Strona główna

Przedmiotowe zasady oceniania z języka Podstawowe zasady oceniania z języka polskiego


Pobieranie 2.18 Mb.
Strona8/17
Data18.06.2016
Rozmiar2.18 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

49–54

Jak przygotować się do opowiadania treści lektury? Piszemy plan wydarzeń
Opowiadamy o przygodach chłopców z Placu Broni
Nie splamić honoru, być wiernym… – kodeks chłopców z Placu Broni
Pieczęć i flaga chłopców z Placu Broni, czyli jak opisać przedmiot?
Nasz PLAC, nasza OJCZYZNA – opis miejsca
Czy Ernest Nemeczek był bohaterem?
lektura: Ferenc Molnar, Chłopcy z Placu Broni

plan wydarzeń

kodeks

opis przedmiotu

opis miejsca

opis postacimała ojczyzna

sporządza plan wydarzeń według wskazówek nauczyciela

samodzielnie redaguje plan wydarzeń, uwzględnia najważniejsze wydarzenia

redaguje poprawny plan wydarzeń

bezbłędnie redaguje plan wydarzeń, dba o zwięzłość wypowiedzi

I.1.1; I.1.2; I.1.7; I.1.8; I.1.9; II.1.1; II.1.2; II.1.3; II.2.10; II.2.11; III.1.3; III.1.5; III.1.6; III.1.7; III.1.8; III.2.7

opowiada o kilku zdarzeniach przedstawionych w lekturze

wymienia najważniejsze wydarzenia

opowiada treść lektury, zachowując porządek chronologiczny

opowiada treść lektury, dbając o poprawność językową i płynność wypowiedzi

wymienia niektóre elementy świata przedstawionego

stara się wyróżnić najważniejsze elementy świata przedstawionego

opisuje niektóre elementy świata przedstawionego

dokładnie omawia elementy świata przedstawionego

zna pojęcie honor

rozumie pojęcie honor i próbuje je wyjaśnić

wyjaśnia pojęcie honor, odwołując się do lektury

wyjaśnia pojęcie honor, odwołując się do lektury i własnych doświadczeń

zapisuje wyrażenia i zwroty z rzeczownikiem honor

próbuje gromadzić wyrażenia i zwroty z rzeczownikiem honor

gromadzi wyrażenia i zwroty z rzeczownikiem honor i wyjaśnia ich znaczenie

gromadzi wyrażenia i zwroty z rzeczownikiem honor, używa funkcjonalnie zgromadzonego słownictwa w swoich wypowiedziach

zna strukturę opisu przedmiotu, z pomocą nauczyciela redaguje krótki opis

próbuje samodzielnie redagować krótki opis przedmiotu

redaguje opis przedmiotu, używa odpowiedniego słownictwa

redaguje opis przedmiotu, uwzględniając emocjonalny stosunek bohaterów do pieczęci i flagi
stara się wyszukać w tekście niektóre fragmenty opisujące plac

wyszukuje w tekście fragmenty opisujące plac

wskazuje elementy charakterystyczne dla opisu miejsca

zna pojęcie mała ojczyzna

rozumie pojęcie mała ojczyzna

na ogół poprawnie używa pojęcia mała ojczyzna

wyjaśnia zasadność użycia pojęcia mała ojczyzna w odniesieniu do lektury

zna strukturę opisu miejsca, z pomocą nauczyciela redaguje krótki opis

samodzielnie próbuje redagować krótki opis miejsca

redaguje na ogół poprawny opis miejsca

redaguje opis miejsca, dbając o poprawność językową, stylistyczną, ortograficzną i interpunkcyjną

wyszukuje informacje w tekście potrzebne do opisu postaci

gromadzi słownictwo potrzebne do opisu postaci

prezentuje postać

opisuje postać, używając różnorodnych środków językowych

wypowiada się na temat bohaterów

próbuje oceniać bohaterów

ocenia bohaterów, odwołując się do fragmentów tekstu

wnikliwie ocenia bohaterów, odwołując się do odpowiednich fragmentów tekstu, uzasadnia swoje zdanie

podejmuje próby zredagowania krótkiego opisu postaci

stara się zredagować opis postaci, korzystając ze wskazówek w podręczniku

redaguje poprawny opis postaci

redaguje ciekawy, rozbudowany opis postaci, indywidualizuje styl wypowiedzi pisemnej, popiera swój wywód cytatami

słucha wypowiedzi kolegów, mówi na temat lektury

czasami zabiera głos na forum klasy

zabiera głos na forum klasy, nawiązuje do wypowiedzi innych

zabiera głos na forum klasy, argumentuje swoje zdanie

włącza się w pracę grupy

uczestniczy w pracy grupy

aktywnie uczestniczy w pracy grupy

inicjuje wykonywanie zadań w grupie

55

„Migotliwy haft fantazji w zabytkowej tkaninie”, czyli w świecie legend

– Bronisław Heyduk, Kajety babuni (fragment książki Legendy i opowieści o Krakowie)

– legenda


– czyta uważnie tekst literacki i z pomocą nauczyciela odpowiada na pytania

– czyta ze zrozumieniem tekst literacki i próbuje samodzielnie odpowiadać na pytania

– czyta ze zrozumieniem tekst literacki i na ogół poprawnie odpowiada na pytania

– czyta ze zrozumieniem tekst literacki i bezbłędnie odpowiada na pytania

I.1.1; I.1.9; II.2.1; II.2.2; II.2.11

– zna definicję legendy

– odnajduje w tekście cechy legendy

– wyszukuje w tekście elementy historyczne i fantastyczne

– udowadnia, że opowieści babci były legendami

– wie, co to jest metafora

– wyjaśnia, co to jest metafora

– próbuje wyjaśnić metaforyczne definicje legendy zamieszczone w podręczniku

– poprawnie i zrozumiale wyjaśnia metaforyczne definicje legend

56

Dlaczego w noc świętojańską dziewczęta rzucają wianki na wodę?

– Jadwiga Chrząszczewska, Jadwiga Warnkówna, Podanie o Wiśle (fragment książki Klechdy domowe)
– czyta uważnie tekst

– czyta ze zrozumieniem tekstI.1.1; I.1.2; III.2.5

– wymienia bohaterów

– mówi o zdarzeniach

– objaśnia pochodzenie nazw geograficznych

– wyjaśnia, odwołując się do legendy, skąd wziął się zwyczaj puszczania wianków

– zna zasady zapisu nazw geograficznych i przymiotników pochodzących od nazw miejscowości

– stara się stosować zasady zapisu nazw geograficznych i przymiotników pochodzących od nazw miejscowości

– na ogół poprawnie zapisuje nazwy geograficzne i przymiotniki pochodzące od nazw miejscowości

– bezbłędnie zapisuje nazwy geograficzne i przymiotniki pochodzące od nazw miejscowości

57–58

O smutku dręczącym głowę i darze dobrej królowej

– Stefania M. Posadzowa, Stopka królowej Jadwigi (fragment książki Klechdy domowe)
– czyta uważnie tekst

– czyta ze zrozumieniem tekst legendyI.1.1; I.1.2; I.1.9; I.2; II.2.11; III.1.1; III.1.5

– zna cechy legendy

– stara się udowodnić, że omawiany tekst jest legendą

– korzystając z pytań zamieszczonych w podręczniku oraz informacji z poprzedniej lekcji, udowadnia, że omawiany tekst jest legendą
– wypowiada się na temat królowej

– nazywa niektóre cechy królowej

– wykorzystując tekst, nazywa cechy królowej

– nazywa cechy królowej, uzasadniając je jej zachowaniem

– z pomocą nauczyciela tworzy krótką wypowiedź jednego z bohaterów

– na podstawie tekstu stara się zredagować krótką wypowiedź jednego z bohaterów

– poprawnie redaguje wypowiedź jednego z bohaterów

– redaguje wypowiedź jednego z bohaterów, stosując środki adekwatne do okoliczności wypowiedzi

– pisze krótki tekst o Jadwidze

– stara się zredagować tekst informacyjny na temat stopki królowej

– pisze tekst informacyjny do przewodnika turystycznego

– pisze atrakcyjny tekst informacyjny do przewodnika turystycznego, zachowuje cechy charakterystyczne dla tej formy wypowiedzi


– korzystając z pomocy nauczyciela, wyszukuje inne legendy, których bohaterką jest królowa Jadwiga, i prezentuje je na forum klasy

59

„Legenda o cudownym pierścieniu, czyli skąd się wzięła sól w Wieliczce”
– Julian Majka, Legenda o cudownym pierścieniu, czyli skąd się wzięła sól w Wieliczce (fragment książki Bajki Pana Majki)

– archaizm– czyta uważnie tekst legendy

– czyta ze zrozumieniem tekst legendyI.1.1; I.1.2; I.1.6; I.1.9; III.1.2; III.1.4; III.1.5; III.1.7

– zapisuje kilka punktów planu wydarzeń

– układa plan wydarzeń

– stosuje właściwy zapis planu wydarzeń

– dba o zwięzłość wypowiedzi w zapisie planu

– mówi o Kindze

– opowiada o zachowaniach królewny

– wymienia cechy bohaterki

– ocenia postawę Kingi

– z niewielką pomocą nauczyciela pisze krótki tekst podziękowań

– układa krótki tekst podziękowań

– pisze tekst podziękowań, stosuje odpowiednie słownictwo

– bezbłędnie pisze tekst podziękowań, stosuje archaizmy

– zna pojęcie archaizmu

– rozumie, co to jest archaizm

– podaje przykłady archaizmów

– umie zastosować archaizmy w swoich wypowiedziach

60

Jak zwięźle przedstawić treść utworu?

– opowiadanie odtwórcze

– skrócona wersja tekstu (streszczenie)


– zna zasady opowiadania odtwórczego

– stara się stosować w praktyce zasady opowiadania odtwórczego

– stosuje w praktyce zasady opowiadania odtwórczego

– bezbłędnie tworzy opowiadanie odtwórcze

I.1.1; I.1.2; I.1.6; I.1.9; III.1.4

– z pomocą nauczyciela potrafi wskazać w tekście ciąg przyczynowo-skutkowy

– na ogół potrafi wskazać w tekście ciąg przyczynowo-skutkowy

– wskazuje w tekście ciąg przyczynowo-skutkowy

– udowadnia, że wydarzenia w tekście łączą się w ciąg przyczynowo-skutkowy

– z pomocą nauczyciela porządkuje informacje z tekstu

– na ogół odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od informacji drugorzędnych

– odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od drugorzędnych

– wyodrębnia informacje, które mają istotne znaczenie w tekście

– pod kierunkiem nauczyciela skraca tekst

– wykorzystując wskazówki z podręcznika, stara się samodzielnie skrócić tekst

– sporządza skróconą wersję tekstu

– sporządza skróconą wersję tekstu, dba o zwięzłość wypowiedzi

61

Czym Karlik zasłużył na przychylność Skarbnika?

– Jan Krzysztof Siejnicki, O tym, jak Skarbnik wynagrodził górnika– czyta uważnie tekst legendy

– czyta ze zrozumieniem tekst legendyI.1.1; I.1.2; II.1.3; II.2.3; II.2.10; II.4; III.2.7

– zna podział na postacie fantastyczne i realistyczne, wymienia bohaterów legendy

– odróżnia postać fantastyczną od postaci realistycznych, wskazuje postać fantastyczną– wypowiada się na temat bohatera, zapisuje jego cechy

– podaje cechy bohatera

– uzasadnia cechy bohatera

– wyjaśnia, dlaczego Skarbnik wynagrodził górnika

– zna strukturę przepisu, redaguje przepis według wzoru

– samodzielnie redaguje przepis na szczęście

– w imieniu bohatera podaje przepis na szczęście

– w imieniu bohatera podaje przepis na szczęście, stosuje odpowiednie słownictwo

62

Spełniona obietnica, czyli o wdzięczności kupca

– Urszula Janicka-Krzywda, Spełnione ślubowanie (fragment książki Podtatrzańskie legendy)

– rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem z Ludźmierza

– styl zakopiański– czyta uważnie tekst legendy

– czyta ze zrozumieniem tekst legendyI.1.1; II.2.1; II.2.10; III.1.4

– pod kierunkiem nauczyciela gromadzi informacje o miejscu wydarzeń i o bohaterze

– na podstawie tekstu samodzielnie gromadzi najważniejsze informacje o miejscu wydarzeń i o bohaterze

– opowiada historię kupca, uwzględniając okoliczności, w jakich się znalazł

– przedstawia historię kupca, wykorzystując odpowiednie cytaty i zgromadzone słownictwo
– stara się wyjaśnić tytuł legendy

– wyjaśnia tytuł legendy

– wyjaśnia tytuł legendy, uzasadnia swoje zdanie

– opisuje krótko wygląd dzieła plastycznego

– na podstawie zdjęcia uzupełnia informacje na temat rzeźby podane w tekście

– mówi o uczuciach wyrażanych przez postać

– dokonuje interpretacji dzieła plastycznego

63

Temat i końcówka to niezła łamigłówka!

– temat i końcówka rzeczownika

– oboczność tematyczna


zna przypadki rzeczownika, odmienia rzeczowniki przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej na prostych przykładach

– odmienia rzeczowniki przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej

– określa formę gramatyczną rzeczowników
I.3.3; I.3.4; III.2.5

– zna pojęcia: temat, końcówka rzeczownika, oboczność, temat oboczny

– stara się oddzielić końcówkę od tematu rzeczownika na prostych przykładach

– potrafi oddzielić końcówkę od tematu rzeczownika oraz wskazać oboczności tematyczne

– poprawnie oddziela końcówkę od tematu rzeczownika, wskazuje oboczności tematyczne, wykorzystuje zdobytą wiedzę do poprawnego zapisywania wyrazów

64

O listach Darii ze Szwajcarii, czyli pisownia zakończeń: -ji, -i, -ii

– słownik ortograficzny– zna niektóre zasady pisowni zakończeń -ji, -i, -ii

– zna zasady pisowni zakończeń -ji, -i, -ii i stara się je stosować w praktyce

– na ogół poprawnie stosuje w praktyce zasady pisowni zakończeń -ji, -i, -ii

– poprawnie stosuje w praktyce zasady pisowni zakończeń -ji, -i, -ii

I.3.4; III.2.5

– przy pomocy nauczyciela odmienia przez przypadki niektóre rzeczowniki zakończone na -ja, -ia, -ea,

– korzystając ze słownika ortograficznego, stara się odmieniać przez przypadki niektóre rzeczowniki zakończone na -ja, -ia, -ea,

– korzystając ze słownika ortograficznego, poprawnie odmienia przez przypadki rzeczowniki zakończone na -ja, -ia, -ea

– samodzielnie i poprawnie odmienia przez przypadki rzeczowniki zakończone na -ja, -ia, -ea,

65

O sercu samolubnym i losie braci zgubnym

– Jadwiga Chrząszczewska, Jadwiga Warnkówna, Plac Trzech Krzyży w Warszawie (fragment książki Klechdy domowe)

– frazeologizmy


– czyta uważnie tekst zamieszczony w podręczniku

– czyta ze zrozumieniem tekst w podręcznikuI.1.2; II.1.2; III.1.1; III.1.2

– wie, czym jest związek frazeologiczny, wyjaśnia znaczenie frazeologizmu kamienne serce

– stara się wyjaśnić znaczenie niektórych związków frazeologicznych

– wyjaśnia znaczenie większości frazeologizmów i stara się wskazać te, które odnoszą się do postępowania bohaterki legendy

– bezbłędnie wyjaśnia znaczenie związków frazeologicznych i wskazuje te, które odnoszą się do postępowania bohaterki legendy

– opowiada o wybranym miejscu w swojej okolicy

– podaje kilka informacji na temat wybranego miejsca w swojej okolicy

– gromadzi informacje na temat wybranego miejsca w swojej okolicy

– gromadzi bogate i ciekawe informacje na temat wybranego miejsca w swojej okolicy, korzysta z różnych źródeł

– stara się ułożyć krótką wypowiedź związaną z wybranym miejscem

– układa krótką legendę związaną z tym miejscem

– układa legendę związaną z wybranym miejscem

– układa oryginalną legendę związaną z wybranym miejscem, zgodną z wyznacznikami gatunku

66

Witamy w Gdańsku

– Gdańsk


– wymienia miejsca przedstawione na zdjęciach

– mówi o Gdańsku

– wyszukuje informacje o Gdańsku w tekście popularnonaukowym / publicystycznym

– wyszukuje w różnych źródłach informacje o Trójmieście

I.1.4; I.1.7; I.1.9; III.1.1; III.1.2; III.1.6

– z pomocą nauczyciela pisze krótką rozmowę między mieszkańcem Gdańska a turystą

– zapisuje krótki dialog między mieszkańcem Gdańska a turystą

– tworzy dialog między mieszkańcem Gdańska a turystą, uwzględnia informacje o atrakcjach miasta

– tworzy dialog, uwzględnia wyznaczniki tej formy wypowiedzi

– podejmuje pracę w grupie

– włącza się w pracę grupy

– współpracuje w grupie

– wyznacza zadania innym

– pod kierunkiem nauczyciela opisuje herb Gdańska

– opisuje krótko herb Gdańska

– opisuje dokładnie herb Gdańska

– poprawnie i szczegółowo opisuje herb Gdańska, stosuje bogate słownictwo

67

O lwach z gdańskiego ratusza w przyszłość patrzących

– Marian Orłoń, Lwy z gdańskiego ratusza (fragment książki Baśnie i legendy polskie)

– patriotyzm, patriota– czyta z uwagą tekst zamieszczony w podręczniku

– czyta ze zrozumieniem tekst zamieszczony w podręcznikuI.1.2; I.2; II.1.1; II.2.10; III.1.1; III.1.2; III.1.5; III.1.8

– odczytuje informacje z podręcznika

– stara się szukać w tekście informacji na zadany temat

– wyszukuje informacje na zadany temat

– odpowiada na pytania, potwierdzając wypowiedź odpowiednimi cytatami

– opowiada o wydarzeniach w tekście, podaje informacje o bohaterze

– wymienia wydarzenia historyczne, wypowiada się na temat zachowania bohatera

– odnosząc się do wydarzeń opisanych w tekście, ocenia postawę bohatera

– wypowiada na forum klasy swoją opinię dotyczącą wydarzeń opisanych w tekście, wyraża swój stosunek do postaci

– zna pojęcia patriota, patriotyzm

– rozumie pojęcia patriota, patriotyzm

– rozumie pojęcia patriota, patriotyzm i potrafi zastosować te określenia w swoich wypowiedziach

– rozumie pojęcia patriota, patriotyzm i trafnie uzasadnia, dlaczego postawę bohatera tekstu można nazwać patriotyczną

– z niewielką pomocą nauczyciela pisze krótki list zawierający informacje o bohaterze

– samodzielnie redaguje krótki list zawierający informacje o zachowaniu bohatera

– redaguje list zawierający informacje o postawie bohatera, stosuje odpowiednie słownictwo

– redaguje list zawierający odpowiednią argumentację, uwzględnia intencje wypowiedzi

68

Tam, gdzie serce pęka, kurczy się ziemia…

– legenda o kościółku w Trzęsaczu

– strona internetowa


– zna różnicę między przekazem legendarnym i naukowym

– rozumie różnicę między przekazem legendarnym i naukowymI.1.4; I.1.4; III.1.1; III.1.6

– pod kierunkiem nauczyciela redaguje dalszy ciąg legendy zamieszczonej na pocztówce

– samodzielnie redaguje dalszy ciąg legendy

– redaguje dalszy ciąg legendy, starając się stosować bogate słownictwo

– poprawnie redaguje dalszy ciąg legendy, stosując bogate słownictwo i oryginalny styl

69

O czym rozmawiała baszta z Wisłą?

– Dorota Kaźmierczak, O tym, jak powstała nazwa miasta– korzystając ze wskazówek nauczyciela, przedstawia przebieg wydarzeń w utworze

– przedstawia przebieg wydarzeń w utworze

– tworzy plan wydarzeń
I.1.1; II.2.4; II.2.9; III.1.5; III.1.8; III.2.3; III.2.5

– zna pojęcie uosobienia

– wskazuje uosobienia

– dostrzega funkcje uosobienia w utworze

– wyjaśnia funkcje uosobienia w utworze

– proponuje kilka wypowiedzi do dialogu postaci

– stara się napisać krótki dialog między bohaterkami utworu

– zapisuje dialog, pamiętając o wyróżnikach tej formy wypowiedzi

– poprawnie zapisuje dialog, używając jednego ze sposobów zapisu

– zna najważniejsze zasady ortograficzne: rz–ż, u–ó, ch–h

– zna zasady ortograficzne: rz–ż, u–ó, ch–h i stara się przestrzegać poprawności ortograficznej

– zna zasady ortograficzne: rz–ż, u–ó, ch–h i stosuje je w większości wyrazów

– zna zasady ortograficzne: rz–ż, u–ó, ch–h i bezbłędnie stosuje je w praktyce

70–72

O pewnej szkolnej wycieczce, czyli jak odnaleźć „klucz w legendy świat”?
Zabawmy się w teatr! Przygotowanie klasowego przedstawienia

– Katarzyna Piękosz, Skrzynia pełna legend

– scenografia, kostiumy, rekwizyty, efekty specjalne, muzyka


– zna najważniejsze pojęcia związane z teatrem

– zna większość pojęć związanych z teatrem

– zna pojęcia związane z teatrem i posługuje się nimi

– doskonale zna pojęcia związane z teatrem i trafnie się nimi posługuje

I.1.2; I.1.6; I.1.7; I.1.9; II.1.2; II. 2.1; II.2.6; II.2.9; II.2.10; III.1.8; III.1.9; III.2.7

– czyta z uwagą tekst przedstawienia

– czyta ze zrozumieniem tekst przedstawienia– zauważa w utworze nawiązania do znanych legend

– rozpoznaje w utworze nawiązania do znanych legend, łączy opisane rekwizyty z legendami

– wymienia legendy, do których nawiązuje utwór, zapisuje poprawnie ich tytuły


– rozumie znaczenie tradycji w życiu człowieka

– formułuje wnioski wynikające z przygody bohaterów

– uczestniczy w przygotowaniu przedstawienia klasowego: uczy się roli, wygłasza krótkie kwestie, projektuje i wykonuje kostiumy, przygotowuje dekoracje i gromadzi rekwizyty, pomaga przygotować oprawę muzyczną i efekty dźwiękowe, uczestniczy w próbach

– uczestniczy w przygotowaniu przedstawienia: dodatkowo wygłasza dłuższe kwestie, przygotowuje oprawę muzyczną i efekty dźwiękowe, pomaga w wykonaniu afisza i opracowaniu zaproszeń

– uczestniczy w przygotowaniu przedstawienia: dodatkowo wykonuje afisz lub redaguje i graficznie opracowuje zaproszenia

– uczestniczy w przygotowaniu przedstawienia: dodatkowo wygłasza najtrudniejsze kwestie, samodzielnie wykonuje afisz lub poprawnie redaguje i opracowuje ciekawe graficznie zaproszenia

73

Śladami legend naszego regionu

– legendy wybranego regionu Polski– pod kierunkiem nauczyciela szuka informacji na temat swojego miejsca zamieszkania

– stara się znaleźć informacje na temat swojego miejsca zamieszkania

– w różnych źródłach szuka informacji na temat swojego miejsca zamieszkania

– samodzielnie gromadzi bogate informacje na temat swojego miejsca zamieszkania

I.2; III.1.4; III.1.8
– krótko prezentuje na forum klasy wybraną historię

– poprawnie prezentuje na forum klasy wybraną historię

– swobodnie i ze swadą prezentuje na forum klasy wybraną historię

– opowiada o niektórych legendach regionu, w którym mieszka

– wymienia legendy związane z regionem, w którym mieszka74

Przygoda całkiem nowa – zmowa liczebnikowa

– liczebnik główny

– liczebnik porządkowy


– zna pojęcie liczebnik, wie, na jakie pytania odpowiadają liczebniki główne i porządkowe

– wie, że liczebnik jest najczęściej określeniem rzeczownika

– zna zasady zapisu liczebników głównych i porządkowych

– stosuje zasady zapisu liczebników głównych i  porządkowych

I.3.3; III.2.3

– rozpoznaje niektóre liczebniki

– wskazuje liczebniki w tekście

– zamienia liczebniki główne na porządkowe i na odwrót

– odróżnia liczebniki od rzeczowników i przymiotników odliczebnikowych

– wie, co określają liczebniki główne i porządkowe

– odróżnia liczebniki główne od porządkowych

– dostosowuje formę liczebnika do określanego rzeczownika

– używa poprawnych form liczebnika w swoich wypowiedziach

– przy pomocy nauczyciela zapisuje podane liczby w formie liczebników głównych i porządkowych

– samodzielnie stara się zapisywać podane liczby w formie liczebników głównych i porządkowych

– na ogół poprawnie zapisuje podane liczby w formie liczebników głównych i porządkowych

– bezbłędnie zapisuje podane liczby w formie liczebników głównych i porządkowych

75

Magia świąt, czyli o dniu ciepłym, choć grudniowym

– Krzysztof Dzikowski, Jest taki dzień

Święta pełne blasku

– kartki świąteczne

– życzenia świąteczne


– czyta uważnie tekst poetycki

– czyta ze zrozumieniem tekst poetyckiI.1.8; II.2.1; II.2.4; III.1.1; III.1.2; III.2.5; III.2.7

– zapisuje poprawnie datę


– pod kierunkiem nauczyciela odnajduje w tekście wiersza informacje dotyczące tytułowego dnia

– samodzielnie odnajduje w tekście wiersza informacje dotyczące tytułowego dnia

– stara się wyjaśnić metaforyczne sformułowania dotyczące dnia Wigilii

– poprawnie wyjaśnia metaforyczne sformułowania dotyczące dnia Wigilii

– zapisuje słownictwo związane ze świętami Bożego Narodzenia

– gromadzi słownictwo związane ze świętami Bożego Narodzenia

– porządkuje słownictwo związane ze świętami Bożego Narodzenia

– poprawnie używa słownictwa związanego ze świętami Bożego Narodzenia

– wybiera kartkę, która mu się podoba

– krótko opisuje kartkę świąteczną, która mu się podoba

– opisuje kartkę, wyraża swoją opinię o niej

– opisuje kartkę, wyraża swoją opinię, stosuje określenia wartościujące

– zapisuje prosty tekst życzeń świątecznych

– korzystając ze wskazówek w podręczniku, stara się zredagować tekst życzeń

– samodzielnie redaguje tekst życzeń świątecznych

– redaguje tekst życzeń świątecznych, starając się, aby były wyjątkowe

76

Marzenia się spełniają – twierdzi Bartek Koniczyna. A my?

– Danuta Zawadzka, Wyczyny Bartka Koniczyny (fragment)– czyta uważnie fragment powieści

– czyta ze zrozumieniem fragment powieściI.1.1; II.1.1; II.1.2; III.1.1

– określa czas wydarzeń

– opisuje sytuację rodzinną bohatera

– opowiada o liście bohatera

– wyjaśnia, dlaczego życzenia bohatera były wyjątkowe

– przy niewielkiej pomocy nauczyciela redaguje krótki list do Świętego Mikołaja dotyczący dnia Wigilii

– stara się samodzielnie zredagować krótki list do Świętego Mikołaja

– na podstawie tekstu redaguje list do Świętego Mikołaja

– na podstawie tekstu redaguje list do Świętego Mikołaja, poprawny pod względem formy i treści

77

Jak w domu Fryderyka obchodzono Wigilię? A jak wygląda ona u nas?

– Kazimierz Wierzyński, Życie Chopina (fragment)– czyta uważnie fragment powieści

– czyta ze zrozumieniem fragment powieściI.1.1; II.1.1; II.1.2; II.4; III.1.1; III.1.5; III.1.8; III.2.7
– opowiada o nastroju towarzyszącym świętom w jego domu

– nawiązując do własnych doświadczeń, stara się wyjaśnić, na czym polega szczególny charakter świątecznej atmosfery

– wyjaśnia, z czego wynika szczególna atmosfera świąt

– wymienia znane sobie tradycje bożonarodzeniowe

– wymienia tradycje bożonarodzeniowe opisane w tekście

– stara się porównać dawne tradycje z tymi, które obchodzi się w jego domu

– porównuje dawne tradycje ze współczesnymi

– pod kierunkiem nauczyciela zapisuje kilka zdań, które mogłyby się znaleźć w dzienniku Chopina

– na podstawie tekstu stara się zredagować kilka zdań z dziennika Chopina

– pisze kartkę z dziennika, przedstawia w niej przebieg Wigilii

– poprawnie pisze kartkę z dziennika, wspomina o atmosferze świąt, stosuje słownictwo oceniające

– zna słownictwo związane z określaniem nastroju świątecznego

– stosuje słownictwo związane z określaniem nastroju świątecznego

– wzbogaca swoje słownictwo związane z określaniem nastroju świątecznego

– poprawnie stosuje słownictwo związane z określaniem nastroju świątecznego w wypowiedziach ustnych i pisemnych

78–79

W świecie naszych przeżyć
Magia przeżyć, czyli jak opisać uczucia

– Mieczysław Maliński, Opowiadanie wigilijne (fragment)

– przeżycia, emocje

– opis przeżyć wewnętrznych– próbuje nazywać emocje towarzyszące wskazanym sytuacjom

– nazywa emocje towarzyszące wskazanym sytuacjom

– nazywa emocje oraz określa charakterystyczne dla nich zachowania, wykorzystując zgromadzone słownictwo

– nazywa emocje oraz trafnie dopasowuje do nich zachowania, stosując bogate słownictwo

II.1.1; II.2.10; II.1.3; III.1.1

– czyta uważnie fragment opowiadania

– czyta ze zrozumieniem fragment opowiadania– pisze kilka zdań, w których próbuje nazwać swoje uczucia w jednej z podanych sytuacji

– próbuje sporządzić krótki opis przeżyć, w którym określa swoje uczucia

– sporządza krótki opis przeżyć, w którym określa swoje uczucia i ich zewnętrzne objawy

– poprawnie sporządza krótki opis przeżyć, indywidualizując styl i stosując bogate słownictwo

– mówi o dzieciach przedstawionych na zdjęciach

– stara się odgadnąć emocje dzieci na zdjęciach

– opowiada krótką historię na temat jednego ze zdjęć

– opowiada historię dziecka, stosuje określenia nazywające jego emocje

80

Po co nam kolędy?

– Kazimierz Wierzyński, Kolęda dziecinna– czyta głośno tekst poetycki

– czyta tekst, uwzględniając znaki interpunkcyjne na końcu zdań

– czyta ze zrozumieniem tekst, uwzględniając różne znaki interpunkcyjne

– czyta ze zrozumieniem tekst, stara się głosowo go interpretować

I.1.3; I.1.8; II.2.4; III.1.1

– określa temat wiersza

– odnajduje w tekście niektóre informacje na temat osoby mówiącej w wierszu

– podaje większość informacji na temat osoby mówiącej w wierszu

– wyjaśnia, kim jest osoba mówiąca w wierszu, a kim adresat jej wypowiedzi
– próbuje wyjaśnić tytuł utworu

– samodzielnie wyjaśnia tytuł utworu

– wyjaśnia metaforę „kolęduje tobie moje serce”

– pisze krótkie zaproszenie na szkolny koncert kolęd

– redaguje zaproszenie na koncert, pamięta o podaniu potrzebnych informacji

– redaguje zaproszenie na koncert, używa odpowiednich form grzecznościowych

– redaguje poprawne zaproszenie na koncert, zachowuje jego strukturę, dba o estetykę pracy

81–82

Kropka nad i – odsłona druga

– Halina Krassowska, Zimowa przygoda– czyta uważnie tekst i stara się odpowiadać na niektóre pytania

– czyta ze zrozumieniem tekst i stara się odpowiadać na większość pytań

– czyta ze zrozumieniem tekst i na ogół poprawnie odpowiada na pytania

– czyta ze zrozumieniem tekst i bezbłędnie odpowiada na pytania

II.2.11; II.3.1; III.1.1; III.1.5

– stara się stosować poznane pojęcia w praktyce, rozwiązując ćwiczenia

– stosuje niektóre poznane pojęcia w praktyce, rozwiązując ćwiczenia

– stosuje poznane pojęcia w praktyce, rozwiązując ćwiczenia
– w kilku zdaniach pisze wymagane prace

– redaguje krótkie i niepełne teksty w znanych sobie formach wypowiedzi pisemnej

– redaguje na ogół poprawne, rozwinięte teksty w znanych sobie formach wypowiedzi pisemnej

– redaguje poprawne teksty w znanych sobie formach, stosuje bogate słownictwo, zachowuje odpowiednią kompozycję tekstu

– włącza się w pracę grupy

– stara się wykonywać samodzielnie lub w grupie zadanie odtwórcze

– wykonuje samodzielnie lub w grupie zadanie twórcze

– wykonuje samodzielnie lub w grupie zadanie twórcze, inspiruje innych do działania, kieruje pracą grupy

83–85

W świecie legend – praca klasowa

Omówienie pracy klasowej

– poznane legendy

– postaci i wydarzenia historyczne oraz fikcyjne– na ogół zna treść omawianych legend

– zna treść omawianych legend

– odczytuje przesłanie legend

– wyjaśnia przesłanie legend

II.2.11; III.1.1; III.2.5; III.2.6

– zna rozróżnienie na postaci i wydarzenia historyczne i fikcyjne

– na ogół odróżnia postaci i wydarzenia historyczne od fikcyjnych

– na ogół poprawnie odróżnia postaci i wydarzenia historyczne od fikcyjnych

– bezbłędnie odróżnia postaci i wydarzenia historyczne od fikcyjnych

– próbuje wskazać niektóre cechy bohaterów legend

– wskazuje niektóre cechy bohaterów legend

– wskazuje cechy bohaterów legend i uzasadnia je zachowaniem postaci

– poprawnie wskazuje cechy bohaterów legend, ocenia ich zachowania

– redaguje krótkie teksty, stosując niektóre formy wypowiedzi pisemnej

– stara się redagować teksty, stosując znane sobie formy wypowiedzi pisemnej

– na ogół poprawnie redaguje teksty w znanych sobie formach wypowiedzi pisemnej

– redaguje poprawne pod względem formalnym i językowo-stylistycznym oraz wyczerpujące teksty w znanych sobie formach wypowiedzi pisemnej, stosuje bogate słownictwo

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość