Strona główna

Przedmiotowe zasady oceniania z języka Podstawowe zasady oceniania z języka polskiego


Pobieranie 2.18 Mb.
Strona7/17
Data18.06.2016
Rozmiar2.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

* oznacza możliwość wyboru jednego z dwóch równorzędnych tematów.

W planie wynikowym wykorzystano zapisy tematów i zagadnień zawartych w rozkładzie nauczania.Lp.

Temat lekcji

Zagadnienia wg podstawy programowej

  • lektura

  • terminy teoretycznoliterackie

  • inne pojęcia kulturowe

  • zagadnienia z zakresu nauki o języku

  • formy wypowiedzi pisemnej

Osiągnięcia ucznia (umiejętności, wiadomości) klasy v

Nr treści nauczania w NPP

wymagania szczegółowe na ocenę dopuszczającą (2)

wymagania szczegółowe na ocenę dostateczną (3)

wymagania szczegółowe na ocenę dobrą (4)

wymagania szczegółowe na ocenę bardzo dobrą (5)

Uczeń:


GDZIEŚ I KIEDYŚ

1

O czym i jak będziemy się uczyć na lekcjach języka polskiego w klasie piątej?

Poznajemy nasz podręcznik


– spis treści

– wykaz pojęć

– rozdział

– wstęp


– podsumowanie

– źródła informacji– z pomocą nauczyciela posługuje się spisem treści

– samodzielnie posługuje się spisem treściI.2;

III.2.7


– korzysta z podręcznika z niewielką pomocą nauczyciela

– w miarę sprawnie korzysta z podręcznika

– korzysta z podręcznika i zna jego strukturę

– sprawnie korzysta z podręcznika i dobrze zna jego strukturę

– czyta uważnie informacje wstępne do rozdziału Gdzieś i kiedyś

– czyta ze zrozumieniem informacje wstępne do rozdziału Gdzieś i kiedyś– wie, gdzie znajduje się wykaz terminów

– stara się posługiwać wykazem terminów

– posługuje się wykazem terminów

– sprawnie posługuje się wykazem terminów

– z pomocą nauczyciela szuka potrzebnych informacji

– stara się samodzielnie szukać potrzebnych informacji

– szuka samodzielnie potrzebnych informacji w różnych źródłach

– angażuje się w wykonanie dodatkowych zadań i samodzielnie szuka potrzebnych informacji w różnych źródłach

2

Pytam, więc jestem

– Anna Kamieńska, Książka nad książkami (fragment utworu)

– pytania uniwersalne


– czyta uważnie tekst

– czyta ze zrozumieniem fragment utworu literackiegoI.1.2; I.1.7; I.1.9; III.1.8

– z pomocą nauczyciela stara się zrozumieć czytane fragmenty

– stara się wyszukiwać informacje w tekście

– na ogół wyszukuje informacje w tekście

– sprawnie wyszukuje informacje w tekście

– wie, czym jest pytanie uniwersalne

– rozumie charakter pytań uniwersalnych

– rozumie charakter pytań uniwersalnych i stara się zdefiniować to pojęcie

– rozumie charakter pytań uniwersalnych i poprawnie definiuje to pojęcie

– zapisuje pytania uniwersalne znalezione przez innych uczniów

– stara się wskazać w tekście pytania uniwersalne

–na ogół poprawnie wskazuje w tekście pytania uniwersalne

– bezbłędnie wskazuje w tekście pytania uniwersalne– wie, w jakich tekstach można znaleźć pytania uniwersalne

– umie samodzielnie zredagować pytania o charakterze uniwersalnym

3

Pytania ważne i najważniejsze

– Joistein Gaarder, Świat Zofii (fragment utworu)– synonim

– czyta uważnie fragment utworu literackiego

– czyta ze zrozumieniem fragment utworu literackiegoI.1.1; I.1.7; I.1.9; II.1.2; II.4; III.1.8

– z pomocą nauczyciela stara się zrozumieć czytane fragmenty

– wyszukuje niektóre informacje w tekście

– wyszukuje większość informacji w tekście

– samodzielnie wyszukuje w tekście potrzebne informacje, korzysta z przypisów

– wymienia, czym się interesuje

– krótko mówi o swoich zainteresowaniach

– opowiada o swoich zainteresowaniach

– barwnie opowiada o swoich zainteresowaniach

– zna pojęcie synonim

– rozumie pojęcie synonim

– dobiera synonimy

– trafnie dobiera różne synonimy– mówi, co jest ważne w jego życiu

– wskazuje ważne w jego życiu wartości, uzasadnia swoje zdanie

4–5

I stał się świat – o cudzie stworzenia
Między światłością a ciemnością, czyli o przeciwieństwach w świecie i w języku
– Anna Kamieńska, Książka nad książkami (fragment utworu)

– czyta uważnie fragment utworu

– czyta ze zrozumieniem fragment utworu literackiegoI.1.6; I.1.8; II.1.1; II.2.1; II.3.1

– z pomocą nauczyciela wyszukuje informacje w tekście

– stara się wyszukiwać niektóre informacje w tekście

– wyszukuje samodzielnie większość informacji w tekście

– bezbłędnie wyszukuje w tekście potrzebne informacje

– zapisuje najważniejsze informacje na temat stworzenia świata wg Biblii

– posługując się tekstem oraz rysunkami zamieszczonymi w podręczniku, stara się odtworzyć biblijny opis stworzenia świata

– wymienia, jakie elementy powstawały w kolejnych dniach

– swobodnie, pełnymi zdaniami, opowiada o stworzeniu świata

– mówi o świecie stworzonym przez Boga

– mówi, jaki jest świat stworzony przez Boga

– dopisuje niektóre antonimy do podanych wyrazów, ocenia świat stworzony przez Boga

– tworzy antonimy do wszystkich wyrazów, ocenia świat stworzony przez Boga, uzasadnia swoje zdanie– rozumie metaforyczne znaczenie przytoczonych słów

– wyjaśnia metaforyczne znaczenie przytoczonych słów

6

Po dwóch stronach okna, czyli tajemnice witraży

– Stanisław Wyspiański, Bóg Ojciec – Stań się! (reprodukcja)

– witraż


– zna definicję witrażu

– wśród dzieł malarskich potrafi wskazać witraż

– uzasadnia, dlaczego dzieło Wyspiańskiego to witraż
I.1.2; II.2.1; III.1.1

– mówi, co widzi na reprodukcji

– opisuje postać przedstawioną na witrażu

– rozpoznaje sytuację przedstawioną na witrażu

– potrafi opowiedzieć o sytuacji przedstawionej na witrażu– wybiera jedną z interpretacji podanych w podręczniku

– uzasadnia wybór interpretacji


– wybiera z tekstu A. Kamieńskiej fragment, który odpowiada wizji S. Wyspiańskiego

7

Zapraszamy na Olimp!

– Jan Parandowski, Mitologia (fragmenty)
– czyta uważnie fragmenty utworu literackiego

– czyta ze zrozumieniem fragmenty utworu literackiegoI.1.1; I.1.12; I.1.9; II.2.11

– znajduje cytowane fragmenty w tekście

– wyszukuje informacje w tekście– z pomocą nauczyciela wymienia najważniejszych greckich bogów

– potrafi wymienić najważniejszych bogów greckich

– umie rozpoznać bóstwa po ich atrybutach

– wskazuje charakterystyczne cechy bogów olimpijskich

– z niewielką pomocą nauczyciela pisze zaproszenie na Olimp

– próbuje samodzielnie zredagować zaproszenie, pamięta o niektórych jego elementach

– poprawnie redaguje zaproszenie na Olimp w imieniu Zeusa

– redaguje poprawne i atrakcyjne zaproszenie, pamięta o odpowiedniej kompozycji graficznej– odgrywa rolę jednego z bóstw

– prezentuje jedno z bóstw w taki sposób, aby inni uczniowie mogli odgadnąć, kogo przedstawia

8–10

Ogrody czy krokodyl? – głoski dźwięczne i bezdźwięczne
Występ kontrabasisty w orkiestrze dętej, czyli klęska na horyzoncie
O bańkach w bankach, czyli głoski miękkie i twarde
– głoski: dźwięczne i bezdźwięczne; ustne i nosowe; twarde i miękkie

– odróżnia głoskę od litery

– stara się dzielić wyrazy na głoski i litery

– na ogół poprawnie dzieli wyrazy na głoski i litery

– bezbłędnie dzieli wyrazy na głoski i litery

III.2.5

– odróżnia spółgłoski od samogłosek


– zna pojęcia głoski: dźwięcznej i bezdźwięcznej; ustnej i nosowej; twardej i miękkiej

– wymienia rodzaje głosek, rozpoznaje niektóre głoski w wyrazach

– na ogół rozpoznaje głoski w wyrazach

– rozpoznaje głoski w wyrazach i poprawnie nazywa ich cechy


– wypisuje wyrazy zawierające głoski ze wskazanymi cechami

11

Co naprawdę wydarzyło się nad brzegiem oceanu? Tropimy mityczne opowieści
– fragmenty mitów Stelia Martellego, Jana Parandowskiego, Wandy Markowskiej, Roberta Gravesa

– mit


– mitologia

– dziennik– czyta uważnie fragmenty utworów literackich

– czyta ze zrozumieniem fragmenty utworów literackichI.1.1; I.1.2; I.1.6; III.1.5

– wymienia imiona bohaterów mitu

– zauważa, że córka Demeter występuje pod różnymi imionami

– wymienia stałe elementy mitu
– zna definicję mitu

– rozumie, czym jest mit

– wie, na czym polega istota mitu

– potrafi wyjaśnić, na czym polega istota mitu

– z niewielką pomocą nauczyciela krótko opowiada o porwaniu Kory

– mówi o porwaniu Kory, uwzględniając stałe elementy mitu

– opowiada o okolicznościach porwania

– opowiada o porwaniu, stosuje określenia opisujące emocje bohaterów

– wie, czym jest dziennik, z pomocą nauczyciela próbuje napisać kartkę z dziennika

– stara się zredagować kartkę z dziennika z perspektywy bohatera literackiego

– pisze kartkę z dziennika z perspektywy bohatera literackiego, zachowując cechy tej formy wypowiedzi

– w kartce z dziennika pisanej z perspektywy bohatera literackiego oprócz zdarzeń zamieszcza elementy opisu przeżyć

12–13

Dlaczego świat tak się zmienia? – szukamy wciąż wyjaśnienia
O czym rozmawiały matka i córka? Zapisujemy dialog na różne sposoby
– plan Hadesu zamieszczony w podręczniku

– Stelio Martelli, Hades i Kora fragment książki Opowieści mitologiczne) ,– czyta uważnie fragment utworu literackiego

– ze zrozumieniem czyta fragment utworu literackiegoI.1.1; I.1.7; I.1.9; II.1.3; III.2.6

– znajduje w tekście informacje wyszukane przez innych

– stara się wyszukiwać informacje w tekście

– wyszukuje informacje w tekście

– sprawnie wyszukuje informacje w tekście
– dostrzega zależność między zdarzeniami, o których jest mowa w micie, i przemianą pór roku

– rozumie funkcję mitu o Demeter i Korze

– wyjaśnia funkcję mitu o Demeter i Korze

– z pomocą nauczyciela tworzy krótki dialog

zna zasady zapisu dialogu, próbuje ułożyć dialog między bohaterkami mitu

– redaguje dialog między bohaterkami mitologicznym i zapisuje go

– zapisuje dialog na dwa sposoby (z bezpośrednim wskazaniem uczestników dialogu oraz z zastosowaniem myślników)

– próbuje ułożyć kilkuzdaniowy tekst wyjaśniający powstanie jakiegoś zjawiska przyrodniczego

– stara się napisać krótki mit wyjaśniający powstanie jakiegoś zjawiska przyrodniczego

– pisze mit wyjaśniający powstanie jakiegoś zjawiska przyrodnicze go

– na podstawie naukowych opisów zjawisk przyrody pisze ciekawy mit; wzbogaca go dialogiem bohaterów

14

Gdzie szukać poezji? Drzewo Danuty Wawiłow

– Danuta Wawiłow, Drzewo– czyta uważnie utwór poetycki

– czyta ze zrozumieniem tekst poetyckiI,1.1; I.1.3; I.1.8; I.1.9; II.2.4; II.2.5; II.3.1
– wskazuje osobę mówiącą w wierszu

– gromadzi informacje na temat osoby mówiącej w wierszu

– wyjaśnia, jaką funkcję pełni osoba mówiąca w wierszu

– zna pojęcia: obraz poetycki, epitet, metafora (przenośnia), osoba mówiąca w wierszu, rym, strofa (zwrotka), wers

– rozumie pojęcia: obraz poetycki, epitet, metafora (przenośnia), osoba mówiąca w wierszu, rym, strofa (zwrotka), wers– z pomocą nauczyciela stara się wyszukać w wierszu epitety i przykłady rymów

– stara się samodzielnie wyszukać w wierszu epitety i niektóre metafory oraz przykłady rymów

– na ogół poprawnie podaje przykłady epitetu, metafory, rymów

– samodzielnie i bezbłędnie podaje przykłady: epitetu, metafory, rymów

– z pomocą nauczyciela wymienia niektóre obrazy poetyckie

– stara się samodzielnie wyszukać obrazy poetyckie

– poprawnie wymienia obrazy poetyckie

– wymienia obrazy poetyckie i dokonuje ich interpretacji– dostrzega związek między wierszem D. Wawiłow a mitem o Demeter i Korze

– wyjaśnia związek między wierszem D. Wawiłow a mitem o Demeter i Korze

15

Czy wiatr może być leniwy, a deszcz szeptać?

– Jarosław Iwaszkiewicz, Deszcz

– Stanisław Aleksandrzak, Leniwy wiatr

– uosobienie

– rytm


– wykonuje ilustrację do wiersza

– mówi o deszczu z wiersza

– opisuje deszcz, przytaczając epitety
I.1.3; I.1.7; II.2.1; II.2.4

III.1.9; III.1.10– rozpoznaje niektóre epitety

– rozpoznaje większość epitetów

– rozumie funkcję epitetów

– wyjaśnia, jaką funkcję pełnią w wierszu epitety

– zna pojęcie metafory

– rozumie pojęcie metafory i próbuje rozpoznawać metafory w tekście poetyckim

– poprawnie rozpoznaje metafory w tekstach poetyckich

– bezbłędnie rozpoznaje metafory w tekstach poetyckich i wyjaśnia ich funkcję w konkretnych utworach– próbuje odczytywać sytuację przedstawioną w wierszu

– poprawnie odczytuje sytuację przedstawioną w wierszu

– zna pojęcie rytm, liczy sylaby w wierszu

– rozumie pojęcie rytm

– uzasadnia, że wiersz jest rytmiczny
– czyta głośno wiersz

– stara się recytować wiersz

– przygotowuje poprawną interpretację głosową wiersza

– przygotowuje poprawną i ciekawą interpretację głosową wiersza

– wie, czym jest uosobienie

– rozumie, czym jest uosobienie

– rozumie, czym jest uosobienie, i wskazuje je w wierszu

– wyjaśnia, jaką funkcję w wierszu pełni uosobienie

16

Chciał zniweczyć ludzką udrękę, został skazany na wielką mękę

– Grzegorz Kasdepke, Nasz przyjaciel Prometeusz– czyta uważnie fragment utworu literackiego

– czyta ze zrozumieniem fragment utworu literackiegoI.1.1; I.1.12; I.1.9; II.1.1; II.1.2; II.2.11

– znajduje w tekście fragmenty cytowane przez innych

– wyszukuje w tekście informacje dotyczące Prometeusza– włącza się w pracę grupy

– bierze udział w pracy grupy

– aktywnie uczestniczy w przygotowaniu pantomimy

– poddaje pomysły, kieruje pracą grupy
– próbuje oceniać bohaterów

– wykorzystując zgromadzone słownictwo, dokonuje oceny postaw bohaterów mitu

– wykorzystując zgromadzone słownictwo, dokonuje trafnej i rzeczowej oceny postaw bohaterów mitu, uzasadnia swoje zdanie

– wie, co uczynił Prometeusz

– rozumie doniosłość czynu Prometeusza

– wyjaśnia, na czym polega doniosłość czynu Prometeusza, i stara się uzasadnić swoje stanowisko

– wyjaśnia, na czym polega doniosłość czynu Prometeusza, i podaje trafne argumenty na uzasadnienie swojego stanowiska– podaje nazwiska współczesnych Prometeuszów

– potrafi wskazać współczesne przykłady postawy prometejskiej

17

Czym jest rozwaga największa wobec marzeń potęgi?

– Jan Parandowski, Dedal i Ikar (fragment Mitologii)

– sfingowany list Dedala


– czyta uważnie fragment utworu literackiego

– czyta ze zrozumieniem fragment utworu literackiegoI.1.1; I.1.2; I.1.3; I.1.6; I.1.9; II.1.1; II.1.2; II.1.3; III.2.7

– pod kierunkiem nauczyciela wyszukuje informacje w tekście

– wyszukuje samodzielnie niektóre informacje w tekście

– wyszukuje w tekście większość informacji

– sprawnie wyszukuje w tekście potrzebne informacje

– wskazuje nadawcę i odbiorcę listu

– wskazuje czas i miejsce napisania listu

– wskazuje przyczyny napisania listu– stara się wskazać cel napisania listu

– wskazuje cel napisania listu
– podaje kilka cech Dedala i Ikara

– wskazuje najważniejsze cechy Dedala i Ikara

– na podstawie listu wskazuje cechy Dedala i Ikara

– wskazane cechy Dedala i Ikara konfrontuje z tekstem mitu

– wybiera tytuł mitu

– próbuje wymyślić własny tytuł dla poznanego mitu

– nadaje własny tytuł poznanemu mitowi

– nadaje własny tytuł poznanemu mitowi oraz uzasadnia swój wybór


– tworzy współczesną historię analogiczną do przedstawionej w micie

18

Bohaterka bez skazy czy zwykła złośnica?

– Grzegorz Kasdepke, Śliczna i mądra – czyli Atena– czyta uważnie fragment utworu literackiego

– czyta ze zrozumieniem fragment utworu literackiegoI.1.1; I.1.6; I.1.9; I.3.3; II.1.3; II.2.11; II.4

– z pomocą nauczyciela wyszukuje informacje w tekście

– samodzielnie wyszukuje niektóre informacje w tekście

– wyszukuje większość informacji

– wyszukuje w tekście wszystkie potrzebne informacje
– próbuje wykorzystać zgromadzone informacje do opisu postaci

– na podstawie zgromadzonych informacji opisuje postać Ateny

– na podstawie zgromadzonych informacji tworzy ciekawy opis bohaterki przeznaczony do gazety

– rozpoznaje większość przymiotników w tekście

– poprawnie rozpoznaje przymiotniki w tekście

– tworzy przysłówki od przymiotników

– dzieli słowa na rodziny wyrazów

– mówi o postaci

– opisuje postać

– wyraża swój stosunek do postaci

– wyraża swój stosunek do postaci, uzasadniając swoje zdanie na jej temat

19–20

Opisać postać… Jak temu sprostać?
Czy nasze zachowanie ma wpływ na wnioskowanie? Jak dokonać sprawiedliwej oceny?
– opis postaci

– zna strukturę opisu postaci

– uwzględnia w opisie nazwy cech postaci

– uwzględnia w opisie nazwy cech postaci i próbuje je uzasadniać

– trafnie uzasadnia cechy uwzględnione w opisie

I.1.10; II.1.2; III.1.5; III.2.7

– z pomocą nauczyciela gromadzi słownictwo związane z opisem postaci

– porządkuje i gromadzi słownictwo związane z opisem postaci

– stosuje w praktyce słownictwo związane z opisem postaci

– w sposób funkcjonalny stosuje słownictwo związane z opisem postaci

– z pomocą nauczyciela wskazuje w tekście sposoby opisywania postaci

– wskazuje w tekście jeden ze sposobów opisywania postaci

– wskazuje w tekście różne sposoby opisywania postaci

– wskazuje w tekście sposoby opisywania postaci i dostrzega ich różnorodność stylistyczną
– na podstawie opisu zachowań próbuje wskazać niektóre cechy postaci

– na podstawie opisu zachowań wskazuje większość cech postaci

– na podstawie opisu zachowań bezbłędnie wskazuje cechy postaci

– z pomocą nauczyciela do niektórych cech podaje przykłady zachowań

– próbuje podawać przykłady zachowań do niektórych cech postaci

– do podanych cech podaje na ogół przykłady zachowań

– do podanych cech poprawnie i bezbłędnie podaje przykłady zachowań

– podejmuje próby opisu wybranej postaci, uwzględnia niektóre jej cechy

– redaguje krótki pisemny opis postaci

– zna strukturę opisu postaci i stosuje ją poprawnie w praktyce

– tworzy rozbudowany opis postaci, uwzględniający sposób zachowania i ocenę, indywidualizując swój język i formę wypowiedzi

21–22

Jak wyjść z labiryntu?
Czy wystarczy nam nić Ariadny?
– Nathaniel Hawthorne, Minotaur (fragment książki Opowieści z Zaczarowanego Lasu)

– czyta uważnie fragment utworu literackiego

– czyta ze zrozumieniem fragment utworu literackiegoI.1.2; II.1.1; II.1.3; II.2.1; II.3.1; III.1.5

– pod kierunkiem nauczyciela wyszukuje w tekście potrzebne informacje

– wyszukuje w tekście większość informacji niezbędnych do opisu Tezeusza

– wyszukuje w tekście informacje niezbędne do opisu Tezeusza
– próbuje nazywać niektóre cechy bohatera

– na podstawie tekstu oraz zgromadzonego słownictwa stara się nazywać cechy bohatera

– na podstawie tekstu oraz zgromadzonego słownictwa nazywa na ogół cechy bohatera

– na podstawie tekstu oraz zgromadzone go słownictwa bezbłędnie nazywa cechy bohatera

– mówi o bohaterze

– próbuje ocenić bohatera

– dokonuje oceny bohatera

– dokonuje oceny bohatera na forum klasy, stosując odpowiednią argumentację

– próbuje w kilku zdaniach opisać bohatera

– tworzy pisemny opis Tezeusza

– tworzy pisemny opis postaci, uwzględniający zachowanie bohatera i zawierający jego ocenę

– redagując opis Tezeusza, indywidualizuje swój język i formę wypowiedzi


– potrafi odczytać metaforyczny sens mitu o Minotaurze

23

Gdy trud się nie opłaca… – syzyfowa praca

– Wanda Markowska, Syzyf (fragment książki Mity Greków i Rzymian)

chronologia

– syzyfowa praca– czyta uważnie fragment utworu literackiego

– czyta ze zrozumieniem fragment utworu literackiegoI.1.1; I.1.2; I.1.7; II.1.1; II.1.3; III.1.8

– wskazuje najważniejsze wydarzenia opowiedziane w micie

– stara się uporządkować wydarzenia zgodnie z chronologią

– na ogół poprawnie porządkuje wydarzenia zgodnie chronologią

– bezbłędnie porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej

– z pomocą nauczyciela wyszukuje w tekście niektóre informacje charakteryzujące Syzyfa

– wyszukuje w tekście informacje charakteryzujące Syzyfa– wie, za co Syzyf został ukarany

– rozumie, dlaczego Syzyf został ukarany

– zajmuje własne stanowisko w sprawie decyzji sędziów

– potrafi zająć własne stanowisko względem trafności decyzji sędziów, stosuje odpowiednie argumenty

– rozumie znaczenie związku frazeologicznego syzyfowa praca

– korzystając z podpowiedzi, potrafi podać przykłady czynności określanych mianem syzyfowej pracy

– potrafi samodzielnie podać przykłady czynności, które określamy mianem syzyfowej pracy

– redaguje historyjkę, którą można by było zatytułować Syzyfowa praca

24

O tym, jak boskie głosy splątały Odysa losy…

– Pierre Grimal, Tułaczka Odyseusza (fragment książki Mitologia grecka)– czyta z uwagą fragment utworu literackiego

– czyta ze zrozumieniem fragment utworu literackiegoI.1.1; I.1.2; I.1.7; III.1.6

– próbuje przyporządkować najważniejsze wydarzenia do miejsc, w których się rozegrały

– przyporządkowuje na ogół wydarzenia do miejsc, w których się rozegrały

– poprawnie przyporządkowuje wydarzenia do miejsc, w których się rozegrały

– wskazuje na mapie trasę wędrówki Odyseusza i przyporządkowuje do niej postacie i zdarzenia

– z pomocą nauczyciela wskazuje cechy bohatera

– na podstawie tekstu podaje niektóre cechy bohatera

– wskazuje cechy bohatera na podstawie jego zachowania

– wskazuje cechy bohatera, ocenia jego zachowanie

– z pomocą nauczyciela redaguje krótki list do Posejdona

– stara się zredagować krótki list do Posejdona, zawierający prośbę o powrót Odysa

– w imieniu np. Penelopy redaguje krótki list do Posejdona, zawierający prośbę o powrót męża

– redagując list, indywidualizuje język i formę wypowiedzi

25–27

Jak mógłby dzisiaj wyglądać Olimp?
Przygotowanie wystawy / prezentacji Współczesny Olimp lub Bogowie olimpijscy kiedyś i dzisiaj

– wybrane mity

– zgromadzone reprodukcje i fotografie

– współczesne prezentacje postaci mitologicznych– zapisuje niektóre informacje na temat wierzeń starożytnych Greków

– gromadzi informacje na temat wierzeń starożytnych GrekówII.2.11; II.3.1; III.1.8; III.1.9; III.2.7

– zna najważniejszych greckich bogów

– zna najważniejsze mity i przedstawione w nich bóstwa

– przygotowuje prezentację bogów olimpijskich

– przygotowuje atrakcyjną dla innych uczniów prezentację bogów olimpijskich, wykorzystuje zgromadzone podczas lekcji materiały oraz własne pomysły

28

Co to znaczy „być Odysem”?

– Leopold Staff, Odys

– osoba mówiąca w wierszu


– czyta uważnie wiersz

– czyta ze zrozumieniem tekst poetyckiI.1.1; I.1.3; I.1.8; II.2.1; II.2.4

– odnajduje w tekście fragmenty wyszukane przez innych uczniów

– rozpoznaje osobę mówiącą w wierszu

– gromadzi informacje na temat osoby mówiącej w wierszu

– charakteryzuje osobę mówiącą w wierszu, wykorzystuje podane sformułowania– rozpoznaje nawiązanie do mitu o Odyseuszu

– rozpoznaje jako źródło tekstu mit o Odyseuszu, uzasadnia swoje zdanie


– odczytuje metaforyczny sens utworu

29–31

Dlaczego o czasowniku warto wiedzieć więcej?
Gdyby Gdybacze zostali Informatorami, a Generałowie Gdybaczami...
– czasownik

– forma osobowa i nieosobowa

– osoba, liczba, czas

– rodzaj


– tryby: oznajmujący, rozkazujący, przypuszczający

– rozpoznaje czasownik w wypowiedzeniu


I.1.5; I.3.3; I.3.4; II.1.4; III.2.3

– na ogół odróżnia formy osobowe od bezokoliczników

– odróżnia formy osobowe od bezokoliczników– zna podstawowe kategorie gramatyczne, takie jak: osoba, liczba, czas, rodzaj

– stara się określać formę gramatyczną czasowników

– na ogół poprawnie określa formę gramatyczną (osoba, liczba, czas) czasowników

– bezbłędnie określa formę gramatyczną (osoba, liczba, czas) czasowników

– zna pojęcie trybu czasownika

– rozpoznaje tryby czasownika w zdaniach

– z nielicznymi potknięciami przekształca czasowniki w tekście z jednego trybu na inny

– bezbłędnie przekształca czasowniki w tekście z jednego trybu na inny

– wie, jakie informacje znajdują się w instrukcji

– sporządza instrukcję, starając się stosować czasowniki w trybie rozkazującym

– sporządza poprawną instrukcję, stosując czasowniki w trybie rozkazującym

– bezbłędnie redaguje instrukcję, uwzględniając wszystkie wymagania tej formy wypowiedzi


– tworzy teksty, stosując czasowniki we wskazanym trybie

32

Gdybym znał marzenia innych… – o pisowni trybu przypuszczającego

– słownik ortograficzny– odwzorowuje pisownię cząstki by z różnymi formami czasownika

– zna zasady pisowni cząstki by z różnymi formami czasownika

– na ogół poprawnie stosuje w praktyce zasady pisowni cząstki by z różnymi formami czasownika

– bezbłędnie stosuje zasady pisowni cząstki by z różnymi formami czasownika

I.3.3; III.2.5

33–34

Sprawdzian – tryby czasownika

Omówienie sprawdzianu

– tryby czasownika: oznajmujący, rozkazujący, przypuszczający


– rozpoznaje czasownik w wypowiedzeniu


I. 3.3; I.3.4; III.1.4; III.2.3; III.2.5

– na ogół odróżnia formy osobowe od bezokoliczników

– odróżnia formy osobowe od bezokoliczników


– stara się odmieniać czasowniki przez osoby, liczby, czasy

– na ogół poprawnie odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy

– bezbłędnie odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy
– stara się określać formę gramatyczną czasowników

– na ogół poprawnie określa formę gramatyczną (osoba, liczba, czas) czasowników

– bezbłędnie określa formę gramatyczną (osoba, liczba, czas) czasowników
– rozpoznaje tryby czasownika w zdaniach

– z nielicznymi potknięciami przekształca czasowniki w tekście z jednego trybu na inny

– bezbłędnie przekształca czasowniki w tekście z jednego trybu na inny


– tworzy teksty, stosując czasowniki we wskazanym trybie

35–36

Sposób na hydrę, czyli jak rozmawiać z bohaterem
Umiejętność istotna szalenie – jak napisać ogłoszenie?
– tekst wywiadu z Heraklesem zamieszczony w podręczniku

– wywiad

– heros

– ogłoszenie– czyta uważnie zapis wywiadu

– czyta ze zrozumieniem zapis wywiaduI.1.1; I.1.2; I.1.5; II.2.10; III.1.1; III.1.4; III.1.5

– wie, co to jest wywiad

– wie, jak jest zbudowany wywiad

– wie, do czego służy wywiad

– rozumie istotę i celowość tej formy wypowiedzi

– z pomocą nauczyciela wskazuje niektóre cechy herosa

– stara się samodzielnie wskazać cechy herosa

– potrafi wskazać większość cech herosa

– potrafi bezbłędnie wskazać cechy herosa

– znajduje cytowane fragmenty w tekście

– odnajduje w tekście przykłady zachowania Heraklesa, świadczące o jego nadludzkiej sile– wymienia najważniejsze cechy ogłoszenia

– wymienia wszystkie cechy ogłoszenia– redaguje tekst ogłoszenia według podanego wzoru

– stara się samodzielnie redagować tekst ogłoszenia

– redaguje samodzielnie tekst ogłoszenia z wykorzystaniem odpowiedniego słownictwa

– samodzielnie redaguje poprawny tekst ogłoszenia, stosuje słownictwo podkreślające intencję wypowiedzi

– stara się zapisać rozmowę z Heraklesem

– redaguje krótką rozmowę z Heraklesem o jego pracach

– redaguje poprawny wywiad na temat jego prac

– redaguje wywiad z Heraklesem, uwzględnia odpowiedni zapis rozmowy

37

Czy koń trojański zmieści się w puszce Pandory? – mitologiczne związki frazeologiczne

– związek frazeologiczny– zna pojęcie związku frazeologicznego, potrafi rozpoznać niektóre frazeologizmy

– rozpoznaje w tekście mitologiczne związki frazeologiczne, wyjaśnia ich znaczenie

– potrafi uzasadnić zastosowanie mitologicznych związków frazeologicznych oraz wskazać źródła, z których pochodzą

– w wypowiedziach świadomie i celowo posługuje się związkami frazeologicznymi

I.1.8; III.1.2; III.2.7

38–39

Kropka nad i – odsłona pierwsza

– Nathaniel Hawthorne, Minotaur (fragment utworu)– czyta uważnie tekst i próbuje odpowiadać na pytania

– czyta ze zrozumieniem tekst i  odpowiada na większość pytań

– czyta ze zrozumieniem tekst w znanej sobie konwencji i na ogół poprawnie odpowiada na pytania

– czyta ze zrozumieniem tekst w znanej sobie konwencji i bezbłędnie odpowiada na pytania

I.1.1; I.1.7; I.1.9; I.3.3; III.1.5

– próbuje stosować poznane pojęcia w praktyce, rozwiązując zadania

– stosuje poznane pojęcia w praktyce– z niewielką pomocą nauczyciela redaguje teksty w znanych sobie formach wypowiedzi pisemnej

– próbuje samodzielnie redagować teksty w znanych sobie formach wypowiedzi pisemnej

– na ogół poprawnie redaguje teksty w znanych sobie formach wypowiedzi pisemnej, stosuje różnorodne środki językowe

– bezbłędnie redaguje teksty w znanych sobie formach wypowiedzi pisemnej, stosując bogate słownictwo

– bierze udział w pracach grupy

– włącza się w pracę grupy, wykonuje zadania odtwórcze

– wykonuje samodzielnie lub w grupie zadanie twórcze

– inicjuje pracę w grupie, bezbłędnie i samodzielnie wykonuje zadania twórcze

40–41

W świecie mitów – praca klasowa

Omówienie pracy klasowej

– wybrane mity

– mitologiczne związki frazeologiczne– zna najważniejsze fragmenty omawianych mitów

– zna treść omawianych mitówII.2.11; II.3.1; III.1.1; III.1.5

– stara się wskazać najważniejsze cechy i atrybuty niektórych bóstw

– na ogół wskazuje cechy i atrybuty bóstw

– wskazuje cechy i atrybuty bóstw

– bezbłędnie wskazuje cechy i atrybuty bóstw

– zna pojęcie związku frazeologicznego

– zna etymologię wybranych związków frazeologicznych

– zna etymologię wybranych związków frazeologicznych i próbuje je wykorzystać w odpowiednim kontekście

– zna etymologię wybranych związków frazeologicznych i potrafi je wykorzystać w odpowiednim kontekście

– pisze kilkuzdaniowe prace pisemne

– stara się redagować teksty w znanych sobie formach wypowiedzi pisemnej

– na ogół poprawnie redaguje teksty w znanych sobie formach wypowiedzi pisemnej, stosuje różnorodne środki językowe

– bezbłędnie redaguje teksty w znanych sobie formach wypowiedzi pisemnej, stosując bogate słownictwo

KIEDYŚ I TAM

42

Ojczyzna duża i mała…

– Tadeusz Różewicz, *** [oblicze ojczyzny]

– mapa Polski


– czyta uważnie tekst poetycki

– czyta ze zrozumieniem tekst poetycki, opowiada o sytuacji przedstawionej w wierszu

– określa wymowę utworu

– wyjaśnia metaforyczny sens utworu

I.1.3; I.1.8; II.1.1; II.2.4; II.2.5; III.2.7

– znajduje w tekście informacje wskazane przez innych uczniów

– stara się wyszukiwać informacje w tekście źródłowym

– samodzielnie wyszukuje informacje w tekście źródłowym
– zna pojęcie małej ojczyzny

– rozumie pojęcie małej ojczyzny

– wyjaśnia pojęcie mała ojczyzna

– poprawnie używa pojęcia mała ojczyzna

– przy pomocy nauczyciela projektuje ulotkę reklamującą jego region

– samodzielnie projektuje ulotkę reklamującą jego region, korzysta z informacji w podręczniku

– projektuje poprawną kompozycyjnie ulotkę reklamującą jego region, używając odpowiednich środków językowych

– projektuje ciekawą ulotkę reklamującą jego region, stosuje słownictwo podkreślające intencję wypowiedzi

– wypowiada się na temat osoby mówiącej, zapisuje nazwy uczuć

– wypowiada się na temat uczuć osoby mówiącej w wierszu

– trafnie nazywa uczucia osoby mówiącej w wierszu

– wypowiada się na temat wartości prezentowanych w wierszu

43–46

Wizyta w muzeum regionalnym

Omówienie lekcji muzealnej

– ekspozycja

– eksponat muzealny– z pomocą nauczyciela przypomina niektóre hasła ze Słowniczka muzealnego zamieszczonego w podręczniku do klasy IV

– przypomina niektóre hasła ze Słowniczka muzealnego zamieszczonego w podręczniku do klasy IV

– przypomina hasła ze Słowniczka muzealnego zamieszczonego w podręczniku do klasy IV
I.2; III.1.8; III.2.7

– z pomocą nauczyciela opisuje niektóre eksponaty muzealne

– krótko opisuje niektóre eksponaty muzealne

– redaguje opis, stosując różnorodne środki językowe

– redaguje barwny, rozbudowany, poprawny kompozycyjnie i językowo opis eksponatów muzealnych

– mówi krótko o zwiedzanym muzeum

– po wizycie w muzeum stara się podzielić wrażeniami z koleżankami i kolegami z klasy

– stara się ocenić ekspozycję

– swobodnie ocenia ekspozycję, mówi o własnych odczuciach

– pisze kilka zdań o wybranym eksponacie

– pisze krótką historię związaną z wybranym przedmiotem muzealnym

– redaguje rozwiniętą, poprawną stylistycznie historię związaną z wybranym przedmiotem muzealnym

– redaguje ciekawą oraz poprawną pod względem kompozycyjnym i stylistycznym historię związaną z wybranym eksponatem

47–48

Dlaczego jedni wychodzą na dwór, a inni na pole? – o regionalizmach
O dziadku, który wolał być starzikiem niż babuciem – językowe niespodzianki regionalne
– zdjęcia strojów regionalnych

– regionalizmy

– gwara, dialekt
– Jan Chmiel, Starzikowe rozwożani


– podejmuje próby opisu wybranego, przedstawionego na ilustracji stroju regionalnego

– opisuje krótko wybrany strój regionalny

– redaguje rozwinięty, poprawny stylistycznie opis wybranego stroju regionalnego

– redaguje poprawnie, ciekawie i barwnie opis wybranego stroju regionalnego, stosując bogate słownictwo, ocenia strój

II.2.1; III.1.2; III.1.4; III.2.7

– zna definicję regionalizmu

– rozumie definicję regionalizmu

– objaśnia definicję regionalizmu i stosuje ją w wypowiedzi

– wie, jaką funkcję w tekście pełnią regionalizmy
– stara się wyszukać informacje na temat strojów ludowych

– wyszukuje informacje na temat stroju ludowego charakterystycznego dla regionu, w którym mieszka

– wyjaśnia, w jakich okolicznościach wkłada się dziś stroje ludowe

– wyszukuje w tekście regionalizmy wskazane przez innych

– wskazuje regionalizmy w tekście

– wyjaśnia znaczenie regionalizmów w tekście

– wyjaśnia, jaki jest stosunek osoby mówiącej do regionalizmów

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość