145-154.

Witkowska H.M., Vitae sanctae Kyngae, „Roczniki Humanistyczne KUL”, 10:1961, z. 2, s. 41-66.

Plezia M., Wincenty z Kilec historyk polski z pierwszej połowy XIII w., „Studia Źródłoznawcze” 7:1962, s. 15-22.

Plezia M., Dookoła sprawy św. Stanisława. Studium źródłoznawcze, „Analecta Cracoviensia” 11:1979, s. 251-413 (zwł. s. 357-380).

Labuda G., Twórczość hagiograficzna i historiograficzna Wincentego z Kielc, „Studia Źródłoznawcze” 16:1971, s. 103-137.


Literatura pomocnicza:
Lp.

7.


Temat zajęć: Jan Długosz i jego dzieło.

Zakres tematyczny: Dzieło Długosza i jego znaczenie dla badań nad przeszłością Polski, metoda pracy, źródła wykorzystane przy pisaniu Roczników.

Literatura podstawowa:

Jana Długosza Roczniki czyli Kronika sławnego Królestwa polskiego. Księga pierwsza, księga druga, Warszawa 1961 (wstęp).

Dąbrowski J., Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), Wrocław-Warszawa-Kraków 1964.Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, pod red. S. Gawędy, ZNUJ DLXI, Prace historyczne, z. 65, Kraków 1980.

Jasiński K., Annales Poloniae Jana Długosza jako źródło do genealogii Piastów, w: Dlugossiana, s.204-221.

Semkowicz-Zarembina W., Autograf Długosza i j ego warsztat w nowej edycji „Annales”, w: Dlugossiana, s. 269-278.

Semkowicz–Zarembina W., Powstanie i dzieje autografu Annalium Jana Długosza , Rozprawy PAU WHist.-Filoz., t, 72, nr 1, Kraków 1952.

Szelińska W., „Chorografia Regni Poloniae” Jana Długosza. Problem autopsji autora, [w:] Dlugossiana, s. 141-151.


Literatura pomocnicza:

Literatura:

Banaszkiewicz J., Polskie dzieje bajeczne Mistrza Wincentego, Wrocław 1998.

Budkowa Z., Rocznik miechowski, „Studia Źródłoznawcze” 5:1960, s. 119-139.

Dąbrowski J., Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), Wrocław-Warszawa-Kraków 1964.Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, pod red. S. Gawędy, ZNUJ DLXI, Prace historyczne, z. 65, Kraków 1980.

Drelicharz W., Annalistyka małopolska XIII-XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych, Kraków 2003.

Drelicharz W., Treści ideowe Rocznika Sędziwoja, „Kwartalnik Historyczny” 99:1992, nr 3, s. 49-63.

Gall Anonim, Kronika polska, przekład R. Grodecki, wstęp i opracowanie M. Plezia, Wrocław 1996.

Grzegorz z Tours, Historie. Historia Franków, przekład K. Liman, T. Richter, wstęp, opracowanie i komentarze D. Sikorski, Kraków 2002.

Handelsman H., Historyka. Zasady metodologii i teorii poznania historycznego, W-wa 1928.

Heck R., Główne linie rozwoju średniowiecznego dziejopisarstwa śląskiego, „Studia Źródłoznawcze” 22:1977, s. 61-75.

Heinzelmann M., Gregory of Tours. History and society in the sixth century, Cambridge 2006.Jana Długosza Roczniki czyli Kronika sławnego Królestwa polskiego. Księga pierwsza, księga druga, Warszawa 1961 (wstęp).

Jasiński K., W kwestii autorstwa Kroniki Wielkopolskiej, „Studia Źródłoznawcze” 1;1957, s. 219-231.

Jasiński K., Annales Poloniae Jana Długosza jako źródło do genealogii Piastów, w: Dlugossiana, s.204-221.

Korta W., Średniowieczna annalistyka śląska, Wrocław 1966.Kosmasa kronika Czechów, przekład, wstęp i komentarze M. Wojciechowska, Warszawa 1968.

Kronika wielkopolska, przekład K. Abgarowicz, wstęp i komentarze B. Kürbis, Warszawa 1965; edycja nowsza [w:] MPH, Series nova, t. VIII, cz. 2, Warszawa 1970.

Kultura středověku, red. P. Spunar a kolektiv, Praha 1995.

Kultura středověku, red. P. Spunar a kolektiv, Praha 1995.

Kürbis B., Jak mistrz Wincenty pojmował historię polski, „Studia Źródłoznawcze”20:1976, s. 64-70.

Kürbis B., Metody źródłoznawcze wczoraj i dziś, „Studia Źródłoznawcze” 24:1979, s. 83-96 [przedruk w: tejże Cztery eseje o źródłoznawstwie, wstęp i dobór tekstów R. Witkowski, Poznań 2007 (seria: Klasycy nauki poznańskiej, z. 13), s. 104-119.

Kürbisówna B., Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV w., Poznań 1959.

Kürbisówna B., Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV wieku, Warszawa 1959.

Kürbisówna B., Studia nad Kroniką Wielkopolską, Poznań 1952.

Kürbisówna B., Żywot błogosławionej Salomei jako źródło historyczne, [w:] Studia Historica. W 35-lecie pracy naukowej Henryka Łowmiańskiego, Warszawa 1958, s. 145-154.

Labuda G., Próba nowej systematyki i nowej interpretacji źródeł historycznych, „Studia Źródłoznawcze” 1:1957, s. 3-52.

Labuda G., Rozwój metod dziejopisarskich od starożytności do współczesności, cz. 1: Do schyłku XIX wieku, Poznań-Wrocław 2003.

Labuda G., Studia nad annalistyką pomorską XIII-XV wieku, cz. 1, „Zapiski Tow. Naukowego w Toruniu” 20;1954, s. 101-138.

Labuda G., Twórczość hagiograficzna i historiograficzna Wincentego z Kielc, „Studia Źródłoznawcze” 16:1971, s. 103-137.

Łowmiański H., Wątki literackie i tradycja historyczna w kronice Kadłubka (I księga), „Studia Źródłoznawcze”20:1976, s. 22-27.

Łowmiański H.,. Kiedy powstała Kronika Wielkopolska, „Przegląd Historyczny 51:1960, z. 3, s. 398-410.

Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, przekład i opracowanie B. Kürbis, Wrocław 1992 (Biblioteka Narodowa Seria I, nr 277).

Plezia M., Dookoła sprawy św. Stanisława. Studium źródłoznawcze, „Analecta Cracoviensia” 11:1979, s. 251-413 (zwł. s. 357-380).

Plezia M., Kronika Kadłubka na tle renesansu XII w., „Znak” r.14;1962, nr 7-8 (97-98), s. 978-994.

Plezia M., Wincenty z Kilec historyk polski z pierwszej połowy XIII w., „Studia Źródłoznawcze” 7:1962, s. 15-22.

Podskalsky G., Chrześcijaństwo i literatura teologiczna na Rusi Kijowskiej (988-1237), przekład J. Zychowicz, Kraków, 2000.Powieść minionych lat, przekład i opracowanie F. Sielicki, Biblioteka Narodowa Seria II, nr 244, Wrocław 1999.

Riche P., Edukacja i kultura w Europie Zachodniej w VI-VIII, Warszawa 1995.

Semkowicz-Zarembina W., Autograf Długosza i j ego warsztat w nowej edycji „Annales”, w: Dlugossiana, s. 269-278.

Semkowicz–Zarembina W., Powstanie i dzieje autografu Annalium Jana Długosza , Rozprawy PAU WHist.-Filoz., t, 72, nr 1, Kraków 1952.

Sielicki F., O ustalenie właściwej polskiej nazwy dla „Powieści wriemiennych let”, „Slavia Orientalis” 1963, nr 1, s. 85-94.

Sieradzki J., Sprawa Janka z Czarnkowa i jego utwór, „Studia Źródłoznawcze” 4:1959, s. 33-57.

Szelińska W., „Chorografia Regni Poloniae” Jana Długosza. Problem autopsji autora, [w:] Dlugossiana, s. 141-151.

Toposlski J., Metodologia historii, Warszawa 1982 [Roz. 15-19]

Třěštík D., Kosmowa kronika. Studie k počatkam českého déjopisectví a politickěho myšlení, Praha 1968.

Vita Annae ducissae Silesiae, wydał A. Semkowicz, MPH, t. 4, Lwów 1884, s. 656-661.

Vita et miracula sanctae Kyngae ducissae Cracoviensis, wydał W. Kętrzyński, MPH, t. 4, Lwów 1884, s. 662-744.

Vita Sanctae Hedvigis, wydał A. Semkowicz, MPH, t. 4, Lwów 1884, s. 501-655.

Vita Sanctae Salomeae Reginae Haliciensis auctore Stanislao Franciscano, wydał W. Kętrzyński, MPH, t. 4, Lwów 1884, s. 770-796.

Vita Sancti Stanislai Cracoviensis episcope (Vita maior), wydał W. Ketrzyński, MPH, t. 4, Lwów 1884, s. 319-438.

W. Goffart, The narrators of barbarian history (A.D. 550-800). Jordanes, Gregory of Tours, Bede and Paul the Deacon, Notre Dame IN, 2005.

W. Moszczeńska, Metodologii historii zarys krytyczny, Warszawa 1968.

Wiesiołowski J., Sędziwój z Czechla (1410-1476). Studium z dziejów kultury umysłowej Wielkopolski, „Studia Źródłoznawcze” 9:1964, s. 75-104.

Witkowska H.M., Vitae sanctae Kyngae, „Roczniki Humanistyczne KUL”, 10:1961, z. 2, s. 41-66.

Wojciechowski T., O rocznikach polskich X-XV wieku, pamiętnik AU Wydz. Filologiczny i Historyczno-Filozoficzny, t. 4 Kraków 1880, s. 144-233.

Žemlička J., Čechy v době knížecí, Praha 1997.

Žemlička J., Čechy v době knížecí, Praha 1997.
DII1-15c
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość