Strona główna

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach I – III gimnazjum Ocenę celująCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą


Pobieranie 30.61 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar30.61 Kb.
Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego
w klasach I – III gimnazjumOcenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto wykazuje się wiedzą i umiejętnościami znacznie wykraczającymi poza program nauczania. Pożądany jest także jego udział w konkursach polonistycznych
oraz szczególnie aktywna postawa w zajęciach pozalekcyjnych.
 


Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia poniższe wymagania:

Słuchanie i mówienie:
Budowanie precyzyjnych wypowiedzi jednozdaniowych i wielozdaniowych w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych. Udzielanie wyczerpujących odpowiedzi i informacji z odpowiednią intonacją. Aktywne uczestnictwo w rozmowie na rozmaite tematy. Krytyczne słuchanie wypowiedzi. Wyrażanie własnego punktu widzenia w sposób jasny i przekonujący. Aktywny udział w dyskusji jako nadawca i odbiorca wypowiedzi. Uszanowanie zdania rozmówcy i interpretowanie opinii dyskutantów. Barwne i spójne opowiadanie na wybrany temat; oddanie treści właściwą barwą, natężeniem i intonacją głosu. Sprawne posługiwanie się formami wypowiedzi: opis, charakterystyka postaci literackiej i rzeczywistej, sprawozdanie (z lektury, filmu, widowiska teatralnego, audycji), streszczenie fabularnego utworu literackiego. Bezbłędne wygłaszanie z pamięci wierszy i fragmentów prozy wskazanych przez nauczyciela.

Czytanie tekstów słownych i odczytywanie innych tekstów kultury:
Płynne i bezbłędne czytanie z właściwą intonacją. Interpretacyjne czytanie tekstów epickich, lirycznych i dramatycznych. Krytyczne ciche czytanie tekstu inspirujące do konstruktywnego myślenia i działania. Wykorzystywanie i modyfikowanie informacji zawartych w tekście. Cytowanie. Znajomość literackich środków wyrazu, a także środków wyrazu teatru, filmu i mediów. Umiejętność krytycznej analizy treści przekazów medialnych. Analiza i interpretacja reklamy. Korzystanie z różnego rodzaju słowników.

Pisanie:
Sprawne redagowanie wszystkich pisemnych form wypowiedzi objętych programowymi treściami nauczania: notatka (tradycyjna i według schematu), opis (przedmiotu, postaci, przeżycia wewnętrznego), charakterystyka postaci (jednej, dwóch, zbiorowości, autocharakterystyka), opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, sprawozdanie typu recenzja, głos w dyskusji, esej szkolny, list (otwarty, motywacyjny, prywatny), dziennik, pamiętnik, teksty publicystyczne (notatka prasowa, felieton, reportaż, artykuł), teksty użytkowe (ogłoszenia drobne, instrukcje, regulaminy), formularze i druki (telegram, przekaz pieniężny, ankieta, kwestionariusz). Umiejętność sprawnego stylizowania tekstu (archaizacja, dialektyzacja). Tworzenie przypisów i bibliografii.
Nauka o języku:
Sprawne, świadome i funkcjonalne wykorzystanie wiedzy językowej z zakresu:

 1. Fonetyki i ortofonii (zagadnienia zawarte w programie nauczania klasy I gimnazjum oraz umiejętność prawidłowego akcentowania);

 2. Fleksji (części mowy odmienne i nieodmienne, osobliwości w odmianie, funkcje części mowy w formach mówionych);

 3. Składni (wypowiedzenia, równoważnik zdania, zdanie pojedyncze, zdanie złożone - współrzędnie złożone, podrzędnie złożone przydawkowe i dopełnieniowe);

 4. Słowotwórstwa (budowa słowotwórcza wyrazu, analiza słowotwórcza wyrazu, złożenia, zestawienia, zrosty, wyrazy modalne, wulgaryzmy, neologizmy, emocjonalizmy, zapożyczenia);

 5. Ortografii i interpunkcji (znajomość zasad i reguł ortograficznych i interpunkcyjnych oraz umiejętność ich zastosowania udokumentowana bezbłędnym zapisem tekstu).


Lektura:
Bardzo dobra znajomość wszystkich wskazanych przez nauczyciela lektur programowych, świadcząca o świadomym i krytycznym zapoznaniu się z ich treścią. Dojrzały krytyczny komentarz w wypowiedziach ustnych. Aktywne uczestniczenie w dyskusji nad lekturą. Oryginalne, samodzielne, krytyczne, o wysokim poziomie literackim prace pisemne. Dogłębna znajomość biogramów autorów lektur.

Pojęcia:
Bezbłędne wskazywanie, nazywanie i definiowanie obowiązujących według ustaleń programowych pojęć teoretycznoliterackich, językowych i kulturowych; czynne posługiwanie się nimi w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych.

 
Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia poniższe wymagania:Słuchanie i mówienie:
Budowanie precyzyjnych wypowiedzi jednozdaniowych i wielozdaniowych w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych. Udzielanie wyczerpujących odpowiedzi i informacji z odpowiednią intonacją. Aktywne uczestnictwo w rozmowie na rozmaite tematy. Krytyczne słuchanie wypowiedzi. Wyrażanie własnego punktu widzenia w sposób jasny i przekonujący. Aktywny udział w dyskusji jako nadawca i odbiorca wypowiedzi. Uszanowanie zdania rozmówcy i interpretowanie opinii dyskutantów. Barwne i spójne opowiadanie na wybrany temat; oddanie treści właściwą barwą, natężeniem i intonacją głosu. Poprawne posługiwanie się formami wypowiedzi: opis, charakterystyka postaci literackiej i rzeczywistej, sprawozdanie (z lektury, filmu, widowiska teatralnego, audycji), streszczenie fabularnego utworu literackiego. Bezbłędne wygłaszanie z pamięci wierszy i fragmentów prozy wskazanych przez nauczyciela.

Czytanie tekstów słownych i odczytywanie innych tekstów kultury:
Płynne i bezbłędne czytanie z właściwą intonacją. Interpretacyjne czytanie tekstów epickich, lirycznych i dramatycznych. Krytyczne ciche czytanie tekstu inspirujące do konstruktywnego myślenia i działania. Wykorzystywanie i modyfikowanie informacji zawartych w tekście. Cytowanie. Znajomość literackich środków wyrazu, a także środków wyrazu teatru, filmu i mediów. Umiejętność krytycznej analizy treści przekazów medialnych. Analiza i interpretacja reklamy. Korzystanie z różnego rodzaju słowników.
Pisanie:
Poprawne redagowanie wszystkich pisemnych form wypowiedzi objętych programowymi treściami nauczania. Poprawne stylizowanie tekstu (archaizacja, dialektyzacja). Znajomość zasad tworzenia przypisów i bibliografii i próby ich praktycznego zastosowania.

Nauka o języku:
Sprawne i funkcjonalne wykorzystanie wiedzy językowej z zakresu:

 1. Fonetyki i ortofonii (zagadnienia zawarte w programie nauczania klasy I gimnazjum oraz umiejętność prawidłowego akcentowania);

 2. Fleksji (części mowy odmienne i nieodmienne, osobliwości w odmianie, funkcje części mowy w formach mówionych);

 3. Składni (wypowiedzenia, równoważnik zdania, zdanie pojedyncze, zdanie złożone - współrzędnie złożone, podrzędnie złożone przydawkowe i dopełnieniowe);

 4. Słowotwórstwa (budowa słowotwórcza wyrazu, analiza słowotwórcza wyrazu, złożenia, zestawienia, zrosty, wyrazy modalne, wulgaryzmy, neologizmy, emocjonalizmy, zapożyczenia);

 5. Ortografii i interpunkcji (znajomość zasad i reguł ortograficznych i interpunkcyjnych oraz umiejętność ich zastosowania udokumentowana bezbłędnym zapisem tekstu).


Lektura:
Dobra znajomość wszystkich wskazanych przez nauczyciela lektur programowych, świadcząca o świadomym i krytycznym zapoznaniu się z ich treścią. Dojrzały krytyczny komentarz w wypowiedziach ustnych. Aktywne uczestniczenie w dyskusji nad lekturą. Samodzielne, krytyczne, o dość wysokim poziomie literackim prace pisemne. Dobra znajomość biogramów autorów lektur.

Pojęcia:
Wskazywanie, nazywanie i definiowanie obowiązujących według ustaleń programowych pojęć teoretycznoliterackich, językowych i kulturowych; czynne posługiwanie się nimi w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych.

 
Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia poniższe wymagania:Słuchanie i mówienie:
Budowanie wypowiedzi jednozdaniowych i wielozdaniowych w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych. Udzielanie odpowiedzi i informacji z odpowiednią intonacją. Uczestnictwo w rozmowie na rozmaite tematy. Krytyczne słuchanie wypowiedzi. Wyrażanie w sposób jasny własnego punktu widzenia. Próba aktywnego udziału w dyskusji jako nadawca i odbiorca wypowiedzi. Uszanowanie zdania rozmówcy i próba interpretowania opinii dyskutantów. Spójne opowiadanie na wybrany temat oraz próby oddania treści właściwą barwą, natężeniem i intonacją głosu. Próby posługiwania się formami wypowiedzi: opis, charakterystyka postaci literackiej i rzeczywistej, sprawozdanie (z lektury, filmu, widowiska teatralnego, audycji), streszczenie fabularnego utworu literackiego. Wygłaszanie z pamięci wierszy i fragmentów prozy wskazanych przez nauczyciela.

Czytanie tekstów słownych i odczytywanie innych tekstów kultury:
Płynne czytanie z właściwą intonacją. Próby interpretacyjnego czytania tekstów epickich, lirycznych i dramatycznych. Ciche czytanie tekstu inspirujące do przemyśleń i twórczego działania. Wykorzystywanie informacji zawartych w tekście. Cytowanie. Znajomość podstawowych środków wyrazu literatury, teatru, filmu i mediów. Próba analizy treści przekazów medialnych. Analiza reklamy. Korzystanie z różnego rodzaju słowników.

Pisanie:
Redagowanie wszystkich pisemnych form wypowiedzi objętych programowymi treściami nauczania. Dopuszcza się nieliczne błędy kompozycyjne, stylistyczne i językowe. Próby stylizowania tekstu (archaizacja, dialektyzacja). Znajomość zasad tworzenia przypisów i bibliografii.

Nauka o języku:
Funkcjonalne wykorzystanie wiedzy językowej z zakresu:

 1. Fonetyki i ortofonii (najistotniejsze zagadnienia zawarte w programie nauczania klasy I gimnazjum oraz umiejętność prawidłowego akcentowania);

 2. Fleksji (znajomość form i funkcji odmiennych i nieodmiennych części mowy);

 3. Składni (wypowiedzenia; równoważnik zdania; zdanie pojedyncze; rozróżnianie i nazywanie rodzajów zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie);

 4. Słowotwórstwa (budowa słowotwórcza wyrazu; próby przeprowadzenia samodzielnej analizy słowotwórczej wyrazu; rozróżnianie złożeń, zestawień, zrostów; dostrzeganie i nazywanie zjawisk zachodzących we współczesnej polszczyźnie);

 5. Ortografii i interpunkcji (znajomość zasad i reguł ortograficznych i interpunkcyjnych; pisownia dopuszczająca błędy II stopnia i nieliczne błędy I stopnia).


Lektura:
Zadowalająca znajomość wszystkich wskazanych przez nauczyciela lektur programowych, świadcząca o zapoznaniu się z ich treścią. Komentowanie treści lektury w wypowiedziach ustnych i próba aktywnego uczestniczenia w dyskusji. Samodzielne pisemne prace literackie będące próbą krytycznego odbioru dzieła literackiego. Zadowalająca znajomość biogramów autorów lektur.

Pojęcia:
Wskazywanie, nazywanie i definiowanie podstawowych pojęć teoretycznoliterackich, językowych i kulturowych obowiązujących według ustaleń programowych. Próby posługiwania się nimi w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych.

Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia poniższe wymagania:

Słuchanie i mówienie:
Budowanie wypowiedzi jednozdaniowych i wielozdaniowych w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych. Udzielanie odpowiedzi i informacji z odpowiednią intonacją. Próby uczestniczenia w rozmowie na rozmaite tematy. Próba krytycznego słuchania wypowiedzi. Wyrażanie własnego punktu widzenia. Zabieranie głosu w dyskusji. Uszanowanie zdania rozmówcy i interpretowanie z pomocą nauczyciela opinii dyskutantów. Opowiadanie na wskazany temat. Próby posługiwania się wymaganymi programem nauczania formami wypowiedzi z wydatną pomocą nauczyciela.

Czytanie tekstów słownych i odczytywanie innych tekstów kultury:
Płynne czytanie z właściwą intonacją. Ciche czytanie tekstu inspirujące do przemyśleń i twórczego działania. Wykorzystywanie informacji zawartych w tekście. Cytowanie. Znajomość podstawowych środków wyrazu literatury, teatru, filmu i mediów. Odbiór i zrelacjonowanie treści przekazów medialnych.

Analiza reklamy z pomocą nauczyciela. Korzystanie z różnego rodzaju słowników.Pisanie:
Znajomość głównych wyznaczników form wypowiedzi objętych programowymi treściami nauczania oraz próby ich poprawnego redagowania.

Nauka o języku:
Funkcjonalne stosowanie wiedzy językowej w zakresie:

 1. Fonetyki i ortofonii (podstawowe zagadnienia zawarte w programie nauczania klasy I gimnazjum oraz znajomość zasad poprawnego akcentowania);

 2. Fleksji (ogólna znajomość form i funkcji odmiennych i nieodmiennych części mowy);

 3. Składni (wypowiedzenia; równoważnik zdania; zdanie pojedyncze; rozróżnianie rodzajów zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie);

 4. Słowotwórstwa (budowa słowotwórcza wyrazu; analiza słowotwórcza wyrazu przeprowadzana z pomocą nauczyciela; rozróżnianie złożeń, zrostów, zestawień wspomagane przez nauczyciela; dostrzeganie zjawisk zachodzących we współczesnej polszczyźnie);

 5. Ortografii i interpunkcji (znajomość zasad i reguł ortograficznych i interpunkcyjnych; w pisowni dopuszcza się błędy I i II stopnia - umiejętność analizy i poprawy tych błędów z pomocą nauczyciela).


Lektura:
Ogólna znajomość wskazanych przez nauczyciela lektur programowych świadcząca o zapoznaniu się z ich treścią. Komentowanie treści lektury w wypowiedziach ustnych wspomagane przez nauczyciela i próba aktywnego uczestniczenia w dyskusji. Samodzielne pisemne prace literackie.

Pojęcia:
Wskazywanie i nazywanie obowiązujących według ustaleń programowych podstawowych pojęć teoretycznoliterackich, językowych i kulturowych oraz ich definiowanie z pomocą nauczyciela. Próby posługiwania się nimi w wypowiedziach ustnych.
Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać z pomocą nauczyciela zadań o niewielkim stopniu trudności, a posiadane braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu edukację na wyższym poziomie.

Kryteria i sposoby oceniania:

1.Prace klasowe, prace domowe i wypracowania:

W pracach pisemnych ucznia ocenie podlegać będzie poziom merytoryczny pracy (zgodność treści pracy z tematem, dobór materiału i jego wykorzystanie w pracy, umiejętność wnioskowania, uzasadniania sądów, wartościowania), jej poziom kompozycyjny (posługiwanie się określoną formą wypowiedzi, kompozycja pracy, spójność pracy, estetyka pracy) oraz poziom językowy pracy (zgodnie z normą posługiwania się fleksją, frazeologią


i składnią, dobór słownictwa, poprawność ortograficzna i interpunkcyjna).

Uczeń, który niewłaściwie zrozumiał temat, a styl i składnia jego pracy uniemożliwiają zrozumienie sensu wypowiedzi, nie może otrzymać oceny pozytywnej.

Oceny pozytywnej nie otrzymuje uczeń, którego praca nie jest samodzielna.

2.Kartkówki:

O ilości kartkówek w trakcie semestru decyduje nauczyciel.

Nadrzędnym kryterium oceniania kartkówek jest poprawność merytoryczna wypowiedzi ucznia, w dalszej kolejności poprawność językowa pracy.

3.Odpowiedzi ustne.

4.Prace domowe:

Kryteria oceniania prac domowych są takie same jak w przypadku zadań klasowych.

W ciągu semestru uczeń pisze minimum dwie dłuższe wypowiedzi pisemne.

Ćwiczenia gramatyczne są zadawane według potrzeb, o których to decyduje nauczyciel, sprawdzanie odbywa się wybiórczo.

Pozostałe prace domowe wynikają z aktualnie realizowanych treści programowych (np. znajomość treści tekstów literackich, biografii pisarzy, powtórzenia wcześniej nabytych wiadomości itp.).

5.Prowadzenie zeszytów przedmiotowych:

Przy ocenie zeszytu przedmiotowego, brana jest pod uwagę:

-czystość zeszytu,

-staranność prowadzenia zeszytu,

-czytelność pisma,

-estetyczne rozmieszczenie materiału pod względem graficznym,

-kompletne i poprawne pod względem merytorycznym notatki.
6. Aktywność:

Uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą za aktywny udział na lekcji lub kolejnych zajęciach, jeżeli otrzyma trzy plusy, może też otrzymać ocenę ndst, jeżeli zdobędzie trzy minusy.7 .Inne formy:

Dyktanda: Za błąd ortograficzny należy uważać każdy zapis sprzeczny z zasadami ortografii.

Błędy I stopnia (w zakresie rz, ż, ó, u, ch, h, ę, ą, pisownią ‘nie’ z różnymi częściami mowy, pisownia wielką i małą literą).

Błędy II stopnia (pozostałe)

2-3 błędy drugorzędne = 1 błąd I stopnia

4 błędy interpunkcyjne = 1 błąd I stopnia

Ten sam błąd powtarzający się w kilku wyrazach liczy się jako jeden.

Punktacja:

0-1błąd-bardzo dobry

2 błędy-dobry

3 błędy-dostateczny

4 błędy-dopuszczający

5 i więcej-niedostatecznyRecytacja:

1.Pamięciowe opanowanie tekstu.

2.Zrozumienie treści.

3.Wyraźna artykulacja.

4.Właściwe przestankowanie.

5.Logiczne akcentowanie.

6.Odpowiednia barwa dźwiękowa (modulacja)

7.Trafność interpretacji głosowej.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełni wszystkie kryteria.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń za pamięciowe opanowanie tekstu.Sprawdziany z lektur:

Każdorazowo przed omawianiem dłuższej lektury odbędą się krótkie sprawdziany, mające na

celu sprawdzenie znajomości tekstu.

Konkursy przedmiotowe:

Laureaci konkursów polonistycznych na szczeblu szkolnym otrzymują cząstkową ocenę celującą, natomiast laureaci konkursów powiatowych i wojewódzkich otrzymują ocenę końcoworoczną o stopień wyższą od wynikającej z ocen.Ustalenie oceny okresowej i rocznej:

Ustalona ocena okresowa i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

Decydujący wpływ na ocenę końcową ucznia mają:

-zadania klasowe,

-sprawdziany,

-odpowiedzi,

-testy znajomości treści lektur.

W dalszej kolejności są to:

-zadania domowe,

-praca na lekcji,-recytacja,

-dyktanda.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość