Strona główna

Przedmiotowe zasady oceniania z języka Podstawowe zasady oceniania z języka polskiego


Pobieranie 2.18 Mb.
Strona6/17
Data18.06.2016
Rozmiar2.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

145–149


Dokąd zmierza ta wyprawa?
Najciekawsza przygoda Tomka.
Proszę Państwa, oto Tomek!
Dingo – przyjaciel Tomka.
Na tropie egzotycznej przyrody.

lektura: Alfred Szklarski Tomek w krainie kangurów

świat przedstawiony

plan wydarzeń

opowiadanie odtwórcze, twórcze

opis miejsca

mapa

klasowe prezentacje egzotycznych miejsc na świecie/spotkanie z podróżnikiem w szkole lub poza szkołą • czyta fragmenty powieści

 • z pomocą nauczyciela znajduje fragmenty wskazane przez innych uczniów • zapisuje plan wydarzeń
 • mówi o bohaterze • pisze kilka zdań na zadany temat • włącza się w pracę grupy
 • zna treść powieści
 • stara się wyróżnić elementy świata przedstawionego
 • stara się określić miejsce akcji, próbuje zaznaczyć poszczególne miejsca na mapie
 • stara się redagować plan wydarzeń
 • stara się opowiedzieć o przygodach bohatera • stara się wyszukać w tekście fragmenty opisujące bohatera

 • stara się nazywać jego cechy • stara się redagować opowiadanie twórcze Nieznana przygoda Tomka w krainie kangurów
 • stara się wyszukać w tekście fragmenty opisujące więź bohatera z psem, stara się opowiedzieć o tej więzi • stara się porządkować informacje zawarte w wybranych opisach egzotycznej przyrody

 • na podstawie fragmentów opisujących egzotyczną przyrodę stara się tworzyć przewodnik turystyczny po Australii

 • stara się zabrać głos na forum klasy • pracuje w grupie

 • wyróżnia elementy świata przedstawionego
 • określa miejsce akcji, zaznaczając poszczególne miejsca na mapie • redaguje plan wydarzeń
 • opowiada o przygodach bohatera


 • wyszukuje w tekście fragmenty opisujące bohatera

 • nazywa jego cechy, odwołując się do odpowiednich fragmentów • redaguje opowiadanie twórcze Nieznana przygoda Tomka w krainie kangurów
 • wyszukuje w tekście fragmenty opisujące więź bohatera z psem, opowiada o tej więzi i odnosi ją do własnych doświadczeń
 • porządkuje informacje zawarte w wybranych opisach egzotycznej przyrody
 • na podstawie fragmentów opisujących egzotyczną przyrodę tworzy przewodnik turystyczny po Australii
 • zabiera głos na forum klasy • aktywnie uczestniczy w pracy w grupie


 • poprawnie wyróżnia elementy świata przedstawionego

 • poprawnie określa miejsce akcji, poprawnie zaznacza poszczególne miejsca na mapie

 • poprawnie redaguje plan wydarzeń

 • poprawnie opowiada o przygodach bohatera, indywidualizując styl wypowiedzi

 • wyszukuje w tekście poprawne fragmenty opisujące bohatera

 • poprawnie nazywa jego cechy, odwołując się do odpowiednich fragmentów

 • poprawnie redaguje opowiadanie twórcze Nieznana przygoda Tomka w krainie kangurów, indywidualizuje styl wypowiedzi pisemnej

 • wyszukuje w tekście poprawne fragmenty opisujące więź bohatera z psem, poprawnie opowiada o tej więzi i odnosi ją do własnych doświadczeń

 • sprawnie porządkuje informacje zawarte w wybranych opisach egzotycznej przyrody

 • na podstawie fragmentów opisujących egzotyczną przyrodę tworzy interesujący przewodnik turystyczny po Australii

 • zabiera głos na forum klasy, uzasadnia swoje zdanie

 • aktywnie uczestniczy w pracy w grupie, inicjując wykonywanie zadań

 • rozumie sens podróżowania i odkrywania nowych miejsc

150


Dla atramentu ryzykuj, by los swój zapisać w dzienniku.

– Z dziennika pewnej uczennicy

– dziennik


 • czyta głośno tekst
 • z pomocą nauczyciela wykonuje polecenia • pod kierunkiem nauczyciela pisze kartkę z dziennika
 • czyta ze zrozumieniem tekst

 • zna strukturę kartki z dziennika i stara się stosować ją w praktyce

 • stara się wskazać w tekście cechy dziennika

 • stara się odczytać z mapy informacje

 • stara się przygotować prezentację dotyczącą Pienińskiego Parku Narodowego

 • stara się pisać kartkę z dziennika • zna strukturę kartki z dziennika i stosuje ją w praktyce
 • wskazuje w tekście cechy dziennika
 • odczytuje z mapy informacje

 • przygotowuje prezentację dotyczącą Pienińskiego Parku Narodowego
 • pisze kartkę z dziennika • zna strukturę kartki z dziennika i stosuje ją poprawnie w praktyce

 • samodzielnie wskazuje w tekście cechy dziennika

 • poprawnie odczytuje z mapy informacje

 • samodzielnie przygotowuje prezentację dotyczącą Pienińskiego Parku Narodowego

 • pisze kartkę z dziennika, indywidualizując swój język i formę

151

O wszechogarniającej radości istnienia.

– fragment powieści Renaty Piątkowskiej Nie ma nudnych dni • czyta głośno fragment powieści
 • mówi o utworze
 • czyta ze zrozumieniem fragment powieści

 • stara się porządkować wydarzenia w kolejności chronologicznej

 • porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej
 • korzystając z tekstu, podaje argumenty na zadany temat


 • poprawnie porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej

 • korzystając z tekstu, podaje właściwe argumenty na zadany temat

 • uzasadnia swoje zdanie

152–154


Zagrajmy w teatr!
Klasowe przedstawienie od A do Z.
Czas na afisz!

– teatr


– akt, scena

– rola


– didaskalia

– aktor


– kostium, rekwizyt, dekoracja

– oprawa muzyczna, efekty dźwiękowe

– próba, próba generalna

– afisz, zaproszenie
 • włącza się w pracę nad przedstawieniem

 • zna pojęcia związane z teatrem • uczestniczy w przygotowaniu klasowego przedstawienia

 • zna pojęcia związane z teatrem, posługuje się nimi w praktyce

 • aktywnie uczestniczy w przygotowaniu klasowego przedstawienia

 • zna pojęcia związane z teatrem, poprawnie posługuje się nimi w praktyce

 • uczestniczy w przygotowaniu klasowego przedstawienia i wpływa na jego ostateczny kształt: uczy się roli i wygłasza kwestie w przedstawieniu, projektuje i wykonuje kostiumy, przygotowuje dekoracje i gromadzi rekwizyty, przygotowuje oprawę muzyczną i efekty dźwiękowe, uczestniczy w próbach, wykonuje afisz lub redaguje i graficznie opracowuje zaproszenia

155–156


Próba stolikowa, czyli jak czytać tekst do wystawienia na scenie.
Dlaczego Malutka Czarownica wolała nie być dobrą czarownicą?

– adaptacja fragmentów utworu Otfrieda Preusslera Malutka Czarownica

– akt, scena, didaskalia • czyta głośno adaptację sceniczną utworu literackiego
 • z pomocą nauczyciela znajduje elementy wskazane przez innych uczniów • mówi o bohaterce • czyta ze zrozumieniem adaptację sceniczną utworu literackiego

 • stara się odtworzyć przebieg wydarzeń

 • stara się oddzielić tekst główny i didaskalia, stara się określić, jakie informacje zostały umieszczone w didaskaliach

 • stara się gromadzić informacje na temat bohaterki, stara się nazywać jej cechy

 • stara się ocenić postępowanie bohaterki

 • rozumie przesłanie utworu • odtwarza przebieg wydarzeń

 • oddziela tekst główny i didaskalia, określa, jakie informacje zostały umieszczone w didaskaliach
 • gromadzi informacje na temat bohaterki, nazywa jej cechy
 • ocenia postępowanie bohaterki
 • rozumie przesłanie utworu, uzasadnia je • poprawnie odtwarza przebieg wydarzeń

 • poprawnie oddziela tekst główny i didaskalia, poprawnie określa, jakie informacje zostały umieszczone w didaskaliach

 • gromadzi informacje na temat bohaterki, nazywa jej cechy, uzasadnia je

 • ocenia postępowanie bohaterki, uzasadnia swoją ocenę

 • rozumie przesłanie utworu, uzasadnia je, odwołując się do tekstu literackiego i własnych doświadczeń

157–161


W zaczarowanym świecie teatru/filmu.

– wyjście do teatru lub kina (oglądanie przedstawienia lub filmu w szkole) – dzieło tematycznie związane z baśniami/fantastyką

– omówienie poznanego tekstu kultury

– film/sztuka teatralna

– temat, bohater, fikcja


 • mówi na temat obejrzanego filmu/przedstawienia teatralnego

 • stara się określić temat i nastrój filmu/sztuki teatralnej

 • stara się gromadzić informacje na temat bohaterów

 • stara się wziąć udział w rozmowie na temat wybranych wątków, postaci, problemów • stara się ocenić bohaterów
 • określa temat i nastrój filmu/sztuki teatralnej
 • gromadzi informacje na temat bohaterów
 • bierze udział w rozmowie na temat wybranych wątków, postaci, problemów • ocenia bohaterów • posługuje się odpowiednim słownictwem

 • poprawnie określa temat i nastrój filmu/sztuki teatralnej

 • samodzielnie gromadzi informacje na temat bohaterów

 • bierze udział w rozmowie na temat wybranych wątków, postaci, problemów, wnosi nowe uwagi i spostrzeżenia

 • ocenia bohaterów, uzasadniając swe zdanie

 • poprawnie posługuje się odpowiednim słownictwem

162

Pokaże nam dzisiaj gra, kto ortografię zna.

– gra ortograficzna

– Gabrysia Wołosz Zepsuty wehikuł

– pisownia ó–u, ż–rz, h–ch • czyta głośno tekst rówieśnicy
 • zapisuje wyrazy z trudnością ortograficzną • czyta ze zrozumieniem tekst rówieśnicy

 • zna zasady pisowni ó–u, ż–rz, h–ch i stara się stosować je w praktyce

 • wyjaśnia pisownię wyrazów z trudnością ortograficzną

 • stara się wyszukać informacje w tekście źródłowym
 • bierze udział w grze ortograficznej


 • zna zasady pisowni ó–u, ż–rz, h–ch i na ogół stosuje je w praktyce
 • wyszukuje informacje w tekście źródłowym

 • zna zasady pisowni ó–u, ż–rz, h–ch i poprawnie stosuje je w praktyce • wyszukuje poprawne informacje w tekście źródłowym

163

Sprawdzian ortograficzno-gramatyczny.

– pisowni ó–u, ż–rz, h–ch

– zdania pojedyncze i złożone

– podmiot

– orzeczenie


 • z pomocą nauczyciela wykonuje polecenia

 • zna zasady pisowni ó–u, ż–rz, h–ch i stara się stosować je w praktyce

 • stara się wskazać w zdaniu podmiot i orzeczenie
 • wyjaśnia pisownię wyrazów z trudnością ortograficzną

 • stara się tworzyć zdania złożone, łącząc zdania pojedyncze odpowiednimi spójnikami


 • tworzy zdania złożone, łącząc zdania pojedyncze odpowiednimi spójnikami

 • zna zasady pisowni ó–u, ż–rz, h–ch i poprawnie stosuje je w praktyce

 • poprawnie wskazuje w zdaniu podmiot i orzeczenie oraz określa ich funkcję • poprawnie tworzy zdania złożone, łącząc zdania pojedyncze odpowiednimi spójnikami

164

Co można zobaczyć w jeziorze?

– wiersz Doroty Gellner Jezioro • czyta głośno tekst poetycki

 • znajduje w wierszu elementy wskazane przez uczniów

 • mówi o swoich wrażeniach czytelniczych

 • mówi o utworze


 • stara się określić sytuację liryczną w wierszu

 • stara się wskazać metafory w wierszu
 • stara się wskazać inne środki poetyckie w utworze


 • określa sytuację liryczną w wierszu
 • wskazuje metafory w wierszu
 • wskazuje inne środki poetyckie w utworze
 • nazywa swoje reakcje czytelnicze • poprawnie określa sytuację liryczną w wierszu

 • poprawnie wskazuje i wyjaśnia metafory w wierszu

 • poprawnie wskazuje inne środki poetyckie w utworze i określa ich funkcję

 • nazywa swoje reakcje czytelnicze i uzasadnia je

165


Misja: zatopiona wyspa, czyli o węgorzu wspaniałym i „Ulce wielkiej jak słoń”.

– Andrzej Perepeczko, fragment utworu Podwodny świat Dzikiej Mrówki • czyta głośno fragment powieści • próbuje rozwiązać test zadań zamkniętych, sprawdzający stopień zrozumienia treści fragmentu • czyta ze zrozumieniem fragment powieści

 • stara się rozwiązać test zadań zamkniętych, sprawdzający stopień zrozumienia treści fragmentu
 • stara się wyszukać w tekście elementy opisu miejsca
 • stara się skonfrontować miejsce przedstawione w utworze z fotografiami

 • stara się redagować tekst i graficznie opracować dyplom

 • stara się redagować opowiadanie twórcze


 • bierze udział w konkursie klasowym i stara się napisać najciekawsze opowiadanie


 • w większości poprawnie rozwiązuje test zadań zamkniętych, sprawdzający stopień zrozumienia treści fragmentu

 • wyszukuje w tekście elementy opisu miejsca
 • konfrontuje miejsce przedstawione w utworze z fotografiami • redaguje tekst i graficznie opracowuje dyplom

 • redaguje opowiadanie twórcze • poprawnie rozwiązuje test zadań zamkniętych, sprawdzający stopień zrozumienia treści fragmentu
 • bezbłędnie wyszukuje w tekście elementy opisu miejsca

 • poprawnie konfrontuje miejsce przedstawione w utworze z fotografiami
 • poprawnie redaguje tekst i graficznie opracowuje dyplom

 • poprawnie redaguje opowiadanie twórcze, indywidualizuje styl wypowiedzi pisemnej

 • bierze udział w konkursie klasowym i redaguje poprawnie najciekawsze opowiadanie

166


I w ptasich trelach, i w szumie wody – tam właśnie bije serce przyrody.

– Konstanty Ildefons Gałczyński Jutro popłyniemy daleko • czyta głośno tekst poetycki
 • znajduje w tekście elementy wskazane przez innych uczniów • mówi o utworze
 • czyta ze zrozumieniem tekst poetycki

 • stara się wskazać osobę mówiącą w wierszu, odwołując się do odpowiednich form czasowników

 • stara się określić sytuację liryczną

 • stara się wyszukać w tekście informacje dotyczące elementów przyrody
 • stara się wyjaśnić funkcję określenia „nowe”

 • wskazuje osobę mówiącą w wierszu, odwołując się do odpowiednich form czasowników
 • określa sytuację liryczną

 • wyszukuje w tekście informacje dotyczące elementów przyrody • wyjaśnia funkcję określenia „nowe”

 • poprawnie wskazuje osobę mówiącą w wierszu, odwołując się do odpowiednich form czasowników

 • poprawnie określa sytuację liryczną

 • wyszukuje w tekście poprawne informacje dotyczące elementów przyrody

 • poprawnie wyjaśnia funkcję określenia „nowe”

 • odnosi sytuację liryczną z tekstu do własnych doświadczeń

167


Kropka nad i – odsłona piąta.

 • czyta głośno tekst
 • z pomocą nauczyciela wykonuje polecenia
 • czyta ze zrozumieniem tekst

 • stara się stosować poznane pojęcia w praktyce, rozwiązując ćwiczenia

 • stara się redagować teksty, stosując znane sobie formy wypowiedzi pisemnej

 • stara się wykonać samodzielnie lub w grupie zadanie twórcze • stosuje poznane pojęcia w praktyce, rozwiązując ćwiczenia
 • redaguje teksty, stosując znane sobie formy wypowiedzi pisemnej
 • wykonuje samodzielnie lub w grupie zadanie twórcze • poprawnie stosuje poznane pojęcia w praktyce, rozwiązując ćwiczenia

 • poprawnie redaguje teksty, stosując znane sobie formy wypowiedzi pisemnej

 • poprawnie wykonuje samodzielnie lub w grupie (wpływa na decyzje grupy) zadanie twórcze
Razem: 167 godzin
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość