Strona główna

Przemyśl: Świadczenie w roku 2016 usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem O/Przemyśl oraz odwóz do miejsca ich


Pobieranie 31.5 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar31.5 Kb.
Przemyśl: Świadczenie w roku 2016 usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem O/Przemyśl oraz odwóz do miejsca ich zamieszkania.
Numer ogłoszenia: 302984 - 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu , ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 16 670 58 30; 16 677 80 15, faks 16 677 58 30.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.twkprzem.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie, Organizacja Pożytku Publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie w roku 2016 usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem O/Przemyśl oraz odwóz do miejsca ich zamieszkania..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie w roku 2016 usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem O/Przemyśl oraz odwóz do miejsca ich zamieszkania. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części : Każda z części stanowi przedmiot odrębnego postępowania i wyboru ofert. Część 1:Świadczenie usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach 14 oraz odwóz z warsztatu do miejscowości ich zamieszkania. Usługi świadczone będą w okresie 11 miesięcy w 2016 r. - liczba dni - 230 (sierpień jest miesiącem urlopowym) przez 5 dni roboczych w tygodniu (od poniedziałku do piątku). Ilość kilometrów - dziennie 2 x 75 km = 150 kmWymagana ilość miejsc: 38. Pojazd(y) o standardzie odpowiednim do przewozu osób niepełnosprawnych tj. wygodne fotele, drzwi rozsuwane sterowane przez kierowcę, wyposażony w ogrzewanie i klimatyzację. Rok produkcji pojazdu (ów) do przewozu uczestników warsztatu - nie wcześniej niż 2008. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca ma obowiązek zapewnić pojazd(y) zastępczy o równorzędnym standardzie. Uczestnicy winni być przywożeni do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach na godz. 7.50. Odjazd z Warsztatu w Korytnikach do miejsc zamieszkania uczestników odbywać się będzie od godz. 14.50. Godziny przyjazdu i odjazdu mogą w niektóre dni ulegać zmianie. Planowane zmiany godzin będą wcześniej uzgadniane z Wykonawcą. Trasa : Przemyśl (Lipowica) - Kosienice - Wola Maćkowska - Maćkowice - Orzechowce - Żurawica Górna - Żurawica Dolna - Bolestraszyce - Buszkowiczki - Przemyśl ulice: Borelowskiego, Wilsona, Plac Konstytucji, ul. Grunwaldzka - Ostrów- Kuńkowce - Łętownia - Wapowce - Korytniki - i z powrotem Część 2: Świadczenie usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przemyślu, ul. Sobótki 23 oraz odwóz z warsztatu do miejscowości ich zamieszkania. Usługi świadczone będą w okresie 11 miesięcy w 2016 r. - liczba dni - 230 (sierpień jest miesiącem urlopowym) przez 5 dni roboczych w tygodniu (od poniedziałku do piątku). Ilość kilometrów - dziennie 2 x 55 km = 110 km. Wymagana ilość miejsc siedzących - 27. Pojazd(y) o standardzie odpowiednim do przewozu osób niepełnosprawnych tj. wygodne fotele, drzwi rozsuwane sterowane przez kierowcę, wyposażony w ogrzewanie i klimatyzację. Rok produkcji pojazdu (ów) do przewozu uczestników warsztatu - nie wcześniej niż 2008. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca ma obowiązek zapewnić pojazd(y) zastępczy o równorzędnym standardzie. Uczestnicy winni być przywożeni do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przemyślu, ul. Sobótki 23 na godz. 7.45. Odjazd z Warsztatu w Przemyślu, ul. Sobótki 23 do miejsc zamieszkania uczestników odbywać się będzie od godz. 14.45. Godziny przyjazdu i odjazdu mogą w niektóre dni ulegać zmianie. Planowane zmiany godzin będą wcześniej uzgadniane z Wykonawcą. Trasa : - z Przemyśla- Medyka- Przemyśl. Ul. Focha- ul. Brata Alberta- ul. Rogozińskiego- ul. Wysockiego (DPS Lipowica) - ul. Paderewskiego - Oś. Kmiecie- ul. Grunwaldzka - ul. Jagiellońska- ul. Słowackiego- Przemyśl, ul. Sobótki 23- i z powrotem..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychII.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 230.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna , że warunek jest spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada licencję lub zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1414)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna , że warunek jest spełniony jeżeli wykonawca wykaże , że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie usługi dowozu osób (w tym : co najmniej jedna wykonywana w okresie min. 1 roku obejmująca przewóz osób niepełnosprawnych na wartość min. 100.000 zł. brutto) - z podaniem ich wartości, przedmiotu, terminu wykonywania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie (zał nr 5 SIWZ)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna , że warunek jest spełniony jeżeli wykonawca wykaże , że dysponuje co najmniej jednym pojazdem na każdą część zamówienia przystosowanym do przewozu osób , rok produkcji nie wcześniej niż 2008, sprawnym technicznie, o standardzie odpowiednim do przewozu osób niepełnosprawnych tj. wygodne fotele, drzwi rozsuwane sterowane przez kierowcę, wyposażony w ogrzewanie i klimatyzację, z liczbą miejsc odpowiednią do przewozu wymaganej liczby osób. (zał. Nr 4 do SIWZ)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna , że warunek jest spełniony jeżeli wykonawca wykaże , że dysponuje co najmniej 1 kierowcą na każdą część zamówienia posiadającym uprawnienia do kierowania pojazdem zgodnie z obowiązującymi przepisami z doświadczeniem min 1 rok w przewozach osób oraz złoży oświadczenie, że osoby uczestniczące w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.twkprzem.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem O/Przemyśl, ul. Barska 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem O/Przemyśl, ul. Barska 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Świadczenie usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach 14 oraz odwóz z warsztatu do miejscowości ich zamieszkania..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi świadczone będą w okresie 11 miesięcy w 2016 r. - liczba dni - 230 (sierpień jest miesiącem urlopowym) przez 5 dni roboczych w tygodniu (od poniedziałku do piątku). Ilość kilometrów - dziennie 2 x 75 km = 150 km Wymagana ilość miejsc: 38. Pojazd(y) o standardzie odpowiednim do przewozu osób niepełnosprawnych tj. wygodne fotele, drzwi rozsuwane sterowane przez kierowcę, wyposażony w ogrzewanie i klimatyzację. Rok produkcji pojazdu (ów) do przewozu uczestników warsztatu - nie wcześniej niż 2008. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca ma obowiązek zapewnić pojazd(y) zastępczy o równorzędnym standardzie. Uczestnicy winni być przywożeni do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Korytnikach na godz. 7.50. Odjazd z Warsztatu w Korytnikach do miejsc zamieszkania uczestników odbywać się będzie od godz. 14.50. Godziny przyjazdu i odjazdu mogą w niektóre dni ulegać zmianie. Planowane zmiany godzin będą wcześniej uzgadniane z Wykonawcą. Trasa : Przemyśl (Lipowica) - Kosienice - Wola Maćkowska - Maćkowice - Orzechowce - Żurawica Górna - Żurawica Dolna - Bolestraszyce - Buszkowiczki - Przemyśl ulice: Borelowskiego, Wilsona, Plac Konstytucji, ul. Grunwaldzka - Ostrów- Kuńkowce - Łętownia - Wapowce - Korytniki - i z powrotem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 230.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Świadczenie usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przemyślu, ul. Sobótki 23 oraz odwóz z warsztatu do miejscowości ich zamieszkania..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi świadczone będą w okresie 11 miesięcy w 2016 r. - liczba dni - 230 (sierpień jest miesiącem urlopowym) przez 5 dni roboczych w tygodniu (od poniedziałku do piątku). Ilość kilometrów - dziennie 2 x 55 km = 110 km. Wymagana ilość miejsc siedzących - 27. Pojazd(y) o standardzie odpowiednim do przewozu osób niepełnosprawnych tj. wygodne fotele, drzwi rozsuwane sterowane przez kierowcę, wyposażony w ogrzewanie i klimatyzację. Rok produkcji pojazdu (ów) do przewozu uczestników warsztatu - nie wcześniej niż 2008. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca ma obowiązek zapewnić pojazd(y) zastępczy o równorzędnym standardzie. Uczestnicy winni być przywożeni do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przemyślu, ul. Sobótki 23 na godz. 7.45. Odjazd z Warsztatu w Przemyślu, ul. Sobótki 23 do miejsc zamieszkania uczestników odbywać się będzie od godz. 14.45. Godziny przyjazdu i odjazdu mogą w niektóre dni ulegać zmianie. Planowane zmiany godzin będą wcześniej uzgadniane z Wykonawcą. Trasa : - z Przemyśla- Medyka- Przemysl. Ul. Focha- ul. Brata Alberta- ul. Rogozińskiego- ul. Wysockiego (DPS Lipowica) - ul. Paderewskiego - Oś. Kmiecie- ul. Grunwaldzka - ul. Jagiellońska- ul. Słowackiego- Przemyśl, ul. Sobótki 23- i z powrotem..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 230.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość