Strona główna

Przedmiotowe zasady oceniania z języka Podstawowe zasady oceniania z języka polskiego


Pobieranie 2.18 Mb.
Strona2/17
Data18.06.2016
Rozmiar2.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

30–32


Poetyckie rysowanie dla mamy i taty.
Jak zbudowany jest wiersz?
Dzisiaj utrwalimy wersy, zwrotki, rymy.

– wiersz Agnieszki Frączek Narysuję…

– wers, zwrotka (strofa), rym

– osoba mówiąca w wierszu • czyta głośno tekst

 • potrafi wskazać w wierszu wers, zwrotkę (strofę), rym • zapisuje tekst zredagowany przez uczniów • z pomocą nauczyciela wskazuje środki wersyfikacyjne w wierszu D. Gellner Stara sowa • rozpoznaje (określa) osobę mówiącą w wierszu • stara się odczytać emocje osoby mówiącej w wierszu • stara się opisać w kilku zdaniach, jak wyglądałby namalowany ogródek (kształty, kolory, elementy wystroju i otoczenia)

 • stara się wskazać środki wersyfikacyjne w wierszu D. Gellner Stara sowa • gromadzi informacje o osobie mówiącej w wierszu • na ogół odczytuje emocje osoby mówiącej w wierszu • opisuje w kilku zdaniach, jak wyglądałby namalowany ogródek (kształty, kolory, elementy wystroju i otoczenia)

 • wskazuje środki wersyfikacyjne w wierszu D. Gellner Stara sowa
 • odróżnia osobę mówiącą w wierszu od autora

 • gromadzi informacje o osobie mówiącej w wierszu, wyciąga wnioski

 • odnosi sytuację z tekstu do własnych doświadczeń

 • poprawnie odczytuje emocje osoby mówiącej w wierszu

 • wskazuje elementy uplastyczniające tekst

 • poprawnie opisuje w kilku zdaniach, jak wyglądałby namalowany ogródek (kształty, kolory, elementy wystroju i otoczenia)

 • samodzielnie, poprawnie wskazuje środki wersyfikacyjne w wierszu D. Gellner Stara sowa
33*


Supertata – poznajemy tatę Józinka.

– fragment utworu Małgorzaty Musierowicz Język Trolli

– idol, fan


 • głośno czyta tekst • znajduje fragmenty wskazane przez uczniów
 • zna słowa idol, fan • wypowiada się na temat rodziny

 • czyta ze zrozumieniem fragment powieści

 • wskazuje w tekście fragmenty charakteryzujące bohatera

 • rozumie znaczenie słów idol, fan


 • stara się wypowiadać na temat znaczenia więzi rodzinnych

 • nazywa cechy bohatera • rozumie znaczenie słów idol, fan i poprawnie ich używa
 • wypowiada się na temat znaczenia więzi rodzinnych


 • nazywa cechy bohatera na podstawie jego zachowania

 • rozumie znaczenie słów idol, fan i poprawnie ich używa, stosuje także ich synonimy

 • poprawnie wypowiada się na temat znaczenia więzi rodzinnych w odniesieniu do poznanych sentencji

 • odczytuje intencję ze sposobu przedstawienia postaci na plakacie

 • zna swoją tożsamość i próbuje określać swoje miejsce w rodzinie i grupie rówieśników
33*


„Tato nie wraca…” – detektyw Chrust na tropie.

– Adam Mickiewicz Powrót taty

– pantomima


 • czyta głośno tekst
 • z pomocą nauczyciela wskazuje elementy świata przedstawionego, odwołując się do właściwych ilustracji • w kilku zdaniach wypowiada się na temat treści tekstu


 • zapisuje tekst podziękowania • włącza się w pracę grupy
 • korzysta z przypisów, aby zrozumieć tekst

 • wskazuje elementy świata przedstawionego, odwołując się do właściwych ilustracji • stara się porządkować wydarzenia, zwracając uwagę na chronologię
 • opowiada odtwórczo o wydarzeniach z tekstu
 • stara się odczytać wymowę utworu

 • stara się tworzyć tekst podziękowania

 • zna pojęcie pantomima • pracuje w grupie


 • wskazuje elementy świata przedstawionego, odwołując się do właściwych ilustracji, i uzasadnia swój wybór • na ogół porządkuje wydarzenia, zwracając uwagę na chronologię
 • opowiada odtwórczo o wydarzeniach z tekstu, emocjonalnie angażując się w opowiadanie • na ogół odczytuje wymowę utworu

 • tworzy tekst podziękowania

 • zna i rozumie pojęcie pantomima • aktywnie pracuje w grupie

 • poprawnie wskazuje elementy świata przedstawionego, odwołując się do właściwych ilustracji, i uzasadnia swój wybór, przywołując odpowiednie fragmenty z tekstu

 • poprawnie porządkuje wydarzenia, zwracając uwagę na chronologię

 • opowiada odtwórczo o wydarzeniach z tekstu, emocjonalnie angażując się w opowiadanie i używając bogatego słownictwa

 • poprawnie odczytuje wymowę utworu

 • poprawnie tworzy tekst podziękowania

 • zna i rozumie pojęcie pantomima, poprawnie używa go w wypowiedziach

 • przygotowuje pantomimę na wskazany temat z życia codziennego lub w oparciu o tekst literacki

 • pracuje w grupie i jest inicjatorem sposobu wykonania zadania
34


Kropka nad i – odsłona pierwsza.

– fragment utworu Renaty Piątkowskiej Lustro • czyta głośno tekst
 • z pomocą nauczyciela stosuje poznane pojęcia w praktyce, rozwiązując ćwiczenia

 • próbuje redagować teksty, stosując znane sobie formy wypowiedzi pisemnej
 • czyta ze zrozumieniem tekst • stosuje poznane pojęcia w praktyce, rozwiązując ćwiczenia • stara się redagować teksty, stosując znane sobie formy wypowiedzi pisemnej
 • stara się wykonać samodzielnie lub w grupie zadanie twórcze

 • czyta ze zrozumieniem tekst w znanej sobie konwencji • stosuje poznane pojęcia w praktyce, rozwiązując ćwiczenia • redaguje teksty, stosując znane sobie formy wypowiedzi pisemnej
 • wykonuje samodzielnie lub w grupie zadanie twórcze

 • czyta ze zrozumieniem tekst w znanej sobie konwencji i odpowiada na pytania

 • stosuje poznane pojęcia w praktyce, rozwiązując ćwiczenia • poprawnie redaguje teksty, stosując znane sobie formy wypowiedzi pisemnej
 • wykonuje interesująco, samodzielnie lub w grupie, zadanie twórcze
35–36

Z wiedzy naszej popis – czasownik, głoska, opis.

– opis postaci

– czasownik

– litera, głoska
 • w kilku zdaniach próbuje opisać postać • stara się tworzyć pisemny opis postaci • próbuje stosować słownictwo zgodne z tematem i formą wypowiedzi

 • stara się stosować formy gramatyczne wyrazów odmiennych

 • korzysta ze słownika ortograficznego
 • tworzy pisemny opis postaci • na ogół stosuje słownictwo zgodne z tematem i formą wypowiedzi

 • stosuje różnorodne formy gramatyczne wyrazów odmiennych

 • na ogół pisze poprawnie pod względem ortograficznym

 • tworzy pisemny opis postaci, poprawny pod względem formalnym i językowo-stylistycznym

 • stosuje słownictwo zgodne z tematem i formą wypowiedzi
 • stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych

 • pisze poprawnie pod względem ortograficznym
Część 2. MY i MIEJSCA
37


Ciekawostki o domu i szkole.

– źródła informacji • czyta głośno informacje wstępne do części 2. • zna słownictwo dotyczące domu

 • krótko mówi o miejscach przedstawionych na fotografiach

 • czyta ze zrozumieniem informacje wstępne do części 2.

 • stara się angażować w wykonanie dodatkowych zadań, z pomocą nauczyciela szuka potrzebnych informacji w różnych źródłach

 • stosuje słownictwo dotyczące domu • angażuje się w wykonanie dodatkowych zadań, z pomocą nauczyciela szuka potrzebnych informacji w różnych źródłach

 • wzbogaca słownictwo dotyczące domu • angażuje się w wykonanie dodatkowych zadań, samodzielnie szuka informacji • wzbogaca słownictwo dotyczące domu i poprawnie stosuje je w wypowiedziach ustnych i pisemnych

 • wzbogaca wiedzę związaną z różnymi typami budynków i szkół na świecie
38

Zagadka pewnego pokoju, czyli ostrożnie z kredką i toaletką.

– fragment utworu Marii Krüger Witaj, Karolciu! • głośno czyta tekst • uczestniczy w pracy grupowej


 • znajduje w tekście informacje wyszukane przez innych • w kilku zdaniach opisuje miejsce
 • zna główne wątki lektury czytanej w klasach I–III

 • czyta ze zrozumieniem fragment powieści

 • wyszukuje w tekście informacje,

 • wykorzystując zamieszczony w podręczniku wzór, opisuje wygląd przedstawionego na ilustracji pokoju

 • stara się redagować opis miejsca
 • przypomina główne wątki lektury czytanej w klasach I III

 • pracując w grupie, wskazuje właściwości przedmiotu
 • redaguje opis miejsca • bezbłędnie wskazuje główne wątki lektury czytanej w klasach I III

 • pracując w grupie, wskazuje właściwości przedmiotu oraz wymyśla i zapisuje jego historię • poprawnie redaguje opis miejsca
39


Do domku z marzeń dobra wróżka drogę ci wskaże.

– wiersz Stanisława Grabowskiego Domek z marzeń

– wizytówka


 • czyta głośno tekst poetycki • zapisuje nazwy uczuć
 • z pomocą nauczyciela próbuje nazwać nastrój zmieniający się w wierszu, korzystając ze słownictwa zgromadzonego w podręczniku

 • zapisuje cechy postaci
 • z pomocą nauczyciela próbuje tworzyć wizytówkę swojej mamy zgodnie z podanym schematem

 • czyta ze zrozumieniem tekst poetycki

 • wyszukuje informacje w tekście źródłowym

 • nazywa uczucia osoby mówiącej w wierszu

 • uczestniczy w przygotowaniu pantomimy w oparciu o tekst literacki

 • stara się nazwać nastrój zmieniający się w wierszu, korzystając ze słownictwa zgromadzonego w podręczniku • próbuje nazwać cechy postaci na podstawie tekstu poetyckiego


 • stara się tworzyć wizytówkę swojej mamy zgodnie z podanym schematem • na ogół nazywa uczucia osoby mówiącej w wierszu

 • przygotowuje pantomimę w oparciu o tekst literacki
 • nazywa nastrój zmieniający się w wierszu, korzystając ze słownictwa zgromadzonego w podręczniku • nazywa cechy postaci na podstawie tekstu poetyckiego
 • tworzy wizytówkę swojej mamy zgodnie z podanym schematem • poprawnie nazywa uczucia osoby mówiącej w wierszu

 • pomysłowo przygotowuje pantomimę w oparciu o tekst literacki

 • poprawnie nazywa nastrój zmieniający się w wierszu, korzystając ze słownictwa zgromadzonego w podręczniku • poprawnie nazywa cechy postaci na podstawie tekstu poetyckiego

 • odnosi sytuację liryczną do własnych doświadczeń

 • poprawnie tworzy wizytówkę swojej mamy zgodnie z podanym schematem
40–42


Rzeczownikowa rakieta.
Siedem przypadków pewnego rzeczownika.
Sprawa opanowana – rzeczowników odmiana.

– rzeczownik

– przypadek gramatyczny

– liczba, rodzaj • wskazuje rzeczowniki w tekście


 • zapisuje rzeczowniki we właściwych formach • stara się odmieniać rzeczownik przez przypadki
 • stara się określić rodzaj rzeczownika

 • stara się określić liczbę rzeczownika • zna nazwy przypadków i pytania o przypadki
 • odmienia rzeczownik przez przypadki • określa rodzaj rzeczownika

 • określa liczbę rzeczownika • poprawnie określa przypadek rzeczownika w tekście

 • poprawnie odmienia rzeczownik przez przypadki
 • poprawnie określa rodzaj rzeczownika

 • poprawnie określa liczbę rzeczownika
43


Z KropkĄ ku poprawnym końcówkOM.

– pisownia zakończeń rzeczowników przy odmianie przez przypadki • zapisuje wyrazy we właściwej formie

 • zna zasady pisowni zakończeń rzeczowników przy odmianie przez przypadki

 • stara się poprawnie zapisać końcówki -ą, -ę, -om
 • na ogół poprawnie zapisuje końcówki -ą, -ę, -om
 • poprawnie zapisuje końcówki -ą, -ę, -om
 • rozpoznaje liczbę pojedynczą i mnogą rzeczownika na podstawie końcówek
44


Co słychać przez dziurkę od klucza?

– fragment utworu Krystyny Siesickiej Przez dziurkę od klucza

– przepis


 • czyta głośno fragment powieści • czyta przepisy kulinarne


 • zapisuje rozmaite przepisy kulinarne

 • dostrzega odmienność ich formy

 • czyta ze zrozumieniem fragment powieści

 • wskazuje uczestników sytuacji przedstawionej w utworze

 • stara się analizować schemat rozmowy telefonicznej • stara się wypowiedzieć na temat przytoczonych sentencji
 • czyta ze zrozumieniem przepisy kulinarne


 • analizuje schemat rozmowy telefonicznej • wypowiada się na temat sentencji dotyczących kłamstwa i świadomości używanych słów • analizuje schemat rozmowy telefonicznej, rozpoznaje błędy w komunikacji

 • wypowiada się na temat sentencji dotyczących kłamstwa i świadomości używanych słów, odnosząc się do własnych doświadczeń

 • czyta ze zrozumieniem przepisy kulinarne, dostrzega różnice językowe i graficzne
45


Tworzymy klasową książkę kucharską.

– przepis • zapisuje przepis

 • zna strukturę przepisu


 • stara się redagować przepis • przekształca przepis


 • na podstawie rysunków przedstawiających kolejne działania stara się tworzyć przepis
 • zna strukturę przepisu i stosuje ją w praktyce

 • redaguje przepis


 • na podstawie rysunków przedstawiających kolejne działania tworzy przepis • na podstawie opisu wykonywanych działań sporządza listę składników
 • zna strukturę przepisu i stosuje ją poprawnie w praktyce

 • poprawnie redaguje przepis, stosując różne formy czasownika

 • poprawnie przekształca przepis, stosując różne formy czasownika

 • na podstawie rysunków przedstawiających kolejne działania poprawnie tworzy przepis

 • na podstawie opisu wykonywanych działań poprawnie sporządza listę składników
46


Łyżka i widelec wyjaśniają wiele.

– wiersz Tadeusza Śliwiaka Łyżka i widelec

– reklama

– wyraz bliskoznaczny • czyta głośno tekst poetycki
 • odnajduje w tekście wyszukane przez uczniów fragmenty • z pomocą nauczyciela korzysta ze słownika wyrazów bliskoznacznych
 • mówi krótko o reklamach
 • uczestniczy w scence reklamowej
 • zna zasady zachowania się przy stole

 • zapisuje kodeks zachowania się przy stole
 • czyta ze zrozumieniem tekst poetycki

 • wyszukuje w tekście fragmenty opisujące bohaterów lirycznych

 • zna pojęcie uosobienia

 • stara się dobierać wyrazy bliskoznaczne, korzystając z odpowiedniego słownika

 • stara się zabrać głos na forum klasy, wypowiada się na temat reklamy


 • stara się wcielić w role bohaterów wiersza i odgrywa scenkę reklamową, wykorzystując podane sformułowania • stara się sformułować pisemnie kodeks zachowania się przy stole • dostrzega funkcje uosobienia w utworze

 • na ogół dobiera wyrazy bliskoznaczne, korzystając z odpowiedniego słownika

 • zabiera głos na forum klasy, wypowiada swoje zdanie na temat reklamy


 • wciela się w role bohaterów wiersza i odgrywa scenkę reklamową, wykorzystując podane sformułowania • formułuje pisemnie kodeks zachowania się przy stole • wyjaśnia funkcje uosobienia w utworze

 • dobiera wyrazy bliskoznaczne, korzystając z odpowiedniego słownika
 • zabiera głos na forum klasy, wypowiada swoje zdanie na temat reklamy, odwołując się do własnych doświadczeń

 • wciela się w role bohaterów wiersza i odgrywa scenkę reklamową, wykorzystując podane sformułowania, podaje pomysły


 • poprawnie formułuje pisemnie kodeks zachowania się przy stole
47–48

Co wynika z rodzajów przymiotnika?
O ważnej niesłychanie przymiotnika odmianie.

– przymiotnik

– przypadek, liczba, rodzaj

– wyraz określany, wyraz określający
 • rozpoznaje przymiotniki w tekście • wskazuje przymiotniki określające rzeczownik

 • bierze udział w grze gramatycznej – uzupełnia wypowiedzenie przymiotnikami rozpoczynającymi się od wskazanej litery

 • zna funkcję przymiotnika

 • wskazuje przymiotniki w tekście

 • zna rodzaje przymiotnika

 • rozpoznaje w tekście związki rzeczownika z przymiotnikiem
 • w związku rzeczownika z przymiotnikiem stara się wskazać wyraz określany i określający

 • wie, że rodzaj przymiotnika jest determinowany rodzajem rzeczownika

 • stara się określić rodzaj przymiotnika


 • rozumie funkcję przymiotnika
 • w związku rzeczownika z przymiotnikiem na ogół wskazuje wyraz określany i określający

 • rozumie, że rodzaj przymiotnika jest determinowany rodzajem rzeczownika

 • na ogół potrafi określić rodzaj przymiotnika


 • rozumie i wyjaśnia funkcję przymiotnika
 • w związku rzeczownika z przymiotnikiem poprawnie wskazuje wyraz określany i określający
 • potrafi poprawnie określić rodzaj przymiotnika
49–50


Pamiętaj, że w opisie

epitet przyda ci się!


Małe miasteczko pod niebem z atłasu…

– Dorota Gellner Miasteczko

– epitet

– strofa, wers, rym • czyta głośno tekst


 • wyszukuje w wierszu epitety wskazane przez innych uczniów

 • z pomocą nauczyciela wskazuje strofę, wers, rym
 • zna pojęcie epitetu

 • rozumie funkcję, jaką pełni epitet w tekście

 • wskazuje w tekście epitety • wskazuje strofę, wers, rym


 • wskazuje w tekście epitety, podaje własne przykłady


 • wyjaśnia rolę epitetów w wierszu
51


Świat bez rzeczowników i przymiotników byłby jak smutna pustynia – powtórzenie wiadomości.
 • z pomocą nauczyciela stara się stosować zdobyte wiadomości w praktycznych ćwiczeniach
 • z pomocą nauczyciela stara się wskazywać w tekście różne formy rzeczowników i przymiotników

 • z pomocą nauczyciela odmienia rzeczowniki przez przypadki i określa ich rodzaj

 • z pomocą nauczyciela odmienia przymiotniki przez przypadki, liczby, rodzaje

 • wykazuje opanowanie zagadnień omawianych na lekcjach poświęconych rzeczownikowi i przymiotnikowi

 • stara się stosować zdobyte wiadomości w praktycznych ćwiczeniach • stara się wskazywać w tekście różne formy rzeczowników i przymiotników


 • stara się odmieniać rzeczowniki przez przypadki i określać ich rodzaj • stara się odmieniać przymiotniki przez przypadki, liczby, rodzaje • stosuje zdobyte wiadomości w praktycznych ćwiczeniach • wskazuje w tekście różne formy rzeczowników i przymiotników


 • odmienia rzeczowniki przez przypadki i określa ich rodzaj • odmienia przymiotniki przez przypadki, liczby, rodzaje


 • poprawnie stosuje zdobyte wiadomości w praktycznych ćwiczeniach • poprawnie wskazuje w tekście różne formy rzeczowników i przymiotników


 • poprawnie odmienia rzeczowniki przez przypadki i określa ich rodzaj • poprawnie odmienia przymiotniki przez przypadki, liczby, rodzaje52


Magia miejsc – jak opisać miejsce?

– opis miejsca

– przyimek

– wyrażenie przyimkowe


 • w kilku zdaniach pisemnie opisuje miejsce • znajduje w tekście przyimki i wyrażenia przyimkowe wskazane przez uczniów

 • zapisuje przyimki i wyrażenia przyimkowe

 • zna strukturę opisu miejsca i stara się stosować ją w praktyce

 • stara się stosować w praktyce słownictwo związane z opisem miejsca

 • wskazuje w tekście sposoby opisywania miejsca • stara się zredagować opis miejsca rzeczywistego i wymyślonego


 • stara się rozpoznać w tekście przyimki i wyrażenia przyimkowe

 • zna strukturę opisu miejsca i stosuje ją w praktyce
 • gromadzi i stosuje w praktyce słownictwo związane z opisem miejsca
 • redaguje opis miejsca rzeczywistego i wymyślonego, starając się indywidualizować swój język i formę wypowiedzi

 • rozpoznaje w tekście przyimki i wyrażenia przyimkowe

 • zna strukturę opisu miejsca i stosuje ją poprawnie w praktyce

 • porządkuje, gromadzi i stosuje w praktyce słownictwo związane z opisem miejsca

 • wskazuje w tekście sposoby opisywania miejsca i dostrzega ich różnorodność stylistyczną

 • poprawnie redaguje opis miejsca rzeczywistego i wymyślonego, indywidualizując swój język i formę wypowiedzi

 • poprawnie rozpoznaje w tekście przyimki i wyrażenia przyimkowe, dostrzega ich funkcję stylistyczną
53

Wyprawa do tajemniczego domu.

– Lucy i Stephen Hawking, fragment powieści Jerzy i tajny klucz do Wszechświata • słucha tekstu


 • w kilku zdaniach próbuje opowiedzieć ustnie o zasugerowanych wydarzeniach lub próbuje opisać wskazane miejsca

 • mówi o dwu różniących się od siebie miejscach • słucha tekstu ze zrozumieniem • stara się opowiedzieć ustnie o zasugerowanych wydarzeniach lub stara się opisać wskazane miejsca
 • stara się opisać dwa różniące się od siebie miejsca, stosując określenia
 • stara się odczytać dosłowny i ukryty sens opisu

 • słucha tekstu ze zrozumieniem i zaangażowaniem


 • opisuje dwa różniące się od siebie miejsca, stosując odpowiednie określenia
 • na ogół odczytuje dosłowny i ukryty sens opisu

 • słucha tekstu ze zrozumieniem i twórczym zaangażowaniem

 • ciekawie opowiada ustnie o zasugerowanych wydarzeniach lub poprawnie opisuje wskazane miejsca
 • interesująco opisuje dwa różniące się od siebie miejsca, stosując odpowiednie określenia

 • poprawnie odczytuje dosłowny i ukryty sens opisu
54


Niezwykłe miejsca w naszej okolicy – podsumowanie wycieczki klasowej.

– opis miejsca

– zabytek

– pałac, dwór, świątynia • wie, że istnieją miejsca zabytkowe
 • mówi o wybranym przez siebie ciekawym miejscu

 • zauważa różnego rodzaju miejsca zabytkowe

 • stara się opisać najciekawsze jego zdaniem miejsce


 • stara się wyrazić swoje zdanie


 • opisuje najciekawsze jego zdaniem miejsce
 • stosuje odpowiednie słownictwo
 • wyraża swoje zdanie

 • barwnie opisuje najciekawsze jego zdaniem miejsce

 • poprawnie stosuje odpowiednie słownictwo

 • świadomie wyraża swoje zdanie
55

Wszystko jest inne.

– Irena Landau, fragment powieści Uszy do góry • czyta głośno tekst

 • mówi o osobach niepełnosprawnych i ich sytuacji
 • wskazuje narratora


 • ocenia postawę bohaterów • nazywa uczucia i emocje bohaterów


 • dostrzega trudną i złożoną sytuację osób niepełnosprawnych
 • określa narratora • odczytuje i ocenia postawę bohaterów • nazywa uczucia i emocje bohaterów na podstawie ich wypowiedzi
 • rozumie trudną i złożoną sytuację osób niepełnosprawnych
 • określa i charakteryzuje narratora

 • właściwie odczytuje i ocenia postawę bohaterów na podstawie ich zachowań oraz wypowiedzi

 • poprawnie nazywa uczucia i emocje bohaterów na podstawie ich wypowiedzi

 • wyjaśnia, na czym polega trudna i złożona sytuacja osób niepełnosprawnych
56–57


Jak napisać list?
Niespodzianka ukryta w kopercie.

– list prywatny

– zwrot do adresata (nagłówek), miejsce, data, podpis

– nadawca, odbiorca (adresat)

– adres

– zwrot grzecznościowy– pod kierunkiem nauczyciela zapisuje wymagane elementy listu

 • próbuje adresować listy • w kilku zdaniach pisze list
 • zna strukturę listu prywatnego i stara się stosować ją w praktyce

 • poprawnie adresuje listy

 • zna pisownię zwrotów grzecznościowych

 • rozpoznaje w tekście listu elementy jego struktury

 • redaguje list prywatny

 • zna strukturę listu prywatnego i stosuje ją w praktyce • używa właściwych zwrotów grzecznościowych


 • redaguje list prywatny, opisując w nim własne doświadczenia lub fikcyjne zdarzenia, miejsca i postaci • zna strukturę listu prywatnego i stosuje ją poprawnie w praktyce • poprawnie używa właściwych zwrotów grzecznościowych


 • poprawnie redaguje list prywatny, opisując w nim własne doświadczenia lub fikcyjne zdarzenia, miejsca i postaci

 • indywidualizuje swój język i formę wypowiedzi
58*

O nowej pani i tym, co się gani.

– fragment utworu Jeana-Jacques’a Sempé, René Goscinnego Nowe przygody Mikołajka

– narrator


 • czyta głośno fragmenty powieści
 • znajduje fragmenty wskazane przez uczniów • mówi o bohaterce


 • mówi o dobrym nauczycielu


 • mówi o wzorowym uczniu • zapisuje słownictwo potrzebne do zredagowania dyplomu dla wzorowego ucznia, pod kierunkiem nauczyciela uzupełnia schemat dyplomu

 • czyta ze zrozumieniem fragment powieści

 • wskazuje w tekście narratora
 • stara się porządkować świat przedstawiony • stara się ocenić wypowiedź bohaterki • stara się wybrać określenia charakteryzujące bohaterkę

 • stara się wskazać cechy dobrego nauczyciela

 • stara się gromadzić słownictwo potrzebne do zredagowania dyplomu dla wzorowego ucznia, uzupełnia schemat dyplomu


 • wskazuje w tekście narratora i podaje przykłady

 • porządkuje świat przedstawiony, weryfikując prawdziwość stwierdzeń odnoszących się do tekstu
 • ocenia wypowiedź bohaterki • wybiera określenia charakteryzujące bohaterkę
 • wskazuje cechy dobrego nauczyciela


 • zabiera głos w dyskusji dotyczącej wizerunku wzorowego ucznia • gromadzi słownictwo potrzebne do zredagowania dyplomu dla wzorowego ucznia, uzupełnia schemat dyplomu • bezbłędnie porządkuje świat przedstawiony, weryfikując prawdziwość stwierdzeń odnoszących się do tekstu

 • ocenia wypowiedź bohaterki, analizując sytuację opisaną w tekście

 • wybiera określenia charakteryzujące bohaterkę, uzasadnia swój wybór

 • wskazuje cechy dobrego nauczyciela, odpowiednio argumentując swoje stanowisko

 • zabiera głos w dyskusji dotyczącej wizerunku wzorowego ucznia, uzasadniając swe zdanie

 • gromadzi różnorodne słownictwo potrzebne do zredagowania dyplomu dla wzorowego ucznia, uzupełnia schemat dyplomu
58*

Właśnie dzisiaj poznacie najmilszych uczniów w klasie.

– fragment utworu Małgorzaty Musierowicz Kłamczucha • czyta głośno fragmenty powieści • znajduje fragmenty wskazane przez uczniów

 • pod kierunkiem nauczyciela zapisuje notatkę


 • mówi o bohaterce
 • zapisuje podany przez uczniów opis koleżanki lub kolegi

 • zapisuje znaczenia wyjaśnionych frazeologizmów

 • czyta ze zrozumieniem fragment powieści

 • stara się nadać tytuł fragmentowi powieści

 • stara się wyszukać informacje w tekście
 • stara się sporządzić notatkę na temat opisanego w tekście wydarzenia, wykorzystując schemat

 • stara się nazwać emocje bohaterów • stara się ocenić postawę głównej bohaterki tekstu


 • stara się sporządzić listę cech, które najbardziej ceni
 • stara się stworzyć humorystyczny opis koleżanki lub kolegi
 • próbuje wyjaśnić frazeologizmy zgromadzone w tekście


 • nadaje tytuł fragmentowi powieści

 • wyszukuje informacje w tekście
 • sporządza notatkę na temat opisanego w tekście wydarzenia, wykorzystując schemat

 • nazywa emocje bohaterów


 • ocenia postawę głównej bohaterki tekstu
 • zabiera głos na forum klasy, wskazując zalety swoich koleżanek i kolegów • sporządza listę cech, które najbardziej ceni • tworzy humorystyczny opis koleżanki lub kolegi
 • wyjaśnia frazeologizmy zgromadzone w tekście • wyszukuje poprawne informacje w tekście
 • poprawnie sporządza notatkę na temat opisanego w tekście wydarzenia, wykorzystując schemat

 • nazywa emocje bohaterów, używając zróżnicowanego słownictwa

 • ocenia postawę głównej bohaterki tekstu, argumentuje swoje zdanie

 • zabiera głos na forum klasy, wskazując zalety swoich koleżanek i kolegów, uzasadnia swoje zdanie

 • sporządza listę cech, które najbardziej ceni, uzasadniając swe zdanie

 • tworzy poprawny humorystyczny opis koleżanki lub kolegi
 • poprawnie wyjaśnia frazeologizmy zgromadzone w tekście1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość