Strona główna

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7


Pobieranie 14.45 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar14.45 Kb.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7

im. Kazimierz Pułaskiego

26 – 600 Radom, ul. Tybla 7/11

tel./fax. : 048 3633714, e-mail : pulaski_psp7@interia.pl

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


O B W I E S Z C Z E N I E

Nr 1/2015-2016

z dnia 30 września 2015r.

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

w sprawie tekstu jednolitego Statutu SzkołyDyrektor szkoły na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Pedagogiczną mocą uchwały z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w statucie szkoły, postanawia się co następuje:

 1. Ogłaszam tekst jednolity „Statutu Szkoły Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7
  im. Kazimerza Pułaskiego w Radomiu”,
  który stanowi załącznik nr 1 do nniniejszego obwieszczenia.

 2. Statut uwzglednia zmiany wprowadzone uchwałami Rady Pedagogicznej:


Uchwały Rady Pedagogicznej dotyczące zmian w statucie:

 • Uchwała z dnia 24.05.2007 roku w sprawie zmian dotyczących Współpracy rodziców ze szkołą, Praw i obowiązków ucznia oraz WSO.

 • Uchwała z dnia 03.09.2007 roku w sprawie zmian w WSO.

 • Uchwała z dnia 05.12.2007 roku w sprawie zmian w dotyczących kar stosowanych wobec uczniów oraz zmian w WSO.

 • Uchwała z dnia 31.01.2008 roku w sprawie zmian w organizacji szkoły oraz regulaminie biblioteki szkolnej.

 • Uchwała z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie zmian dotyczących organów szkoły organizacji szkoły.

 • Uchwała z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu statutu szkoły.

 • Uchwała z dnia 10 września 2008 roku w sprawie zmian dotyczących Programu profilaktyki, Programu wychowawczego oraz Współpracy rodziców ze szkołą.

 • Uchwała z dnia 26 listopada 2008r w sprawie zmian Regulaminu Rady Pedagogicznej, wyróżnień i nagród stosowanych wobec uczniów, powierzania stanowisk kierowniczych w szkole, realizacji obowiązku szkolnego, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, organów szkoły, organizacji szkoły, podziału na grupy, nauczycieli i pracowników szkoły, ujednolicenia stosowanych w statucie znaków numerycznych.

 • Uchwała z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie Szkolnego programu profilaktyki, Nauczycieli i innych pracowników szkoły, Programu wychowawczego oraz zmian w WSO .

 • Uchwała z dnia 1 września 2009 roku w sprawie zmian dotyczących Współpracy rodziców
  ze szkołą.

 • Uchwała z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie zmian dotyczących stroju szkolnego.

 • Uchwała z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian dotyczących: Organów szkoły, Regulaminu Rady Pedagogicznej, Regulaminu Rady Rodziców, Organizacji szkoły, Współpracy rodziców ze szkołą, zadań nauczycieli, zadań nauczycieli wychowawców, zasad przyjmowania i skreślania uczniów ze szkoły. • Uchwała z dnia 1 września 2010 roku w sprawie zmian w Zasadach Oceniania.

 • Uchwała z dnia 22 listopada 2010 roku w sprawie zmian dotyczących Programu profilaktyki i Programu wychowawczego.

 • Uchwała z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie zmian dotyczących zadań szkoły, załączników do statutu, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zadań zespołów nauczycielskich,
  Regulaminu Rady Pedagogicznej, Organów szkoły, zadań nauczycieli, zadań pedagoga.

 • 16 .Uchwała z dnia 1 września 2011 roku w sprawie zmian dotyczących zadań szkoły, obowiązków rodziców, organizacji szkoły, zadań nauczycieli wychowawców

 • Uchwała z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie zmian dotyczących zadań szkoły, obowiązków rodziców, organizacji szkoły, zadań nauczycieli wychowawców oddziałów przedszkolnych.

 • Uchwała z dnia 11 września 2013 roku w sprawie zmian dotyczących zadań nauczycieli
  oraz zasad ocenianiaUchwały Rady Rodziców dotyczące zmian w statucie:

  1. Uchwała z dnia 13.06.2007 roku w sprawie przyjęcia szczegółowego trybu przeprowadzenia pierwszych wyborów do Rady Rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

  2. Uchwała z dnia 25.10.2007 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Rodziców.

  3. Uchwała z dnia 26.04. 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Rodziców 1. Tekst jednolity statutu obowiązuje od dnia 1 września 2015r.

 2. Wersja elektroniczna Statutu szkoły jest udostepniona na stronie naszej szkoły https://psp7radom.edupage.org/
 1. Statut jest własnością Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego
  w Radomiu. Udostępnianie osobom nieupoważnionym lub kopiowanie
  bez zezwolenia dyrektora szkoły jest zabronione.

 

Radom, dnia 30.09.2015r.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość