Psychiatria sądowa ekspertyza psychiatrycznaPobieranie 274.22 Kb.
Strona1/6
Data19.06.2016
Rozmiar274.22 Kb.
  1   2   3   4   5   6
a1a
PSYCHIATRIA SĄDOWA


Ekspertyza psychiatryczna (inaczej opinia biegłych)
Jest to zespół czynności biegłych lekarzy psychiatrów (i psychologów) mający na celu zbadanie i ocenę stanu psychicznego człowieka oraz wydanie opinii w zakresie pytań postawionych przez powołujący biegłego organ (w postępowaniu przygotowawczym prokurator a w postępowaniu sądowym sąd w postępowaniu karno-administracyjnym - kolegium karno -administracyjne)
Do wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego powołuje się tychże specjalistów w sytuacji orzeczenia o potrzebie stosowania środków leczniczo-zabezpieczających.

Badanie to przeprowadza się pod kątem zdolności osób (podejrzanych, oskarżonych), do brania udziału w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem.Badanie skazanych - przeprowadza się je wtedy, gdy objawy chorobowe wystąpią lub ujawnią się już po ogłoszeniu wyroku lub w czasie odbywania kary pozbawienia wolności.

Można także przeprowadzać badanie stanu zdrowia psychicznego świadków jak też osób pokrzywdzonych. Także w niektórych sytuacjach przeprowadza się badanie jednorazowe w trybie ambulatoryjnym.

Ekspertyzę psychiatryczną na podstawie akt sprawy przeprowadza się rzadko i to w bardzo szczególnych przypadkach (np. gdy chodzi o ocenę czy skierowanie chorego do szpitala było zasadne).

Można także przeprowadzić badanie połączone z obserwacją psychiatryczną na oddziale zamkniętym (np. w szpitalu więziennym)Badanie połączone z obserwacją

Jeżeli lekarz (lekarze) nie są w stanie ocenić na podstawie jednego badania stanu zdrowia psychicznego danej osoby, a także we wszystkich przypadkach ciężkich przestępstw, poddanie sprawców tych przestępstw badaniu psychiatrycznemu prawie zawsze połączone jest z obserwacją (jest to już w zasadzie regułą).


Wada opinii psychiatrycznej

Lekarz psychiatra sporządzający opinię psychiatryczną nie powinien dodawać w niej kwalifikacji prawnej czynu (jedynie określić czy poczytalność podejrzanego w chwili popełnienia czynu była ograniczona czy też nie). Poza tym raczej nie ma błędnych opinii psychiatrycznych


Art. 31§1 kk - nie popełnia przestępstwa, kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem
Mówimy tutaj o:

 • kryterium psychiatrycznym (lekarskim) - chodzi o istnienie choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych,

 • kryterium psychologicznym - dotyczy niemożności rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem

Łączenie tych 2 kryteriów daje podstawę do uznania człowieka za niezdolnego do rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem.
Zakłócenia czynności psychicznych

Zakłócenia takie należy pojmować jako pewnego rodzaju zaburzenia czyli jako zmiany usytuowane w psychice człowieka powstałe na skutek zdarzenia (np. afekt patologiczny, upojenie alkoholowe (zespół Ephenora)). Zespół Ephenora - to stan polegający na powolnym rozbudzaniu się, przy czym człowiek szybciej uzyskuje sprawność fizyczną niż psychiczną. Pewne defekty psychiczne mogą powstać na skutek przebytych wcześniej chorób (np. po przebytych chorobach psychicznych następuje zmiana charakteru)Upojenie alkoholowe powikłane - cechą charakterystyczną jest brak proporcji pomiędzy ilością wypitego alkoholu a zachowaniem się człowieka.
Art. 31 § 3 kk - przepisów § 1 i 2 nie stosuje się, gdy sprawca wprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia, powodujący wyłączenie lub ograniczenie poczytalności, które przewidywał albo mógł przewidzieć.

Nietrzeźwość - upojenie alkoholowe zwykłe, ten stan odurzenia może występować także po zażyciu środków farmakologicznych czy też odurzających (np. używki -morfina, opium, haszysz). Wszystkie te substancje oddziaływują na ośrodkowy układ nerwowy.

Jeżeli u osoby występuje nietolerancja na alkohol ze względu na przeżyte zaburzenia somatyczne (np. uraz czaszki do którego doszło podczas upadku, pobicia), to po jego spożyciu może dojść do różnych zaburzeń psychicznych. Osoby takie powinny powstrzymać się od spożywania alkoholu. Kodeks karny nie stanowi dla takich ludzi taryfy ulgowej w przypadku popełnienia przez nich przestępstwa. Jeżeli zdarzyło się takie zachowanie po raz pierwszy (a dany człowiek nie wiedział, że występuje u niego nietolerancja na alkohol) wówczas można zastosować wyjątkowo taryfę ulgową.Popełnienie czynów przestępczych w stanie upojenia powikłanego.

Jest to sytuacja (powikłanie Bindera), gdzie dochodzi do reakcji nieprzewidywalnych po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu. Sąd powinien wówczas orzekać ograniczoną poczytalność na podstawie art. 31 § 2 („jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary”).


Upojenie patologiczne i na podłożu patologicznym

Upojenie patologiczne - powstaje w związku z chorobą psychiczną człowieka, zawsze wówczas orzekamy pełną niepoczytalność.
Upojenie na podłożu patologicznym - ważnym czynnikiem jest tutaj stan psychiczny poprzedzający stan sprzed upojenia. Podłoże patologiczne nie zawsze wiąże się z chorobą.
In tempore criminis - stan psychiczny w momencie popełnienia czynu.

U podejrzanego bądź oskarżonego w czasie postępowania przygotowawczego bądź sądowego mogą wystąpić pewne zaburzenia psychiczne, jest to tzw. psychoza celi . Są to swoistego rodzaju zaburzenia psychiki nie będące chorobami. Człowiek, który znajduje się w tym stanie nie może brać udziału w postępowaniu. Należy określić czy przy tego typu zaburzeniach człowiek może uczestniczyć w postępowaniu przygotowawczym bądź sądowym (można takie postępowanie zawiesić)


Choroby psychiczne - psychozy
Choroby psychiczne (psychozy) zawsze powodują niemożność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem. W każdym przypadku należy rozważyć kwestię czy mamy do czynienia z chorobą psychiczną czy też nie.

Defekt schizofreniczny - jest czynnikiem chorobowym mniejszym aniżeli schizofrenia. Wynika to z oceny prawnej i oceny psychiatrycznej.. Lekarz bada głębokość defektu schizofrenicznego.

Defekt umiarkowany - powoduje ograniczoną poczytalność, zaś defekt głęboki - całkowicie wyłącza odpowiedzialność karną.

Zjawisko remisji - jest to stan pomiędzy chorobą a nie chorobą. W okresach remisji występują tzw. stany paranormalne. Zachowania człowieka stwarzają pozory normalności. Jeżeli czyn został popełniony w okresie remisji, sąd może przyjąć, iż człowiek w tym czasie był poczytalny.


Okresy remisji występują przy: • schizofrenii,

 • cyklofrenii (psychoza maniakalno-depresyjna)

Psychoza może być wywołana np. przez zakażenie kiłowe.

W przypadku osób niedorozwiniętych (idioci, głuptacy) zawsze orzeka się niepoczytalność. Niedorozwój wyłącza poczytalność.

W przypadku ograniczenia umysłowego o poczytalności decydują różne okoliczności.


Karnie odpowiadają wszyscy psychopaci i wszyscy nerwicowcy (osoby znerwicowane). Nerwica nie jest chorobą w rozumieniu art. 31 kk. Psychopata u którego biegli stwierdzili psychopatię odpowiada karnie. Psychopatia nie jest bowiem okolicznością wyłączającą odpowiedzialność karną. Psychopatia nie jest chorobą psychiczną.
Opinia psychiatryczna powinna zwierać:


 1. Badanie stanu psychicznego człowieka (bada się orientację, badany opowiada życiorys, mówi o przebytych chorobach, sposobie życia, bada się spostrzegawczość, myślenie, określa się czy jego postawa - zachowanie jest aktywne czy pasywne, bada się sprawność intelektualną),

 2. Przeprowadza się wywiady o rodzinie i inne dane środowiskowe,

 3. Przeprowadza się badanie stanu somatycznego,

 4. Dokonuje się podsumowania objawów wynikających z badań i obserwacji pacjenta,

 5. Stawia się diagnozę, która ma udzielić odpowiedzi na pytanie czy w chwili popełnienia czynu badany był zdolny do rozpoznania jego znaczenia czy też nie, czy wystąpiła u niego ograniczona poczytalność czy nie.

Opinia psychiatryczna musi być jasna, logiczna, musi udzielić odpowiedzi na wszystkie postawione pytania szczegółowe.


Zespoły psychopatologiczne - są to zjawiska potwierdzające zaburzenia psychiczne, bez bliższego określenia pojedynczych objawów. Pojedyncze objawy, to symptomy, zaś zespoły objawów, to syndromy. (objawy chorób psychicznych, objawy psychotyczne, objawy nerwic, bądź objawy nerwicowe - objawy nerwicowe, to zaburzenia osobowości psychopatycznej i niedorozwoju psychicznego)

Syndrom (zespół)- jest to zbiór objawów, które występują łącznie, są charakterystyczne dla niektórych grup chorób. Przy psychozie maniakalno-depresyjnej (cyklofrenii) występują charakterystyczne objawy - podwyższenie nastroju, przyspieszenie toku myślenia, pobudzenie ruchowe (są to syndromy). Występują one w tak zwanej fazie manii. Przy psychozie maniakalno-depresyjnej występują dwie fazy:

 • faza manii,

 • faza depresji

Zaburzenia postrzegania - występują przy różnego rodzaju jednostkach chorobowych. Podstawowe zaburzenia postrzegania to:

 • złudzenia (iluzje) - złudzenie może występować jako objaw psychopatologiczny i jako objaw fizjologiczny, złudzenie to zniekształcone spostrzeżenia, których chory psychicznie człowiek nie koryguje pomimo ewidentnych dowodów ich błędności. Zdrowy człowiek potrafi je „wychwycić” i skorygować, chory tego nie robi i trwa przy tej mylnej spostrzegawczości, przy mylnej interpretacji rzeczywistości,

 • omamy (halucynacje) - są to spostrzeżenia lub wrażenia występujące u człowieka bez zewnętrznych bodźców. Są one rzutowane na zewnątrz z psychiki człowieka przy czym towarzyszy im poczucie realności. Chory nie wie, że jakieś przedmioty, ludzie czy zdarzenia, które w jego mniemaniu go otaczają w rzeczywistości nie istnieją. Występuje poczucie realności, zagrożenia, faktu. Następuje mylna ocena jakiegoś zjawiska.

Omamy dzielimy na:

 • Elementarne - proste - dochodzi do przeżywania doznań typu wrażenia, np. seria błysków, migotanie światła i inne bliżej nieokreślone zjawiska. Omamy proste - to spostrzeżenia dotyczące jednego analizatora. Mogą występować złudzenia postaci, rozmowy, bądź przedmiotu pojedynczego. Mogą wystąpić np. złudzenia prześladowcze - np. ktoś mnie śledzi, jest to człowiek w czerwonym płaszczu, chodzi za mną, on chce mnie zabić.

 • Złożone - przy tego typu omamach występują wrażenia nie pojedyncze ale złożone, np. widzi nie pojedynczego człowieka ale ludzi, słyszy głosy.

Możemy omamy podzielić także na: • wzrokowe,

 • słuchowe (słyszy trzaski, przebijanie się przez ścianę, stukanie w sufit),

 • smakowe (czuje smak trucizny w zupie),

 • dotykowe.


Zaburzenia myślenia

Zaburzenia myślenia dotyczą: 1. Treści myślenia, są to wszelkiego rodzaju urojenia, idee nadwartościowe, natręctwa myślowe. Urojenia są objawem psychotycznym. Idee nadwartościowe są wyrazem zaburzeń osobowości, które nie muszą być chorobą psychiczną. Natręctwa występują przy przebiegu nerwic i nie mają nic wspólnego z chorobą psychiczną.

 2. Toku myślenia, dzielimy je na:

 • rozkojarzenia - przy rozkojarzeniach podejrzewać można schizofrenię. Rozkojarzenia mogą wynikać z okresu przejściowego, menstruacyjnego i innych. Są to rozkojarzenia przejściowe, ale jeżeli mają charakter stały to może to już być niebezpieczne,

 • przyspieszenie bądź spowolnienie toku myślenia - może ono wskazywać na fazę maniakalną przy cyklofrenii, zaś spowolnienie toku myślenia może być fazą depresyjną przy cyklofrenii lub psychicznym otępieniem wskutek depresji, przygnębienia fizjologicznego (np. po śmierci bliskiej osoby). Ma to najczęściej charakter przemijający ale nie zawsze.


Urojenia - są to fałszywe sądy, które chory wypowiada z głębokim przekonaniem o ich prawdziwości i których nigdy nie koryguje. Są to objawy choroby zwanej paranoją. Paranoja to usystematyzowanie urojeń.

Urojenia dzielimy na:

 • urojenia prześladowcze,

 • zazdrości,

 • hipochondryczne,

 • grzecznościowe (przesadna grzeczność),

 • wielkościowe (podaje się za kogoś znaczącego, chce być kimś wielkim ale w rzeczywistości nie jest taką osobą)

Urojenia odnoszą się do kogoś lub czegoś. Urojenia paranoiczne - usystematyzowane, inkocherentne - brak treści, spójności, tzw., „gadanie od rzeczy”.Idee nadwartościowe - (to np. twierdzenie, że Żydzi są przyczyną nieszczęść całego świata), idea paranoiczna - przerost w psychice człowieka. Idee fix - powoduje fiksację psychiki. Występuje brak proporcji pomiędzy ideą a czymś co jest wygórowane.

Natręctwa - mogą występować tzw. natręctwa myśli, które uporczywie narzucają się człowiekowi. Człowiek ma przeświadczenie, że wątpi iż to co powiedział zostało właściwie zrozumiane, natręctwa wyobrażeń - senne wyobrażenia powodują różnego rodzaju reakcje w psychice człowieka (np. sny o treści erotycznej).

Automatyzm psychiczny - permanentne wykonywanie jakichś czynności, np. ciągłe poruszanie nogą pod stołem.

Fobie - dotyczą występowania lęków w określonych sytuacjach. Fobia jest przejawem lęku przed tymi sytuacjami. Akrofobia - lęk przed wysokością, klaustrofobia - lęk przed przebywaniem w małych pomieszczeniach, drogofobia - lęk przed podróżowaniem, mizofobia - lęk przed przebudzeniem i inne.
Zaburzenia toku myślenia

 • przyspieszenie (od nieznacznego do szybkiego),

 • spowolnienie (przy stanach przygnębienia i depresji),

 • zahamowanie (przy stanach głębokiej depresji, mutyzm - zamknięcie się w sobie),

 • rozkojarzenie,

 • splątanie (dochodzi do sytuacji, że następuje zupełne porwanie wątku myślowego, przy przyspieszonym dochodzi do „biegu myśli” - zanik ciągów logicznych)


Zahamowanie myślenia - nagła przerwa w myśleniu - pustka, Są to charakterystyczne objawy przy schizofrenii, ale także do zahamowania myślenia dochodzi w przypadku ataków padaczkowych.

Zespół splątaniowy - to głębokie zaburzenia świadomości.

Lepkość myślenia - myśli uporczywie trzymają się jakiegoś tematu - typ wiskozny.

Myślenie autystyczne - ( autyzm - część schizofrenii), oderwanie się od rzeczywistości, przedmiotem myśli człowieka autystycznego stają się jego własne sprawy, koncentruje się na własnym ego.
Pamięć – jest to pewien mechanizm funkcjonowania mózgu człowieka. Pamięć polega na:

 • utrwalaniu inaczej zapamiętywaniu

 • przechowywaniu, rozpoznawaniu i odtwarzaniu treści doznanych uprzednio spostrzeżeń, myśli, emocji oraz dokonywanych czynności ruchowych.

To charakteryzuje człowieka w pełni sprawnego umysłowo a więc nie mającego zaburzeń pamięci wynikających ze schorzeń typu psychicznego.


: baza -> h-65
baza -> Monika Gierszewska
baza -> OGÓlna metodologia organizowania
baza -> Badaniem wartości zajmuje się nauka zwana aksjologią. Aksjologia (z greckiego aksios wartościowy, cenny, logos nauka, teoria), ogólna teoria wartości i wartościowania
baza -> Twierdzenia rachunku zbioróW
baza -> 1 Rodzaje poznania i przedmioty poznania w koncepcji Platona według Platona istnieje poznanie
h-65 -> Zarządzanie finansami przedsiębiorstw teoria „trzech soczewek”
h-65 -> Celem pracy jest przedstawienie polityki informacyjnej rządu w kwestii negocjacji Polski z Unią Europejską
h-65 -> Wybrane aspekty zarzązania firmą usługową – salonem spa
h-65 -> Bankowe Systemy Informatyczne dr hab. Witold Chmielarz, prof. Uw plan – konspekt wykładu (30 godzin)
h-65 -> Zarządzanie strategiczne Analiza łańcucha wartości


  1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy