Strona główna

Przedmiotowe zasady oceniania z języka Podstawowe zasady oceniania z języka polskiego


Pobieranie 2.18 Mb.
Strona10/17
Data18.06.2016
Rozmiar2.18 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

104–108

Dlaczego Bracia Lwie Serce? Co wiemy o głównych bohaterach powieści Astrid Lindgren?
Jonatan i Sucharek – dobrze mieć brata…
„…nikt nie lubi zdrajcy, nawet jeżeli ma z niego jakieś korzyści” – dlaczego potrzebujemy akceptacji innych?
„…są rzeczy, które się musi zrobić, bo inaczej nie jest się człowiekiem, tylko nędznym śmieciem…” – co to znaczy być DOBRYM człowiekiem?
Nangijala i Nangilima, czyli jak oswoić śmierć?
lektura: Astrid Lindgren, Bracia Lwie Serce

świat przedstawiony

opis postaci

opis miejsca

reklama

listzna fragmenty powieści

zna treść powieściI.1.1; I.1.2; I.1.7; I.1.8; I.1.9; II.1.1; II.1.2; II.1.3; II.2.3; II.2.10; II.2.11; III.1.3; III.1.5; III.1.6; III.1.7; III.1.8; III.1.9; III.2.7

z pomocą nauczyciela wyróżnia niektóre elementy świata przedstawionego

stara się samodzielnie wyróżniać elementy świata przedstawionego

na ogół poprawnie wyróżnia elementy świata przedstawione go

bezbłędnie wyróżnia elementy świata przedstawionego

mówi o wydarzeniach w tekście

stara się opowiedzieć o przygodach bohaterów

opowiada o przygodach bohaterów, zachowując chronologię wydarzeń

ciekawie opowiada o przygodach bohaterów, indywidualizując styl wypowiedzi i stosując bogate słownictwo

z pomocą nauczyciela znajduje fragmenty wskazane przez kolegów, zapisuje słownictwo potrzebne do opisu postaci

stara się wyszukiwać w tekście fragmenty opisujące bohaterów, zapisuje słownictwo potrzebne do opisu postaci

samodzielnie wyszukuje w tekście fragmenty opisujące bohaterów, gromadzi słownictwo potrzebne do opisu postaci

sprawnie wyszukuje w tekście fragmenty opisujące bohaterów, samodzielnie gromadzi słownictwo potrzebne do opisu postaci

mówi o bohaterach

wypowiada się na temat przeżyć bohaterów

ocenia bohaterów, odwołując się do odpowiednich fragmentów tekstu

gromadzi argumenty i ocenia bohaterów, odwołując się do fragmentów tekstu
stara się wskazać niektóre pozytywne i negatywne cechy bohaterów powieści

wskazuje pozytywne i negatywne cechy bohaterów powieści

wskazuje pozytywne i negatywne cechy bohaterów powieści, uzasadnia swoje zdanie

zna pojęcia: zdrada, tchórzostwo, wierność i lojalność

rozumie pojęcia: zdrada, tchórzostwo, wierność i lojalność

potrafi wskazać przykłady zdrady, tchórzostwa, wierności i lojalności w lekturze

trafnie wskazuje przykłady zdrady, tchórzostwa, wierności i lojalności, ocenia zachowanie bohaterów

z pomocą nauczyciela opisuje krótko postać

stara się samodzielnie zredagować opis postaci

redaguje opis postaci, stosuje bogate słownictwo

poprawnie redaguje rozbudowany opis postaci, indywidualizuje styl wypowiedzi pisemnej

zna pojęcia realizmfantastyka

odróżnia realizm od fantastykiwymienia elementy realistyczne świata przedstawionego

wymienia elementy fantastyczne świata przedstawionego

rozumie sens istnienia równoległych światów Nangijali i Nangilimywłącza się do rozmowy

zabiera głos na forum klasy, argumentuje swoje zdanie

prezentuje swoje stanowisko, trafnie uzasadnia własne zdanie

włącza się w pracę grupy

pracuje w grupie

aktywnie uczestniczy w pracach grupy

inicjuje wykonywanie zadań w grupie

109–110

Podróże małe i… duże – praca klasowa

Omówienie pracy klasowej

– opis miejsca


– z pomocą nauczyciela wskazuje niektóre sposoby podróżowania w czasie i przestrzeni

– stara się samodzielnie wskazywać różne sposoby podróżowania w czasie i przestrzeni

– poprawnie wskazuje różne sposoby podróżowania w czasie i przestrzeni

– ocenia różne sposoby podróżowania w czasie i przestrzeni

III.1.1; III.1.5; III.1.6; III.2.5; III.2.6

– w kilku zdaniach pisze o swojej najciekawszej podróży

– opisuje krótko swoją najciekawszą podróż

– opisuje swoją najciekawszą podróż, dbając o poprawność stylistyczną, językową, ortograficzną i interpunkcyjną swojej wypowiedzi

– bezbłędnie opisuje swoją najciekawszą podróż
– stara się wykorzystać w swojej pracy informacje zdobyte na lekcjach

– wykorzystuje w swojej pracy informacje zdobyte na lekcjach i podczas swoich podróży

– twórczo wykorzystuje w swojej pracy informacje zdobyte na lekcjach i podczas swoich podróży

111–112

Gramatyczne zmagania – podmiotu rodzaje odsłania

podmiot gramatyczny, logiczny, domyślny, szeregowy, towarzyszący– wie, czym jest podmiot

– zna pojęcia: podmiot gramatyczny, szeregowy, towarzyszący

– potrafi wymienić różne rodzaje podmiotów

– poprawnie wymienia różne rodzaje podmiotów oraz umie je scharakteryzować

I.3.1; I.3.3; I.3.4; III.2.3

– rozpoznaje w zdaniu podmiot gramatyczny, wie, że podmiot jest najczęściej wyrażony rzeczownikiem w mianowniku

– rozpoznaje podmiot gramatyczny i domyślny

– na ogół poprawnie wskazuje w tekście podmioty i nazywa je

– poprawnie wskazuje w tekście różne podmioty i nazywa je– na ogół poprawnie tworzy wypowiedzenia z różnymi rodzajami podmiotów

– tworzy poprawne wypowiedzenia z różnymi rodzajami podmiotów

113

Każdy z nas jest wyjątkowy!
– Paul Stewart i Chris Riddell, Chata Łapichrustów (fragment powieści Za Kresoborem)

– czyta uważnie fragment powieści

– czyta ze zrozumieniem fragment powieściI.1.1; I.1.2; I.1.7; II.1.1; II.1.3; III.1.5; III.1.8; III.2.7

– mówi o utworze, wskazuje bohaterów

– wyszukuje w tekście informacje na temat miejsca zdarzeń, opowiada o wydarzeniach

– wyszukuje w tekście informacje na temat bohaterów, ocenia ich postawę

– wyszukuje w tekście informacje dotyczące okoliczności nadania imienia bohaterowi

– zna pojęcie neologizmu

– rozumie pojęcie neologizmu, wskazuje niektóre neologizmy

– wskazuje w tekście neologizmy, wyjaśnia ich znaczenie

– wskazuje w tekście neologizmy, objaśnia ich funkcję w tekście– dostrzega różnicę między określeniami: wyjątkowyinny

– dostrzega różnicę między określeniami: wyjątkowyinny i potrafi uzasadnić swoje zdanie

– z pomocą nauczyciela tworzy hasło do słowniczka leśnego trolla

– na podstawie tekstu stara się opracować kilka haseł do słowniczka leśnego trolla

– wykorzystując własne pomysły oraz informacje w tekście, opracowuje słowniczek leśnego trolla

– wykorzystując własne pomysły oraz informacje w tekście, twórczo opracowuje słowniczek leśnego trolla

– z pomocą nauczyciela pisze kilka zdań na temat dalszych losów głównego bohatera

– stara się samodzielnie napisać o dalszych losach bohatera, próbuje wprowadzić do tekstu kilka neologizmów

– pisze historię dalszych losów bohatera opisanego w tekście, wprowadza neologizmy

– pisze historię dalszych losów głównego bohatera, indywidualizuje styl i wprowadza ciekawe neologizmy

114

O tym, jak łza oddalenia obraz ojczyzny zmienia

– Juliusz Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny

– wpis do pamiętnika


– mówi, który wiersz do pamiętnika najbardziej mu się podoba

– podejmuje próby rozmowy na temat wpisów do pamiętnika

– wypowiada na forum klasy swoje opinie o wpisach do pamiętnika

– swobodnie wypowiada swoje opinie, uzasadnia własne zdanie

I.1.3; II.2.4; II.2.5; III.1.1; III.1.8

– czyta uważnie tekst poetycki

– czyta ze zrozumieniem tekst poetycki– zna pojęcia: osoba mówiąca w wierszuadresat wiersza

– wymienia osobę mówiącą w wierszu i adresatkę wiersza

– odnajduje w tekście informacje dotyczące osoby mówiącej w wierszu i adresatki wiersza

– nazywa uczucia osoby mówiącej w wierszu i uzasadnia, że adresatka wiersza jest małą dziewczynką
– wskazuje elementy ojczystej przyrody opisane w wierszu

– rozumie, jaką rolę odgrywa przywołanie ojczyzny w wierszu

– wyjaśnia, dlaczego poeta przywołał w wierszu ojczyste krajobrazy

– zna pojęcie zdrobnienia

– potrafi wskazać zdrobnienia w tekście

– potrafi określić funkcję zdrobnień w tekście

– funkcjonalnie używa zdrobnień

– z pomocą nauczyciela zapisuje kilka zdań na temat ulubionego zakątka Polski, próbuje używać zdrobnień

– krótko opisuje ulubiony zakątek Polski, używając zdrobnień

– redaguje rozbudowany opis ulubionego zakątka Polski, używając zdrobnień

– poprawnie i barwnie opisuje ulubiony zakątek Polski, używając zdrobnień i uosobień

115–116

Orzeczenie i podmiot – najważniejsze części zdania. Sprawdzian

Omówienie sprawdzianu

– orzeczenie czasownikowe

orzeczenie imienne– podmiot gramatyczny, logiczny, domyślny, szeregowy, towarzyszący

– wskazuje w tekście niektóre orzeczenia i podmioty, umie rozpoznać podmiot gramatyczny i orzeczenie czasownikowe

– wskazuje w tekście podmioty gramatyczne i domyślne oraz orzeczenia czasownikowe i proste przykłady orzeczeń imiennych, stara się je nazywać

– wskazuje w tekście większość podmiotów i orzeczeń i na ogół poprawnie je nazywa

– poprawnie wskazuje w tekście podmioty i orzeczenia i nazywa je

I.3.1; I.3.3; III.2.3

– tworzy proste wypowiedzenia z podmiotami gramatycznymi i orzeczeniami czasownikowymi

– stara się tworzyć wypowiedzenia z podmiotami gramatycznymi i domyślnymi oraz orzeczeniami czasownikowymi

– tworzy wypowiedzenia z różnymi rodzajami podmiotów i orzeczeń

– poprawnie tworzy wypowiedzenia z różnymi rodzajami podmiotów i orzeczeń

117

Kropka nad i – odsłona trzecia
– Maria Krüger, Godzina pąsowej róży (fragment powieści)


– czyta uważnie tekst i stara się odpowiadać na niektóre pytania

– czyta ze zrozumieniem tekst i odpowiada na większość pytań

– czyta ze zrozumieniem tekst i na ogół poprawnie odpowiada na pytania

– czyta ze zrozumieniem tekst i poprawnie odpowiada na wszystkie pytania

I.1.1; I.1.9; III.1.1; III.1.5; III.1.6; III.2.5
– stara się stosować poznane pojęcia w praktyce, rozwiązując niektóre zadania

– stosuje poznane pojęcia w praktyce, rozwiązując większość zadań

– funkcjonalnie stosuje poznane pojęcia w praktyce, rozwiązując wszystkie zadania

– w kilku zdaniach pisze prace pisemne

– próbuje redagować teksty w poznanych formach wypowiedzi pisemnej

– redaguje rozbudowane teksty w znanych sobie formach wypowiedzi pisemnej

– redaguje poprawne pod względem kompozycyjnym i językowym teksty w znanych sobie formach wypowiedzi pisemnej

– włącza się w pracę grupy

– uczestniczy w pracach grupy

– wykonuje w grupie zadanie twórcze

– kieruje pracą grupy

TUTAJ I TERAZ

118

„Podróże uwrażliwiają”… O różnych aspektach podróżowania

– Tomasz Łabudzki, Znowu w podróży
– czyta uważnie tekst literacki

– czyta ze zrozumieniem tekst literackiI.1.1; I.1.8; II.1.1; III.1.1

– zna dosłowne znaczenie słów: podróżmuzeum

– rozumie dosłowne znaczenie słów: podróżmuzeum

– rozumie dosłowne i metaforyczne znaczenie słów: podróżmuzeum

– zastępuje słowa: podróżmuzeum wyrazami bliskoznacznymi

– zapisuje przykłady zachowań proekologicznych podane przez kolegów

– wymyśla przykład zachowania proekologicznego

– podaje przykłady zachowań proekologicznych

– wyjaśnia, dlaczego warto zachowywać się proekologicznie

– słucha odgłosów przyrody

– opowiada, co usłyszał

– opisuje swoje wrażenia

– opisuje wybraną sytuację, zwracając szczególną uwagę na odgłosy przyrody

119

Można mówić albo mówić pięknie, czyli o odmianach języka

Początek wiosny – wypowiedzi ludzi pochodzących z różnych środowisk

– język literacki i język potoczny


– czyta opisy

– dostrzega różnice w opisach początku wiosny

– potrafi wskazać różnice w opisach początku wiosny, dostrzega plastyczność opisu artysty

– dostrzega plastyczność opisu artysty i uzasadnia swoje stanowisko
– wie o istnieniu dwóch odmian języka

– podaje niektóre cechy obu odmian języka

– umie scharakteryzować odmiany języka

– rozpoznaje odmiany języka i poprawnie umie je nazwać, uzasadniając swoje zdanie

120

Akcja Matyldy, czyli na ratunek przyrodzie!

– Karolina Kwak, Akcja Matyldy

– opis postaci

opis przedmiotu

– notatka

– plakat


– czyta z uwagą tekst zamieszczony w podręczniku

– czyta ze zrozumieniem tekst zamieszczony w podręcznikuI.1.2; I.1.10; II.1.1; II.1.2; II.2.9; III.1.2; III.1.8

– ustala, gdzie rozgrywają się wydarzenia i kto bierze udział w rozmowie

– opowiada o akcji, podaje, jak koledzy nazywają główną bohaterkę

– wyjaśnia, na czym polegała akcja Matyldy, podaje znaczenie nadawanych pseudonimów

– ocenia zachowanie klasy

– z pomocą nauczyciela redaguje krótki opis głównej bohaterki lub rysuje jej portret

– stara się redagować krótki opis głównej bohaterki

– redaguje krótki, humorystyczny opis głównej bohaterki

– poprawnie redaguje krótki, humorystyczny opis głównej bohaterki, indywidualizując swój język i formę wypowiedzi

– wskazuje niektóre informacje dotyczące Dnia Ziemi

– wybiera najważniejsze informacje dotyczące Dnia Ziemi i stara się sporządzić krótką notatkę

– na podstawie tekstu sporządza krótką notatkę dotyczącą Dnia Ziemi

– poprawnie sporządza krótką notatkę dotyczącą Dnia Ziemi, dbając o zwięzłość i jasność wypowiedzi

– włącza się w pracę grupy

– pracuje w grupie nad projektem plakatu związanego z Dniem Ziemi

– wspólnie z kolegami projektuje plakat związany z Dniem Ziemi

– inicjuje sposób wykonania plakatu

121–122

Jak napisać sprawozdanie?

Sprawozdanie z akcji sadzenia drzew

– sprawozdanie


– zna elementy struktury sprawozdania

– zna strukturę sprawozdaniaIII.1.1; III.1.5; III.1.6; III.1.7, III.2.7

– odpowiada, gdzie i kiedy odbyła się akcja oraz kim byli jej uczestnicy

– mówi o wydarzeniach

– opowiada o wydarzeniach z uwzględnieniem kolejności chronologicznej

– ocenia opisywane wydarzenia
– wskazuje w tekście fragment zawierający ocenę przedsięwzięcia

– gromadzi sformułowania określające następstwo wydarzeń w czasie
– z pomocą nauczyciela redaguje kilka punktów planu wydarzeń

– samodzielnie redaguje kilka punktów planu wydarzeń

– redaguje plan wydarzeń, dbając o chronologię

– redaguje plan wydarzeń, dbając o zwięzłość i jednolitą formę zapisu

– pisze w kilku zdaniach sprawozdanie

– stara się tworzyć sprawozdanie, próbując zachować jego strukturę

tworzy sprawozdanie, na ogół zachowując jego strukturę

– redaguje sprawozdanie, zachowując jego poprawną strukturę

123

Jasnowidztwo czy górnictwo? Czym się kierować w pisowni zakończeń wyrazów

– słownik ortograficzny

– zasady pisowni zakończeń
-stwo, -ctwo, -dztwo; -ski, -cki,
-dzki


– zna zasady pisowni zakończeń -stwo, -ctwo,
-dztwo; -ski, -cki, -dzki

– zna zasady pisowni zakończeń -stwo, -ctwo,
-dztwo; -ski, -cki, -dzki i stara się je stosować w praktyce

– zna zasady pisowni zakończeń --stwo, -ctwo,
-dztwo; -ski, -cki, -dzki i na ogół stosuje je w praktyce

– zna zasady pisowni zakończeń -stwo, -ctwo,
-dztwo; -ski, -cki, -dzki i poprawnie stosuje je we wszystkich wyrazach

I.2; III.2.3; III.2.5

– znajduje w słowniku ortograficznym poszukiwane wyrazy

– korzysta ze słownika ortograficznego

– wyjaśnia pisownię wyrazów z trudnością ortograficzną
124

Leśne bajanie, czyli o obrazach poetyckich

– Kazimierz Przerwa-Tetmajer, W lesie (fragment wiersza)

obraz poetycki

– epitet


– metafora

– czyta uważnie tekst poetycki

– czyta ze zrozumieniem tekst poetycki


– zna definicję obrazu poetyckiego

– rozumie definicję obrazu poetyckiego

– opisuje obrazy poetyckie przedstawione w wierszu

– nadaje tytuły obrazom poetyckim przedstawionym w wierszu

– z pomocą nauczyciela wskazuje w tekście epitety

– samodzielnie wskazuje w tekście epitety

– wyjaśnia znaczenie metafor znajdujących się w utworze
– rysuje ilustrację do wiersza

– tworzy ilustrację do jednej zwrotki wiersza125

„Cicho szumi wiatr w leszczynach” – o naśladowaniu dźwięków…

– Czesław Janczarski, Ranek w lesie (fragment wiersza)

– wyrazy dźwiękonaśladowcze


– czyta głośno tekst poetycki, wyznacza granice zdań

– stara się recytować wiersz, zwracając uwagę na wyrazy dźwiękonaśladowcze

– recytuje wiersz, uwzględniając natężenie opisywanych dźwięków

– dokonuje poprawnej głosowej interpretacji wiersza, zwracając uwagę na natężenie opisywanych dźwięków

I.1.4; II.2.1; II.2.4; II.2.5; III.1.1; III.1.2

– zna definicję wyrazu dźwiękonaśladowczego

– rozumie, czym jest wyraz dźwiękonaśladowczy– stara się wskazać w tekście wiersza wyrazy dźwiękonaśladowcze

– wskazuje w tekście wiersza większość wyrazów dźwiękonaśladowczych

– poprawnie wskazuje w tekście wiersza wyrazy dźwiękonaśladowcze

– wyjaśnia funkcję wyrazów dźwiękonaśladowczych w wierszu

– zapisuje kilka zdań na zadany temat

– redaguje krótki opis przerwy

– redaguje opis przerwy, używając wyrazów dźwiękonaśladowczych

– redaguje poprawny opis przerwy, używając wyrazów dźwiękonaśladowczych i innych środków językowych

126

Czy obraz może smakować i pachnieć?

– Leon Wyczółkowski, Las w Zakopanem w słońcu– mówi o obrazie

– wymienia niektóre elementy krajobrazu na obrazie

– opisuje krajobraz

– barwnie opisuje krajobraz, używając różnych środków językowych

II.1.1; II.2.1; III.1.1; III.1.5; III.2.7

– zapisuje epitety

– dopisuje epitety do niektórych elementów obrazu

– dopisuje epitety do większości elementów obrazu

– poprawnie dopisuje liczne epitety do elementów obrazu, stosuje synonimy

– mówi o swoich uczuciach wywołanych przez obraz

– stara się określić nastrój obrazu

– podaje przykłady określeń oddających nastrój obrazu

– określa nastrój obrazu, opisuje, jak go odbiera różnymi zmysłami
– stara się dostrzec podobieństwa między tematyką dzieła plastycznego i dziełem literackim

– stara się porównać dzieło plastyczne z dziełem literackim

– trafnie porównuje dzieło plastyczne z dziełem literackim, uzasadnia swoje zdanie
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość