Strona główna

Przedmiotowe zasady oceniania z języka Podstawowe zasady oceniania z języka polskiego


Pobieranie 2.18 Mb.
Strona4/17
Data18.06.2016
Rozmiar2.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Część 4. CZAS i CZARY

96

Fantazja jest od tego, aby bawić się na całego.

– źródła informacji

– autorzy i bohaterowie baśni


 • wymienia tytuły baśni i postacie baśniowe

 • czyta głośno informacje wstępne do części 4. • słucha informacji podawanych przez innych uczniów
 • podaje przykłady znanych sobie baśni i postaci baśniowych

 • czyta ze zrozumieniem informacje wstępne do części 4.

 • stara się angażować w wykonanie dodatkowych zadań


 • angażuje się w wykonanie dodatkowych zadań

 • z pomocą nauczyciela szuka potrzebnych informacji w różnych źródłach


 • angażuje się w wykonanie dodatkowych zadań

 • samodzielnie szuka informacji

97


Dokąd można polecieć na latającym tapczanie?

– wiersz Wyprawa Joanny Papuzińskiej • czyta głośno wiersz

 • mówi o utworze
 • w kilku zdaniach mówi o wymarzonej wyprawie
 • stara się opisać sytuację liryczną przedstawioną w wierszu

 • stara się wyszukać w tekście fragment, na podstawie którego została wykonana ilustracja
 • stara się przygotować ustną wypowiedź – opowiadanie twórcze, próbuje wygłosić swoją opowieść na forum klasy
 • opisuje sytuację liryczną przedstawioną w wierszu

 • wyszukuje w tekście fragment, na podstawie którego została wykonana ilustracja
 • przygotowuje ustną wypowiedź – opowiadanie twórcze, wygłasza swoją opowieść na forum klasy
 • poprawnie opisuje sytuację liryczną przedstawioną w wierszu

 • poprawnie wyszukuje w tekście fragment, na podstawie którego została wykonana ilustracja

 • przygotowuje ustną wypowiedź – ciekawe opowiadanie twórcze, poprawnie wygłasza swoją opowieść na forum klasy

98Z instrukcją będziesz gotów korzystać z wielu przedmiotów.

– instrukcja

 • zapisuje instrukcję zaproponowaną przez innych uczniów

 • zna strukturę instrukcji i stara się stosować ją w praktyce

 • gromadzi słownictwo związane z instrukcją • stara się wskazać w tekście różne sposoby zapisywania instrukcji • stara się tworzyć pisemnie instrukcje użytkowe • stara się redagować instrukcję na podstawie tekstu poetyckiego

 • zna strukturę instrukcji i stosuje ją w praktyce
 • porządkuje, gromadzi i stosuje w praktyce słownictwo związane z instrukcją
 • wskazuje w tekście różne sposoby zapisywania instrukcji i dostrzega ich różnorodność stylistyczną • tworzy pisemnie instrukcje użytkowe


 • redaguje instrukcję na podstawie tekstu poetyckiego

 • zna strukturę instrukcji i poprawnie stosuje ją w praktyce

 • porządkuje, gromadzi i poprawnie stosuje w praktyce słownictwo związane z instrukcją

 • poprawnie wskazuje w tekście różne sposoby zapisywania instrukcji i dostrzega ich różnorodność stylistyczną

 • tworzy pisemnie instrukcje użytkowe, indywidualizując swój język i formę wypowiedzi

 • poprawnie redaguje instrukcję na podstawie tekstu poetyckiego

99


O trudnej wędrówce i wspaniałej nagrodzie.

– baśń Ptak Szczęścia

elementy fantastyczne • czyta głośno tekst baśni
 • znajduje w tekście elementy wskazane przez innych uczniów

 • mówi o utworze
 • czyta ze zrozumieniem tekst baśni

 • stara się porządkować plan wydarzeń

 • stara się porządkować elementy świata przedstawionego

 • stara się odróżnić elementy świata realnego od elementów świata fantastycznego

 • stara się odnaleźć w tekście wskazane fragmenty


 • na ogół porządkuje plan wydarzeń
 • na ogół porządkuje elementy świata przedstawionego • na ogół odróżnia elementy świata realnego od elementów świata fantastycznego

 • odnajduje w tekście wskazane fragmenty • odczytuje przesłanie utworu


 • porządkuje plan wydarzeń
 • porządkuje elementy świata przedstawionego
 • odróżnia elementy świata realnego od elementów świata fantastycznego
 • odnajduje w tekście wskazane fragmenty i dokonuje ich interpretacji

 • właściwie odczytuje przesłanie utworu

100–101


Rz i ż bez tajemnic.
Na ortografię najlepszy jest wierszyk!

zasady pisowni rz i ż

 • zapisuje wyrazy z trudnością ortograficzną
 • znajduje w słowniku ortograficznym poszukiwane wyrazy

 • zna zasady pisowni rz–ż • wyjaśnia pisownię wyrazów z trudnością ortograficzną

 • korzysta ze słownika ortograficznego
 • zna zasady pisowni rz–ż i poprawnie stosuje je w praktyce
102


Deszcz złota i deszcz smoły, czyli co się wydarzyło na dnie studni.

– Jacob i Wilhelm Grimmowie Pani Zamieć

– kontrast


 • czyta głośno tekst baśni
 • mówi o wydarzeniach i bohaterach • znajduje fragmenty wskazane przez innych uczniów
 • czyta ze zrozumieniem tekst baśni

 • stara się odtworzyć wydarzenia przedstawione w utworze


 • stara się wskazać w tekście elementy fantastyczne

 • stara się wyjaśnić dwuznaczność słowa nagroda

 • zna pojęcie kontrastu

 • stara się wskazać elementy kontrastowe w utworze

 • stara się tworzyć antonimy bez posługiwania się tym pojęciem


 • odtwarza wydarzenia przedstawione w utworze


 • wskazuje w tekście elementy fantastyczne

 • wyjaśnia dwuznaczność słowa nagroda

 • wskazuje elementy kontrastowe w utworze


 • tworzy antonimy bez posługiwania się tym pojęciem

 • odtwarza wydarzenia przedstawione w utworze, wskazując różnice w zachowaniu bohaterek

 • poprawnie wskazuje w tekście elementy fantastyczne

 • poprawnie wyjaśnia dwuznaczność słowa nagroda

 • poprawnie wskazuje elementy kontrastowe w utworze • poprawnie tworzy antonimy bez posługiwania się tym pojęciem

103–104


Jak pomóc Timowi? Poznajemy rodzaje wypowiedzeń.
W różnych sytuacjach tworzymy udane wypowiedzenia.

– wypowiedzenie

– wypowiedzenie oznajmujące, pytające, rozkazujące

– zdanie


– równoważnik zdania
 • zapisuje plany wydarzeń

 • rozumie pojęcie wypowiedzenia

 • stara się tworzyć wypowiedzenia z podanych ciągów wyrazowych

 • stara się rozróżniać typy wypowiedzeń ze względu na intencję nadawcy

 • stara się odróżniać zdania od równoważników zdań

 • stara się przekształcać zdania w równoważniki zdań i odwrotnie

 • stara się uzupełniać i tworzyć plany wydarzeń z wykorzystaniem zdań i równoważników zdań • tworzy wypowiedzenia z podanych ciągów wyrazowych

 • rozróżnia typy wypowiedzeń ze względu na intencję nadawcy

 • odróżnia zdania od równoważników zdań
 • przekształca zdania w równoważniki zdań i odwrotnie
 • uzupełnia i tworzy plany wydarzeń z wykorzystaniem zdań i równoważników zdań • tworzy poprawne wypowiedzenia z podanych ciągów wyrazowych

 • poprawnie rozróżnia typy wypowiedzeń ze względu na intencję nadawcy

 • poprawnie odróżnia zdania od równoważników zdań

 • poprawnie przekształca zdania w równoważniki zdań i odwrotnie

 • poprawnie uzupełnia i tworzy plany wydarzeń z wykorzystaniem zdań i równoważników zdań

105–106

Równoważniki zdań i zdania wykorzystujemy do pisania!
W pigułce opowiadanie – planu wydarzeń pisanie.

– plan wydarzeń • zapisuje zdania i równoważniki zdań
 • zapisuje plany wydarzeń

 • odróżnia zdania od równoważników zdań

 • stara się przekształcić zdania w równoważniki zdań i odwrotnie

 • stara się uzupełniać i tworzyć plany wydarzeń z wykorzystaniem zdań i równoważników zdań


 • przekształca zdania w równoważniki zdań i odwrotnie
 • uzupełnia i tworzy plany wydarzeń z wykorzystaniem zdań i równoważników zdań

 • poprawnie przekształca zdania w równoważniki zdań i odwrotnie

 • poprawnie uzupełnia i tworzy plany wydarzeń z wykorzystaniem zdań i równoważników zdań

107


Już wiemy, co to jest baśń!

– baśń Jana Krzysztofa Sienickiego o Waligórze i Wyrwidębie • słucha baśni

 • czyta głośno tekst

 • znajduje w tekście elementy wskazane przez innych uczniów
 • zapisuje plan wydarzeń


 • mówi o baśniach • utrwala cechy baśni, stara się podać przykłady z tekstu

 • stara się odczytać znaczenie imion i postawę bohaterów na podstawie ich zachowania

 • przygotowuje się do tworzenia planu wydarzeń, starając się wybrać odpowiednią parafrazę wskazanego fragmentu utworu
 • stara się formułować przesłania płynące z poznanych baśni
 • zna cechy baśni • utrwala cechy baśni, podaje przykłady z tekstu

 • odczytuje znaczenie imion i postawę bohaterów na podstawie ich zachowania

 • przygotowuje się do tworzenia planu wydarzeń, wybierając odpowiednią parafrazę wskazanego fragmentu utworu
 • formułuje z pomocą nauczyciela przesłania płynące z poznanych baśni

 • zna cechy baśni i potrafi je wskazać w poznanych utworach • utrwala cechy baśni, poprawnie podaje przykłady z tekstu

 • poprawnie odczytuje znaczenie imion i postawę bohaterów na podstawie ich zachowania

 • przygotowuje się do tworzenia planu wydarzeń, poprawnie wybierając odpowiednią parafrazę wskazanego fragmentu utworu

 • samodzielnie formułuje przesłania płynące z poznanych baśni

 • zna cechy baśni i potrafi je poprawnie wskazać w poznanych utworach

108


„To tylko gra, w której wszyscy wszystko potrafią”.

– fragment powieści Renaty Opali Portal Brunatnej Czarownicy • czyta głośno fragment powieści • znajduje w tekście elementy wskazane przez innych uczniów • mówi o utworze i bohaterach
 • czyta ze zrozumieniem fragment powieści

 • stara się porządkować świat przedstawiony
 • nazywa cechy bohaterów

 • rozumie różnice między światem realnym i wirtualnym

 • stara się opisać krainę, w której znalazły się dzieci: Królestwo Kryształowych Dzwonków lub Królestwo Niebieskiego Jeziora


 • porządkuje świat przedstawiony, weryfikując prawdziwość stwierdzeń odnoszących się do tekstu
 • nazywa cechy bohaterów i ocenia ich postępowanie • opisuje krainę, w której znalazły się dzieci: Królestwo Kryształowych Dzwonków lub Królestwo Niebieskiego Jeziora

 • sprawnie porządkuje świat przedstawiony, weryfikując prawdziwość stwierdzeń odnoszących się do tekstu

 • nazywa cechy bohaterów i ocenia ich postępowanie, uzasadniając wypowiedź
 • poprawnie opisuje krainę, w której znalazły się dzieci: Królestwo Kryształowych Dzwonków lub Królestwo Niebieskiego Jeziora

109–111


Jak zostać autorem opowiadania? Ćwiczenia.
Aby opowiadanie było ciekawe… Ciąg dalszy ćwiczeń.
Konkursowe zmaganie, kategoria: opowiadanie.

– opowiadanie • z pomocą nauczyciela wskazuje strukturę opowiadania (wstęp, rozwinięcie, zakończenie)
 • zapisuje słownictwo związane z opowiadaniem • z pomocą nauczyciela pisze kilka zdań opowiadania • mówi o opowiadaniach koleżanek i kolegów • zna strukturę opowiadania (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) • gromadzi i stosuje w praktyce słownictwo związane z opowiadaniem • stara się uzupełnić tekst opowiadania

 • stara się zachować trójdzielną budowę wypowiedzi i zaznacza ją akapitami
 • stara się tworzyć opowiadanie na podstawie ilustracji

 • stara się redagować opowiadanie twórcze o tematyce baśniowej
 • stara się prezentować ustnie swój tekst

 • słucha opowiadań rówieśników i konfrontuje je z własnym tekstem

 • stara się ocenić usłyszane opowiadania zgodnie z otrzymanymi kryteriami • zna strukturę opowiadania (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) i na ogół stosuje ją poprawnie w praktyce

 • gromadzi, porządkuje i stosuje w praktyce słownictwo związane z opowiadaniem
 • uzupełnia tekst opowiadania

 • zachowuje trójdzielną budowę wypowiedzi i zaznacza ją akapitami
 • tworzy opowiadanie na podstawie ilustracji

 • redaguje opowiadanie twórcze o tematyce baśniowej, zachowując wyznaczniki baśni • prezentuje ustnie swój tekst
 • ocenia usłyszane opowiadania zgodnie z otrzymanymi kryteriami
 • zna strukturę opowiadania (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) i stosuje ją poprawnie w praktyce

 • gromadzi, porządkuje i poprawnie stosuje w praktyce słownictwo związane z opowiadaniem

 • poprawnie uzupełnia tekst opowiadania

 • zachowuje trójdzielną budowę wypowiedzi i świadomie zaznacza ją akapitami

 • poprawnie tworzy opowiadanie na podstawie ilustracji

 • redaguje opowiadanie twórcze o tematyce baśniowej, zachowując wszystkie wyznaczniki baśni i indywidualizując swój styl

 • poprawnie prezentuje ustnie swój tekst • właściwie ocenia usłyszane opowiadania zgodnie z otrzymanymi kryteriami

 • uzasadnia własne zdanie

112–113


Czym jest najcenniejszy dar?
Spotkanie wróżek. Nasza próba inscenizacji baśni.

– Henryk Sienkiewicz Najcenniejszy dar– sentencja

 • czyta głośno tekst baśni
 • znajduje w tekście elementy wskazane przez innych uczniów • mówi o bohaterkach

 • słucha głosowych interpretacji w wykonaniu swoich koleżanek i kolegów

 • obserwuje pracę innych
 • czyta ze zrozumieniem tekst baśni

 • na podstawie tekstu wskazuje miejsce akcji

 • wymienia bohaterki baśni

 • stara się przedstawić działania bohaterek

 • stara się wyjaśnić sentencje z tekstu

 • rozumie sformułowania „być dobrym” i „dar dobroci”


 • ma świadomość, na czym polega inscenizacja tekstu baśni (elementy przekładu intersemiotycznego) i wstępne przygotowanie miniprzedstawienia

 • wyodrębnia z tekstu kwestie dialogowe

 • bierze udział w pracy grupowej • stara się dokonać głosowej interpretacji tekstu
 • stara się posługiwać językiem niewerbalnym, obserwuje pracę innych

 • stara się redagować baśń o dobrej księżniczce • przedstawia działania bohaterek


 • uzasadnia stwierdzenie bohaterki tekstu, że „dobroć to najcenniejszy dar”


 • wyjaśnia sentencje z tekstu

 • rozumie sformułowania „być dobrym” i „dar dobroci” i wyjaśnia je
 • bierze udział w pracy grupowej, uczy się koncentracji • dokonuje głosowej interpretacji tekstu • posługuje się językiem niewerbalnym, obserwuje pracę innych

 • redaguje baśń o dobrej księżniczce, zachowując wyznaczniki gatunkowe


 • poprawnie przedstawia działania bohaterek i wartościuje je

 • odwołując się do własnych doświadczeń, uzasadnia stwierdzenie bohaterki tekstu, że „dobroć to najcenniejszy dar”

 • poprawnie wyjaśnia sentencje z tekstu

 • rozumie sformułowania „być dobrym” i „dar dobroci” i wyjaśnia je, odwołując się do własnych doświadczeń • bierze udział w pracy grupowej, uczy się koncentracji, wpływa na decyzje grupy

 • ciekawie dokonuje głosowej interpretacji tekstu
 • ciekawie posługuje się językiem niewerbalnym, obserwuje pracę innych

 • redaguje baśń o dobrej księżniczce, zachowując wszystkie wyznaczniki gatunkowe i indywidualizując swój styl

114–115


Król i królowa uczą swoją córkę prawie baśniowej ortografii.
Oto słówka, z których będzie kartkówka. Utrwalamy zasady pisowni óu.

– zasady pisowni wyrazów

z óu
 • zapisuje wyrazy z trudnością ortograficzną
 • znajduje wyrazy w słowniku ortograficznym

 • zna zasady pisowni ó–u i stara się stosować je w praktyce

 • stara się wyjaśnić pisownię wyrazów z trudnością ortograficzną

 • stara się korzystać ze słownika ortograficznego

 • zna zasady pisowni ó–u i na ogół stosuje je w praktyce
 • wyjaśnia pisownię wyrazów z trudnością ortograficzną

 • korzysta ze słownika ortograficznego

 • zna zasady pisowni ó–u i poprawnie stosuje je w praktyce

 • poprawnie wyjaśnia pisownię wyrazów z trudnością ortograficzną

 • świadomie korzysta ze słownika ortograficznego

116


Samolubne pragnienia – zbyt wiele do stracenia.

– baśń Klementynka Natalii Gałczyńskiej

– przesłanie • czyta głośno tekst baśni
 • mówi o treści baśni

 • czyta ze zrozumieniem tekst baśni

 • stara się opowiedzieć ustnie historię bohaterki utworu literackiego • stara się wyjaśnić i ocenić postępowanie bohaterki • stara się odczytać przesłanie baśni • stara się sformułować prosty wniosek, wykorzystując podane słownictwo
 • opowiada ustnie historię bohaterki utworu literackiego


 • wyjaśnia i ocenia postępowanie bohaterki


 • odczytuje przesłanie baśni • formułuje prosty wniosek, wykorzystując podane słownictwo • wypowiada się na forum klasy na temat wychowawczego aspektu omawianego utworu

 • poprawnie opowiada ustnie historię bohaterki utworu literackiego

 • wyraża werbalnie i niewerbalnie zaangażowanie emocjonalne w opowiadane wydarzenia

 • poprawnie wyjaśnia i ocenia postępowanie bohaterki, uzasadniając swoją ocenę

 • odczytuje przesłanie baśni, odnosząc je do własnych doświadczeń

 • poprawnie formułuje prosty wniosek, wykorzystując podane słownictwo

 • poprawnie wypowiada się na forum klasy na temat wychowawczego aspektu omawianego utworu

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość