Strona główna

Pytania egzaminacyjne z geografii


Pobieranie 7.99 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar7.99 Kb.
PYTANIA EGZAMINACYJNE Z GEOGRAFII

IV SEMESTR
 1. Wymień czynniki wpływające na zmianę liczby państw na świecie.

 2. Wyjaśnij pojęcia : państwo, enklawa, eksklawa, wody terytorialne, morskie wody wewnętrzne, specjalna strefa ekonomiczna.

 3. Wymień i wskaż na mapie kraje powstałe w Europie po 1989 roku.

 4. Wymień i omów główne mierniki i wskaźniki rozwoju społeczno- -gospodarczego

 5. Podaj cechy gospodarki i społeczeństw krajów o różny poziomie rozwoju społeczno – gospodarczego.

 6. Wymień i wskaż na mapie świata najludniejsze państwa świata

 7. Omów fazy przejścia demograficznego, podaj przykłady państw znajdujących się w poszczególnych fazach przejścia demograficznego

 8. Wyjaśnij znaczenie terminów: eksplozja demograficzna, implozja demograficzna, przyrost naturalny.

 9. Oblicz współczynnik przyrosty naturalnego.

 10. Podaj przykłady państw o wysokim i niskim współczynniku przyrostu naturalnego

 11. Omów przyczyny i skutki starzenia się społeczeństw

 12. Omów czynniki wpływające na średnią długość trwania życia, podaj kraje o najwyższej i najniższej średniej długości trwania życia

 13. Wyjaśnij znaczenie terminów wskaźnik feminizacji i maskulinizacji, oblicz te wskaźniki.

 14. Omów zmiany w strukturze zatrudnienia ludności w zależności od poziomu rozwoju społeczno- gospodarczego.

 15. Wyjaśnij pojęcia: ekumena, anekumena i subekumena.

 16. Omów przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności na świecie..

 17. Omów bariery osadnicze.

 18. Omów czynniki które zadecydowały o dużej lub małej gęstości zaludnienia na poszczególnych kontynentach.

 19. Oblicz gęstość zaludnienia.

 20. Wyjaśnij znaczenie terminów: migracja, imigracja, emigracja, reemigracja, saldo migracji, przyrost rzeczywisty.

 21. Oblicz saldo migracji i przyrost rzeczywisty.

 22. Podaj przykłady krajów o dodatnim i ujemnym saldzie migracji.

 23. Omów pozytywne i negatywne skutki migracji dla kraju emigracyjnego i imigracyjnego.

 24. Wymień i omów rozmieszczenie na świecie głównych odmian ludzkich.

 25. Dokonaj klasyfikacji języków świata ze szczególnym uwzględnieniem grup językowych rodziny indoeuropejskiej.

 26. Wymień i omów religie o zasięgu ogólnoświatowym.

 27. Omów kategorie ludności na rynku pracy.

 28. Scharakteryzuj czynniki decydujące o poziomie aktywności zawodowej ludności.

 29. Omów rodzaje i skutki bezrobocia.

 30. Oblicz stopę bezrobocia

 31. Omów typy genetyczne wsi.

 32. podaj przykłady miast pełniących określone funkcje.

 33. Omów podstawowe typy fizjonomiczne miast świata.

 34. Omów płaszczyzny i fazy urbanizacji.

 35. Omów i podaj przykłady typów przestrzennych aglomeracji miejskich.

 36. Omów pozytywne i negatywne skutki urbanizacji.

 37. Omów strukturę użytkowania ziemi na świecie

 38. Wymień i omów przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa.

 39. Wymień i omów pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa

 40. Na przykładach wybranych krajów omów cechy gospodarki intensywnej i ekstensywnej.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość