Strona główna

Publiczne zapytanie ofertowe


Pobieranie 25.35 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar25.35 Kb.


NZOZ “Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień ANIMA”

L. Masłowska – Szczęsny, P. Burka, P. Niezgoda Spółka Jawna

ul. Broniewskiego 83-85, 58-309 Wałbrzych


PUBLICZNE ZAPYTANIE OFERTOWE
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku NZOZ Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.J. „ANIMA” w Wałbrzychu w celu poprawy jakości świadczonej opieki zdrowotnej”

Postępowanie prowadzone jest przy uwzględnieniu zasad zawartych w wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych .

I. Zamawiający:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień ANIMA” L. Masłowska – Szczęsny, P. Burka, P. Niezgoda Spółka Jawnaul. Broniewskiego 83-85

58-309 Wałbrzych

tel. 074-841-53-56
NIP: 886-25-01-00

REGON:891059552

www.pzpanima.pl

E-mail: anima@post.pl

II. Tytuł projektu:

Modernizacja budynku NZOZ Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień S.J. „ANIMA” w Wałbrzychu w celu poprawy jakości świadczonej opieki zdrowotnej.


III. Miejsce, w którym bedą zamieszczone informacje dla wykonawców:

ul. Broniewskiego 83-85, parter, strona www.pzpanima.pl

58-309 Wałbrzych
IV. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:


1. Stworzenie i przygotowanie do druku projektu graficznego tablicy
pamiątkowej w rozmiarze 60 x 50 cm
2. Stworzenie projektu graficznego ulotki trójdzielnej w formacie A4,
3. Skład i przygotowanie projektu ulotki do druku,
4. Obróbka i przygotowanie do druku na ulotce zdjęć powierzonych (cena
za zdjęcie) – 3 sztuki


lub
5. Obróbka i przygotowanie do druku na ulotce zdjęć własnego autorstwa
(cena za zdjęcie) – 3 sztuki
6. Korekta tekstu ulotki,


7. Druk 5000 sztuk ulotki trójdzielnej A4 (full color, papier kreda, gramatura 150g)

8. Wykonanie tablicy pamiątkowej (technologia druku solwentowego na folii zwykłej naklejonej na płaską blachę o grubości 1,25mm)
V. Informacja o sposobie obliczenia ceny:

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty wynikające z przedmiotu I zakresu zamówienia, jak również wszelkie inne koszty w nich nie ujęte, a bez których wykonanie zamówienia nie byłoby możliwe, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług). Cena zawarta w ofercie stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, które nie może być zmienione do końca realizacji umowy.

Cena w ofercie musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.


VI. Informacja o sposobie przygotowania oferty:

Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być napisana czytelnie pismem maszynowym lub wydrukowana na komputerze w języku polskim, oraz zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania firmy, zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa.

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.

Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Mariola Kruszyńska tel. 601 262 004.

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie pisemne zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, przy czym odpowiedź ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, informując o tym fakcie na swojej stronie internetowej.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Kompletna oferta powinna zawierać:  1. wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania); Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę na formularzu oferty części zamówienia, które wykonawca powierzy podwykonawcom. Przepisy art. 647¹ kodeksu cywilnego będą miały w tym przypadku odpowiednie zastosowanie


VII. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane w budynku NZOZ przy ul. Broniewskiego 83-85 w Wałbrzychu. Przewidywany czas realizacji zamówienia:

  1. przedmiot zamówienia punkty od 1 do 7: 7 grudnia 2009 r.

  2. przedmiot zamówienia punkt 8: 21 grudnia 2009 r.


VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Na potwierdzenie powyższego każdy Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie.IX. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w przedmiotowym postępowaniu


X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 100%


XI. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (w Sekretariacie) ul. Broniewskiego 83-85, 58-309 Wałbrzych, nie później niż do dnia 25 listopada 2009 roku do godziny 9.00.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.
XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 25 listopada 2009 roku o godzinie 9.05 w swojej siedzibie (pok. nr 1)


XIII. Ocena ofert:

Ocena ofert będzie dokonana w oparciu o postanowienia niniejszego zapytania.

Ocenie zostaną poddane tylko oferty kompletne, zawierające wszystkie elementy wymienione w punkcie VI zapytania ofertowego. Oferty niekompletne zostaną odrzucone.

Zamawiający odrzuci również ofertę zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W celu ustalenia czy podana w ofercie cena jest rażąco niska, zamawiający zwróci się do wykonawcy o szczegółowe wyjaśnienie powodów zaproponowania tak niskiej ceny. Oceniając wyjaśnienia, zamawiający weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, czy wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy.

Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wszelkich wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający dokona poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych w treści oferty, a także innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym fakcie wykonawcę.

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany pod warunkiem złożenia w prowadzonym postępowaniu co najmniej 2 niepodlegających odrzuceniu ofert. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert. Zamawiający pisemnie powiadomi o wyniku postępowania wszystkich wykonawców, informacja taka zostanie również zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013


/©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość