Przedstaw zakres przedmiotowy analizy sytuacji marketingowej firmyPobieranie 14.13 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar14.13 Kb.

 1. Przedstaw zakres przedmiotowy analizy sytuacji marketingowej firmy.

Analiza ta składa się z oceny otoczenia opartej na identyfikacji szans i zagrożeń w skład której wchodzi: analiza nabywców, analiza konkurencji, analiza pozostałych elementów otoczenia, oraz z oceny zdolności przedsiębiorstwa do reagowania na nie przy użyciu posiadanych zasobów czyli ocena silnych i słabych stron w danej sytuacji. Wynikiem analizy sytuacji jest określenie głównych problemów do rozwiązania oraz szans rozwojowych do wykorzystania przez przedsiębiorstwo.
 1. Scharakteryzuj macierzowy model organizacji marketingowej i omów jego możliwe warianty.

TEGO NIESTETY NIE ROZUMIEM O JAKĄ MACIERZ MU CHODZI PONIEWAŻ W LITERATURZ JEST ICH WIELE.

 1. Segmentacja rynku i jej wykorzystanie w marketingu.

Segmentacja rynku jest z jednej strony wyrazem zróżnicowania rynku (dojrzałości rynku), w którym przychodzi funkcjonować przedsiębiorstwu. Prowadzi zatem do sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo może, a nawet musi przygotować odrębne programy użycia instrumentów marketingowych (oferty) do obsługi poszczególnych grup nabywców tego rynku. Z drugiej strony segmentacja rynku odzwierciedla postawę przedsiębiorstwa wobec rynku i jego nabywców, szczególnie wobec rynków rozwiniętych. Niezależnie od tego czy firma działa zgodnie z zasadami segmentacji czy nie musi w analizie sytuacji zidentyfikować zakres rynków, które obsługuje oszacować ich atrakcyjność oraz dalsze perspektywy, ocenić pozycję przedsiębiorstwa w poszczególnych segmentach. Umożliwia to sformułowanie ewentualnych szans lub zagrożeń marketingowych. Wykorzystywana jest również do identyfikacji stopnia zróżnicowania preferencji nabywców stanowiących rynek danego produktu, oraz umożliwia identyfikację specyficznych reakcji nabywców na instrumenty marketingowe.


 1. Strategia rozwoju produktu polega na oferowaniu całkiem nowego produktu lub jego modyfikacji w celu dopasowania go do specyficznych potrzeb grup nabywców wewnątrz danego rynku lub zwiększaniu możliwości wyboru dla dotychczasowych nabywców.

 2. Strategiczny plan marketingowy jest dokumentem przedsiębiorstwa opisującym jego ogólną strategię, zasoby (koszty) potrzebne do jej realizacji oraz oczekiwane rezultaty (sprzedaż, zysk, udział w rynku).

 3. Strategia przywództwa kosztowego zmierza do osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych za pomocą nie wyróżnionego produktu, który jest oferowany dla całego rynku docelowego. Dzięki standaryzacji produktu istnieje możliwość jego masowej produkcji co w ostateczności powinno dać efekt doświadczenia, sprzyjać obniżce kosztów i cen.

 4. Analiza portfelowa jest metodą polegającą na umieszczaniu w dwu wymiarowej macierzy produktów stanowiących ofertę marketingową przedsiębiorstwa i na tej podstawie dokonywanie diagnoz całego portfela produktów przedsiębiorstwa, ewolucji kompozycji portfela i jego produktów oraz określenia ruchów strategicznych, które powinny być wykonane w odniesieniu do każdego z tych produktów.

 5. Wskaźnik rentowności sprzedaży zwany też marżą zysku określa jakie efekty w postaci zysku osiągnęło przedsiębiorstwo w stosunku do zrealizowanego obrotu ze sprzedaży. Umożliwia to ocenę efektywności poniesionych nakładów i osiągniętych dochodów. 1. Strategiczny plan marketingowy i jego funkcje w zarządzaniu marketingowym.

Strategiczny plan marketingowy jest dokumentem przedsiębiorstwa opisującym jego ogólną strategię, zasoby (koszty) potrzebne do jej realizacji oraz oczekiwane rezultaty (sprzedaż, zysk, udział w rynku). W części dotyczącej taktyki opisuje także szczegółowe działania, za pomocą których strategia będzie prowadzona. Plany marketingowe w zarządzaniu służą do analizy i prognozy czynników otoczenia, które mają lub mogą mieć wpływ na sytuację konkurencyjną przedsiębiorstwa, identyfikację szans i zagrożeń rynkowych, uczestnictwa menedżerów ds. marketingu razem z menedżerami zarządzającymi pozostałymi funkcjami w ustalaniu strategii dla całego przedsiębiorstwa oraz dla jego poszczególnych jednostek biznesu, wyboru rynków docelowych dla poszczególnych jednostek biznesu, opracowania i realizacji długo i krótkoterminowych planów dotyczących sposobów konkurowania na tych rynkach.


 1. Organizowanie marketingu w przedsiębiorstwach.

Na sposób organizowania marketingu w przedsiębiorstwach wpływa wiele czynników: przede wszystkim cele założone przez firmę, a także charakterystyka nabywców firmy, jej asortyment, niezbędne i priorytetowe funkcje marketingowe. W związku z ich oddziaływaniem firmy organizują swoje działy marketingu wg kilku podstawowych modeli. Zalicza się do nich: organizację funkcjonalną ( polega ona na wyodrębnieniu następujących funkcji; planowania strategicznego, planowania produktu, badaniu marketingowym, sprzedaży i promocji); organizację produktową polegającą na powoływaniu tzw. menedżerów produktów lub grup produktów, którzy opiekują się konkretnymi produktami-przygotowują dla nich plany marketingowe oraz kontrolują i koordynują ich wykonanie; organizację rynkową polegającą na powoływaniu tzw. menedżerów rynku, którzy pełnią rolę analogiczną do roli menedżerów produktu, działają obok komórek funkcjonalnych lub też gdy rynki są duże podporządkowują sobie siłę sprzedażową i promocję; organizację rynkowo – produktową polegającą na współpracy menedżerów produktów i rynków z menedżerami funkcjonalnymi; organizację geograficzną przedsiębiorstwo sprzedaje na rozległych przestrzennie rynkach i wtedy uruchamiane są biura sprzedaży menedżerów ds. sprzedaży (biura krajowe, regionalne, okręgowe); organizację oddziałową jest tworzona wtedy gdy ogólna wewnętrzna struktura rynkowa i produktowa przedsiębiorstwa staje się kłopotliwa w zarządzaniu i wymusza jego podział na samodzielne oddziały realizujące wydzielone fragmenty skomplikowanych operacji.


 1. Kontrola marketingowa.

Kontrola marketingowa jest to system kontroli rozumiany jako zespół środków, za pomocą których dokonuje się pomiaru postępu w osiąganiu celów marketingowych, aby w razie stwierdzenia odchyleń od wielkości planowych móc podejmować działania korygujące, zarówno w sferze realizacji, jak i konstrukcji strategii. Stanowi zamknięcie i otwarcie cyklu zarządzania strategicznego. Istotą procesu kontroli jest zorganizowany przepływ informacji. Wymaga on istnienia systemu informacji porządkującego dane w sposób użyteczny z punktu widzenia oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa. System taki opiera się na wybranym zestawie mierników, obrazujących ogólną sytuację firmy oraz kondycję poszczególnych rynków, produktów lub funkcji. Ponadto kontrola marketingowa służy dostosowywaniu działań firmy do zmian zewnętrznych, oraz osiąganiu jak największej produktywności bieżących operacji.
 1. Strategia dywersyfikacji polega na wejściu z całkiem nowym produktem, którego przedsiębiorstwo nie produkowało na nowy rynek, którego przedsiębiorstwo jeszcze nie obsługiwało.

 2. Krzywa doświadczenia jest to efekt doświadczenia wywołany czasem obcowania z produktem co daje obniżkę całkowitego kosztu jednostkowego, której źródłem są: efekt kształcenia, ekonomia skali, zastosowanie tańszych lub skuteczniejszych surowców. Przedsiębiorstwo, którego zakumulowany wolumen produkcji jest największy osiąga przewagę konkurencyjną w postaci niższego poziomu kosztów.

 3. Macierz strategiczna Mc Kinseya zbudowana jest na dwóch kryteriach klasyfikacji: pozycji konkurencyjnej, oraz atrakcyjności sektora działania. Celem oceny atrakcyjności sektora jest określenie korzyści jakie daje on przedsiębiorstwu i odnosi się do atrakcyjności właściwej i atrakcyjności względnej sektora.

 4. Rynek docelowy oparty jest na analizie macierzy rynku/produktu. Poprzez ocenę zróżnicowania rynku i zróżnicowania produktu uzyskuje się możliwość zdefiniowanego zakresu przyszłego rynku działań marketingowych (rynku docelowego). Wybór rynku docelowego należy traktować jako formę specjalizacji, w której przedsiębiorstwo poszukuje możliwość zwrócenia swoich specyficznych umiejętności lub możliwości i dopasowania ich do specyficznych potrzeb i problemów wybranego segmentu rynku.

 5. Wskaźnik rentowności majątku informuje jaki dochód jest osiągany z dostępnych w tym czasie zasobów firmy. Powstaje przez podzielenie wielkości zysku netto przez wartość zaangażowanego majątku.

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy