Strona główna

Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Warszawa, dnia 9 listopada 2009 roku „


Pobieranie 19.11 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar19.11 Kb.


PRZEWODNICZĄCY

Krajowej Rady Radiofonii

i TelewizjiWarszawa, dnia 9 listopada 2009 roku


Telewizja ODRA” Sp. z o.o.Al. Stanów Zjednoczonych 53

04-028 Warszawa
D E C Y Z J A Nr DK – 313/2009 – 2/194/P

w sprawie zmiany Koncesji Nr 194/P/2005-R z dnia 14 kwietnia 2005 roku

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii


i telewizji (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 z późn. zm.) oraz art. 155 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
21 lipca 2008 roku spółki „Telewizja ODRA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz w wykonaniu Uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 387/2009
z dnia 24 września 2009 roku
postanawia się
1. Zmienić koncesję Nr 194/P/2005-T z dnia 14 kwietnia 2005 roku,
wydaną spółce „Telewizja ODRA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „ODRA – Jelenia Góra”, poprzez nadanie pkt. II - IV i VII następującego brzmienia:

II. Program będzie rozpowszechniany codziennie, przez nie mniej niż


10 godzin
na dobę. W programie nie będą nadawane przekazy planszowe (z wyjątkiem reklam).

III. Program będzie miał charakter uniwersalny, tzn. będzie zawierał różne gatunki i formy telewizyjne oraz różnorodną problematykę.

IV. Koncesjonariusz jest zobowiązany do nadawania w programie, w ramach różnych gatunków i form telewizyjnych, tematyki lokalnej dotyczącej Jeleniej Góry i okolic, w wymiarze nie mniej niż 2,5 godziny na dobę
w godzinach 6.00-23.00, a od 30 czerwca 2010 roku w wymiarze nie mniej niż 3 godziny na dobę w godzinach 6.00-23.00
.

VII. Audycje poświęcone tematyce lokalnej, o których mowa w punkcie IV zawierać będą nie mniej niż 50 % audycji premierowych.

2. Uchylić pkt. VIII - X koncesji Nr 194/P/2005-T z dnia 14 kwietnia 2005 roku.


U z a s a d n i e n i e


Spółka „Telewizja ODRA” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
(obecnie w Warszawie) uzyskała w dniu 14 kwietnia 2005 roku koncesję Nr 194/P/2005-T na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „ODRA – Jelenia Góra”.

Koncesjonariusz wystąpił o zmianę brzmienia punktów II-IV i VII oraz uchylenie punktów VIII - X w koncesji Nr 194/P/2005-T.

Wnioskowane zmiany w zakresie programu mają polegać na:

- zwiększeniu dobowego czasu nadawania (pkt II): z dotychczasowych 2 godz. na dobę do nie mniej niż 10 godz. na dobę. Wykreśleniu zdania zobowiązującego Koncesjonariusza do uzyskania zgody KRRiT na okresową zmianę dobowego czasu rozpowszechniania programu.

Wnioskodawca podkreśla, że obecne zapisy koncesji zobowiązują go do nadawania programu lokalnego przez 2 godziny na dobę, a każde przekroczenie tego limitu czasu narusza warunki koncesji. Wnioskodawca pisze, że poprzez tę zmianę zamierza „urzeczywistnić prawo do wykorzystania warunków technicznych koncesji w pełnym dobowym wymiarze”;

- wykreśleniu tematyki lokalnej z pkt. III, który po zmianach miałby następujące brzmienie: „Program będzie miał charakter uniwersalny, tzn. będzie zawierał różne gatunki i formy telewizyjne oraz różnorodną problematykę”.

Wnioskodawca twierdzi, że zmiana charakteru programu na uniwersalny
(z uniwersalnego poświęconego tematyce lokalnej), zawierający zarówno audycje tworzone przez nadawcę lub na jego zamówienie, jak i audycje pozyskane na podstawie współpracy programowej ze spółką „Polskie Media” S.A. (nadawcą programu „TV4”) lub audycje tworzone przez innych producentów, daje „możliwość stworzenia atrakcyjnej dla widza oferty programowej”;

- zwiększeniu wymiaru tematyki lokalnej (pkt IV koncesji) dotyczącej Jeleniej Góry i okolic: z dotychczasowych 2 godzin na dobę do nie mniej niż 2 godziny na dobę w godzinach 6.00-23.00, od 30 czerwca 2009 roku – do nie mniej niż 2,5 godziny na dobę w godzinach 6.00-23.00, a od 30 czerwca 2010 roku - do nie mniej niż 3 godziny na dobę w godzinach 6.00-23.00. Tym samym Koncesjonariusz zobowiązuje się do nadawania audycji poświęconych tematyce lokalnej wyłącznie w porze 6.00-23.00;

- w związku ze zwiększeniem dobowego czasu nadawania programu poświęconego tematyce lokalnej proponuje modyfikację pkt. VII koncesji,
tzn. zamianę rozliczania premier w dziennym programie: z 1 godziny w ciągu doby na 50 % czasu trwania programu lokalnego. Proponowane przez Wnioskodawcę brzmienie: „audycje poświęcone tematyce lokalnej, o których mowa w punkcie IV zawierać będą nie mniej niż 50 % audycji premierowych”. Zmiana ta jest korzystna, ponieważ odbiorca tego programu może otrzymać więcej audycji premierowych niż dotychczas.
Wnioskodawca wnosi również o uchylenie punktów VIII-X koncesji dotyczących: zakazu umieszczania programu innego nadawcy w części programu poświęconej tematyce lokalnej (pkt VIII), programu zestawianego (pkt IX) oraz reklamy
w programie pod nazwą „ODRA – Jelenia Góra” i w programie zestawianym „TV 4” (pkt X).

Usunięcie z koncesji zapisów pkt. VIII i IX służyć będzie, zdaniem Wnioskodawcy, „zachowaniu pełnego władztwa nad realizacją koncesji wraz z jej warunkami technicznymi”.

W przypadku braku zniżki z tytułu ograniczenia limitu reklam
w rozpowszechnianym programie, zgodnie z obecną praktyką, koncesje nie zawierają zapisów dotyczących reklamy. Oznacza to, że nadawca posiada możliwość umieszczania pełnego limitu reklam określonego ustawą o radiofonii
i telewizji.

KRRiT oceniła pozytywnie proponowane zmiany. Społeczność lokalna w zasięgu nadawania tego programu uzyska program poświęcony tematyce lokalnej w większym niż dotąd wymiarze.

Organ koncesyjny ocenił, że po zmianie koncesji spółka „Telewizja ODRA” Sp. z o.o. będzie miała wyłączny wpływ na decyzje programowe, zachowując tym samym kontrolę nad realizacją koncesji.

Zachowanie tej kontroli potwierdzają postanowienia wstępnego porozumienia


o współpracy ze spółką „Polskie Media” S.A., zawartego w dniu 20 października 2008 roku oraz kopie listów intencyjnych zawartych z następującymi podmiotami: PRESSMEDIAL ANDRZEJ NIEMIEC, „ATM GRUPA” S.A. z siedzibą
w Bielanach Wrocławskich, „Azart Sat” Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu oraz Agencja Reklamy i Promocji „DAMI” Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze.
Zgodnie z art. 155 k.p.a. organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję ostateczną, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki: strona wyraziła zgodę na zmianę lub uchylenie decyzji, przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie lub uchyleniu takiej decyzji oraz za uchyleniem lub zmianą decyzji przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony.

W przypadku wniosku z dnia 21 lipca 2008 roku spółki „Telewizja ODRA”


Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie organ uznał, że zachodzą przesłanki wskazane
w ww. artykule, pozwalające na zmianę koncesji Nr 194/P/2005-R, zgodnie
z wnioskiem Koncesjonariusza z dnia 21 lipca 2008 roku.

Wobec tego należało postanowić jak na wstępie.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Witold KołodziejskiOtrzymują:

1. Adwokat Krzysztof Andrzej Wąsowski – adres do korespondencji:


Al. 3 Maja 2 lok. 38, 00-391 Warszawa – Pełnomocnik działający w imieniu spółki „Telewizja ODRA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

2. a/a.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość