Strona główna

Przykłady dobrych praktyk poznane w czasie wizyty studyjnej projektu 2013-2-pl1-efs03-43081 Jakość nadzoru pedagogicznego I pracy szkoły w programie Zagraniczna


Pobieranie 46.69 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar46.69 Kb.
Przykłady dobrych praktyk poznane w czasie wizyty studyjnej projektu 2013-2-PL1-EFS03-43081 Jakość nadzoru pedagogicznego i pracy szkoły w programie Zagraniczna Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych ESF POKL

Wizyta studyjna w Lizbonie była okazją do poznania przykładów dobrych praktyk

1. praca z uczniem zdolnym

Szkoła im. królowej Amelii w Lizbonie prowadzi kształcenie na poziomie 3 cyklu szkoły podstawowej i szkoły średniej. Liczy 962 uczniów i 78 nauczycieli. Szkoła zajmuje 6 miejsce wśród szkół publicznych i 2 wśród szkół w Lizbonie w rankingu stworzonym na podstawie najlepszych wyników egzaminów zewnętrznych obejmującym 612 szkół.

Oprócz codziennej rzetelnej pracy ważne są działania szkoły, rozwijające zainteresowania uczniów: szkoła organizuje tydzień nauk eksperymentalnych, tydzień języków obcych, olimpiadę i konkurs matematyczny, istnieje możliwość zdawania egzaminu Delf z języka francuskiego. Realizowane są warsztaty pisania kreatywnego, samodzielna praca w powiązaniu z metodą projektu i metodą tzw. kręgów tematycznych. Nowością jest radio szkolne, warsztaty z angielskiego, historii. Istnieje ogród ekologiczny, działa eksperymentalna kuchnia. Organizowane są biegi przełajowe. Realizowany jest program edukacji prozdrowotnej.

Szkoła podejmuje dodatkowe działania, wspierające w nauce i osiągnięciu sukcesu: proponuje wszystkim uczniom lekcje przygotowania do egzaminów w szkole podstawowej – w ostatniej klasie lekcje przygotowania do egzaminu z portugalskiego i matematyki, w szkole średniej w przedostatniej klasie - z biologii i geologii, ekonomii, fizyki i chemii, geometrii opisowej, historii sztuki, geografii, a w ostatniej klasie z matematyki, historii, portugalskiego. 185 uczniów szkoły podstawowej i 76 szkoły średniej korzysta z pomocy w nauce, a pomocy specjalistycznej - 65.

Podstawą sukcesu w nauczaniu języka angielskiego są w pierwszej klasie szkoły podstawowej i szkoły średniej grupy relatywnie homogeniczne pod względem poziomu z znajomości języka.

Szkoła podejmuje działania promujące sukces uczniów – co roku przyznawane są nagrody dla najlepszych uczniów i organizowana uroczystość ich wręczenia.

Istotna dla sukcesu szkoły jest także partycypacja - w szkole działa stowarzyszenie uczniów, stowarzyszenie absolwentów, dyrektor należy do stowarzyszenie dyrektorów szkół.


2. oferta edukacyjna szkoły ponadgimanzjalnej jako odpowiedź na potrzebę przygotowania uczniów do dorosłego życia

Zespół Szkół Średnich im J. Saramago w Mafrze przykłada wielką wagę do wiedzy, ale także do kształtowania postaw społecznych i do wychowania obywatelskiego. Cel szkoły to osiągnięcie wysokiego poziomu nauczania poprzez min. inwestowanie w kapitał ludzki i wyposażenie, ale i pomoc w zyskaniu poczucia zakorzenienia, wywieranie pozytywnego wpływu na młodzież, rozwijanie postaw, wpajanie wartości społeczeństwa obywatelskiego, edukacja kulturowa.

W szkole realizowane są liczne projekty, wspierające proces dydaktyczny i wychowawczy: • projekt dziennikarski ma na celu rozwijanie kreatywności, pogłębienie znajomości kultury, jezyka, przywyiązania do wartości kraju ojczystego, naukę różnych form wypowiedzi dziennikarskich, doskonalenie umiejętności pisania, edukację medialną

 • projekt środowiskowy – obejmuje poznanie środowiska naturalnego – np. obserwacja flory i fauny nocą, orchidei leśnych oraz działania związane z minimalizowaniem negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko - zbiórka elektrośmieci, baterii, cartrigdy

 • projekt solidarności społecznej – jego cel to budzenie świadomości obywatelskiej, uczenie solidarności, aktywnych postaw obywatelskich, pomoc kolegom w trudnej sytuacji, zaangażowanie na rzecz społeczności, zainteresowanie sprawami społeczności lokalnej – działania to np. zbiórka i dystrybucja żywności, zbiórki pieniężne

 • parlament młodzieży – to inicjatywa zgromadzenia parlamentarnego, której celem jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i politycznej, rozwijanie umiejętności argumentacji, obrony własnych opinii, nauka tolerancji, poszanowania demokracji, poznanie funkcjonowania parlamentu, zachęta do partycypacji społecznej

 • projekt fotograficzny obejmuje teorię i praktykę fotografii analogowej – zdobycie umiejętności fotografowania, pracy w laboratorium, poznanie historii fotografii, jest powiązany z programem nauczania przedmiotów humanistycznych i deseignu

 • projekt radiowy „stare szkolne radio” - jego celem jest rozwijanie kultury muzycznej uczniów, znajomość gatunków muzycznych od lat 60; radio proponuje także programy rozrywkowe oraz serię wydarzeń kulturalnych – debaty, prezentacje, koncerty

 • projekt książki francuskiej - jego celem jest rozwijanie kompetencji wypowiedzi ustnej, w mniejszym stopniu pisemnej z francuskiego, wprowadzenie wymiaru kulturowego w naukę języka oraz przypomnienie i usystematyzowanie wcześniej zdobytych wiadomości

 • projekt działalności naukowej – ma na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk ścisłych, wprowadzenie zintegrowanego podejścia w ich nauczaniu, ukazanie fizyki i chemii jako podstawy do nauki przedmiotów technicznych

 • projekt sport szkolny – cele - udział uczniów w życiu sportowym szkoły – sędziowanie, dokonywanie pomiarów, rozwijanie tolerancji, fair play, walka z dopingiem, promowanie higieny i bezpieczeństwa sportu, odpowiedzenie na potrzeby uczniów, zapewnienie zrównoważonego rozwoju organizmu, promowanie aktywnego stylu życia, stworzenie możliwości rekreacji, rozwijania predyspozycji, uprawiania sportu, nauki kompetencji, technik i praktyk różnych dyscyplin sportu, walka z brakiem aktywności i otyłością

3. działania podejmowane w odpowiedzi na wyniki ewaluacji zewnętrznej na przykładzie Zespołu Szkół w Alcochete

Alcochete jest miastem liczącym 18 tyś mieszkańców. Zespół Szkół w Alcochete tworzy 9 szkół - 3 przedszkola, 4 szkoły podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna. Gimnazjum obejmuje 20 zwykłych klas, 7 zawodowych i 1 zasadnicza zawodową (ogrodnictwo) oraz 3 klasy dla dorosłych, szkoła ponadgimnazjalna to 28 klas, 1 klasa zasadnicza zawodowa, 3 klasy zawodowe (sztuka, sport, ogrodnictwo).

Misją szkoły jest promocja kultury organizacyjnej, jakości edukacji, podniesienie poziomu nauki uczniów i wzbogacanie programu nauczania oraz rozwój postaw społecznych, edukacja kulturalna i sportowa.

Zewnętrzna ewaluacja szkoły miała miejsce w Alcochete w 2008 w Escola de Secundária de Alcochete (szkoła średnia) i obejmowała następujące obszary: rezultaty, świadczenie usług edukacyjnych, zarządzanie i administracja, przywództwo, samoregulacja szkoły i zdolność naprawy - szkoła otrzymała we wszystkich obszarach ocenę satysfakcjonującą poza oceną dobrą w kryterium przywództwo, a w 2009 w Escola Básica El’ Rei Dom Manuel I (szkoła podstawowa) – podlegały je obszary jw., ocena uzyskane w je wyniku - satysfakcjonująca.

Jako sukcesy szkoły wskazano: zróżnicowaną ofertę edukacyjną, pracę prowadzoną w szkolnej bibliotece, zespół interdyscyplinarny ds. edukacji specjalnej, który umożliwia efektywne wsparcie dla uczniów i rodzin, wiarygodny wizerunek w społeczności edukacyjnej łącznie z obszarem wpływu także poza dzielnicą, klimat i relacje międzyludzkie, zaangażowanie różnych grup społeczności szkolnej, motywacja i zaangażowanie personelu nauczającego i nienauczającego biorąc pod uwagę dostępne środki, nawiązanie współpracy z innymi instytucjami, szkolne projekty, zyskujące uznanie zewnętrzne, korzystne dla wizerunku szkoły, istnienie ds. obserwatorium ewaluacji w szkole średniej.

Priorytetowymi obszarami wymagającymi poprawy były: słaba koordynacja zarządzania programem nauczania w poszczególnych cyklach, brak powiązań międzyprzedmiotowych, niedoskonały przepływ informacji w zespole, problem braku dyscypliny, złe zachowanie uczniów, nie pozwalające na zapewnienie spokojnego i godnego otoczenia sprzyjającego nauce, nikła obecność eksperymentów w nauczaniu, co prowadzi do odwracania się uczniów od nauk ścisłych. Wymieniono jako priorytetowe obszary poprawy: motywowanie, integrację i współpracę na rzecz sukcesu, poradnictwo w dziedzinie kierunków kształcenia i wyboru zawodu, zapobieganie dewastacji mienia szkolnego, publiczną informację na temat sukcesów uczniów i społeczności, zapewnienie personelu pomocniczego, stworzenie właściwego miejsca spotkań w szkole, wprowadzenie edukacji obywatelskiej we wszystkich wymiarach, Zwiększone zaangażowanie społeczności lokalnej.

Jako odpowiedź na wyniki ewaluacji wdrażany jest projekt stworzony przez dyrektora szkoły - w latach 2013-17 realizowane są następujące programy:


 • Alcochete + Sport - współpraca z urzędem miasta i lokalnymi klubami sportowymi w wykorzystaniu infrastruktury szkoły

 • przestrzeń z doświadczeniem życiowym - projekt dyscyplina i mediacja w konfliktach

 • wiedzieć więcej - projekt, którego celem jest promocja i poprawa wyników nauczania przez uczniów i całościowy sukces szkoły poprzez pracę z podobnymi, jednorodnymi lub różnorodnymi grupami uczniów

 • klub nauk ścisłych i technologii

 • klub muzyczny

 • klub teatralny

 • zajęcia kreatywność i wsparcie

 • zajęcia oczekiwania i kierunki kształcenia

 • pracownia designu

 • warsztaty komiksu i ilustracji

 • klub historii i geografii Portugalii

 • zajęcia pozalekcyjne praktyka i konteksty języka portugalskiego

 • klub muzyczny

 • warsztaty “Dom Manualidades”

 • joga w szkole

 • Chouette! Ça Y Est! francuski projekt językowy‘

 • sport szkolny

 • projekt Parlament Młodzieży

 • projekt idziemy popływać realizowany przez pływalnię w Alcochete i Rade Miasta we współpracy ze szkołą

 • projekt na rzecz zdrowia i edukacji seksualnej we współpracy z ośrodkiem zdrowia w Alcochete

 • projekt czytania na głos we współpracy z bibliotekami szkolnymi

Godna zauważenia jest też praca 4 bibliotek, organizujących ekspozycję swoich zasobów i posiadających katalog online zbiorów. Biblioteki organizują konkursy, zajęcia edukacyjne rozrywkowe w celu uzupełnienia programu nauczania i udzielenia uczniom pomocy w nauce.

Uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej i gimnazjalnej mają do dyspozycji komputery z dostępem do Internetu w celach edukacyjnych lub jako pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego. Istnieje duży zbiór DVD i CD, które mogą być wykorzystywane jako pomoce na lekcji.4. praca z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych - Szkoła w Mafrze

W zespole szkół uczy się duża liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W jednej ze szkół i przedszkolu tworzących zespół istnieje klasa dla dzieci niepełnosprawnych, w innej klasa dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, W koeljneej klasa dla dzieci z autyzmem. W szkole średniej i podstawowej w Mafrze - klasa dla uczniów z autyzmem, z niepełnosprawnościami sprzężonymi ,ponadto zespół realizuje projekt SER oraz projekt proact, prowadzi specjalistyczna klasę pomocy.

Zasoby, którymi dysponujesz szkoła to, w przypadku zasobów ludzkich nauczyciele różnych przedmiotów w szkołach masowych, terapeuci z instytucji partnerskich prowadzący fizjoterapię, terapię zajęciową, zajęcia logopedyczne, udzielający pomocy psychologicznej, nauczyciele ze specjalistycznym przygotowaniem w różnych dziedzinach - motorycznej i kognitywnej, komunikacji i języka oraz personel pomocniczy z przygotowaniem w dziedzinie pracy z uczniem niepełnosprawnym. Zasoby materialne to udogodnienia w wszystkich budynkach - podjazdy, windy, dostosowane wc itp. zaś zasoby materialne to materiały i pomoce dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych, ICT, gry edukacyjne.

Szkoła współpracuje z Urzędem Miasta Mafra, służbami opieki społecznej, ośrodkiem zdrowia, komitetem ds. ochrony dzieci i młodzieży, centrum rehabilitacji, lokalnym zespołem ds. interwencji (dzieci w wielu 0-6 lat, pomoc w domach, ośrodku pobytu dziennego i prywatnych przedszkolach).

Projekt uspołecznić, edukować i reintegrować jest przeznaczony dla uczniów o specjalnych potrzebach – z trudnościami w nauce, osiągającymi rezultaty odbiegające w znaczący sposób od oczekiwanych i uczniów niepełnosprawnych. Obejmuje dwie grupy - grupa A jest bardziej samodzielna i lepiej funkcjonuje, grupa B ma bardziej zróżnicowany charakter. Celem projektu jest koordynacja działań, pomocy, oceny ucznia niepełnosprawnego z udziałem i dostępnymi środkami innych instytucji lub służb - centrum rehabilitacji, ośrodka zdrowia, opieki społecznej, służby pomocy psychologicznej i orientacji w Mafrze, komitetu ochrony dziecka. Chodzi o dostosowanie metod i strategii interwencji i w danej dziedzinie mających na celu rozwój ucznia i integrację społeczną i szkolną, zapewnienie bezpiecznego, edukacyjnego, dającego poczucie bezpieczeństwa otoczenia dla ucznia, ponadto wprowadzenie niezbędnych dostosowań programu nauczania, zastosowanie indywidualnego elastycznego dynamicznego podejścia edukacyjnego biorącego pod uwagę stałą ewaluację procesu nauczania – uczenia się i regularne zaangażowanie rodzin, zapewnienie właściwego poziomu wsparcia różnymi terapiami, zorganizowanie procesu przejścia do życia poza szkołą po jej ukończeniu.

W pracy z uczniami niepełnosprawnymi wprowadzane są dostosowania programu nauczania np.:


 • funkcjonalny portugalski – nauka czytania, pisania, interpretowania tekstów, czytanie przepisów

 • funkcjonalna matematyka – euro, liczenie pieniędzy, wymiana walut, rozumienie realnej i uczciwej wartości rzeczy, odczytywanie godzin na zegarze

 • podstawy geografii i nauki o człowieku - zdrowe nawyki żywieniowe, sprawdzanie rozkładów jazdy publicznych środków transportu, wyznaczanie tras, przepisy ruchu drogowego, seksualność, pierwsza pomoc, znajomość miasta i zadań różnych instytucji – bank, poczta, Urząd Miasta, pomoc społeczna

 • zindywidualizowany program pedagogiczny - uczniowie mają możliwość rozwijania specyficznych umiejętności społecznych – uwagi, koncentracji, percepcji wizualnej, umiejętności motorycznych, czynności związanych z życiem codziennym, pozyskiwania informacji, korzystania z technologii komunikacyjnych

Nauka w klasach masowych - integracja oznacza dla uczniów mniejszą stygmatyzację, daje większą stymulację, udział w życiu społecznym, dewaluację sytuacji niepełnosprawności fizycznej lub umysłowej, relacje z pełnosprawnymi. Z kolei uczniowie pełnosprawni uczą się różnic, tolerancji, współczucia i solidarności, stają się bardziej odpowiedzialni.

Ponadto niektórzy uczniowie uczęszczają na dodatkowe zajęcia programowe w ramach projektu Proact na rzecz promocji samodzielności, obywatelstwa i integracji na rynku pracy w celu skutecznego przygotowania do dorosłego życia.5. Działania władz lokalnych

Miasto Palmela jest 18 pod względem wielkości miastem na obszarze metropolitalnym Lizbony, największym na półwyspie Setubal i jednym z największych obszarowo w Portugalii (około 462 km 2). Mimo bliskości przemysłowego Setubal i Lizbony udało mu się pogodzić rozwój przemysłowy z zachowaniem licznych cech charakterystycznych dla obszaru wiejskiego. Miasto Palmela należy także do regionu turystycznego Lizbony - część jego terytorium przynależy do rezerwatu naturalnego zlewiska rzeki Sado, a druga do parku naturalnego Arrabida - kandydata do listy dziedzictwa ludzkości UNESCO. Administracyjnie miasto Palmela z 62800 mieszkańców jest podzielone na 4 dzielnice. Centrum historycznym Palmeli jest zamek, będący na przestrzeni wieków siedzibą zakonu rycerzy Santiago w Portugalii.

Zadania miasta w dziedzinie oświaty to planowanie, zarządzanie, budowa, wyposażanie i utrzymanie infrastruktury przedszkoli i szkół podstawowych, przygotowanie i monitorowanie karty edukacyjnej, organizacja komisji ds. edukacji, zapewnienie transportu szkolnego, zarządzanie stołówkami i pomocą socjalną i pomocą w nauce dla wychowanków przedszkoli i uczniów szkół podstawowych, rekrutacja i zarządzanie personelem nienauczającym przedszkoli.

Na terenie Palmeli działają szkoły publiczne, niepubliczne i solidarności społecznej – prowadzone przez organizacje dobroczynne, ta ostatnia sieć odgrywa znaczącą rolę zwłaszcza we wspieraniu rodzin w zapewnieniu dostępu do edukacji przedszkolnej oraz pozalekcyjnej.

Odpowiedzialność i kompetencje miasta w dziedzinie edukacji koncentrują sie na publicznej sieci głównie przedszkoli i szkół I cyklu edukacji podstawowej. W placówkach podlegających miastu uczy się około 10000 uczniów – w tym 15 przedszkoli, z 750 dziećmi, 35 nauczycielami i 34 osobami personelu niepedagogicznego. W I cyklu edukacji podstawowej funkcjonuje 21 szkół z 2800 uczniami, 150 nauczycielami i 80 pracownikami niepedagogicznymi. Sieć edukacji publicznej obejmuje obecnie trzy szkoły z drugim i trzecim cyklem nauczania obowiązkowego (2300 uczniów) i 2 szkoły średnie z 3 cyklem edukacji podstawowej z 2600 uczniami. Oświata niepubliczna i solidarnościowa obejmuje 8 szkół solidarnościowych i 13 prywatnych.

Miasto uznało edukację za priorytetowy obszar działania - reprezentuje ona 10% budżetu miasta wynoszącego 38 milionów. Stara się zapewnić odpowiednią infrastrukturę na terenie całego miasta, by zmieniać przestrzeń miejską na lepszą, zapewnić komfort i dobre warunki mieszkańcom i zapobiegać ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Rozwijanie publicznej edukacji przedszkolnej, stworzenie sieci placówek i dostosowanie istniejących budynków było priorytetowym celem miasta ze względu na znaczenie uczęszczania dzieci do szkół publicznych, oferujących wysoki poziom nauczania. Najnowsze szkoły zostały zaprojektowane i wybudowane jako miejsca do pracy, pobytu, zabawy, zdobywania umiejętności społecznych. W dobie nowych technologii i realiów nauczania, w kontekście modernizacji i wyposażenia nowych i już istniejących szkół, budynki są wyposażone w odpowiednie meble i pomoce dydaktyczne, jak również urządzenia techniczne.

Udzielana pomoc socjalna i pomoc w nauce, wynikająca z przepisów prawa jest definiowana jako dyskryminacja pozytywna i dotyczy dużej liczby rodzin. Pomoc jest udzielana mniej zamożnym i wyraża się we wsparciu finansowym na zakup podręczników i przyborów szkolnych uczniów szkół podstawowych oraz posiłków zarówno dla wychowanków przedszkola i uczniów szkoły podstawowej sieci szkół publicznych. Wsparcie finansowe wynosi 45 euro na ucznia na rok - w roku szkolnym 2013/14 zostało ono wypłacone 2800 uczniów, z których 1100 otrzymuje subsydia na podręczniki w wysokości 38%, co rocznie stanowi wydatek około 47000 euro. Obiady w szkołach są wydawane w ramach programu posiłek szkolny, który obejmuje wszystkich uczniów 1 cyklu edukacji szkolnej i wychowanków przedszkola. Zapewnienie posiłku jest czynnikiem mającym pozytywny wpływ na naukę dzieci i młodzieży z różnych środowisk społecznych. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonych posiłków, odpowiednich do potrzeb populacji szkolnej, zgodnie z zasadami diety, ujętymi w standardach żywieniowych, ustalanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, zgodnie ze standardami bezpieczeństwa żywieniowego i higieny, uchwalonymi przez Parlament Europejski i regulacjami Rady. Ewaluacja i monitoring tego programu obejmuje specjalistyczną konsultację zewnętrzną, dostawcę posiłków, nauczycieli, klastry szkół i ma na celu zapewnienie konsumpcji posiłków wysokiej jakości i ich zgodności ze standardami żywienia. Dziennie wydawanych jest 3000 posiłków, co oznacza, że lunch w szkole je 85% uczniów, co czyni rocznie wydatek 810000 euro. Ponadto, by walczyć z otyłością u dzieci miasto i krajowy program oferują uczniom dwa razy w tygodniu w czasie przerwy owoce, programowi towarzyszy konkurs prowadzony przez nauczycieli.

By umożliwić spełnienie obowiązku szkolnego i dalszą naukę w szkole średniej miasto zapewnia także uczniom transport szkolny. Ze względu na niską gęstość zaludnienia w mieście, szczególnie na obszarach podmiejskich, co wiąże się z małą dostępnością transportu publicznego miasto Pamela stworzyło lepiej dostosowane i społecznie korzystne rozwiązania, by w ten sposób spełnić generalną zasadę ustawy o systemie oświaty, by zapewnić prawo do sukcesu edukacyjnego uczniom i równość szans w jego osiągnięciu. Obecnie z przewozów korzysta około 2500 uczniów, co wiąże się rocznie z nakładem 1000 000 euro.

Edukacja przedszkolna dla dzieci pomiędzy 3 rokiem życia i wiekiem rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej ma na celu wsparcie rodzin w wychowaniu dzieci, nauczeniu ich samodzielności i uspołecznienia, aby zapewnić zrównoważoną integrację w grupie i przygotować je do nauki w szkole z sukcesem i umożliwić realizację celów wymienianych przez UNESCO. W systemie oświaty publicznej edukacja przedszkolna obejmuje elementy wychowawcze i społeczno-edukacyjne, w tym kontekście miasto Palmela promuje i rozwija mechanizmy wspierania rodzin poprzez działania społeczno-edukacyjne, poprzez wydłużanie czasu pracy placówek zgodnie z potrzebami rodzin, dbając, by ten czas był dobrze wykorzystany pod względem edukacyjnym i stanowił uzupełnienie nauki umiejętności podstawowych. W bieżącym roku szkolnym około 70% dzieci uczęszczających do przedszkoli bierze udział w tych zajęciach. Budżet na ten cel wynosi około 300000 euro, udział w zajęciach jest współfinansowany przez rodziny i Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zajęcia różnią się w zależności od specyfiki przedszkola i wyników ewaluacji i monitoringu, realizowanych przez nauczycieli i klastery – są to taniec, muzyka, zajęcia edukacji fizycznej, prowadzone we wszystkich przedszkolach, drama, joga dla dzieci w zależności od decyzji podejmowanych po przeprowadzeniu ewaluacji.

Miasto należy do międzynarodowego stowarzyszenia miast edukacyjnych, portugalskiej sieci miast promujących zdrowie, miast przyjaznych dziecku, organizuje festiwal Fantasiaarte zachęcający dzieci i młodzież do uprawiania sztuki, projekt promujący zatrudnienie i naukę dla młodych – warsztaty i informacje na temat zatrudnienia i kształcenia zawodowego, projekt młodzi wolontariusze, projekt promujący prawa dziecka, organizuje szkolne zawody sportowe, szkółkę pływacką, biblioteka miejska proponuje program animacji dziecięcych poświęconych książkom i lekturze.6. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Lizbonie

Instytut Politechniczny w Lizbonie działa od 1985, obejmuje 8 szkół wyższych z wydziałami edukacji, komunikacji społecznej, księgowości, inżynierii, technologii ochrony zdrowia, tańca, muzyki , teatru i kina oferujących 40 kierunków studiów 1º stopnia, 39 - 2-ego.

Szkoła stara się przyczyniać do jakości i efektywności edukacji publicznej stanowiąc punkt odniesienia dla szkół, kieruje się w kształceniu i badaniach wartościami obywatelskimi, innowacyjnością i chęcią odpowiedzenia na zapotrzebowanie społeczne. Jest przekonana do kształcenia, które koncentruje się na najważniejszych kwestiach i projektach. Prowadzi strategiczną współpracę pomiędzy sektorem kształcenia i zatrudnienia.  W kształceniu kieruje się etosem, który pomaga studentowi połączyć wymiar emocjonalny, intelektualny i etyczny w całość. Wcześniej działała szkoła kształcąca nauczycieli szkoły podstawowej i przedszkola oraz instytut edukacji specjalnej (Instituto Aurélio da Costa Ferreira), obecnie szkoła zajmuje się kształceniem początkowych, zawodowym, specjalistycznym, doskonaleniem, studiami podyplomowymi, llp.
Przed zainicjowaniem procesu bolońskiego oferowała jedynie kształcenie zawodowe dla nauczycieli szkół i przedszkoli, później ofertę rozszerzono na kierunki powiązane z edukacją – społeczno-kulturalny, muzyka, sztuki wizualne.

Oferowane kształcenie: 1 cykl: edukacja w szkole podstawowej, muzyka w społeczności, sztuki wizualne i nowe technologie, społeczno kulturalne, master zawodowy, edukacja małego dziecka, nauczanie 1 i 2 cyklu w szkole podstawowej, nauczanie wychowania muzycznego w szkole podstawowej, nauczanie sztuk wizualnych i ICT w szkole podstawowej, 2 cykl - master podyplomowy - nauczanie matematyki, nauczanie portugalskiego, nauczanie nauk ścisłych, edukacja artystyczna, edukacja specjalna, wczesne wspomaganie, superwizja edukacyjna, administracja szkolna, edukacja socjalna i pomoc społeczna, dydaktyka zintegrowana.

Szkoła zawiera porozumienia z instytucjami szkolnictwa wyższego – z Instytutem Edukacji (Uniwersytet Lizboński - doktoraty), ISCED ANGOLA (mastery), porozumienia z instytucjami w sprawie staży - szkołami publicznymi i prywatnymi podstawowymi i średnimi, z władzami lokalnymi, instytucjami niezależnymi - izbami, gminami, ONG i innymi instytucjami interwencji społecznej. Podpisuje protokoły z instytucjami prywatnymi i publicznymi - Ministerstwem Edukacji, Inspekcją, Szkołami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, szkołami prywatnymi, stowarzyszeniem nauczycieli, ośrodkiem badań naukowych.

Szkoła uczestniczy w tworzeniu narzędzi ewaluacji i realizacji ewaluacji w szkołach.

Ośrodek badawczy – temarty prac: lokalne strategie poprawy jakości pracy szkoły - szkoły w obszarach defaworyzowanych - państwowe i prywatne programy interwencji, kształcenie nauczycieli matematyki - rozwijanie wiedzy i praktyki, spojrzenie na nauki ścisłe u uczniów edukacji wczesnoszkolnej – czynniki które je warunkują – studium porównawcze, Uczyć się od partnerów (A-PAR) - ewaluacja skuteczności wprowadzenia partnerstwa na rzecz edukacji wczesnoszkolnej.

Inne projekty międzynarodowe to EDULINK — kwalifikacje nauczycieli z krajów portugalskojęzycznych, PERL – partnerstwo na rzecz edukacji i badań naukowych nad odpowiedzialnym życiem, EDITE — Doktorat Europejski w dziedzinie kształcenia nauczycieli.

PROJEKT: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość