Przykładowy wykaz archiwaliów wchodzących w skład zasobów archiwum parafialnego. DokumentyPobieranie 18.23 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar18.23 Kb.
Przykładowy wykaz archiwaliów wchodzących

w skład zasobów archiwum parafialnego.*

 

1. Dokumenty:

a) Oryginały, kopiariusze, fotokopie dokumentów (pergami­nowych i papierowych) parafii, kościoła parafialnego, kościołów filialnych, kaplic, prebend, altarii, bractw, sto­warzyszeń, cechów itp. Akta zawierające dokumenty, jak dokument erekcyjny parafii, dokumenty praw i przy­wilejów nadanych kościelnym osobom prawnym, akta notarialne, odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi i mapy ka­tastralne dotyczące wszystkich nieruchomości kościel­nych osób prawnych, pisma naświetlające historyczny rozwój parafii, jak monografie, opisy, kroniki, artykuły. Akta stwierdzające autentyki relikwii św.

b) Sprawozdania z wizytacji biskupich i dziekańskich,

c) Zarządzenia władz kościelnych i państwowych,

d) Wykazy fundacji i mszy fundacyjnych,

e) Roczniki Miesięcznika Kościelnego Archidiecezji Po­znańskiej,

f) Okólniki Kurii Metropolitalnej Poznańskiej,

g) Roczniki Archidiecezji Poznańskiej (schematyzmy).

 

2. Personalne wykazy:

a) Spisy proboszczów, wikariuszy i innych kapłanów pracu­jących w parafii,

b) Wykaz kapłanów i sióstr zakonnych urodzonych na te­renie parafii w ostatnim 50-leciu,

c) Krótkie biografie kapłanów, rządców parafii i wikariuszy pracujących w parafii w ostatnim 50-leciu,

d) Akta dotyczące personelu kościelnego,

e) Akta dotyczące domów zakonnych w parafii.

 

3. Księgi metrykalne:

a) Ochrzczonych,

b) Zaślubionych z aneksami:

1°) akta egzaminów przedślubnych,

2°) arkusze zapowiedzi przedślubnych,

3°) ewentualnie inne dokumenty dotyczące małżeństw,

c) Zmarłych,

d) Bierzmowanych,

e) Przyjętych do pierwszej Komunii św.,

f) Indeksy ksiąg metrykalnych.

 

4. Duszpasterska dokumentacja:

a) Statystyka parafialna,

b) Księgi bractw religijnych i cechów,

c) Księgi stowarzyszeń religijnych,

d) Księga rodzin katolickich w parafii,

e) Księga chorych i zaopatrzonych sakramentami św.,

f) Księga działalności charytatywnej,

g) Akta dotyczące katechizacji parafialnej,

h) Księga akcji trzeźwościowej,

i) Księga łask i cudów w miejscach słynących łaskami.

 

5. Podręczne zapisy:

a) Księga ogłoszeń parafialnych,

b) Księga wspominków zmarłych,

c) Księga tematów kazań,

d) Księga stypendiów mszalnych,

e) Protokóły posiedzeń Rady Parafialnej,

f) Kronika parafii.

 

6. Dobra materialne:

a) Inwentarze majątku kościoła,

b) Inwentarze majątku beneficjalnego,

c) Dokumentacja budowy kościoła parafialnego, kościołów filialnych, kaplic, organów, plebanii, inwestycji kościoła parafialnego, jak elektryfikacja, ogrzewanie, polichromia,

d) Dokumentacja techniczna, artystyczna, finansowa re­montów,

e) Akta dotyczące cmentarza parafialnego,

f) Akta dotyczące szpitala, ochronki itp.,

g) Akta dotyczące gruntów, lasów, stawów, kapitałów, hi­potek, danin, dzierżaw, pożyczek, sprzedaży,

h) Akta dotyczące tradycji mienia kościelnego,

i) Rachunki i pokwitowania.

 

7. Korespondencja:

a) Dziennik korespondencji urzędowej,

b) Korespondencja z władzami kościelnymi,

c) Korespondencja z władzami państwowymi.

 

8. Różne:

Wszystkie inne akta parafialne, które nie mieszczą się w wy­żej podanych działach. 

* Źródło: Statuty Archidiecezjalnego Synodu Poznańskiego z roku 1968 (Aneks 14 do statutu 1232). 
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy