Strona główna

Przedmiotowe zasady oceniania z języka Podstawowe zasady oceniania z języka polskiego


Pobieranie 2.18 Mb.
Strona14/17
Data18.06.2016
Rozmiar2.18 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

27–28


Czynnie czy biernie, czasownik wciąż nazywa czynności
Nietypowe rozważania o obchodach jeziora, czyli o humorach czasownika
– strona czynna czasownika

– strona bierna czasownika

– czasowniki przechodnie

– czasowniki nieprzechodnie– rozpoznaje czasowniki w tekście

– zna pojęcie strony czynnej i strony biernej czasownika

– z pomocą nauczyciela wskazuje w tekście przykłady czasowników w stronie czynnej i biernej


– zna pojęcie strony czynnej i strony biernej czasownika, czasownika przechodniego i nieprzechodniego

– z pomocą nauczyciela przekształca wypowiedzenia zawierające czasownik w stronie czynnej na wypowiedzenia zawierające czasownik w stronie biernej i odwrotnie– odróżnia w tekście wypowiedzenia zawierające czasowniki w stronie czynnej od wypowiedzeń zawierających czasowniki w stronie biernej

– przekształca wypowiedzenia zawierające czasownik w stronie czynnej na wypowiedzenia zawierające czasownik w stronie biernej i odwrotnie– bezbłędnie przekształca wypowiedzenia zawierające czasownik w stronie czynnej na wypowiedzenia zawierające czasownik w stronie biernej i odwrotnie

– wśród czasowników wskazuje przechodnie i nieprzechodnieI.3.3

29–30


Kropka nad i – odsłona pierwsza
– Bruno Ferrero, Jabłko

– czyta uważnie tekst w znanej sobie konwencji i z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania

– z pomocą nauczyciela stosuje poznane pojęcia, próbuje rozwiązywać ćwiczenia

– podejmuje próbę redagowania tekstów w znanych sobie formach wypowiedzi pisemnej


– czyta ze zrozumieniem tekst w znanej sobie konwencji i formułuje na ogół poprawne odpowiedzi na pytania

– na ogół poprawnie stosuje poznane pojęcia w praktyce, rozwiązując ćwiczenia

– redaguje na ogół poprawne teksty w znanych sobie formach wypowiedzi pisemnej


– czyta ze zrozumieniem tekst w znanej sobie konwencji i odpowiada na pytania

– stosuje poznane pojęcia w praktyce, rozwiązując ćwiczenia

– redaguje teksty w znanych sobie formach wypowiedzi pisemnej

– wykonuje w grupie zadanie twórcze– redaguje poprawne językowo i formalnie teksty w znanych sobie formach wypowiedzi pisemnej, indywidualizuje styl wypowiedzi

– wykonuje samodzielnie lub jako lider grupy zadanie twórczeI.1.1; III.1.5; III.2.5–7

CZŁOWIEK I JA

31


Ja wśród innych ludzi…
– tolerancja

– opisuje ilustrację zamieszczoną w podręczniku

– bierze udział w dyskusji, przysłuchuje się wypowiedziom koleżanek i kolegów– korzystając z ilustracji zamieszczonej w podręczniku, z pomocą nauczyciela interpretuje tytuł rozdziału

– bierze udział w dyskusji– korzystając z ilustracji zamieszczonej w podręczniku, samodzielnie interpretuje tytuł rozdziału

– wypowiada się na forum klasy, prezentując swoje stanowisko w rozmowie – „Nikt z nas nie jest samotną wyspą”– korzystając z ilustracji zamieszczonej w podręczniku, interpretuje tytuł rozdziału oraz prezentuje swoje stanowisko na forum klasy

– prezentuje swoje stanowisko w rozmowie, używając odpowiednich argumentówIII.1.1; III.1.8; III.2.7

32


O sile spełnionych pragnień
– Lyman Frank Baum, Czarnoksiężnik ze Szmaragdowego Grodu (fragment)

– czyta uważnie fragment utworu literackiego

– wyszukuje podstawowe informacje w tekście– czyta ze zrozumieniem fragment utworu

– wśród zgromadzonych stwierdzeń wskazuje prawdziwe i fałszywe

– korzystając z tekstu, odtwarza przebieg wydarzeń


– odtwarza przebieg wydarzeń przedstawionych w tekście

– gromadzi informacje na temat bohaterów

– wypowiada opinie na temat bohaterów


– wypowiada opinie na temat bohaterów, odpowiednio uzasadniając swoje stanowisko

– zabiera głos w rozważaniach traktujących o ludzkich pragnieniachI.1.1; I.1.7; I.1.9; II.1.3; II.2.10

33


Z porażkami czas się zmierzyć, w możliwości swe uwierzyć. O pisowni wyrazów z  rzż
– słownik ortograficzny

– zna niektóre zasady pisowni rzż

– z pomocą nauczyciela tworzy wyrazy pokrewne uzasadniające pisownię rzż– zna zasady pisowni rzż i stara się stosować je w praktyce

– uzasadnia pisownię rzż, korzystając ze słownika ortograficznego i z pomocy nauczyciela

– tworzy niektóre wyrazy pokrewne uzasadniające pisownię rzż


– zna zasady pisowni rzż i z reguły poprawnie stosuje je w praktyce

– samodzielnie uzasadnia pisownię rzż

– samodzielnie tworzy wyrazy pokrewne uzasadniające pisownię rzż


– w wypowiedziach pisemnych świadomie wykorzystuje zasady ortograficzne uzasadniające pisownię rzż

I.2; III.2.5

34


Trzeba mieć odwagę zmieniać swoje życie. Jak pokonać siebie?
– Małgorzata Wach, Każdy ma swoje Kilimandżaro (fragment)

– czyta uważnie fragment utworu

– korzystając ze słownictwa zgromadzonego w podręczniku oraz z pomocy nauczyciela, wskazuje cechy bohatera tekstu– czyta ze zrozumieniem fragment utworu

– korzystając ze słownictwa zgromadzonego w podręczniku oraz z pomocy nauczyciela, opisuje ewolucję postawy bohatera tekstu wobec tragedii– odwołując się do doświadczeń życiowych bohatera tekstu, wyjaśnia sens sentencji

– korzystając ze słownictwa zgromadzonego w podręczniku, opisuje ewolucję postawy bohatera tekstu wobec tragedii

– przygotowuje krótką wypowiedź, która ma przekonać innych, że „to, jak odbieramy świat, zależy wyłącznie od nas”


– w kontekście fragmentu książki interpretuje jej tytuł

– przygotowuje wypowiedź, która ma przekonać innych, że „to, jak odbieramy świat, zależy wyłącznie od nas”; gromadzi odpowiednie argumenty i prezentuje swoje stanowisko na forum klasyI.1.1; I.1.8; II.1.2; II.3.1; III.2.7

35


Wszystko o liczebniku
– liczebniki: główny, porządkowy, zbiorowy, ułamkowy, nieokreślony

– rozpoznaje w wypowiedzeniu liczebnik główny

– odróżnia liczebniki od innych części mowy– zna podstawowe kategorie gramatyczne dotyczące liczebnika

– potrafi wskazać liczebniki w wypowiedzeniu

– wskazuje w tekście liczebniki główne i porządkowe


– zna zasady stosowania poszczególnych rodzajów liczebników i wykorzystuje je w praktyce

– wskazuje w tekście liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe, ułamkowe i nieokreślone– stosuje w związkach wyrazowych poprawne formy liczebników

I.3.3; I.3.4

36


Jak odkryć osobowość człowieka?
– psychologia

– emocje


– empatia

– introwertyk

– ekstrawertyk


– na podstawie opisanego lub zaobserwowanego zachowania z pomocą nauczyciela nazywa niektóre emocje

– wykorzystując informacje zamieszczone w podręczniku, podejmuje próbę wyjaśnienia pojęć: psychologia, emocje, empatia

– potrafi na ogół poprawnie wyjaśnić pojęcia: psychologia, emocje, empatia

– wskazuje różnice w zachowaniu introwertyka i ekstrawertyka– potrafi wyjaśnić pojęcia: psychologia, emocje, empatia oraz poprawnie je zastosować w wypowiedzi

– rozumie zróżnicowanie ludzkich zachowań, potrafi wskazać przyczynę takiego stanu rzeczyII.1.2; II.1.3

37–41


Przedstawiamy bohaterów powieści Ten obcy
Co się zdarzyło w Olszynach?
O rodzinie – dlaczego czasem tak trudno się porozumieć?
Dlaczego „obcy”? Porozmawiajmy o Zenku
Zagubiona kartka z pamiętnika – Uli… Zenka… Pestki…
lektura: Irena Jurgielewiczowa, Ten obcy

świat przedstawiony

narrator

opis postaci

pamiętnik


orientuje się w treści powieści

podejmuje próbę rozwiązania testu sprawdzającego znajomość treści lektury

wyróżnia elementy świata przedstawionego

podejmuje próbę uporządkowania wydarzeń w kolejności chronologicznej

opowiada o przygodach bohaterów

z pomocą nauczyciela wyszukuje w tekście fragmenty opisujące bohaterów

podejmuje próbę zredagowania opisu postaci literackiej

zna zasady pisania pamiętnikazna treść powieści

rozwiązuje test sprawdzający znajomość treści lektury

porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej, redaguje szczegółowy plan wydarzeń

wyszukuje w tekście fragmenty opisujące bohaterów, gromadzi słownictwo potrzebne do opisu postaci

tworzy na ogół poprawny pisemny opis postaci literackiej

zna zasady pisania pamiętnika

podejmuje próbę zredagowania kartki z pamiętnika


opowiada o przygodach bohaterów, próbuje indywidualizować styl wypowiedzi

ocenia bohaterów, odwołując się do odpowiednich fragmentów tekstu

redaguje kartkę z pamiętnika z perspektywy bohatera literackiego, stosuje poprawny zapis


tworzy pisemny opis postaci literackiej, indywidualizuje swój język i formę wypowiedzi

redaguje kartkę z pamiętnika z perspektywy bohatera literackiego, stosuje poprawny zapis oraz indywidualizuje styl wypowiedziI.1.1–3; I.1.6–7; I.1.9; I.1.10; II.1.1–3; II.2.9–10; II.4; III.1.5; III.1.6–7; III.2.5–7

42

Powiedz mi, jak odbierasz świat, a spróbuję Cię zrozumieć
– Ewa Nowak, Pajączek na rowerze (fragment powieści)

– ekstrawertyk i introwertyk– czyta uważnie tekst literacki

– z pomocą nauczyciela wskazuje cechy bohaterów

– bierze udział w rozmowie


– czyta ze zrozumieniem tekst literacki

– charakteryzuje bohaterów– nazywa swoje reakcje czytelnicze

– charakteryzuje bohaterów oraz nazywa ich emocje, odnosząc się do własnych doświadczeń

– redaguje opis przeżyć


– odczytuje sens utworu

– bierze udział w rozmowie i prezentuje własne stanowisko na forum klasy

– redaguje opis przeżyć, indywidualizuje styl wypowiedzi


I.1.7; I.1.9; I.3.5; II.1.1–3; II.2.10; III.1.1; III.1.8

43


O zgubionym zegarku i odnalezionej prawdzie, czyli jak naprawić wyrządzoną komuś krzywdę
– Maria Nurowska, Sprawa honorowa (fragment książki)

– honor


– sprawa honorowa

– czyta uważnie fragment książki

– z pomocą nauczyciela gromadzi informacje o bohaterkach

– podejmuje próbę zredagowania pytań, które mógłby skierować do bohaterek

– z pomocą nauczyciela redaguje krótki opis postaci– czyta ze zrozumieniem fragment książki

– na podstawie tekstu gromadzi podstawowe informacje o bohaterkach, ustala relacje między nimi

redaguje pytania, które mógłby skierować do bohaterek


– porównuje sytuację życiową bohaterek i wskazuje przyczyny niegodnego postępku jednej z nich

– redaguje pytania, które mógłby skierować do bohaterek oraz udziela na nie odpowiedzi, uwzględniając motywy zachowania i emocje towarzyszące postaciom– wykorzystując odpowiednie fragmenty utworu oraz definicje słownikowe zamieszczone w podręczniku, wyjaśnia odmienne rozumienie przez bohaterki określenia „sprawa honorowa”

– sporządza pogłębiony opis postaci, indywidualizuje styl i język wypowiedziI.1.1; I.1.8; II.1.1–3; III.1.3; III.2.5–7

44–45


Jak nie pogubić się w ocenie postępowania innych ludzi?
– ocena (postępowania) postaci

– wskazuje w tekście elementy opisu postaci

– spośród podanych ocen bohaterki wybiera tę, z którą się zgadza

– z pomocą nauczyciela nazywa emocje

– z pomocą nauczyciela podejmuje próbę zredagowania kilkuzdaniowej oceny postaci– nazywa emocje

– podejmuje próbę zredagowania oceny postaci– wskazuje w tekście elementy opisu postaci, wyszukuje informacje wyrażone wprost i pośrednio

– potrafi wskazać motywy działania postaci w różnych sytuacjach

– spośród podanych ocen bohaterki wybiera tę, z którą się zgadza, i odpowiednio uzasadnia swoją decyzję

– samodzielnie redaguje poprawną ocenę postaci– redaguje ocenę postaci, uwzględniając motywy jej postępowania i okoliczności; potrafi uzasadnić swoje stanowisko

I.1.6–7; II.1.2; III.1.5

46–47


Ocena postępowania – praca klasowa
Omówienie pracy klasowej
– opis postaci

– ocena postaci– odwołując się do odpowiednich fragmentów tekstu, podejmuje próbę oceny bohaterów

– tworzy pisemny opis postaci literackiej

– tworzy pisemny pogłębiony opis postaci literackiej, zaznaczając w ocenie własne stanowisko

– tworzy pisemny opis postaci literackiej, indywidualizuje swój język i formę wypowiedzi

II.2.10; III.1.5; III.2.5; III.2.7

48–49


Pan Zaimek? A kto to taki?
O marzeniach misia, czyli rozważania na temat zaimków
– Jan Miodek, Rozmyślajcie nad mową – o marzeniach – misia i moich

– zaimek


– zna pojęcie zaimka

– rozumie funkcjonalność zaimka

– rozpoznaje zaimki w tekście

– wie, jakie części mowy są zastępowane przez zaimki, potrafi wskazać w tekście różne rodzaje zaimków

– zna zasady stosowania dłuższych i krótszych form zaimków


– zna zasady stosowania dłuższych i krótszych form zaimków i wykorzystuje je w praktyce

I.3.3

50


Pióra łamanie, czyli nosówek pisanie. Kiedy ą, ę, a kiedy om, em, on, en?
– słownik ortograficzny

– zna niektóre zasady pisowni nosówek

– z pomocą nauczyciela korzysta ze słownika ortograficznego– zna zasady pisowni nosówek

– uzasadnia pisownię ąę, korzystając ze słownika ortograficznego– zna zasady pisowni nosówek i stosuje je w praktyce

– samodzielnie uzasadnia pisownię ąę

– tworzy wyrazy pokrewne, w których występuje oboczność ę do ą


– zna zasady pisowni nosówek i bezbłędnie stosuje je w praktyce

I.2; III.2.5

51


Wyjątkowe widzenie świata – wokół liryki
– słownik terminów literackich

– liryka, wiersz, poezja, osoba mówiąca w wierszu, obraz poetycki, strofa, wers, refren, metafora, epitet, porównanie, wyrazy dźwiękonaśladowcze, rym, rytm, wiersz biały, uosobienie– potrafi odróżnić wiersz od prozy

– zna podstawowe pojęcia związane z liryką– rozpoznaje tekst poetycki

– zna pojęcia związane z liryką i potrafi wskazać w tekście niektóre z nich– rozpoznaje tekst poetycki, wymienia jego wyznaczniki

– potrafi wskazać w tekście przykłady pojęć związanych z liryką

– podaje przykłady prostych środków poetyckich

– umie korzystać ze słownika terminów literackich– podaje przykłady środków poetyckich; stosuje je w tworzonych przez siebie tekstach

– na podstawie definicji liryki umie podać okoliczności, w których powstają utwory poetyckieI.1.1; II.2.1; II.2.4; II.2.5; II.2.11

52–53


Warsztaty recytacji
– Julian Tuwim, Dwa wiatry; Juliusz Słowacki, Do matki; Konstanty Ildefons Gałczyński, Rozmowa liryczna; Adam Asnyk, Ulewa

– poradnik recytatora– zna pojęcie recytacji

– z pomocą nauczyciela wskazuje w tekstach poetyckich wyrazy dźwiękonaśladowcze, epitety, rymy

– stosując się do wskazówek, podejmuje próbę czytania na głos tekstów poetyckich zamieszczonych w podręczniku


– rozumie pojęcie recytacji

– wskazuje w tekstach poetyckich wyrazy dźwiękonaśladowcze, metafory, epitety, rymy

– tworzy proste porównania

– z pomocą nauczyciela rozpoznaje osobę mówiącą w wierszu

– podejmuje próbę recytacji


– tworzy porównania

– rozpoznaje osobę mówiącą w wierszu i korzystając ze zgromadzonego słownictwa, określa jej nastrój

– stosując się do wskazówek, recytuje zamieszczone w podręczniku teksty poetyckie


– wyjaśnia tytuł utworu Rozmowa liryczna

– odczytuje metaforę treść lata

– sugestywnie recytuje teksty poetyckie zamieszczone w podręczniku


I.1.8; II.2.4–5; II.3.1; III.1.9; III.1.10

54

Jak widzieć więcej? Opis krajobrazu
– Adam Asnyk, Ulewa (wiersz)

– Leon Wyczółkowski, Mnich nad Morskim Okiem (obraz)

– opis krajobrazu


– z pomocą nauczyciela wskazuje elementy krajobrazu przedstawionego na obrazie

– z pomocą nauczyciela podejmuje próbę zredagowania kilkuzdaniowego opisu krajobrazu– dostrzega podobieństwa w poetyckim i malarskim przedstawieniu krajobrazu

– wie, jakie elementy musi zawierać opis krajobrazu

– podejmuje próbę zredagowania opisu krajobrazu


– potrafi wymienić elementy krajobrazu przedstawionego na fotografii lub obrazie

– korzystając ze wskazówek, redaguje opis krajobrazu– redaguje opis krajobrazu i wzbogaca go epitetami, ciekawymi porównaniami, a nawet metaforami

II.2.1; III.1.5

55


Czy bez tej miłości można żyć? Co to znaczy „być patriotą”?
– wypowiedzi dotyczące patriotyzmu i ojczyzny Krystyny Ostrowskiej,

O. Huberta Czumy, Władysława Bartoszewskiego, Andrzeja Stelmachowskiego

– fragmenty wierszy Wisławy Szymborskiej i Jana Kasprowicza

patriotyzm– czyta uważnie przytoczone wypowiedzi oraz wiersze

– na podstawie zamieszczonych w podręczniku materiałów, z pomocą nauczyciela redaguje prostą definicję patriotyzmu

– przysłuchuje się klasowej rozmowie dotyczącej patriotyzmu na co dzień


– czyta ze zrozumieniem przytoczone wypowiedzi oraz wiersze

– na podstawie zamieszczonych w podręczniku materiałów podejmuje próbę zredagowania własnej definicji patriotyzmu

– stara się wziąć udział w klasowej rozmowie dotyczącej patriotyzmu na co dzień


– wskazuje różne aspekty miłości do ojczyzny

– gromadzi słownictwo związane z miłością ojczyzny

– bierze aktywny udział w klasowej rozmowie dotyczącej patriotyzmu na co dzień


– zabiera głos w klasowej rozmowie dotyczącej patriotyzmu na co dzień, wypowiada się na forum klasy, argumentuje własne stanowisko

I.1.1; III.1.1; III.1.8

56Bez tej miłości nie można żyć…
Piechota (pieśń)

– Karol Wojtyła, Do sosny polskiej (wiersz)– czyta uważnie teksty patriotyczne

– na podstawie tekstu Piechota, z pomocą nauczyciela wymienia cechy żołnierzy piechoty– czyta ze zrozumieniem teksty patriotyczne

– na podstawie tekstu Piechota wskazuje cechy żołnierzy piechoty– wyraża swoje zdanie na temat bohaterów wiersza

– wskazuje, co łączy sytuację osoby mówiącej w wierszu i adresatki w utworze Do sosny polskiej

– podejmuje próbę odczytania przesłania utworu


– odczytuje metafory oraz przesłanie obu utworów

I.1.1; I.1.8; II.2.4; II.3.1

57

Poranek z pieśnią patriotyczną
– wybrane pieśni patriotyczne

– dekoruje salę lekcyjną

– wspólnie z koleżankami i kolegami redaguje i wykonuje zaproszenia dla gości (np. rodziców, uczniów innych klas)

– bierze udział w wykonaniu pieśni


– wspólnie z koleżankami i kolegami gromadzi teksty polskich pieśni patriotycznych oraz przygotowuje podkład muzyczny

– gromadzi teksty polskich pieśni patriotycznych

– przypomina koleżankom i kolegom zasady recytacji– nadzoruje pracę swojej grupy

– twórczo włącza się w podejmowane przez klasę działaniaI.2; III.1.5; III.1.6; III.2.5–7

58–59


Kropka nad i – odsłona druga
– Małgorzata Musierowicz, Sprężyna (fragment powieści)

– czyta uważnie tekst i stara się odpowiadać na niektóre pytania

– stara się stosować poznane pojęcia w praktyce, rozwiązując ćwiczenia

– w kilku zdaniach pisze wymagane prace

– włącza się w pracę grupy– czyta ze zrozumieniem tekst w znanej sobie konwencji i odpowiada na pytania

– próbuje stosować poznane pojęcia w praktyce, rozwiązując ćwiczenia

– stara się redagować teksty, stosując znane sobie formy wypowiedzi pisemnej

– podejmuje próbę wykonania w grupie zadania twórczego– stosuje poznane pojęcia w praktyce, rozwiązując ćwiczenia

– poprawnie redaguje teksty w znanych sobie formach wypowiedzi pisemnej

– w miarę możliwości wykonuje samodzielnie lub w grupie zadanie twórcze


– redaguje teksty w znanych sobie formach wypowiedzi pisemnej, indywidualizuje swój styl

– wykonuje samodzielnie zadanie twórcze lub nadzoruje pracę grupyI.1.1; III.1.5–7; III.2.5–7
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość