Strona główna

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o kulturze w klasie I tż I i t L


Pobieranie 149.76 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar149.76 Kb.
Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o kulturze w klasie I TŻ i I T L.

Na lekcjach wiedzy o kulturze przedmiotem oceny są:  1. wiadomości

  2. umiejętności

  3. postawa-aktywność

Oceny wystawiane w trakcie roku szkolnego dotyczą następujących form pracy ucznia:

-wypowiedzi ustne

-referaty

-aktywny udział w lekcjach

-zadania domowe

-pisemne sprawdziany wiadomości

-różnorodne technicznie prace plastyczne

-udział w konkursach przedmiotowych

-rozwijanie zdolności przedmiotowych

-aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i środowiskaWymagania edukacyjne na poszczególne oceny – Spotkania z kulturą

Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Agnieszki Wojciechowskiej, będącego propozycją realizacji materiału zawartego w podręczniku „Spotkania z kulturą”. Wymagania dostosowano do sześciostopniowej skali ocen.Numer i temat lekcji

Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca)
Uczeń:

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna)
Uczeń potrafi to,
co na ocenę dopuszczającą oraz:


Wymagania rozszerzające

(ocena dobra)
Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną oraz:

Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra)
Uczeń potrafi to, co
na ocenę dobrą oraz:


Wymagania wykraczające

(ocena celująca)
Uczeń potrafi to,
co na ocenę
bardzo dobrą oraz:


Rozdział I: Klucze do kultury

1. Człowiek
w przestrzeni kultury

• wyjaśnia znaczenie terminów kultura
oraz natura i wskazuje różnice pomiędzy nimi

• określa, czym wyróżnia się gatunek ludzki

• używa we właściwym kontekście słów: kulturalny i kulturowy, naturalny i kulturalny


• podaje przykłady obecności oraz znaczenia form kultury w życiu człowieka i wyciąga wnioski

• omawia różnice w zakresach znaczeniowych pojęć: kultura, natura i cywilizacja

• tłumaczy, czym jest artefakt kultury

• wymienia nazwy nauk zajmujących się badaniem rozmaitych aspektów kultury i określa pola ich zainteresowań

• przytacza różne definicje kultury

• podaje przykłady duchowych i materialnych aspektów wybranego artefaktu kultury

• wyjaśnia znaczenie wyrażeń ze słowem kultura


• porównuje pierwszą nowożytną i współczesną definicję kultury

• wyjaśnia, na czym polega ewolucja rozumienia terminu kultura na przestrzeni wieków

• charakteryzuje zależności między duchowością społeczności a używanymi przez nią przedmiotami


• wyjaśnia znaczenie terminów: homo alm topem, homo alm , alm to alm topem, homo ludens, homo consumens

• interpretuje definicję kultury Stefana Czarnowskiego

• przedstawia osiągnięcia Bronisława Malinowskiego w dziedzinie badań nad kulturą

• przygotowuje prezentację multimedialną na temat zachowań kulturalnych


i kulturowych

• analizuje czynniki biologiczne i społeczne umożliwiające człowiekowi tworzenie kultury

• charakteryzuje wpływ badań etnografii, etnologii, antropologii kulturowej, socjologii kultury i


kulturoznawstwa na współczesne rozumienie kultury


2. Kategorie

w badaniu kultury• tłumaczy znaczenie terminów: sacrum i profanum oraz odnosi je do kategorii przestrzeni
i czasu

• łączy pojęcie znaku z ciałem, ubiorem, kostiumem społecznym
• omawia znaczenie pojęcia mit

• definiuje przestrzeń dospołeczną, odspołeczną, osobistą i podaje ich przykłady

• podaje i interpretuje przysłowia, wskazujące na kulturową normę związaną
z domem jako sacrum


• wyjaśnia znaczenie wyrażenia axis mundi

• analizuje przemiany w postrzeganiu sfery sacrum i profanum na przestrzeni czasu• interpretuje wybrane zwyczaje świąteczne jako przejawy kultury w jej duchowym i materialnym aspekcie

• omawia dokonania Mircei Eliadego

• odnosi pojęcie axis mundi do współczesnego świata

• tłumaczy, czym jest tabu i tworzy listę tematów tabu we własnym środowisku• analizuje historyczne i kulturowe zmiany
w rozumieniu czasu i stosunku do ciała

• wyjaśnia, jak rozumie cytat dotyczący odczuwania własnej płciowości przez człowieka3. Zjawiska
współczesnej kultury i jej źródła

• omawia wpływ kultury na rozwój człowieka

• przedstawia okoliczności narodzin postmodernizmu• definiuje pojęcie kultury europejskiej

• wyjaśnia znaczenie terminów: kultura niska, popularna, masowa i określa, w czym przejawiają się poszczególne rodzaje kultury

• opisuje różnice między kulturą elitarną
i ludową

• podaje przykłady homogenizacji


i makdonaldyzacji kultury

• charakteryzuje zjawiska homogenizacji, makdonaldyzacji i postmodernizmu

• omawia zależności pomiędzy grupą społeczną a jej kulturą• tworzy definicję postmodernizmu, korzystając ze słów Zbigniewa Baumana
• przedstawia swoją ocenę wybranych zjawisk kultury popularnej oraz elitarnej i uzasadnia własne zdanie

• analizuje związki współczesnych modeli kultury z historycznymi typami kultury europejskiej

• opisuje zjawisko przemian

w wartościowaniu kultury popularnej i podaje przyczyny zainteresowania nią badaczy


4. Być świadomym odbiorcą kultury

• wyjaśnia znaczenie terminów: kultura globalna, lokalna, regionalna, narodowa

• omawia pojęcie handmade
w odniesieniu do kultury

• tłumaczy, czym są stereotypy narodowe

• charakteryzuje prądy kontrkulturowe, subkulturowe i alternatywne jako elementy kultury niezależnej


• formułuje spójną wypowiedź na temat kultury swojego regionu

• wyraża własne zdanie na temat funkcjonowania stereotypów w kulturze• analizuje pozytywne
i negatywne skutki procesu globalizacji w przestrzeni kultury

• poszukuje przykładów zjawisk stanowiących alternatywę dla przejawów kultury popularnej• podaje współczesne przykłady wielokulturowości i charakteryzuje to zjawisko

• gromadzi informacje na temat kultury niezależnej i analizuje jej różnorodne przejawy5. Lokalna animacja kultury

• posługuje się ze zrozumieniem pojęciem animacji kultury

• wymienia zadania animatora kultury• wskazuje różne formy

kontaktu z kulturą

• omawia przejawy obecności form kultury
w środowisku lokalnym
• podaje przykłady wykorzystania technologii informacyjnych w pracy animatora kultury


• opracowuje formułę projektu animacji kultury przeznaczonego dla określonej grupy społecznej

• przygotowuje w zespole projekt animacji kultury


• wykonuje działania przydzielone mu w ramach projektu


• rozważa sens słów Grzegorza Godlewskiego o istocie animacji kulturowej

• ocenia potrzeby kulturowe wybranej zbiorowości, np. społeczności szkolnej, osiedlowej, grupy rówieśników lub dzieci

• proponuje działania animacyjne skierowane do wybranego środowiska, np. szkolnego, osiedlowego


• wyjaśnia, jakie potrzeby odbiorców zaspokaja dany projekt animacji kultury

• poddaje ocenie pracę własną oraz grupy6. Co jest sztuką?

• tłumaczy pojęcie dzieła sztuki

• używa we właściwym kontekście słów sztuka i sztuczny oraz omawia związki między nimi• wyjaśnia znaczenie pojęć mimesis i tèchne

• przytacza koncepcje pojmowania sztuki obecne w dziejach kultury

wymienia funkcje sztuki

• uzasadnia, dlaczego dany obraz został uznany za dzieło sztuki


• analizuje różnice znaczeniowe w postrzeganiu artysty jako rzemieślnika, geniusza, przedstawiciela cyganerii, uczestnika konsumpcji i ironicznego obserwatora

• omawia współczesne koncepcje wystawiennicze

• opisuje historyczne przemiany w sposobach kolekcjonowania dzieł sztuki oraz sytuację obecną


• sporządza notatkę na temat rozumienia sztuki przez młode pokolenie
• nazywa emocje wywołane przez wybrane dzieła sztuki i łączy je z kryteriami zawartymi w definicji sztuki Władysława Tatarkiewicza


• wykazuje związki kategorii mimesis z traktatem Leonarda da Vinci

• analizuje definicję sztuki Władysława Tatarkiewicza oraz wskazuje podobieństwa


i różnice pomiędzy tym ujęciem a koncepcjami starożytnych


• aktywnie uczestniczy
w dyskusji na temat granic sztuki

• porównuje różne koncepcje sztuki oraz artysty i formułuje wnioski

• przygotowuje
prezentację multimedialną na temat oferty wybranej współczesnej placówki wystawienniczej


7. Kategorie piękna i brzydoty

w sztuce


• wyjaśnia znaczenie terminów: piękno, kicz, brzydota

• formułuje własnymi słowami definicję sztuki

• tłumaczy, czym jest dzieło sztuki


• definiuje piękno jako kategorię estetyczną

• wskazuje związki między cechami dzieł sztuki a kategorią piękna


• gromadzi przykłady kiczu

i brzydoty w sztuce

• wymienia dzieła, które uważa za sztukę i uzasadnia swój wybór

• podaje przykłady środków służących wyrażaniu piękna w sztuce w różnych epokach

• charakteryzuje zjawisko kiczu


• omawia przemiany pojmowania piękna na przestrzeni czasu

• charakteryzuje zjawisko funkcjonowania piękna
oraz brzydoty w sztuce i określa, jak pojmowane są te kategorie współcześnie

• analizuje środki, jakimi oddziałują wybrane przykłady kiczu• wymienia kryteria kiczu i uzasadnia swój wybór

• ocenia zjawisko kiczu oraz brzydoty w sztuce i przedstawia argumenty na poparcie własnej opinii8. Kultura wysyła komunikaty

• określa podobieństwa
i różnice pomiędzy
sposobami porozumiewania się człowieka ze zwierzętami i formami komunikacji międzyludzkiej
• definiuje pojęcia: znak, symbol, kod kulturowy
• tłumaczy sens stwierdzenia Herberta Marshalla McLuhana, określającego świat jako globalną wioskę

• tworzy listę frazeologizmów związanych

z funkcją i znaczeniem słowa w życiu człowieka

• formułuje pisemną wypowiedź prezentującą świat, w którym ludzie komunikują się bez pisma, druku, telefonu czy telewizji

• wyjaśnia, czym jest medium i podaje przykłady mediów w kulturze


• wymienia nazwy współczesnych mediów i wskazuje podobieństwa oraz różnice między nimi

• redaguje hasło blog do encyklopedii internetowej

• wypowiada się na temat znaczenia słów Edwarda T. Halla: Kultura jest komunikacją, a komunikacja jest kulturą

• przytacza istotne fakty z historii mediów w kulturze• podaje przykłady różnych form komunikacji kulturowej

• na podstawie tekstu źródłowego omawia zjawisko mistyfikacji słownej

• charakteryzuje język jako rodzaj kodu kulturowego


• określa, jakie mogą być konsekwencje nieznajomości kodu kulturowego danej społeczności

• ocenia zjawisko manipulowania kodem kulturowym w celach marketingowych

• omawia wpływ rozwoju mediów na postrzeganie rzeczywistości przez człowieka

• definiuje współczesne media

• bierze aktywny udział w dyskusji o elementach kodu kulturowego obecnych w filmie Rejs Marka Piwowskiego


• omawia wpływ dominującego medium na kulturę danej społeczności

• gromadzi argumenty popierające tezę o podobnym znaczeniu wynalazków alm tope i druku

• opisuje ceremonię otwarcia mistrzostw piłki nożnej jako medium kulturowe

• organizuje w szkole pokaz filmu Rejs Marka PiwowskiegoRozdział II: Wytwory kultury współczesnej i ich język

9. Tajemnice współczesnego malarstwa

• wskazuje cechy i tematy współczesnego malarstwa


• wymienia nazwy najważniejszych kierunków malarskich drugiej połowy XX i początku XXI w.

• uczestniczy w dyskusji na temat charakteru współczesnego malarstwa

• podaje nazwiska ważnych przedstawicieli malarstwa XX w. i XXI w.
• wykonuje kolaż związany tematycznie
z wybranym obrazem

• wyjaśnia pojęcie street artu i odszukuje jego przykłady w swojej najbliższej okolicy

• wskazuje najważniejsze fakty z historii malarstwa

• przywołuje nazwiska polskich malarzy współczesnych i określa tematykę ich prac• charakteryzuje wybrane nurty współczesnego malarstwa

• dokumentuje odszukaną pracę stanowiącą przykład street artu i zachęca na portalu społecznościowym do jej obejrzenia• analizuje porównawczo założenia poszczególnych kierunków w malarstwie współczesnym

• wskazuje różnice między twórczością artystyczną a seryjną produkcją

• wyszukuje we fragmencie eseju Lecha Majewskiego informacje na temat Jeana-

-Michela Basquiata

• tworzy prezentację multimedialną na temat wybranych zjawisk we współczesnym malarstwie


• omawia wpływ stylistyki pop-artu na swoje najbliższe otoczenie

10. Świadomy interpretator
sztuki malarskiej

• wymienia podstawowe terminy związane z językiem dzieła malarskiego

• odróżnia składniki formy
i treści obrazu

• wskazuje elementy języka malarstwa w przykładowej analizie obrazu

• odpowiada na pytania dotyczące analizy dzieła Jeana Dubuffeta „Mnemotechnika”


• omawia najważniejsze elementy języka malarstwa

• na podstawie podanych pytań analizuje i interpretuje obraz Jeana Dubuffeta „Mnemotechnika”• samodzielnie analizuje i interpretuje obraz

Jeana Dubuffeta „Mnemotechnika”• zakłada i moderuje na blogu wątek dotyczący współczesnego malarstwa

• podaje przykłady dzieł ilustrujących sposób zastosowania poszczególnych elementów języka malarstwa11. Czym zaskakuje współczesna sztuka rzeźbiarska?

• wskazuje cechy i tematy współczesnej rzeźby

• wymienia nazwy najważniejszych kierunków rzeźbiarskich drugiej połowy XX w. i początku XXI w.
• wymienia cechy wybranych kierunków obecnych we współczesnej sztuce rzeźbiarskiej

• podaje nazwiska ważnych przedstawicieli rzeźby XX w. i XXI w.


• przywołuje najważniejsze fakty z historii rzeźby

• przedstawia swoje wrażenia wywołane przez rzeźbę tradycyjną i współczesną

• przywołuje nazwiska polskich rzeźbiarzy i określa tematykę ich prac


• omawia wybrane nurty współczesnej sztuki rzeźbiarskiej


• gromadzi argumenty popierające tezę Henry’ego Moore’a o rozumieniu istoty rzeźby

• wyraża własne przemyślenia na temat istoty rzeźby współczesnej• odnajduje w dostępnych źródłach informacje na temat rzeźby społecznej i bierze udział w projekcie polegającym na włączeniu w twórcze działania osób, które na co dzień nie zajmują się sztuką

12. Znaczenia ukryte w rzeźbie

• wymienia podstawowe terminy związane z językiem dzieła rzeźbiarskiego


• odróżnia składniki formy
i treści pracy rzeźbiarskiej

• w przykładowej analizie rzeźby wskazuje elementy języka sztuki rzeźbiarskiej

• odpowiada na pytania dotyczące analizy pracy Magdaleny Abakanowicz „Nierozpoznani”

• sporządza notatkę na temat wybranej rzeźby

• na podstawie tekstu źródłowego omawia różnice w odbiorze rzeźb i obrazów


• charakteryzuje najważniejsze elementy języka rzeźby

• na podstawie podanych pytań analizuje


i interpretuje dzieło Magdaleny Abakanowicz „Nierozpoznani”


• samodzielnie analizuje
i interpretuje dzieło Magdaleny Abakanowicz „Nierozpoznani”


• dokonuje analizy porównawczej realizacji tego samego motywu w obrazie renesansowym
i rzeźbie współczesnej

13. Urbanistyczna redefinicja sztuki

• wskazuje cechy współczesnej architektury

• wymienia nazwy najważniejszych kierunków architektonicznych drugiej połowy XX i początku XXI w.• omawia problematykę współczesnej architektury

• formułuje założenia wybranych nurtów współczesnej architektury

• podaje nazwiska ważnych przedstawicieli architektury XX i XXI w.
• przywołuje najważniejsze fakty z historii architektury
• podaje nazwiska polskich architektów i przykłady ich projektów


• omawia znaczenie architektury w życiu współczesnego człowieka

• formułuje wypowiedzi na temat architektury z wykorzystaniem tekstów krytycznych

• odwołując się do tekstu źródłowego, wypowiada się na temat architektury
w Tokio oraz wygłasza własne zdanie na ten temat

• redaguje na blog tekst dotyczący specyfiki zabudowy miejscowości, w której mieszka

• na podstawie obejrzanych fotografii budowli analizuje wypowiedzi architekta modernistycznego i postmodernistycznego na temat istoty architektury


• projektuje plan przebudowy szkoły z uwzględnieniem różnorodnych rozwiązań architektonicznych, zaspokajających potrzeby jej użytkowników


14. Zrozumieć architekturę

• wymienia podstawowe terminy związane z językiem dzieła architektonicznego

• odróżnia składniki formy
i treści dzieła architektonicznego

• wskazuje elementy języka architektury w przykładowym omówieniu budowli

• odpowiada na pytania dotyczące analizy dzieła Daniela Libeskinda


• omawia najważniejsze elementy języka architektury

• na podstawie podanych pytań analizuje i interpretuje budynek Imperialnego Muzeum Wojny w Manchesterze
• samodzielnie analizuje i interpretuje budynek Imperialnego Muzeum Wojny w Manchesterze

• odszukuje przykłady budowli, w których dostrzega realizację wybranych elementów języka architektury• przedstawia propozycję analizy i interpretacji wybranego dzieła architektonicznego


15. Piękno czy użyteczność?

• wyjaśnia znaczenie pojęcia sztuka użytkowa

• wskazuje cechy współczesnego alm t

• wymienia nazwy najważniejszych kierunków wzornictwa drugiej połowy XX i początku XXI w.


• podaje cechy wybranych nurtów współczesnego alm t

• omawia znaczenie sztuki użytkowej w przestrzeni społecznej

• wskazuje obszary inspiracji dla designerów

• podaje nazwiska przedstawicieli poszczególnych nurtów XX- i XXI-wiecznego design

• wymienia najważniejsze fakty z historii sztuki użytkowej

• przywołuje nazwiska

polskich projektantów oraz grup projektowych i określa specyfikę ich prac

• zestawia historyczne


i współczesne tendencje obecne w designie

• charakteryzuje wybrane nurty współczesnego alm t

• wypowiada się na temat predyspozycji współczesnych designerów

• formułuje wnioski wynikające z zestawienia historycznych
i współczesnych tendencji w designie


opisuje wybrany przedmiot
z uwzględnieniem jakości oraz pomysłowości jego zaprojektowania, a także użyteczności w codziennym życiu

• porównuje współczesne style projektowania, na tej podstawie formułuje wnioski

• omawia wpływ rzeczywistości na przemiany
w sztuce designu


• wypowiada się na temat różnych kontekstów współczesnego alm t

• wykonuje projekt

przedmiotu, który oferuje odbiorcy nowe możliwości użytkowania


16. Zostać designerem to wyzwanie!

• wymienia podstawowe terminy związane z językiem sztuki użytkowej

• odróżnia składniki języka alm t związane z jego formą i techniką oraz funkcją i znaczeniem

• wskazuje w przykładowej analizie elementy języka sztuki użytkowej

• podaje informacje na temat EXPO i polskich propozycji wystawienniczych

• odpowiada na pytania dotyczące analizy dzieła Gudrun Lilji Gunlaugsdóttir• omawia najważniejsze elementy języka sztuki użytkowej

• na podstawie podanych pytań analizuje i interpretuje pracę Gudrun Lilji Gunlaugsdóttir
• samodzielnie analizuje i interpretuje pracę Gudrun Lilji Gunlaugsdóttir


• tłumaczy, w jaki sposób projektant mebla zainspirował się detalem obrazu Salvadora Dalego

17. Przekraczanie granic gatunkowych – o nowych praktykach

w sztuce


• rozróżnia tradycyjne
i nowatorskie dziedziny artystyczne

• wskazuje cechy i tematy nowych praktyk sztuki

• wymienia nazwy najważniejszych kierunków nowych praktyk sztuki drugiej połowy XX i początku XXI w.


• określa, które tradycyjne dziedziny sztuki zostały połączone w nowych strategiach działań twórczych

• wymienia najważniejsze cechy wybranych nurtów współczesnych praktyk artystycznych

• podaje nazwiska XX- i XXI-wiecznych przedstawicieli praktyk artystycznych z pogranicza tradycyjnych dyscyplin sztuki

• wylicza najważniejsze fakty z historii nowych praktyk sztuki


• przywołuje nazwiska polskich artystów stosujących niekonwencjonalne strategie twórcze i określa tematykę ich prac

• wypowiada się na temat różnic w odbiorze tradycyjnego dzieła sztuki
i obiektu nowych praktyk sztuki

• charakteryzuje wybrane nurty współczesnych praktyk artystycznych
• wyjaśnia, na czym polega happening, performance i flash mob

• gromadzi informacje o szydełkowym graffiti

• rozważa sens cytatu dotyczącego współczesnego sposobu obcowania ze sztuką


• formułuje wypowiedź na temat życia człowieka jako dzieła sztuki

• przygotowuje w zespole performance lub happening

• omawia nowe konteksty interpretacyjne poezji


18. Język nowych praktyk sztuki

• wymienia podstawowe terminy związane z językiem nowych praktyk sztuki

• odróżnia składniki formy
i treści obiektów nowych praktyk sztuki

• odszukuje w przykładowym omówieniu performance’u muzycznego elementy języka nowych praktyk sztuki

• odpowiada na pytania dotyczące analizy alm topemi owy Billa Violi


• na podstawie podanych pytań analizuje i interpretuje alm topemi owy Billa Violi „Tratwa”

• omawia najważniejsze elementy języka nowych praktyk sztuki
• samodzielnie analizuje i interpretuje alm topemi owy Billa Violi „Tratwa”

• tworzy prezentację multimedialną na temat współczesnych twórców i nowych praktyk w sztuce
• interpretuje wybrane przykłady nowych praktyk sztuki

19. Czym jest muzyka dla współczesnego człowieka?

• wskazuje cechy współczesnej muzyki

• wymienia nazwy najważniejszych kierunków muzycznych drugiej połowy XX i początku XXI w.
• podaje główne cechy wybranych nurtów współczesnej muzyki

• przytacza nazwiska ważnych przedstawicieli muzyki XX i XXI w.

• podaje najważniejsze fakty z historii muzyki
• przywołuje nazwiska muzyków wpływających na młode pokolenie i analizuje ich twórczość

• omawia dokonania polskich kompozytorów muzyki poważnej


i rozrywkowej

• charakteryzuje wybrane nurty współczesnej muzyki


• omawia kierunki rozwoju muzyki współczesnej

• charakteryzuje różnice w rozumieniu muzyki

w kategoriach sztuki i rozrywki

• analizuje wybrany przykład muzyki filmowej i na tej podstawie wyjaśnia jej funkcje• ilustruje określone zagadnienie w formie nagrania nawiązującego do utworów nurtu muzyki konkretnej

• analizuje różne stany emocjonalne w przygotowanym przez siebie nagraniu dźwiękowym20. Muzyka jako forma wyrazu emocji

• wymienia podstawowe terminy związane z językiem muzyki

• wskazuje elementy języka muzyki w przykładowej analizie utworu „How soon is now” grupy The Smiths

• odpowiada na pytania dotyczące analizy utworu „How soon is now” zespołu The Smiths• na podstawie podanych pytań analizuje i interpretuje utwór „How soon is now” zespołu The Smiths

• omawia najważniejsze elementy języka muzyki
• samodzielnie analizuje i interpretuje utwór „How soon is now” grupy The Smiths

• wskazuje wykonawców wykorzystujących różnorodne elementy języka muzyki i charakteryzuje ich twórczość• porównuje film wideo
z instalacją Briana Eno „77 Million Paintings” i na tej podstawie formułuje wnioski

21. Innowacje
w teatrze

• wskazuje cechy i tematy współczesnego teatru

• wymienia nazwy najważniejszych nurtów teatru drugiej połowy XX i początku XXI w.• podaje główne cechy wybranych nurtów współczesnego teatru

• określa, na czym polegają różnice pomiędzy teatrem dramatycznym, teatrem przedmiotu, teatrem muzycznym, taneczno-

-ruchowym, a także radiowym i telewizyjnym

• przywołuje nazwiska przedstawicieli poszczególnych nurtów teatru XX i XXI w.

• wylicza najważniejsze fakty z historii teatru


• charakteryzuje wybrane nurty współczesnego teatru

• redaguje pytania do ankiety na temat obecności

teatru w życiu człowieka

• przygotowuje zespołowo adaptację wybranego fragmentu dramatu

• opowiada o dokonaniach współczesnych polskich twórców teatralnych


• przedstawia kierunki rozwoju różnych odmian teatru
• tłumaczy ideę teatru nowych brutalistów

• omawia zjawisko intertekstualności i interdyscyplinarności we współczesnym teatrze

• redaguje recenzję spektaklu teatru ulicznego


• na podstawie dostępnych źródeł omawia specyfikę teatru ulicznego i ilustruje omawiany temat materiałami multimedialnymi

• przygotowuje w grupie adaptację fragmentu dramatu w formie performance’u


• omawia eksperymenty
w teatrze współczesnym i formułuje swoją opinię oraz ją uzasadnia

22. Przez chwilę być reżyserem…

• wymienia podstawowe terminy związane z językiem dzieła teatralnego

• odróżnia składniki formy
i treści przedstawienia teatralnego

• odszukuje elementy języka teatru w przykładowym omówieniu spektaklu

• odpowiada na pytania dotyczące spektaklu „Dwa teatry” w reżyserii Gustawa Holoubka


• na podstawie podanych pytań analizuje i interpretuje spektakl „Dwa teatry” w reżyserii Gustawa Holoubka

• wyjaśnia, z czego wynikają różnice w odbiorze spektaklu teatru telewizyjnego lub radiowego i przedstawienia scenicznego

• omawia najważniejsze elementy języka teatru


• samodzielnie analizuje i interpretuje spektakl „Dwa teatry” w reżyserii Gustawa Holoubka

• na podstawie fotografii analizuje sposób ujęcia motywu filmowego
w spektaklu teatralnym, a następnie formułuje wnioski dotyczące podobieństw oraz różnic pomiędzy medium teatru i filmu

23. Różne oblicza fotografii

• wskazuje cechy i tematy współczesnej fotografii

• wymienia nazwy najważniejszych nurtów fotografii drugiej połowy XX i początku XXI w.
• wylicza główne cechy wybranych zjawisk współczesnej fotografii

• podaje nazwiska przedstawicieli różnych nurtów fotografii XX i XXI w.

• przytacza najważniejsze fakty z historii fotografii

• formułuje wypowiedź na temat słów Susan Sontag, dotyczących oddziaływania obrazu fotograficznego

• odszukuje informacje na temat zdjęcia Chrisa Niedenthala „Czas Apokalipsy”

• przywołuje nazwiska polskich fotografów

i określa tematykę ich prac


• charakteryzuje wybrane zjawiska współczesnej fotografii

• omawia zmiany w rozwoju fotografii na przestrzeni ostatnich dekad
• wyjaśnia, na czym polega symbolika zdjęcia Chrisa Niedenthala „Czas Apokalipsy”

• przygotowuje wypowiedź dotyczącą fenomenu fotografii i jej miejsca we współczesnym świecie
• formułuje własne stanowisko na temat poglądów Annie Leibovitz, zawartych w przeczytanym tekście

24. Przesłanie zawarte
w fotografii

• wymienia podstawowe terminy związane z językiem fotografii

• odróżnia składniki formy
i treści dzieła fotograficznego

• wskazuje elementy języka fotografii w przykładowym omówieniu pracy Gregory’ego Crewdsona „Bez tytułu (Spotkanie)”

• odpowiada na pytania dotyczące zdjęcia Jeffa Walla „Widok z mieszkania”


• charakteryzuje najważniejsze elementy języka fotografii

• na podstawie podanych pytań analizuje i interpretuje pracę Jeffa Walla „Widok z mieszkania”• samodzielnie analizuje i interpretuje fotografię Jeffa Walla „Widok z mieszkania”

• omawia właściwości literackiego opisu zdjęcia i zestawia go z zasadami analizy oraz interpretacji fotografii

25. Dokąd zmierza współczesne kino?

• wskazuje cechy i tematy współczesnego kina

• wymienia nazwy najważniejszych kierunków kina drugiej połowy XX i początku XXI w.
• charakteryzuje wybrane nurty współczesnej kinematografii

• gromadzi frazeologizmy wywodzące się z filmów

• podaje nazwiska ważnych przedstawicieli kina XX i XXI w.

• przywołuje najważniejsze fakty z historii kinematografii

• omawia osiągnięcia polskich reżyserów filmowych

• redaguje treść hasła do internetowej encyklopedii filmu

• wymienia tytuły ważnych dzieł filmowych w historii kinematografii


• wyjaśnia sens cytatu dotyczącego istoty kina

• opisuje specyfikę zjawisk obecnych we współczesnym kinie

• podaje przykłady dziel filmowych reprezentujących różne nurty współczesnej kinematografii• aktywnie uczestniczy
w quizie dotyczącym znajomości cytatów filmowych

26. Co oferuje widzowi dzisiejsza technika filmowa?

• wymienia podstawowe terminy związane z językiem dzieła filmowego

• odróżnia składniki formy
i treści filmu

• wskazuje elementy języka filmowego w przykładowym omówieniu dzieła Darrena Aronofsky’ego „Requiem dla snu”

• odpowiada na pytania dotyczące fragmentów filmu „Sala samobójców” w reżyserii Jana Komasy


• omawia najważniejsze elementy języka filmu

• na podstawie podanych pytań analizuje i interpretuje fragmenty filmu „Sala samobójców” w reżyserii Jana Komasy
• samodzielnie analizuje i interpretuje fragmenty filmu „Sala samobójców” w reżyserii Jana Komasy

• uczestniczy w przygotowaniach do pokazu filmowego oraz w dyskusji na temat obejrzanego filmu• organizuje pokaz filmowy, wygłasza prelekcję i moderuje dyskusję po projekcji

• rozważa sens filmowej aluzji do dzieła malarskiego, na tej podstawie formułuje wnioski27. Nowe oblicza telewizji

• wskazuje cechy współczesnej telewizji

• charakteryzuje specyfikę reklamy telewizyjnej

• wymienia podstawowe terminy związane z językiem przekazu telewizyjnego


• podaje najważniejsze fakty z historii telewizji

• omawia znaczenie reklamy w świecie mediów i w życiu człowieka

• wyjaśnia, na czym polegają telewizyjny przekaz cyfrowy, usługi VOD i Web-streaming

• wymienia funkcje telewizji

• podaje przykłady wydarzeń medialnych

• wylicza tytuły programów alm TV i omawia ich specyfikę

• odnosi pojęcie rytuału do zwyczajów odbiorców telewizji

• tworzy ramę programową stacji uwzględniającą potrzeby rówieśników

• objaśnia specyfikę serialu nowej generacji

• wskazuje elementy języka telewizji w przykładowym omówieniu programu telewizyjnego

• odpowiada na pytania dotyczące analizy wieczornych programów telewizyjnych różnych stacji

• określa różnice między telewizją państwową a komercyjną

• wyjaśnia, w jaki sposób pora emisji programu wpływa na jego treść

• podaje przykłady literackich i serialowych antybohaterów• opisuje przekaz telewizyjny jako współczesne medium

• charakteryzuje najważniejsze elementy języka telewizji

• na podstawie podanych pytań analizuje i interpretuje wieczorne programy informacyjne różnych stacji


• wyjaśnia, na czym polega formuła AIDA i wskazuje jej elementy w spotach reklamowych

• samodzielnie analizuje i interpretuje wieczorne programy informacyjne różnych stacji

• charakteryzuje zjawisko reklam społecznych


• przedstawia pomysł na program typu makeover


28. Internet we współczesnym świecie

• wskazuje cechy alm tope

• wyjaśnia, na czym polega interaktywność alm tope

• omawia zagrożenia wynikające ze swobodnego dostępu do sieci

• wymienia podstawowe terminy związane z językiem przekazu internetowego• przywołuje najważniejsze fakty z historii alm tope

• podaje znaczenie terminów: alm topemi i pokolenie Web 2.0.

• omawia specyfikę bloga i ruchu dziennikarstwa obywatelskiego

• w przykładowym omówieniu zjawiska fotobloga wskazuje elementy języka alm tope

• odpowiada na pytania dotyczące analizy

serwisu społecznościowego do udostępniania filmów wideo
• charakteryzuje alm top jako nowe medium

• tworzy instrukcję obsługi wybranej aplikacji komputerowej lub komórkowej

• przeprowadza ankietę internetową na temat popularności portali społecznościowych

• wymienia zalety i wady korzystania z zakupów społecznościowych

• omawia najważniejsze elementy języka alm tope

• na podstawie podanych pytań analizuje

serwis alm topemi owy do udostępniania filmów wideo• samodzielnie analizuje i interpretuje serwis internetowy do udostępniania filmów wideo

• charakteryzuje kulturę biblioteki i hiperlinku

• aktywnie uczestniczy w dyskusji dotyczącej problemu łamania praw autorskich w alm topem

• tłumaczy, na czym polega fenomen baz danych opartych na wiedzy zbiorowej użytkowników sieci internetowej

• porównuje wiadomości zawarte na portalach dziennikarstwa obywatelskiego

z zawartością największych serwisów informacyjnych i na tej podstawie formułuje wnioski• gromadzi i prezentuje informacje na temat cenzury treści internetowych

w wybranych krajach

• analizuje zależności między nowymi mediami a kulturą

• przedstawia i uzasadnia własne zdanie w dyskusji na temat zasad przetwarzania tekstów kultury29. Sytuacje, zjawiska, role – codzienne praktyki kulturowe

• wskazuje cechy i obszary występowania potocznych praktyk kulturowych

• rozpoznaje sytuacje formalne i nieformalne oraz sfery publiczne i prywatne w kontaktach międzyludzkich

• podaje przykłady ról odgrywanych przez współczesnego człowieka


• charakteryzuje role odgrywane w życiu społecznym przez współczesnego człowieka

• wyjaśnia, czym są subkultury

• wymienia przykłady rekwizytów kultury

• gromadzi argumenty na poparcie tezy, że moda to zjawisko społeczne

• wylicza najważniejsze fakty z historii potocznych praktyk kulturowych


• tłumaczy, na czym polega specyfika rekwizytów kultury

• określa, czym jest dress code

• rozważa przynależność czasu świąt i czasu wolnego do obszaru potocznych praktyk kulturowych


• redaguje zasady savoir-

-vivre’u dotyczące posługiwania się telefonem komórkowym, palmtopem lub odtwarzaczem mp4

• omawia charakter ról konsumenta, aktywnego uczestnika kultury oraz turysty we współczesnej kulturze

• podaje przykłady sytuacji uzasadniających konieczność przestrzegania zasad dress code’u• pisze reportaż na temat sposobów spędzania wolnego czasu przez rówieśników

30. Formy uczestnictwa
w kulturze – analiza
i interpretacja

• wymienia podstawowe terminy związane z językiem potocznych praktyk kulturowych

• w przykładowym omówieniu zjawiska subkultury hipsterów wskazuje elementy języka potocznych praktyk kulturowych

• odpowiada na pytania dotyczące analizy zjawiska wyprzedaży


• uczestniczy

w przygotowaniu scenek obrazujących sytuacje formalne i nieformalne

• bierze udział przeprowadzeniu ankiety internetowej na temat przyzwyczajeń konsumenckich wśród osób z najbliższego otoczenia


• omawia najważniejsze elementy języka potocznych praktyk kulturowych

• na podstawie podanych pytań analizuje zjawisko wyprzedaży
• samodzielnie analizuje zjawisko wyprzedaży

• przygotowuje prezentację multimedialną na temat dowolnego rekwizytu kultury
• na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety internetowej tworzy raport zawierający dane na temat przyzwyczajeń konsumenckich znanych mu osób


Autor: Agnieszka Wojciechowska

Zasady współpracy:

Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji raz w półroczu.

Dwa razy do roku (pierwsze półrocze i drugie półrocze) uczeń wykonuje tzw. ,,prace zaliczeniową ’’,polegającą na wykonaniu określonego zadania: teoretycznego lub praktycznego. Rodzaj pracy zaliczeniowej zespół klasowy może uzgodnić z nauczycielem. Za niewykonanie tej pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Ma ona duży wpływ na ocenę semestralną i końcowo roczną.

Każda forma pracy dodatkowej wykonanej przez ucznia i zaakceptowana przez nauczyciela jest oceniania stopniem szkolnym.

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o kulturze jest zgodny z WSO w ZSR w Zarzeczu.Bernadeta Kornak©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość