Strona główna

Przykład opinii o klasyfikacji akustycznej/ Pani/Pan


Pobieranie 30.01 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar30.01 Kb.
Pieczęć Urzędu

/miejsce, data/


/znak sprawy/
/przykład opinii o klasyfikacji akustycznej/
Pani/Pan

/…/


W odpowiedzi na pismo z dnia …dotyczące uzyskania opinii o klasyfikacji akustycznej dla terenu inwestycji (numery działek wskazanych we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jako teren inwestycji to:…..) pn.: …oraz terenów przylegających do tego terenu informuję, że dla tych obszarów brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112), określam następujące faktyczne/rzeczywiste zagospodarowanie i wykorzystanie terenu inwestycji oraz standardy jakości środowiska akustycznego, najbliżej położonych terenów usytuowanych w przewidywalnym (potencjalnym) zasięgu oddziaływania akustycznego instalacji objętej obowiązkiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tj. /…/1 (np. „Budowa zakładu produkcyjno – magazynowego w…”).


Charakterystyka terenu, na którym zlokalizowane będzie przedsięwzięcie:

- działki o nr… użytkowane są, jako tereny/…/2, dla których zgodnie z w/w rozporządzeniem dopuszczalny poziom hałasu wynosi /…/3(np. tereny produkcyjno – magazynowe, które zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem nie podlegają ochronie akustyczne lub np. tereny mieszkaniowo –usługowe, dla których zgodnie z w/w rozporządzeniem dopuszczalny poziom hałasu wynosi 55 dB dla pory dnia i 45 dB dla pory nocy)
Charakterystyka terenów chronionych akustycznie zlokalizowanych wokół planowanej inwestycji:

- tereny położone na wschód od planowanej inwestycji wykorzystywane są, jako /…/2, dla których zgodnie z w/w rozporządzeniem dopuszczalny poziom hałasu wynosi /…/3


(numer działki/ek chronionej/ych akustycznie ..…., obręb… nr.. )

- tereny położone na zachód od planowanej inwestycji wykorzystywane są, jako /…/2, dla których zgodnie z w/w rozporządzeniem dopuszczalny poziom hałasu wynosi /…/3


(numer działki/ek chronionej/ych akustycznie ..…., obręb… nr.. )

- tereny położone na północ od planowanej inwestycji wykorzystywane są, jako /…/2, dla których zgodnie z w/w rozporządzeniem dopuszczalny poziom hałasu wynosi /…/3


(numer działki/ek chronionej/ych akustycznie ..…., obręb… nr.. )

- tereny położone na południe od planowanej inwestycji wykorzystywane są, jako/…/2, dla których zgodnie z w/w rozporządzeniem dopuszczalny poziom hałasu wynosi /…/3


(numer działki/ek chronionej/ych akustycznie ..…., obręb… nr.. )

Najbliżej położony budynek chroniony akustycznie to /…/2 (np. teren zabudowy zagrodowej) znajdujący się w odległości /…/4 (np. na północny – zachód) od terenu planowanej inwestycji na działce o numerze ewidencyjnym……………….. .Najbliżej położony budynek chroniony akustycznie dla którego dopuszczalny poziom hałasu wynosi 40 dB dla pory nocy to /…/2 (numer działki/ek chronionej/ych akustycznie ..…., obręb… nr.. ) znajdujący się w odległości /…/5 (orientacyjna odległość w metrach) od terenu planowanej inwestycji.
Klasyfikacja akustyczna - której wzór przedstawia niniejsze pismo – dla wszystkich uwzględnionych w niej terenów chronionych akustycznie powinna zostać opracowana biorąc pod uwagę art. 114. ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 nr 164 poz. 1027).
Należy również podkreślić że dana klasyfikacja akustyczna powinna być opracowywana samodzielnie przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, która sama analizuje teren oddziaływania wokół danej inwestycji, błędne jest opracowywanie klasyfikacji akustycznej tylko dla działek wskazanych w piśmie przez inwestora – należy samemu określić położenie i numery ewidencyjne działek chronionych akustycznie w otoczeniu terenu inwestycji przez osobę wykonującą klasyfikację akustyczną.

Charakterystyka terenów chronionych akustycznie zlokalizowanych wokół obszaru oddziaływania skumulowanego (dotyczy inwestycji polegających na budowie farm wiatrowych):

- tereny położone na wschód od obszaru oddziaływania skumulowanego (czyli od najdalej położonej na wschód turbiny wiatrowej)

Najbliżej położony budynek chroniony akustycznie dla którego dopuszczalny poziom hałasu wynosi 40 dB dla pory nocy to /…/2 (numer działki/ek chronionej/ych akustycznie ..…., obręb… nr.. ) znajdujący się w odległości /…/6 (odległość w metrach) od najbliższej turbiny uwzględnionej w oddziaływaniu skumulowanego.

Najbliżej położony budynek chroniony akustycznie dla którego dopuszczalny poziom hałasu wynosi 45 dB dla pory nocy to /…/2 (numer działki/ek chronionej/ych akustycznie ..…., obręb… nr.. ) znajdujący się w odległości /…/7 (odległość w metrach) od najbliższej turbiny uwzględnionej w oddziaływaniu skumulowanego.

- tereny położone na zachód od obszaru oddziaływania skumulowanego (czyli od najdalej położonej na zachód turbiny wiatrowej)

Najbliżej położony budynek chroniony akustycznie dla którego dopuszczalny poziom hałasu wynosi 40 dB dla pory nocy to /…/2 (numer działki/ek chronionej/ych akustycznie ..…., obręb… nr.. ) znajdujący się w odległości /…/8 (odległość w metrach) od najbliższej turbiny uwzględnionej w oddziaływaniu skumulowanego.

Najbliżej położony budynek chroniony akustycznie dla którego dopuszczalny poziom hałasu wynosi 45 dB dla pory nocy to /…/2 (numer działki/ek chronionej/ych akustycznie ..…., obręb… nr.. ) znajdujący się w odległości /…/9 (odległość w metrach) od najbliższej turbiny uwzględnionej w oddziaływaniu skumulowanego.

- tereny położone na północ od obszaru oddziaływania skumulowanego (czyli od najdalej położonej na północ turbiny wiatrowej)

Najbliżej położony budynek chroniony akustycznie dla którego dopuszczalny poziom hałasu wynosi 40 dB dla pory nocy to /…/2 (numer działki/ek chronionej/ych akustycznie ..…., obręb… nr.. ) znajdujący się w odległości /…/10 (odległość w metrach) od najbliższej turbiny uwzględnionej w oddziaływaniu skumulowanego.

Najbliżej położony budynek chroniony akustycznie dla którego dopuszczalny poziom hałasu wynosi 45 dB dla pory nocy to /…/2 (numer działki/ek chronionej/ych akustycznie ..…., obręb… nr.. ) znajdujący się w odległości /…/11 (odległość w metrach) od najbliższej turbiny uwzględnionej w oddziaływaniu skumulowanego.

- tereny położone na południe od obszaru oddziaływania skumulowanego (czyli od najdalej położonej na południe turbiny wiatrowej)

Najbliżej położony budynek chroniony akustycznie dla którego dopuszczalny poziom hałasu wynosi 40 dB dla pory nocy to /…/2 (numer działki/ek chronionej/ych akustycznie ..…., obręb… nr.. ) znajdujący się w odległości /…/12 (odległość w metrach) od najbliższej turbiny uwzględnionej w oddziaływaniu skumulowanego.Najbliżej położony budynek chroniony akustycznie dla którego dopuszczalny poziom hałasu wynosi 45 dB dla pory nocy to /…/2 (numer działki/ek chronionej/ych akustycznie ..…., obręb… nr.. ) znajdujący się w odległości /…/13 (odległość w metrach) od najbliższej turbiny uwzględnionej w oddziaływaniu skumulowanego.
Klasyfikacja akustyczna - której wzór przedstawia niniejsze pismo – dla wszystkich uwzględnionych w niej terenów chronionych akustycznie powinna zostać opracowana biorąc pod uwagę art. 114. ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 nr 164 poz. 1027).

Należy również podkreślić że dana klasyfikacja akustyczna powinna być opracowywana samodzielnie przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, która sama analizuje teren oddziaływania wokół danej inwestycji, błędne jest opracowywanie klasyfikacji akustycznej tylko dla działek wskazanych w piśmie przez inwestora – należy samemu określić położenie i numery ewidencyjne działek chronionych akustycznie w otoczeniu terenu inwestycji przez osobę wykonującą klasyfikację akustyczną.

/podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania opinii/


1 Podać nazwę planowanej inwestycji

2 Wybrać właściwy rodzaj terenu przedstawiony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

3 Wybrać właściwy dopuszczalny poziom hałasu przedstawiony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

4 Podać przybliżoną odległość w m lub km

5 Podać przybliżoną odległość w m lub km

6 Podać przybliżoną odległość w m lub km

7 Podać przybliżoną odległość w m lub km

8 Podać przybliżoną odległość w m lub km

9 Podać przybliżoną odległość w m lub km

10 Podać przybliżoną odległość w m lub km

11 Podać przybliżoną odległość w m lub km

12 Podać przybliżoną odległość w m lub km

13 Podać przybliżoną odległość w m lub km


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość