Strona główna

Przedmiotowe zasady oceniania z języka Podstawowe zasady oceniania z języka polskiego


Pobieranie 2.18 Mb.
Strona3/17
Data18.06.2016
Rozmiar2.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

59–62


Kto? Gdzie? Kiedy? – o świecie przedstawionym w utworze Pinokio.
Opowieść o przygodach pajacyka.
Czas na bohatera – opisujemy Pinokia.
Pinokio listy pisze.

lektura: Carlo Collodi Pinokio

świat przedstawiony

opis postacilist prywatny z elementami opisu miejsca

 • czyta fragmenty powieści
 • mówi o bohaterze • zapisuje słownictwo potrzebne do opisu postaci


 • w kilku zdaniach opisuje postać • w kilku zdaniach pisze list


 • pracuje w grupie

 • zna treść powieści
 • stara się rozwiązać test zadań zamkniętych, sprawdzający znajomość treści lektury

 • stara się wyróżnić elementy świata przedstawionego

 • stara się opowiedzieć o przygodach bohatera
 • stara się wyszukać w tekście fragmenty opisujące bohatera, gromadzi słownictwo potrzebne do opisu postaci

 • stara się ocenić bohatera • stara się zredagować opis postaci


 • stara się wyszukać w tekście fragmenty opisujące wybrane miejsca: Miasto Głupców, Kraj Pracowitych Pszczół i Krainę Zabawek, stara się ustnie je opisać

 • w imieniu Pinokia stara się zredagować list, w którym opisuje wybrane miejsce

 • zabiera głos na forum klasy • uczestniczy w pracy grupy • rozwiązuje test zadań zamkniętych, sprawdzający znajomość treści lektury • wyróżnia elementy świata przedstawionego

 • opowiada o przygodach bohatera • wyszukuje w tekście fragmenty opisujące bohatera, gromadzi słownictwo potrzebne do opisu postaci
 • ocenia bohatera


 • redaguje opis postaci


 • wyszukuje w tekście fragmenty opisujące wybrane miejsca: Miasto Głupców, Kraj Pracowitych Pszczół i Krainę Zabawek, ustnie je opisuje
 • w imieniu Pinokia redaguje list, w którym opisuje wybrane miejsce • zabiera głos na forum klasy, uzasadnia swoje zdanie

 • uczestniczy w pracy grupy, wpływając na wykonywanie zadań • poprawnie rozwiązuje test zadań zamkniętych, sprawdzający znajomość treści lektury

 • poprawnie wyróżnia elementy świata przedstawionego

 • opowiada o przygodach bohatera, indywidualizując styl wypowiedzi

 • samodzielnie wyszukuje w tekście fragmenty opisujące bohatera, gromadzi słownictwo potrzebne do opisu postaci

 • ocenia bohatera, odwołując się do odpowiednich fragmentów tekstu

 • poprawnie redaguje opis postaci, indywidualizuje styl wypowiedzi pisemnej

 • wyszukuje w tekście fragmenty opisujące wybrane miejsca: Miasto Głupców, Kraj Pracowitych Pszczół i Krainę Zabawek, ustnie poprawnie je opisuje

 • w imieniu Pinokia poprawnie redaguje list, w którym opisuje wybrane miejsce

 • zabiera głos na forum klasy, logicznie uzasadnia swoje zdanie

 • uczestniczy w pracy grupy, inicjując wykonywanie zadań
63–64


Dom i domek, dom i mieszkanie – tropimy wyrazy pokrewne i bliskoznaczne.

– wyraz pokrewny, rodzina wyrazów

– wyrazy bliskoznaczne, synonim

– zdrobnienie, zgrubienie • zna pojęcie: wyraz pokrewny


 • zapisuje rodziny wyrazów • zna pojęcia: wyraz pokrewny, synonim


 • stara się tworzyć rodziny wyrazów, korzystając ze zgromadzonego słownictwa

 • stara się tworzyć grupy synonimów, korzystając ze słownika
 • zna pojęcie zdrobnienia i zgrubienia, stara się wskazać wyrazy, od których zostały utworzone
 • stara się określić funkcję stylistyczną zdrobnień i zgrubień

 • zna pojęcia: wyraz pokrewny, synonim i posługuje się nimi w praktyce
 • tworzy rodziny wyrazów, korzystając ze zgromadzonego słownictwa
 • tworzy grupy synonimów, korzystając ze słownika
 • zna pojęcie zdrobnienia i zgrubienia, wskazuje wyrazy, od których zostały utworzone
 • określa funkcję stylistyczną zdrobnień i zgrubień

 • zna pojęcia: wyraz pokrewny, synonim i poprawnie posługuje się nimi w praktyce

 • poprawnie tworzy rodziny wyrazów, korzystając ze zgromadzonego słownictwa

 • tworzy grupy synonimów, samodzielnie korzystając ze słownika

 • zna pojęcie zdrobnienia i zgrubienia, poprawnie wskazuje wyrazy, od których zostały utworzone
 • poprawnie określa funkcję stylistyczną zdrobnień i zgrubień
65*

Forum, etykieta i tematy z życia, czyli szczypta internetowego obycia.

– regulamin forum internetowego

– pojęcia związane z internetem: forum, dyskusja, forum dyskusyjne, post– mówi o korzystaniu z internetu

– pracuje w grupie

– wie, czym jest netykieta


 • zna słowa: forum, dyskusja, forum dyskusyjne, post
 • wie, że w internecie również należy przestrzegać zasad kultury – tzw. netykiety

 • pracując w grupie, stara się zgłaszać zasady etykiety

 • dostrzega sens tworzenia regulaminu forum internetowego i przestrzega określonych zasad

 • rozumie słowa: forum, dyskusja, forum dyskusyjne, post • pracując w grupie, redaguje trzy szczegółowe zasady etykiety

 • rozumie sens tworzenia regulaminu forum internetowego i przestrzega określonych zasad

 • rozumie i wyjaśnia słowa: forum, dyskusja, forum dyskusyjne, post • pracując w grupie, redaguje pięć szczegółowych zasad etykiety

 • rozumie i wyjaśnia sens tworzenia regulaminu forum internetowego i przestrzega określonych zasad
65*


Czy szkoła może być drugim domem?

– fragment zapisu dyskusji na forum internetowym

– forum internetowe, post


 • czyta głośno fragment zapisu dyskusji na forum internetowym
 • mówi na temat poruszony na forum


 • redaguje krótką wypowiedź, którą można by umieścić na forum

 • czyta ze zrozumieniem fragment zapisu dyskusji na forum internetowym

 • stara się wypowiedzieć na temat poruszony na forum
 • stara się redagować wypowiedź, którą można by umieścić na forum
 • wypowiada się na temat poruszony na forum • redaguje wypowiedź, którą można by umieścić na forum • wypowiada się na temat poruszony na forum, argumentuje swoje zdanie

 • poprawnie redaguje wypowiedź, którą można by umieścić na forum
66


Kropka nad i – odsłona druga.

– fragment utworu Ireny Landau Uszy do góry • czyta głośno tekst
 • pracuje pod kierunkiem nauczyciela • czyta ze zrozumieniem tekst w znanej sobie konwencji • stara się stosować poznane pojęcia w praktyce, rozwiązując ćwiczenia

 • stara się redagować teksty, stosując znane sobie formy wypowiedzi pisemnej

 • stara się wykonać samodzielnie lub w grupie zadanie twórcze

 • czyta ze zrozumieniem tekst w znanej sobie konwencji i odpowiada na pytania

 • stosuje poznane pojęcia w praktyce, rozwiązując ćwiczenia
 • redaguje teksty, stosując znane sobie formy wypowiedzi pisemnej

 • wykonuje samodzielnie lub w grupie zadanie twórcze

 • czyta ze zrozumieniem tekst w znanej sobie konwencji i poprawnie odpowiada na pytania

 • poprawnie stosuje poznane pojęcia w praktyce, rozwiązując ćwiczenia

 • poprawnie redaguje teksty, stosując znane sobie formy wypowiedzi pisemnej

 • wykonuje poprawnie, samodzielnie lub w grupie, zadanie twórcze
67Wizyta listonosza, czyli kto listy pisze, ten je dostaje.

– omówienie prac pisemnych – listów


 • pisze w kilku zdaniach list prywatny

 • stara się stosować w praktyce strukturę i stylistykę listu prywatnego

 • stara się redagować list prywatny, opisując w nim własne doświadczenia lub fikcyjne zdarzenia, miejsca i postaci

 • zna zasady oceniania listu
 • stosuje w praktyce strukturę i stylistykę listu prywatnego
 • redaguje list prywatny, opisując w nim własne doświadczenia lub fikcyjne zdarzenia, miejsca i postaci
 • rozumie zasady oceniania listu

 • poprawnie stosuje w praktyce strukturę i stylistykę listu prywatnego

 • poprawnie redaguje list prywatny, opisując w nim własne doświadczenia lub fikcyjne zdarzenia, miejsca i postaci

 • indywidualizuje swój język i formę wypowiedzi
68

Sprawdzian podsumowujący.

– sprawdzian z zagadnień gramatycznych i ortograficznych

– opis

– omówienie sprawdzianu • próbuje odmieniać i stosować rzeczowniki i przymiotniki we wskazanych formach • w kilku zdaniach pisze tekst

 • stara się odmieniać i stosować rzeczowniki i przymiotniki we wskazanych formach
 • stara się stosować zapis poprawny pod względem ortograficznym

 • stara się tworzyć tekst we wskazanej formie wypowiedzi

 • odmienia i stosuje rzeczowniki i przymiotniki we wskazanych formach • na ogół stosuje zapis poprawny pod względem ortograficznym

 • tworzy tekst we wskazanej formie wypowiedzi

 • poprawnie odmienia i stosuje rzeczowniki i przymiotniki we wskazanych formach • stosuje zapis poprawny pod względem ortograficznym

 • poprawnie tworzy tekst we wskazanej formie wypowiedzi
Część 3. MIEJSCA i CZAS

69


Zaczynamy wędrowanie, miejsc i czasów poznawanie.

– ciekawe miejsca w Polsce

– przeszłość ojczyzny


 • czyta głośno informacje podane w podręczniku • włącza się w pracę grupy
 • stara się porządkować podstawowe wiadomości na temat historii i geografii Polski
 • zapoznaje się z tematyką 3. części podręcznika

 • pracuje w grupie • porządkuje podstawowe wiadomości na temat historii i geografii Polski • pracuje w grupie, zgłaszając pomysły
 • czyta teksty ze zrozumieniem i przetwarza zawarte w nich informacje

 • samodzielnie porządkuje podstawowe wiadomości na temat historii i geografii Polski


 • pracuje w grupie, nadając ton działaniom

 • czyta teksty ze zrozumieniem i twórczo przetwarza zawarte w nich informacje

70


Ojczyzna to jest wielka rzecz.

– Jan Pocek Musimy

– Ojczyzna/ojczyzna, patriotyzm


 • głośno czyta tekst poetycki
 • mówi o utworze • wykonuje rysunek związany z wierszem


 • poznaje różne znaczenia czasownika nakryć
 • czyta ze zrozumieniem tekst poetycki

 • stara się wyjaśnić znaczenie sformułowania metaforycznego z tekstu

 • włącza się do dyskusji na temat swojej więzi z ojczyzną
 • wyjaśnia celowość zapisu wyrazu Ojczyzna wielką literą

 • stara się wyjaśnić tytuł wiersza
 • stara się dokonać przekładu intersemiotycznego tekstu wiersza na rysunek

 • rozumie wieloznaczność czasownika nakryć, stosuje ten czasownik w różnych znaczeniach


 • wyjaśnia znaczenie sformułowania metaforycznego z tekstu
 • zabiera głos w dyskusji na temat swojej więzi z ojczyzną
 • wyjaśnia tytuł wiersza
 • dokonuje przekładu intersemiotycznego tekstu wiersza na rysunek
 • poprawnie wyjaśnia znaczenie sformułowania metaforycznego z tekstu

 • zabiera głos w dyskusji na temat swojej więzi z ojczyzną, podaje przykłady • wyjaśnia tytuł wiersza, uzasadnia swoje zdanie

 • interesująco dokonuje przekładu intersemiotycznego tekstu wiersza na rysunek71–72


Gęsiego Pióra opowieści niosą wiele ciekawych treści.
Tajemnice do odkrycia, nowe miejsca do zdobycia. – o zamku Krzyżtopór.

– fragment utworu Jerzego Pilikowskiego Opowieści Gęsiego Pióra

– narrator

– źródła historyczne
 • czyta głośno fragmenty tekstu
 • znajduje w tekście fragmenty wskazane przez innych uczniów
 • z pomocą nauczyciela zapisuje notatkę

 • mówi o sytuacji przedstawionej w utworze • czyta ze zrozumieniem fragment powieści

 • wskazuje w tekście narratora • stara się porządkować świat przedstawiony

 • stara się wymienić bohaterów utworu

 • wskazuje w tekście fragmenty opisujące zamek

 • stara się wyszukać informacje w tekście lektury i fragmencie z przewodnika turystycznego, stara się tworzyć notatkę z wykorzystaniem tych informacji • wypowiada się o sytuacji przedstawionej w utworze
 • stara się szukać potrzebnych informacji w różnych źródłach


 • wskazuje w tekście narratora i podaje przykłady jego obecności

 • porządkuje świat przedstawiony

 • wymienia bohaterów utworu


 • wyszukuje informacje w tekście lektury i fragmencie z przewodnika turystycznego, tworzy notatkę z wykorzystaniem tych informacji • opowiada o zaletach sytuacji przedstawionej w utworze
 • szuka potrzebnych informacji w różnych źródłach


 • wskazuje w tekście narratora i podaje przykłady jego obecności

 • porządkuje świat przedstawiony, weryfikując prawdziwość stwierdzeń odnoszących się do tekstu

 • samodzielnie wyszukuje informacje w tekście lektury i fragmencie z przewodnika turystycznego, tworzy poprawną notatkę z wykorzystaniem tych informacji

 • opowiada o zaletach sytuacji przedstawionej w utworze, uzasadnia swoje sądy

 • samodzielnie szuka potrzebnych informacji w różnych źródłach

73


Te nazwy też lubią wielką literę – o pisowni nazw miejsc.

pisownia nazw miejsc • zapisuje podane nazwy miejsc
 • z pomocą nauczyciela korzysta z mapy
 • zna zasady pisowni nazw miejsc
 • stara się korzystać z informacji zawartych na mapie

 • stosuje w praktyce zasady pisowni nazw miejsc

 • korzysta z informacji zawartych na mapie
 • poprawnie stosuje w praktyce zasady pisowni nazw miejsc

 • poprawnie korzysta z informacji zawartych na mapie

74


Witamy na Szlaku Piastowskim.

– fragment przewodnika turystycznego

– mapa

– plakat


 • czyta głośno fragment przewodnika turystycznego
 • znajduje w tekście informacje wskazane przez uczniów
 • czyta ze zrozumieniem fragment przewodnika turystycznego

 • stara się wyszukać informacje w tekście źródłowym
 • stara się korzystać z informacji zawartych na mapie

 • stara się opracować plakat reklamowy z wykorzystaniem zgromadzonych informacji
 • wyszukuje informacje w tekście źródłowym
 • korzysta z informacji zawartych na mapie • opracowuje plakat reklamowy z wykorzystaniem zgromadzonych informacji • samodzielnie wyszukuje informacje w tekście źródłowym

 • poprawnie korzysta z informacji zawartych na mapie

 • opracowuje plakat reklamowy z wykorzystaniem zgromadzonych informacji, z wyraźnie określoną intencją perswazji

75


Skąd się wzięła nazwa Gniezno?

– Stanisław Świrko Orle gniazdo

– etymologia nazwy Gniezno

– dialog


 • czyta głośno tekst legendy
 • zapisuje plan wydarzeń


 • zapisuje dialog
 • czyta ze zrozumieniem tekst legendy

 • korzysta z przypisów

 • zna etymologię nazwy Gniezno • stara się redagować dialog na temat odnoszący się do tekstu literackiego • na podstawie tekstu określa etymologię nazwy Gniezno

 • redaguje plan wydarzeń

 • wyjaśnia znaczenie cytatu
 • redaguje dialog na temat odnoszący się do tekstu literackiego • na podstawie tekstu wyjaśnia etymologię nazwy Gniezno

 • poprawnie redaguje plan wydarzeń

 • wyjaśnia znaczenie cytatu, uzasadnia swoje opinie

 • poprawnie redaguje dialog na temat odnoszący się do tekstu literackiego

76


Na czym polega magia Krakowa?

– fragment przewodnika turystycznego

 • czyta głośno fragment przewodnika turystycznego
 • w kilku zdaniach mówi o Krakowie


 • z pomocą nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji
 • czyta ze zrozumieniem fragment przewodnika turystycznego

 • stara się wyszukać informacje w tekście źródłowym

 • stara się wyjaśnić znaczenie określenia metaforycznego


 • stara się wyszukać informacje w innych źródłach

 • stara się opowiedzieć treść wybranej legendy
 • wyszukuje informacje w tekście źródłowym

 • wyjaśnia znaczenie określenia metaforycznego


 • wyszukuje informacje w innych źródłach

 • opowiada treść wybranej legendy
 • sprawnie wyszukuje informacje w tekście źródłowym

 • wyjaśnia znaczenie określenia metaforycznego, odwołując się do tekstu z podręcznika i do innych źródeł

 • poprawnie wyszukuje informacje w innych źródłach

 • poprawnie opowiada treść wybranej legendy

77–78


O odbitej w trąbce twarzy promienistej, czyli po co poecie obrazy poetyckie.
Gdy miasto serce otwiera, tęsknota za nim jest szczera.

– wiersz Renaty Strug Tęsknota

– obrazy poetyckie


 • czyta głośno tekst poetycki
 • znajduje w tekście fragmenty wskazane przez innych uczniów

 • mówi krótko o wierszu – jego treści
 • czyta ze zrozumieniem tekst poetycki

 • stara się wyszukać informacje w tekście poetyckim

 • stara się wyjaśnić znaczenie sformułowań metaforycznych z tekstu

 • stara się wyjaśnić związek między tytułem a treścią utworu

 • stara się nazwać emocje ukryte w tekście

 • stara się wypowiedzieć na temat przesłania utworu

 • wyszukuje informacje w tekście poetyckim

 • wyjaśnia znaczenie sformułowań metaforycznych z tekstu
 • wyjaśnia związek między tytułem a treścią utworu
 • nazywa emocje ukryte w tekście
 • wypowiada się na temat przesłania utworu
 • sprawnie wyszukuje informacje w tekście poetyckim

 • poprawnie wyjaśnia znaczenie sformułowań metaforycznych z tekstu

 • poprawnie wyjaśnia związek między tytułem a treścią utworu

 • poprawnie nazywa emocje ukryte w tekście

 • poprawnie wypowiada się na temat przesłania utworu

 • tworzy tekst poetycki

79*


O czym mówią wawelskie głowy?

– tekst Marii Krüger Głowy wawelskie
 • czyta głośno tekst legendy

 • krótko mówi na temat przeczytanego tekstu

 • czyta ze zrozumieniem tekst legendy i odpowiada na pytania

 • na podstawie tekstu stara się gromadzić informacje o głowach wawelskich


 • stara się redagować tekst informacyjny do przewodnika po Krakowie • na podstawie tekstu gromadzi informacje o głowach wawelskich


 • redaguje tekst informacyjny do przewodnika po Krakowie • na podstawie tekstu gromadzi informacje o głowach wawelskich i uzupełnia je, korzystając z innych źródeł

 • poprawnie redaguje tekst informacyjny do przewodnika po Krakowie

79*

Przewodnikiem wawelskim być – trochę humoru nie zaszkodzi.

– fragment utworu Antoniego Wasilewskiego o Krakowie ci ja

– humor


 • czyta głośno fragment tekstu literackiego
 • znajduje i czyta przypisy

 • wskazuje wyszukane przez innych uczniów fragmenty tekstu

 • czyta ze zrozumieniem fragment tekstu literackiego

 • korzysta z przypisów
 • stara się wyszukać informacje zawarte w tekście • dostrzega humor w tekście literackim • wyszukuje informacje zawarte w tekście • dostrzega humor w tekście literackim, podaje przykłady • wyszukuje informacje zawarte w tekście, na ich podstawie formułuje wnioski80


Wawel Pulpeta i Prudencji, czyli co wolno w smoczej rezydencji.

– fragment utworu Joanny Olech Pulpet i Prudencja. Smocze pogotowie przygodowe
 • czyta głośno fragment tekstu literackiego

 • znajduje w tekście fragmenty wskazane przez innych uczniów


 • pisze kilka zdań o swojej szkole

 • dostrzega humor w tekście literackim
 • stara się charakteryzować bohaterów

 • dostrzega różnice w sposobie mówienia postaci
 • stara się redagować humorystyczny tekst o swojej szkole


 • dostrzega humor w tekście literackim, podaje przykłady

 • charakteryzuje bohaterów
 • charakteryzuje sposób mówienia postaci
 • redaguje humorystyczny tekst o swojej szkole

 • poprawnie charakteryzuje bohaterów

 • poprawnie charakteryzuje sposób mówienia postaci

 • poprawnie redaguje humorystyczny tekst o swojej szkole, indywidualizując styl wypowiedzi

81


O przysłówkach na Wawelu.

– przysłówek

– wyraz określany i określający

– regulamin, kodeks • znajduje wskazane przysłówki


 • dostrzega związek czasownika z przysłówkiem


 • zapisuje tekst regulaminu

 • wskazuje przysłówki w tekście

 • tworzy przysłówki od przymiotników
 • w związku czasownika z przysłówkiem stara się wskazać wyraz określany i określający

 • stara się uzupełnić tekst regulaminu

 • stara się napisać kodeks postępowania

 • rozpoznaje w tekście związki czasownika z przysłówkiem • w związku czasownika z przysłówkiem wskazuje wyraz określany i określający

 • uzupełnia tekst regulaminu

 • redaguje kodeks postępowania

 • rozróżnia przysłówki utworzone od przymiotników i nieutworzone od przymiotników

 • w związku czasownika z przysłówkiem poprawnie wskazuje wyraz określany i określający

 • poprawnie uzupełnia tekst regulaminu

 • samodzielnie redaguje kodeks postępowania

82


Z ziemi włoskiej do Polski.

– Józef Wybicki Mazurek Dąbrowskiego

– hymn


 • czyta głośno tekst hymnu
 • wie, jak należy się zachować podczas wykonywania hymnu

 • w kilku zdaniach mówi o hymnie
 • czyta ze zrozumieniem tekst hymnu • rozumie znaczenie utworu dla Polaków • zna przesłanie hymnu
 • rozumie znaczenie utworu dla Polaków, podaje argumenty
 • zna przesłanie hymnu, uzasadnia swoją wypowiedź odpowiednimi cytatami • zna okoliczności powstania hymnu narodowego

 • rozumie i wyjaśnia znaczenie utworu dla Polaków, podaje argumenty
83


Co dobry obywatel powinien wiedzieć o symbolach swojego kraju?

– Józef Wybicki Mazurek Dąbrowskiego, fragment Konstytucji RP

– hymn, godło, flaga


 • czyta głośno fragment Konstytucji RP
 • zna zasady zachowania wobec symboli narodowych
 • mówi o fladze i godle
 • zapisuje daty polskich świąt narodowych
 • czyta ze zrozumieniem fragment Konstytucji RP

 • stara się formułować zasady zachowania wobec symboli narodowych

 • stara się opisać ustnie flagę i godło

 • zna daty polskich świąt narodowych • formułuje zasady zachowania wobec symboli narodowych
 • opisuje ustnie flagę i godło

 • zna daty polskich świąt narodowych, szuka informacji na temat wydarzeń historycznych związanych z tymi świętami • samodzielnie formułuje zasady zachowania wobec symboli narodowych

 • poprawnie opisuje ustnie flagę i godło

 • zna daty polskich świąt narodowych, samodzielnie szuka informacji na temat wydarzeń historycznych związanych z tymi świętami

84*


Uwaga! Relacja na żywo z niezwykłego dworku.

– lektura: fragment wywiadu prasowego z dyrektorem Muzeum Hymnu Narodowego

– muzeum


 • czyta głośno fragment wywiadu prasowego
 • mówi na temat przeczytanego tekstu • zapisuje cytaty
 • czyta ze zrozumieniem fragment wywiadu prasowego

 • stara się wyszukać w tekście informacje na temat muzeum

 • stara się wyszukać w tekście argumenty
 • zna zasady zapisu cytatów


 • wyszukuje w tekście informacje na temat muzeum

 • wyszukuje w tekście argumenty
 • zna zasady zapisu cytatów i stosuje je w praktyce

 • ocenia informacje z tekstu • wyszukuje w tekście poprawne informacje na temat muzeum

 • samodzielnie wyszukuje w tekście argumenty

 • zna zasady zapisu cytatów i prawidłowo stosuje je w praktyce

 • ocenia informacje z tekstu, uzasadnia swoje zdanie

84*


Po wizycie w muzeum.

– muzeum (słownictwo związane z muzeum)

– tekst informacyjny

– wycieczka do muzeum lub izby pamięci
 • mówi o zwiedzanym muzeum

 • zna zasady zachowania się w muzeach
 • pisze kilka zdań o muzeum lub wystawie

 • stara się wypowiedzieć na forum klasy na temat znanych sobie muzeów • rozumie znaczenie podstawowych pojęć kulturowych związanych z muzeum • stara się gromadzić informacje na temat miejsca, które odwiedza

 • redaguje krótki tekst na temat odwiedzonego miejsca

 • zabiera głos na forum klasy na temat znanych sobie muzeów


 • rozumie znaczenie podstawowych pojęć kulturowych związanych z muzeum, posługuje się nimi w praktyce
 • gromadzi informacje na temat miejsca, które odwiedza
 • redaguje krótki tekst na temat odwiedzonego miejsca, używa w nim poznanych terminów związanych z muzeum

 • zabiera głos na forum klasy na temat znanych sobie muzeów, konstruuje spójną, uporządkowaną wypowiedź

 • rozumie znaczenie podstawowych pojęć kulturowych związanych z muzeum, poprawnie posługuje się nimi w praktyce

 • samodzielnie gromadzi informacje na temat miejsca, które odwiedza

 • redaguje krótki tekst na temat odwiedzonego miejsca, poprawnie używa w nim poznanych terminów związanych z muzeum

85

Dinozaur, mistrz Matejko, gałgankowa lala – czym nas jeszcze zaskoczy muzealna sala?
Magia muzeum, strony internetowe muzeów, foldery reklamowe muzeów i galerii

 • próbuje poszerzyć swoją wiedzę muzealną
 • pod kierunkiem nauczyciela korzysta z informacji zamieszczonych na stronach internetowych
 • mówi o zagadnieniach związanych z muzeum • uczestniczy w pracy w grupie
 • stara się poszerzyć swoją wiedzę muzealną

 • stara się poznać strony internetowe instytucji kulturalnych omawianych na lekcji

 • uczy się konstruktywnego wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronach internetowych

 • stara się dzielić własnymi wrażeniami, wypowiada się na forum klasy
 • pracując w grupie, stara się wykonać folder reklamowy jednego z muzeów

 • poszerza swoją wiedzę muzealną
 • poznaje strony internetowe instytucji kulturalnych omawianych na lekcji • dzieli się własnymi wrażeniami, wypowiada się na forum klasy
 • poznaje znaczenia słów związanych z muzeum, np. muzeum, skansen, wernisaż

 • pracując w grupie, wykonuje folder reklamowy jednego z muzeów
 • świadomie poszerza swoją wiedzę muzealną

 • świadomie poznaje strony internetowe instytucji kulturalnych omawianych na lekcji


 • dzieli się własnymi wrażeniami, poprawnie wypowiada się na forum klasy • pracując w grupie, poddaje pomysły, jak wykonać folder reklamowy jednego z muzeów

86

Na wystawie.

– wiersz Danuty Wawiłow Na wystawie
 • czyta głośno tekst poetycki • znajduje informacje w tekście informacyjnym wskazane przez innych uczniów

 • czyta ze zrozumieniem tekst poetycki

 • stara się określić, co przedstawiają obrazy poetyckie

 • czyta ze zrozumieniem tekst informacyjny

 • stara się wyszukać informacje w tekście informacyjnym


 • określa, co przedstawiają obrazy poetyckie


 • wyszukuje informacje w tekście informacyjnym


 • poprawnie określa, co przedstawiają obrazy poetyckie


 • samodzielnie wyszukuje informacje w tekście informacyjnym

87


Wskaż kolor, wielkość i kształt samolotu, by zredagować opis przedmiotu.

– opis przedmiotu • zna strukturę opisu


 • zapisuje słownictwo związane z opisem przedmiotu • pod kierunkiem nauczyciela dokonuje pisemnie opisu przedmiotu

 • zna strukturę opisu przedmiotu i stara się stosować ją w praktyce

 • gromadzi słownictwo związane z opisem przedmiotu


 • wskazuje w tekście sposoby opisywania przedmiotu


 • stara się tworzyć pisemny opis przedmiotu

 • zna strukturę opisu przedmiotu i stosuje ją w praktyce
 • porządkuje, gromadzi i stosuje w praktyce słownictwo związane z opisem przedmiotu
 • wskazuje w tekście sposoby opisywania przedmiotu i dostrzega ich różnorodność stylistyczną

 • tworzy pisemny opis przedmiotu
 • zna strukturę opisu przedmiotu i stosuje ją poprawnie w praktyce

 • porządkuje, gromadzi i poprawnie stosuje w praktyce słownictwo związane z opisem przedmiotu

 • wskazuje w tekście sposoby opisywania przedmiotu, dostrzega i wyjaśnia ich różnorodność stylistyczną

 • tworzy pisemny opis przedmiotu, indywidualizując swój język i formę wypowiedzi

88


Wyruszamy do Warszawy.

– fragment przewodnika turystycznego

– mapa

– stolica
 • czyta głośno fragment przewodnika turystycznego
 • pracuje pod kierunkiem nauczyciela
 • zna pojęcie stolica, wskazuje Warszawę na mapie • czyta ze zrozumieniem fragment przewodnika turystycznego

 • stara się wyszukać informacje w tekście źródłowym

 • stara się odnaleźć opisane miejsca na mapie

 • na podstawie zgromadzonych informacji stara się rozwiązać krzyżówkę
 • zna pojęcie stolica, stara się wyjaśnić, dlaczego Warszawa zasługuje na miano stolicy

 • stara się szukać informacji na temat etymologii nazwy Warszawa
 • wyszukuje informacje w tekście źródłowym

 • odnajduje opisane miejsca na mapie
 • na podstawie zgromadzonych informacji rozwiązuje krzyżówkę
 • zna pojęcie stolica, wyjaśnia, dlaczego Warszawa zasługuje na miano stolicy • szuka informacji na temat etymologii nazwy Warszawa • sprawnie wyszukuje informacje w tekście źródłowym

 • poprawnie wskazuje opisane miejsca na mapie

 • na podstawie zgromadzonych informacji poprawnie rozwiązuje krzyżówkę

 • zna pojęcie stolica, poprawnie wyjaśnia, dlaczego Warszawa zasługuje na miano stolicy

 • samodzielnie szuka informacji na temat etymologii nazwy Warszawa

89


Wysyłamy pocztówki.

– pocztówka

– adres

– nadawca, odbiorca (adresat)– zna strukturę zapisu na karcie pocztowej


 • pod kierunkiem nauczyciela adresuje pocztówki • pod kierunkiem nauczyciela pisze tekst pozdrowień z wakacji, wycieczki klasowej

 • zna strukturę zapisu na karcie pocztowej i stara się stosować ją w praktyce
 • stara się adresować pocztówki
 • stara się używać właściwych zwrotów grzecznościowych

 • stara się rozpoznać na karcie pocztowej elementy jej struktury

 • stara się redagować pocztówki z tekstami pozdrowień z wakacji, wycieczki klasowej

 • na podstawie fragmentu przewodnika turystycznego stara się redagować pocztówki z tekstami pozdrowień z wycieczki do Warszawy • zna strukturę zapisu na karcie pocztowej i stosuje ją w praktyce • adresuje pocztówki


 • używa właściwych zwrotów grzecznościowych
 • rozpoznaje na karcie pocztowej elementy jej struktury
 • redaguje pocztówki z tekstami pozdrowień z wakacji, wycieczki klasowej
 • na podstawie fragmentu przewodnika turystycznego redaguje pocztówki z tekstami pozdrowień z wycieczki do Warszawy
 • stara się indywidualizować swój język i formę wypowiedzi

 • zna strukturę zapisu na karcie pocztowej i stosuje ją poprawnie w praktyce

 • poprawnie adresuje pocztówki
 • poprawnie używa właściwych zwrotów grzecznościowych

 • poprawnie rozpoznaje na karcie pocztowej elementy jej struktury

 • poprawnie redaguje pocztówki z tekstami pozdrowień z wakacji, wycieczki klasowej

 • na podstawie fragmentu przewodnika turystycznego poprawnie redaguje pocztówki z tekstami pozdrowień z wycieczki do Warszawy

 • indywidualizuje swój język i formę wypowiedzi

90

Z wizytą u rodziny Gościmskich.

– fragment utworu Marianny Gal Warszawa. Stare i Nowe Miasto. Przewodnik dla dzieci i rodziców • czyta głośno tekst
 • mówi o narratorze i pozostałych bohaterach
 • czyta tekst ze zrozumieniem

 • stara się charakteryzować narratora i pozostałych bohaterów

 • stara się wypowiadać na zadany temat


 • charakteryzuje narratora i pozostałych bohaterów
 • wypowiada się na zadany temat


 • poprawnie charakteryzuje narratora i pozostałych bohaterów

 • wypowiada się na zadany temat, poprawnie budując zdania

 • wzbogaca swoją wiedzę na temat stolicy

91


Warszawski wiszący dom.

– fragment utworu Wandy Żółkiewskiej Ślady rysich pazurów

– fragment przewodnika turystycznego


 • czyta głośno fragment powieści
 • znajduje elementy powieści wskazane przez innych uczniów • mówi na temat tekstu • mówi na temat ilustracji
 • czyta ze zrozumieniem fragment powieści

 • stara się wskazać elementy świata przedstawionego: czas, miejsce, bohaterów

 • stara się wyszukać w tekście elementy opisu miejsca • stara się uzasadniać postępowanie bohatera


 • czyta ze zrozumieniem fragment przewodnika turystycznego

 • stara się porównać elementy z różnych tekstów źródłowych


 • wskazuje elementy świata przedstawionego: czas, miejsce, bohaterów

 • wyszukuje w tekście elementy opisu miejsca • uzasadnia postępowanie bohatera
 • opisuje rysunki, odwołując się do tekstu literackiego • porównuje elementy z różnych tekstów źródłowych


 • poprawnie wskazuje elementy świata przedstawionego: czas, miejsce, bohaterów

 • wyszukuje w tekście elementy opisu miejsca, na ich podstawie formułuje wnioski

 • poprawnie uzasadnia postępowanie bohatera, odwołując się do metaforycznego sformułowania z tekstu

 • poprawnie opisuje rysunki, odwołując się do tekstu literackiego • samodzielnie porównuje elementy z różnych tekstów źródłowych

92–93


Jak rzeczowniki i czasowniki poradziły sobie z NIE.
Przymiotniki i przysłówki na tropie przeczenia NIE.

– pisownia partykuły nie z czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami i przysłówkami.

– przysłowie


 • zapisuje wyrazy z partykułą nie


 • zapisuje kodeks postępowania
 • pod kierunkiem nauczyciela redaguje opis miejsca

 • zna zasady pisowni partykuły nie z czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami i przysłówkami oraz stara się stosować je w praktyce

 • zna treść przysłów

 • stara się redagować kodeks postępowania

 • stara się redagować opis miejsca
 • zna zasady pisowni partykuły nie z czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami i przysłówkami oraz stosuje je w praktyce
 • redaguje kodeks postępowania • redaguje opis miejsca
 • zna zasady pisowni partykuły nie z czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami i przysłówkami oraz poprawnie stosuje je w praktyce • poprawnie redaguje kodeks postępowania

 • poprawnie redaguje opis miejsca
94


Kropka nad i – odsłona trzecia.

– fragment Opowieści Gęsiego Pióra Jerzego Pilikowskiego • czyta tekst
 • podejmuje próbę wykonania ćwiczeń • stara się stosować poznane pojęcia w praktyce, rozwiązując ćwiczenia

 • stara się redagować teksty, stosując znane sobie formy wypowiedzi pisemnej
 • czyta ze zrozumieniem tekst w znanej sobie konwencji • stosuje poznane pojęcia w praktyce, rozwiązując ćwiczenia
 • redaguje teksty, stosując znane sobie formy wypowiedzi pisemnej
 • wykonuje samodzielnie lub w grupie zadanie twórcze
 • czyta ze zrozumieniem tekst w znanej sobie konwencji i odpowiada na pytania

 • poprawnie stosuje poznane pojęcia w praktyce, rozwiązując ćwiczenia

 • poprawnie redaguje teksty, stosując znane sobie formy wypowiedzi pisemnej

 • poprawnie wykonuje, samodzielnie lub w grupie, zadanie twórcze

95


Każdy to wie: z naszą wiedzą nie jest źle!

– sprawdzian z zagadnień gramatycznych i ortograficznych.

– pisanie krótkiej formy użytkowej (opis przedmiotu, pocztówka)

– omówienie sprawdzianu– podejmuje próbę wykonania zadań

 • stara się wskazać przysłówki w tekście

 • stara się tworzyć przysłówki od przymiotników

 • stara się rozróżnić przysłówki utworzone od przymiotników i nieutworzone od przymiotników

 • stara się redagować tekst, używając przysłówków

 • stara się stosować w praktyce pisemne formy użytkowe

 • zapisuje nie z różnymi częściami mowy

 • wskazuje przysłówki w tekście

 • tworzy przysłówki od przymiotników • rozróżnia przysłówki utworzone od przymiotników i nieutworzone od przymiotników

 • redaguje tekst, używając przysłówków

 • stosuje w praktyce pisemne formy użytkowe

 • na ogół zapisuje poprawnie nie z różnymi częściami mowy

 • poprawnie wskazuje przysłówki w tekście

 • poprawnie tworzy przysłówki od przymiotników

 • poprawnie rozróżnia przysłówki utworzone od przymiotników i nieutworzone od przymiotników

 • poprawnie redaguje tekst, używając przysłówków

 • poprawnie stosuje w praktyce pisemne formy użytkowe

 • zapisuje poprawnie nie z różnymi częściami mowy
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość