Ptp 26/ zg/11 Warszawa 03. 03. 2011Pobieranie 10.36 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar10.36 Kb.
PTP 26/ ZG/11

Warszawa 03.03.2011

Szanowny Pan Przewodniczący

Andrzej Smirnow

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej


Szanowny Panie Przewodniczący,

Polskie Towarzystwo Psychologiczne w odpowiedzi na prośbę o sformułowanie opinii o projekcie ustawy o systemie informacji oświatowej przesyła swoje wstępne wnioski. Krótki termin wyznaczony dla przygotowania tego stanowiska nie pozwala nam wypowiedzieć się o wszystkich aspektach proponowanej ustawy. Jednakże nasz poważny niepokój oraz sprzeciw budzą niektóre przyjęte w projekcie rozwiązania, których negatywne konsekwencje dla uczniów mogą być długofalowe.

Podstawowe wątpliwości budzą te zapisy projektu ( szczególnie w art. 3 ust. 2

pkt. 1, art. 13, 14,16 i 18), które nakładają obowiązek gromadzenia i

upowszechniania indywidualnych danych osobowych ucznia naruszając w ten

sposób zasadę poufności, zwłaszcza w przypadku dzieci objętych pomocą

psychologiczno-pedagogiczną. Takie rozwiązanie ma poważne konsekwencje tak

prawne jak i merytoryczne.


  1. Psychologowie pracujący z dziećmi zarówno w szkole jak i przygotowujący diagnozy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej, co wynika z ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów ( Dz. U z 2001 nr 73 poz. 763 z późn. zm.). Nie można więc oczekiwać, iż będą oni udostępniać swoje diagnozy czy orzeczenia wbrew obowiązującemu ich prawu do zachowania tajemnicy. Prawo do zapoznania się z orzeczeniem czy opinią psychologiczną mają wyłącznie prawni opiekunowie dziecka i oni decydują, jakim władzom taka opinia jest udostępniana.

  2. Wprowadzenie do bazy informacji oświatowych danych tak wrażliwych o dziecku jak: rodzaj niepełnosprawności, zagrożenie niedostosowaniem społecznym ( art., 18 pkt. 1 i 2), uczestniczenie w oddziaływaniach rewalidacyjno-wychowawczych czy objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczna ( art. 11 pkt.7 i 8) spowoduje naznaczenie dziecka określoną etykietą wartościującą, która w konsekwencji zdeterminuje sposób traktowania go na dalszych szczeblach edukacji. Zjawisko stygmatyzacji zostało dobrze zbadane i opisane przez psychologów. Zgodnie z empirycznymi ustaleniami otoczenie dziecka odnosi się do niego według przypisanych mu cech w etykiecie, a samo dziecko dostosowuje się do tej etykiety. Na przykład wpisanie informacji o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym może spowodować, że nauczyciele, wychowawcy postrzegać będą tylko te zachowania, które mogą potwierdzać tezę o niedostosowaniu, a dziecko dostosowywać się będzie do tej diagnozy.

  3. Konieczność wprowadzania tak szczegółowych i naruszających interes dziecka danych o nim może także spowodować, iż rodzice pozbawieni prawa kontroli i ochrony ważnych informacji diagnostycznych dotyczących dziecka zrezygnują z korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej nawet w przypadkach, gdy będzie ona niezbędna. Nie należy, bowiem zapominać, że rodzice muszą wyrazić zgodę na diagnozę i objęcie dziecka opieką psychologiczną.

  4. Szczegółowe gromadzenie danych osobowych o konkretnych uczniach nie tylko grozi negatywnymi konsekwencjami dla prawidłowego rozwoju i edukacji dzieci, ale nie znajduje żadnego uzasadnienia w przywołanych w art. 1 celach działania systemu informacji oświatowej. Dla sprawności działania systemu oświatowego wydaje się całkowicie wystarczające gromadzenie danych zbiorowych, zgodnie z dotychczasową regulacją prawną.

Szanowny Panie Przewodniczący,


Polskie Towarzystwo Psychologiczne wyraża gotowość sformułowania pogłębionych uwag dotyczących opiniowanego projektu. Reprezentując miedzy innymi psychologów zatrudnionych w edukacji jesteśmy żywo zainteresowani przygotowaniem takiego aktu prawnego, który będzie respektował zarówno prawa uczniów jak i ich rodziców, pozwalał prowadzić państwu właściwą politykę oświatową a także uwzględniał doświadczenia psychologii i pedagogiki w procesie edukacji i wychowania. Jesteśmy także gotowi do dalszej współpracy nad projektem w sejmowej podkomisji nadzwyczajnej.

Z wyrazami szacunku

Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska

PrzewodniczącaPolskiego Towarzystwa Psychologicznego

: uploads -> dokumenty
dokumenty -> Program wykłADÓw z fizjologii roślin dla studentów II roku biologii (rok akademicki 2014/2015) Wykład wstępny
dokumenty -> Podlaskiej regionalnej organizacji turystycznej w 2007 roku I targi organizacja podlaskich targów turystycznych w białymstoku 16-18 III 2007
dokumenty -> Urząd Miasta Szczecin
dokumenty -> Zwiazek strzelecki
dokumenty -> Informacje dla przedsiębiorców, którzy chcieliby wystawić stoisko podczas dożynek gminnych, organizowanego w dniu 2 września 2012 r w Wojsławicach
dokumenty -> ProtokóŁ z posiedzenia gminnej komisji XV edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci młodzieży pod hasłem : „Twoja wiedza I czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”
dokumenty -> Protokół z posiedzenia komisji oceniającej prace nadesłane na Wojewódzki Konkurs Plastyczny,, Zwyczaje I obrzędy naszych dziadków” w dniu 02. 12. 2014 roku
dokumenty -> Przebieg XVIII spotkań najmłodszych wiolonczelistów kłodzko, 4 – 5 kwietnia 2014 r
dokumenty -> Przebieg XVII spotkań najmłodszych wiolonczelistów kłodzko, 26 – 27 kwietnia 2013 r
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy