Strona główna

Przedmiotowe zasady oceniania z języka Podstawowe zasady oceniania z języka polskiego


Pobieranie 2.18 Mb.
Strona1/17
Data18.06.2016
Rozmiar2.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Przedmiotowe zasady oceniania z języka

Podstawowe zasady oceniania z języka

polskiego

(załącznik nr 2 do wewnątrzszkolnych zasad oceniania)
klasy IV-VI 1. Przedmiotem oceny z języka polskiego są:

• opanowane wiadomości przewidziane w programie nauczania,

• przedmiotowy system oceniania z języka polskiego obejmuje ocenę

umiejętności, postawę , aktywność.


 1. Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
 1. Oceny cząstkowe:


A. Na ocenę semestralną składają się następujące oceny cząstkowe:

• przynajmniej 3 oceny z odpowiedzi ustnych z działu kształcenie literackie i

kulturalne, w tym jedna za czytanie tekstu ze zrozumieniem,

• przynajmniej 4 oceny za pisemne prace stylistyczne domowe i klasowe w

semestrze,

• przynajmniej 1 ocena z nauki o języku,

• przynajmniej 1 ocena ze stosowania w praktyce zasad pisowni (dyktando),

• inne oceny: wygłaszanie tekstów z pamięci, testy sprawdzające wiadomości

literackie i z nauki o języku, praca w grupach, praca na lekcji.


 1. Ocena cząstkowa jest jawna i podawana uczniowi do wiadomości z chwilą wpisywania do dziennika.

▪ sprawdziany, kartkówki, dyktanda i wypracowania klasowe są sprawdzane w ciągu 14 dni od ich przeprowadzania,

▪ postępy ucznia z wypracowań ( umiejętności redagowania form wypowiedzi ) nauczyciel ocenia podczas kolejnych sprawdzianów tego typu.

Podobnie – umiejętności ortograficzne. Nie przewiduje się indywidualnego poprawiania tych ocen.

▪ oceny ze sprawdzianów i kartkówek uczeń może poprawić podczas konsultacji indywidualnych w terminie 14 dni od daty oddania sprawdzonych prac. Poprawa dotyczy materiału z tego samego działu. Obowiązek poprawienia oceny spoczywa na uczniu, który otrzymał ocenę niedostateczną. Dopuszcza się możliwość poprawy ocen dopuszczających, dostatecznych i dobrych( po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem ),

▪ poprawa ocen zaległych lub źle wykonanych zadań domowych może nastąpić podczas kontroli zeszytu przedmiotowego ucznia. Uczeń winien zaznaczyć takie zadanie ( odrobione bezpośrednio po kontroli) fiszką w zeszycie.


 1. Ocena semestralna i roczna:

• z każdej formy sprawdzania wiadomości nauczyciel wystawia jedną ocenę;

ocena ta jest jednocześnie informacją dla ucznia, jego rodziców i nauczyciela,

w jakim stopniu uczeń opanował dany dział kształcenia,

• ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych,

• ocena roczna obejmuje osiągnięcia uczniów w I i II semestrze.

▪ uczeń i jego rodzice są informowani o przewidywanych ocenach semestralnych/rocznych na miesiąc przed klasyfikacją za pośrednictwem wychowawcy klasy,

▪ przewidywaną ocenę niedostateczną uczeń może poprawić, zdając w wyznaczonych terminach konsultacji zalecony materiał ( umiejętności ),

▪ jeżeli uczeń nie spełnił wszystkich wymagań edukacyjnych na daną ocenę, może on, uzupełniając braki ( w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela), uzyskać ocenę semestralną /roczną wyższą o jeden stopień od przewidywanej,

▪ Termin uzupełnienia braków nie może przekroczyć siedmiu dni przed datą właściwej rady klasyfikacyjnej .

UWAGA!

Uczeń, który nie odrabiał zadań domowych, nie przeczytał obowiązkowych lektur oraz nie poprawiał na bieżąco ocen niedostatecznych ze sprawdzianów, nie może ubiegać się o podwyższenie oceny.

▪ z uwagi na tygodniową ilość godzin przedmiotowych ( 5/6) oraz różnorodność umiejętności podlegających ocenianiu bieżącemu, nie przewiduje się ,,zdawania” materiału celem podwyższenia ocen semestralnych /rocznych, oprócz indywidualnych, uzasadnionych przypadków,

▪ uczeń reprezentujący szkołę w konkursach z języka polskiego na szczeblu rejonowym i zajmujący w nich czołowe lokaty, otrzymuje ocenę semestralną/ roczną o stopień wyższą od przewidywanej . Laureaci konkursów z języka polskiego o zasięgu wojewódzkim, otrzymują z języka polskiego celującą semestralną /roczną ocenę klasyfikacyjną.

▪ otrzymaną ocenę niedostateczną –semestralną , uczeń powinien poprawić uzupełniając i zaliczając materiał w terminie wyznaczonym przez nauczyciela i po uprzednich z nim konsultacjach. Uczeń taki zostaje ponadto zobowiązany do udziału w zajęciach wyrównawczych lub konsultacjach indywidualnych.5. Zasady oceniania wypowiedzi ustnych:

Wypowiedzi ustne:

▪ związek z tematem 0-1p. P

▪ spójność wypowiedzi 0-1p. P

▪ poprawność językowa 0-1 p. P

▪ bogactwo słownictwa 0-1p. Pp

▪ kompozycja 0-1p. Pp

▪ bogactwo informacji 0-1p. Pp

Recytacja prozy i poezji:

▪ pamięciowe opanowanie tekstu 0-2p. P i Pp

▪ dykcja 0-1p. P

▪ modulacja i intonacja głosu 0-1p. Pp

▪ interpretacja głosowa tekstu 0-1p. Pp

Przeliczenie punktów na oceny:

2p. - dopuszczający

3p. - dostateczny

4-5p. - dobry

6p. – bardzo dobry
6. Zasady oceniania pisemnych prac stylistycznych:

• prace pisemne zawierają recenzję tłumaczącą ocenę, podkreślającą zalety i

informującą o elementach, które należy poprawić.

▪ dwa razy w roku uczniowie piszą wypracowania klasowe wg skali punktowej, która zastępuje recenzję pracy; punkty są przeliczane na ocenę (załącznik nr 1).7. Zasady oceniania sprawdzianu ortograficznego (dyktanda):

  1. błąd – bardzo dobry

2-3 błędy – dobry

4 błędy – dostateczny

5 błędów – dopuszczający

6 błędów i więcej – niedostateczny
Błędem ortograficznym w powyższym rozumieniu jest pisownia wyrazów niezgodna ze znanymi uczniowi zasadami pisowni.
Oprócz błędów ortograficznych wyróżnia się również pomyłki. 3 pomyłki traktuje się jak 1 błąd ortograficzny.
Za pomyłkę uważa się np. przestawienie liter, gubienie liter, opuszczanie znaków diakrytycznych( ale tylko w tych przypadkach, gdzie nie zachodzi różnicowanie głosek np. „ idą = ida”).
3 błędy interpunkcyjne traktuje się jako 1 błąd ortograficzny.
8. W ocenianiu bieżącym aktywności ucznia w pracy na lekcji stosujemy dodatkowo znak „+” i „ –„ , który zostaje przełożony na pełną ocenę. Uczeń za 5 „plusów” otrzymuje ocenę bardzo dobrą, a za 3 „minusy” ocenę niedostateczną.

a) „plus” może uzyskać uczeń za:

• aktywność na lekcji,

• prace domowe o małym stopniu trudności,

• aktywny udział w pracy zespołowej,

• wyszukiwanie materiałów wzbogacających proces lekcyjny.

b) „minus” otrzymuje uczeń za:

• brak pracy domowej,

• brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika,

• utrudnianie pracy w zespole klasowym.
 1. Dostosowanie wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

▪ dostosowanie wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych następuje indywidualnie w oparciu o opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i znajduje się w teczce właściwego zespołu klasowego.

Zasady pracy z uczniem zdolnyma) rozpoznawanie uzdolnień:

wywiad z nauczycielem kształcenia zintegrowanego,

obserwacja ucznia na zajęciach,

rozmowy z rodzicamib )praca z uczniem wykazującym uzdolnienia:

stwarzanie możliwości wykonywania dodatkowych, nadobowiązkowych zadań w zeszycie ćwiczeń,

przygotowanie do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, zachęcanie do udziału w nich,

przygotowanie i zadawanie dodatkowych, trudniejszych zadań na sprawdzianach, jeśli uczeń wykaże taką chęć,

stwarzanie możliwości wykonywania zadań dodatkowych, np. folderów, albumów na określony przez nauczyciela lub wybrany przez ucznia temat,

w miarę potrzeb ucznia – ukierunkowanie procesu wzbogacenia wiedzy i rozwijanie umiejętności, np. ciekawe i wartościowe propozycje spoza kanonu lektur. 1. O postępach w nauce uczeń i jego rodzice informowani są w formie:

• oceny (stopnia szkolnego),

• oceny opisowej (recenzji prac),

• oceny ustnej.A. Sposoby i formy informowania rodziców o postępach dziecka

▪ ocena cząstkowa jest jawna i podawana uczniowi do wiadomości z chwili wystawienia,

▪ oceny za prace domowe i niektóre prace klasowe nauczyciel wpisuje również do zeszytu przedmiotowego ucznia,

▪ rodzic zobowiązany jest potwierdzić zapoznanie się z ocenami wpisanymi do zeszytu, poprzez złożenie podpisu,

▪ rodzic może uzyskać informację o postępach dziecka i wynikach w nauce w trakcie roku szkolnego podczas wywiadówek i konsultacji indywidualnych nauczyciela,

▪ podczas zebrań i konsultacji indywidualnych rodzic może zapoznać się z pracami klasowymi i sprawdzianami przechowywanymi cały rok.11. Sposoby kontroli różnych form aktywności uczniów:
• sprawdzanie prac domowych,

• prace klasowe,

• testy,

• kartkówki,

• przepytywanie przy tablicy.
Kontroli podlegają prace pisemne i ustne wypowiedzi uczniów.
Ogólne kryteria oceniania
Na ocenę niedostateczną – uczeń nie wykonuje poleceń nawet „z pomocą nauczyciela ‘’. Nie

wykazuje chęci nie podejmuje pracy . Nie odrabia prac domowych. Jego wypowiedzi odbiegają od tematu.Na ocenę dopuszczającą – uczeń wykonuje polecenia „ z pomocą nauczyciela ‘’ , na miarę swoich możliwości. Jego wypowiedzi ustne i pisemne są bardzo krótkie , ale powinny być zgodne z tematem .
Na ocenę dostateczną - uczeń „ stara się’’. Podejmuje działania , ale nie kończą się one pełnym sukcesem. Pracuje, ale popełnia błędy. Polecenia wykonuje nieprecyzyjnie, uczeń nie jest pewien swoich wypowiedzi pisemnych i ustnych. Jego przemyślenia są powierzchowne lub odtwórcze.
Na ocenę dobrą –uczeń podejmuje wszelkie działania, ale popełnia nieliczne błędy. Nie zawsze umie uzasadnić swoją wypowiedz, wie, ale nie wyjaśnia omawianych zjawisk.
Na ocenę bardzo dobrą –uczeń wykonuje rozmaite zadania i czynności „poprawnie’’, „samodzielnie’’, „świadomie’’, „ciekawie’’ i „interesująco ‘’. Pracuje samodzielnie, wie i umie wyjaśnić. jego wypowiedzi zarówno ustne, jak i pisemne, są wolne od rażących błędów, wyczerpujące. Uczeń umie odnieść się do świata zewnętrznego, jeśli zachodzi taka potrzeba. Podczas pracy w grupie nadaje ton działaniom, wprowadza nowe rozwiązania i pomysły.

Na ocenę celującą – uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą , zasób jego wiedzy wykracza ponad zakres podstawy programowej. Ponadto uczeń zajmuje wysokie miejsca w konkursach na różnych szczeblach.
Wymagania szczegółowe kl. IV – VI


Lp.

Temat lekcji

Zagadnienia wg podstawy programowej

 • lektura

 • terminy teoretycznoliterackie

 • inne pojęcia kulturowe

 • zagadnienia z zakresu nauki o języku

 • formy wypowiedzi pisemnejOsiągnięcia ucznia klasy I V

(umiejętności, wiadomości)

wymagania szczegółowe na ocenę dopuszczającą (2)

wymagania szczegółowe na ocenę dostateczną (3)

wymagania szczegółowe na ocenę dobrą (4)

wymagania szczegółowe na ocenę bardzo dobrą (5)
Uczeń:
Część 1. JA, TY I… MY
1

Poznajmy się!

– imię i nazwisko

 • podaje swoje imię i nazwisko • wymienia nazwy zawodów przedstawionych na ilustracjach


 • krótko mówi, czym zajmują się przedstawiciele zawodów pokazanych w podręczniku

 • wypowiada się krótko na forum klasy

 • tworzy krótką prezentację na temat siebie oraz koleżanki/kolegi • słucha i ogląda ilustracje, wyciągając wnioski
 • swobodnie (pełnymi zdaniami) przedstawia siebie i swoją rodzinę w wypowiedzi ustnej i pisemnej
2

Opisujemy szkolne życie po wakacjach.

– fragment książki Krystyny Drzewieckiej Nowe przygody Piątki z Zakątka zatytułowany Znowu w szkole

– opowiadanie o powrocie do szkoły po wakacjach

– nowe przedmioty w klasie czwartej • czyta głośno tekst

 • wskazuje autora utworu

 • z pomocą nauczyciela rozpoznaje narratora

 • znajduje w tekście cytowane fragmenty
 • wie, jak należy bezpiecznie zachowywać się podczas przerw
 • wskazuje w tekście narratora i podaje przykłady


 • wyszukuje w tekście fragmenty opisujące bohatera

 • mówi, czym zajmują się bohaterowie utworu podczas przerw
 • wskazuje niebezpieczne zabawy bohaterów
 • proponuje bezpieczne sposoby spędzania przerw
 • wyjaśnia, kim jest autor, narrator, bohater w tym utworze • na podstawie fragmentów tekstu opowiada o bohaterze, wyciąga wnioski

 • ocenia bohatera i uzasadnia swoje zdanie

 • zabiera głos w dyskusji na temat sposobu wykorzystania przerw, aby były bezpieczne

 • opowiada, jak wyobraża sobie lekcje nowych przedmiotów
3

Dowiemy się dzisiaj wszystkiego o lekcjach języka polskiego.

– spis treści

– wykaz pojęć

– część 1. podręcznika

– wstęp

– podsumowanie– źródła informacji

– wymagania edukacyjne • czyta głośno informacje wstępne do części 1.
 • posługuje się spisem treści
 • czyta ze zrozumieniem informacje wstępne do części 1.

 • posługuje się wykazem terminów
 • angażuje się w wykonanie dodatkowych zadań i z pomocą nauczyciela szuka potrzebnych informacji w różnych źródłach • korzysta z podręcznika i zna jego strukturę

 • angażuje się w wykonanie dodatkowych zadań i samodzielnie szuka potrzebnych informacji w różnych źródłach
4

Co powie o mnie mój zeszyt?

– zapis dat

– margines

– podstawowe znaki interpunkcyjne • z pomocą nauczyciela zapisuje i odczytuje daty (dzień/miesiąc/rok)
 • zna różne sposoby zapisywania dat


 • rozumie, na czym polega estetyka prowadzenia zeszytu

 • zna funkcje podstawowych znaków interpunkcyjnych

 • prowadzi estetycznie zeszyt

 • poprawnie zapisuje i odczytuje daty (dzień/miesiąc/rok)
5

Jak masz na imię?

– fragment ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego

– Grzegorz Kasdepke Bon czy tonsavoir-vivre dla dzieci, fragment zatytułowany Przechodzenie na „ty”

– zdrobnienie • czyta głośno wskazany tekst
 • odróżnia pełną wersję imienia od wersji zdrobniałej
 • wie, co to znaczy „przejść z kimś na ty”

 • umie zastosować zdrobnienia imion • zna zasady, według których ludzie proponują mówienie sobie po imieniu
 • czyta ze zrozumieniem fragment ustawy i książki poradnikowej

 • stosuje właściwe zwroty grzecznościowe
6


Czy nazwisko mówi wszystko?

– podręcznik: Witold Cienkowski Co starsze: imię czy nazwisko?

– nazwisko, przezwisko, pseudonim, nick, PESEL


 • umie się przedstawić, podając imię i nazwisko

 • tworzy zdrobnienia od popularnych imion

 • wymyśla historię swojego nazwiska

 • rozróżnia przezwisko, pseudonim, nick i zna ich funkcje
 • wie, co to jest PESEL i do czego służy

 • zna pochodzenie swojego nazwiska
 • zna i stosuje zasady grzecznościowe związane z przedstawianiem siebie i innych osób7


Te nazwy lubią wielką literę – o pisowni nazw własnych

– pisownia nazw własnych • poprawnie zapisuje swoje imię i nazwisko oraz imiona i nazwiska innych osób

 • poprawnie odtwarza zapisane nazwy własne

 • zna zasady pisowni nazw własnych
 • na ogół stosuje zasady pisowni nazw własnych

 • poprawnie zapisuje rozmaite nazwy własne8–9


Kogo pokazuje lustro, czyli jacy jesteśmy?
Różnimy się od siebie i dlatego jesteśmy sobie potrzebni.

– fragment książki Renaty Piątkowskiej Nie ma nudnych dni, zatytułowany Lustro

– narrator

– świat przedstawiony • czyta głośno tekst

 • wskazuje autora utworu

 • z pomocą nauczyciela rozpoznaje narratora • znajduje cytowane fragmenty w tekście


 • rozumie pojęcia: narratorświat przedstawiony

 • wskazuje w tekście narratora i podaje przykłady

 • wyszukuje w tekście fragmenty opisujące bohatera
 • na podstawie fragmentów tekstu opowiada o bohaterze, wyciąga wnioski
 • ocenia bohatera i uzasadnia swoje zdanie • zabiera głos w dyskusji na temat relacji w rodzinie
10–11


Na czym polega magia osób?
Opisać postać… Jak temu sprostać?

– opis postaci

– akapit


 • czyta głośno tekst będący opisem postaci

 • zapisuje słownictwo związane z opisem wyglądu

 • podejmuje próby opisu postaci


 • porządkuje, gromadzi i stosuje w praktyce słownictwo związane z opisem wyglądu

 • wskazuje w tekście sposoby opisywania postaci


 • zna strukturę opisu postaci i stosuje ją w praktyce

 • dostrzega różnorodność stylistyczną opisu postaci


 • tworzy pisemny opis postaci rzeczywistej i literackiej, indywidualizując swój język i formę wypowiedzi12–13


Każdy czwartak wie już teraz, czym jest głoska, czym litera.
Fałszywy wniosek w Departamencie Głosek.

– alfabet

– głoska

– litera


– samogłoska, spółgłoska

– sylaba • zna polski alfabet na pamięć • odróżnia głoskę od litery

 • odróżnia spółgłoski i samogłoski • układa wyrazy w kolejności alfabetycznej

 • zna zasady dzielenia wyrazu przy przenoszeniu • dzieli wyrazy na głoski i litery

 • klasyfikuje głoski na samogłoski i spółgłoski

 • zna funkcje samogłoski „i”


 • dzieli wyraz na sylaby i zna zasady dzielenia wyrazu przy przenoszeniu

 • poprawnie dzieli wyraz na sylaby i zna zasady dzielenia wyrazu przy przenoszeniu
 • wskazuje i nazywa funkcje samogłoski „i”
14


Od słowa do słownika.

– słownik

– typy słowników


 • umie posłużyć się słownikiem ortograficznym

 • zna przeznaczenie podstawowych słowników
 • wyszukuje informacje w słowniku

 • zna budowę i przeznaczenie podstawowych słowników
 • świadomie korzysta z właściwego słownika15–16


W krainie książek – odkrywamy tajemnice biblioteki.

– biblioteka

– księgozbiór

– księgozbiór podręczny – źródła informacji

– stanowisko komputerowe


 • poznaje adres i funkcje biblioteki
 • poznaje źródła informacji

 • zna miejsce przechowywania i typy słowników • zadaje pytania, uczestniczy w wymianie informacji17


W smutku czy chorobie pomagajmy sobie.

– wiersz: Ludwik Wiszniewski Przyjaciele zajączka

– przysłowie

– poradnik recytatora • głośno czyta tekst poetycki


 • z pomocą nauczyciela wyszukuje informacje

 • czyta tekst poetycki ze zrozumieniem


 • wyszukuje informacje

 • rozumie znaczenie przysłowia „Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”

 • czyta na głos tekst poetycki, właściwie go intonując w celu ukazania wpisanych w tekst emocji
 • odnosi sytuację z tekstu do własnych doświadczeń

 • ocenia postępowanie bohaterów wiersza


18–19


Jak to? Wśród przyjaciół serce pękło na… pół!
Na ratunek przyjaźni! Spieszmy! Bądźmy odważni!

– Ignacy Krasicki Przyjaciele

– plan wydarzeń


 • z pomocą nauczyciela rozpoznaje bohaterów występujących w tekście

 • czyta przypisaną rolę podczas czytania tekstu z podziałem na role


 • uczestniczy w pracy w grupie

 • korzysta z przypisów, aby zrozumieć tekst

 • wyróżnia bohaterów i narratora, dzieli tekst na role
 • odczytuje tekst z podziałem na role, wcielając się w sytuację bohaterów


 • przyporządkowuje nazwy zachowań do sytuacji
 • pracuje w grupie • porządkuje plan wydarzeń
 • porównuje zachowania postaci z różnych tekstów
 • pracuje w grupie i bierze udział w przydziale zadań • bezbłędnie porządkuje plan wydarzeń

 • ocenia postępowanie bohaterów i uzasadnia swoje zdanie

 • podczas pracy w grupie nadaje ton działaniom (pełni funkcję lidera)
20


Jak zapisać rozmowę?

– dialog


– komunikacja

– funkcja myślnika • zna różne sposoby porozumiewania się osób
 • wskazuje dialog w tekście

 • rozumie pojęcie komunikacji • zna zasady zapisu dialogu

 • zapisuje dialog
21–25Witamy w Akademii!
A jak Adam, czyli kilka słów o narratorze
Osobliwości pana Kleksa” – rozważania o niezwykłym bohaterze
Porozmawiajmy z uczniami Akademii pana Kleksa!
Na tropie tajemnicy – historia szpaka Mateusza

lektura: Jan Brzechwa Akademia pana Kleksa

świat przedstawiony

narrator

opis postaci

dialog
 • zna fragmenty powieści
 • zapisuje elementy świata przedstawionego

 • wypowiada się o bohaterach

 • pisze kilka zdań o bohaterach
 • czyta głośno wskazane fragmenty tekstu
 • z pomocą nauczyciela zapisuje krótki dialog

 • zna treść powieści

 • stara się rozwiązać test zadań zamkniętych, sprawdzający znajomość treści lektury

 • stara się wyróżnić elementy świata przedstawionego

 • stara się opowiedzieć o przygodach bohaterów
 • stara się wyszukać w tekście fragmenty opisujące bohatera, próbuje gromadzić słownictwo potrzebne do opisu postaci
 • stara się ocenić bohatera • wyszukuje w tekście fragmenty opisujące szkołę, stara się ustnie ją opisać

 • stosuje w praktyce słownictwo związane z opisem wyglądu • stara się pisemnie opisać postać literacką


 • zna zasady zapisu dialogu, stara się pisać dialog na wskazany temat
 • rozwiązuje test zadań zamkniętych, sprawdzający znajomość treści lektury
 • wyróżnia elementy świata przedstawionego

 • opowiada o przygodach bohaterów • wyszukuje w tekście fragmenty opisujące bohatera, gromadzi słownictwo potrzebne do opisu postaci • ocenia bohatera, odwołując się do odpowiednich fragmentów tekstu

 • wyszukuje w tekście fragmenty opisujące szkołę, ustnie ją opisuje

 • gromadzi i stosuje w praktyce słownictwo związane z opisem wyglądu
 • tworzy pisemny opis postaci literackiej • zna zasady zapisu dialogu, pisze dialog na wskazany temat
 • poprawnie rozwiązuje test zadań zamkniętych, sprawdzający znajomość treści lektury

 • poprawnie wyróżnia elementy świata przedstawionego

 • barwnie opowiada o przygodach bohaterów, indywidualizując styl wypowiedzi

 • samodzielnie wyszukuje w tekście fragmenty opisujące bohatera, gromadzi różnorodne słownictwo potrzebne do opisu postaci

 • poprawnie ocenia bohatera, odwołując się do odpowiednich fragmentów tekstu

 • wyszukuje w tekście fragmenty opisujące szkołę, ciekawie ustnie ją opisuje

 • porządkuje, gromadzi i stosuje w praktyce słownictwo związane z opisem wyglądu

 • poprawnie tworzy pisemny opis postaci literackiej, indywidualizując swój język i formę wypowiedzi

 • zna zasady zapisu dialogu, pisze dialog na wskazany temat, stosując poprawny zapis
26–28


Jak odnaleźć klucz do czasownika? Trop I.
Jak odnaleźć klucz do czasownika? Trop II.
Jak odnaleźć klucz do czasownika? Trop III.

– czasownik

– forma osobowa i nieosobowa (bezokolicznik)

– osoba, liczba, czas

– rodzaj (w czasie przeszłym)


 • z pomocą nauczyciela rozpoznaje czasownik w wypowiedzeniu • odróżnia formy osobowe od bezokoliczników • odwzorowuje pisownię czasowników zakończonych w bezokoliczniku na -ąć

 • rozpoznaje czasownik w wypowiedzeniu • zna podstawowe kategorie gramatyczne: osoba, liczba, czas, rodzaj

 • stara się określić formę gramatyczną (osoba, liczba, czas) czasowników

 • stara się określić rodzaj czasowników w czasie przeszłym

 • zna zasady pisowni czasowników zakończonych w bezokoliczniku na -ąć
 • odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy
 • na ogół określa formę gramatyczną (osoba, liczba, czas) czasowników

 • na ogół określa rodzaj czasowników w czasie przeszłym

 • odmienia i zapisuje czasowniki zakończone w bezokoliczniku na -ąć


 • poprawnie określa formę gramatyczną (osoba, liczba, czas) czasowników

 • poprawnie określa rodzaj czasowników w czasie przeszłym

 • poprawnie odmienia i zapisuje czasowniki zakończone w bezokoliczniku na -ąć
29


Głoski, litery i czasowniki już nie mają przed nami tajemnic. Utrwalenie wiedzy.

– głoska, litera

– forma osobowa i nieosobowa czasownika

– osoba, liczba, czas

– rodzaj (w czasie przeszłym)


 • z pomocą nauczyciela stosuje zdobyte wiadomości w praktycznych ćwiczeniach • rozpoznaje różne formy czasownika • wykazuje opanowanie zagadnień omawianych na lekcjach poświęconych głosce, literze i czasownikowi

 • stosuje zdobyte wiadomości w praktycznych ćwiczeniach

 • stara się rozpoznawać i tworzyć różne formy czasownika
 • stara się określić formę gramatyczną czasowników

 • stara się dzielić wyrazy na głoski i litery

 • stara się dzielić wyraz na sylaby

 • stara się dzielić wyraz przy przenoszeniu

 • rozróżnia samogłoski i spółgłoski • na ogół rozpoznaje i tworzy różne formy czasownika
 • na ogół określa formę gramatyczną czasowników

 • dzieli wyrazy na głoski i litery
 • dzieli wyraz na sylaby

 • dzieli wyraz przy przenoszeniu
 • klasyfikuje głoski na samogłoski i spółgłoski


 • poprawnie rozpoznaje i tworzy różne formy czasownika

 • poprawnie określa formę gramatyczną czasowników

 • poprawnie dzieli wyrazy na głoski i litery

 • poprawnie dzieli wyraz na sylaby

 • poprawnie dzieli wyraz przy przenoszeniu

 • poprawnie klasyfikuje głoski na samogłoski i spółgłoski  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość