Strona główna

Pytania na egzamin dyplomowy dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa (wip)


Pobieranie 40.4 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar40.4 Kb.

Pytania na egzamin dyplomowy dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa (WIP)

 1. Wymień i scharakteryzuj podstawowe międzynarodowe akty prawne dotyczące poważnych awarii przemysłowych.

 2. Przedstaw podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa maszyn na podstawie Dyrektywy Maszynowej.

 3. Sklasyfikuj zakłady ze względu na ilość występujących w nich substancji niebezpiecznych.

 4. Omów podział stref ze względu na zagrożenie wybuchem.

 5. Wyjaśnij pojęcie ryzyka oraz omów sposoby jego wyznaczania.

 6. Omów koncepcję redukcji ryzyka wg PN-EN 61508.

 7. Omów tworzenie drzew zdarzeń oraz drzew błędu w ocenie i redukcji ryzyka.

 8. Omów zadania i przykładowe struktury przyrządowego systemu bezpieczeństwa (SIS).

 9. Omów metodę wyznaczania poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) przy użyciu grafu ryzyka.

 10. Wymień i scharakteryzuj elementy systemu sygnalizacji włamania i napadu.

 11. Wymień i scharakteryzuj elementy systemu kontroli dostępu.

 12. Kiedy występuje zatrudnienie pracownika w warunkach szkodliwych dla zdrowia?

 13. Podaj częstotliwość infradźwięków, dźwięków słyszalnych i ultradźwięków.

 14. Ile wynosi poziom ekspozycji na hałas słyszalny odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy dla osoby dorosłej?

 15. Omów zasadę działania czujek ruchu.

 16. Omów sposób obliczeń połączeń śrubowych z wstępnym zaciskiem stosowanych w instalacjach procesowych z substancjami niebezpiecznymi.

 17. Przedstaw krótką charakterystykę wybranego języka programowania sterowników bezpieczeństwa PLC. Omów cykl pracy sterownika PLC. Jak jest realizowana izolacja optyczna obwodów sterowania?

 18. Jaka jest różnica w działaniu przerzutników RS i SR pod względem bezpieczeństwa sterowania pracą maszyny?

 19. Omów etapy projektowania zbiornika przeznaczonego do magazynowania substancji niebezpiecznych.

 20. Wyjaśnij pojęcie: współczynnik bezpieczeństwa.Pytania z Katedr
Katedra Maszyn Rolniczych i Transportowych

Pytania na egzamin dyplomowy – inżynierski dla studentów

z kierunku inżynieria bezpieczeństwa:


 1. Wymienić jeden z systemów służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. (np. Gambit, ZEUS).

 2. Wymienić 5 przyczyn powstawania wypadków w transporcie drogowym.

 3. Wymienić 5 systemów bezpieczeństwa występujących w samochodach osobowych.

 4. Omówić ideę karty ratowniczej pojazdu samochodowego.

 5. Wymienić co najmniej 3 wskaźniki bezpieczeństwa.

 6. Podać kilka przyczyn wypadków drogowych powstałych z winy kierujących.

 7. Co zawiera raport o stanie bezpieczeństwa transportu drogowego.

 8. Co ma wpływ na stan bezpieczeństwa transportu kolejowego.

 9. Wymienić podział na kategorie zdarzeń w transporcie lotniczym.

 10. Podać uproszczoną klasyfikację wypadków w transporcie morskim.


Katedra Podstaw Techniki pytania na egzamin dyplomowy kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa
1. Jakie materiały stosuje się do wytwarzanie wyrobów metodą metalurgii proszków, w jakich przypadkach stosowanie tej technologii jest uzasadnione ?

2. Klasyfikacja stopów żelaza z węglem w zależności od zawartości węgla, opisać właściwości tych stopów i typowe zastosowania.

3.Wyjaśnij pojęcia: zagrożenie i ryzyko, zdarzenie niepożądane, bezpieczeństwo.

4.Miary ryzyka – definicje i postać formalna. Związki miar ryzyka z niezawodnością.

5.Omówic wybrana metodę oceny obciążenia fizycznego pracy.

6.Wyjasnic pojęcia ergonomia korekcyjna i ergonomia koncepcyjna

7.Co to jest diagnostyka obiektów technicznych oraz procesów przemysłowych?

8.Co to jest jakość globalna, jakość użytkowa obiektu, - podać jej podstawowe cechy?

9.Elektryczne metody zabezpieczania urządzeń przemysłowych.

10.Metody realizacji ochrony przeciwporażeniowej.


Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Pytania na egzamin dyplomowy – inżynierski dla studentów z kierunku inżynieria bezpieczeństwa (studia stacjonarne I stopnia):


1. Zdefiniuj pojęcie powodzi oraz scharakteryzuj jej rodzaje.

2. Scharakteryzuj szkody powodziowe na użytkach rolnych i w aglomeracjach miejskich.

3. Przedstaw techniczne środki ochrony przed powodzią.

4. Podaj cele i zasady określania stanów wody w rzekach.

5. Scharakteryzuj przyczyny i skutki katastrof zapór wodnych.

6. Podaj definicję i omów rodzaje map.

7. Co to jest fundament budowlany i jakie są jego rodzaje?

8. Omów sposoby zabezpieczania budynku przed wilgocią.

9. Zasady zabezpieczania ujęć wody w systemach wodociągowych.

10. Przedstaw metody wyznaczania miar niezawodności systemów gospodarki wodno-ściekowej.Katedra Fizyki

Pytania na egzamin dyplomowy - inżynierski z kierunku Inżynieria bezpieczeństwa  • Jednostki miar – układ Si, jednostki bazowe, uzupełniające i wielokrotne.

  • Pomiar wielkości fizycznych, błędy pomiarowe. Podział technik i metod pomiarowych. Przyrządy do pomiaru podstawowych wielkości fizycznych.

  • Zasady dynamiki Newtona w ruchu postępowym i w ruchu obrotowym.

  • Siły rzeczywiste występujące w przyrodzie

  • Światło jako fala elektromagnetyczna. Prawo odbicia i załamania, polaryzacja i interferencja.

  • Pola elektryczne. Prawa: Coulomba, Gaussa, Ampera, Ohma, Kirchhoffa i Faradaya.

  • Proszę określić warunki równowagi płaskiego, dowolnego układu sił.

  • Proszę podać warunki wytrzymałościowe przy rozciąganiu i zginaniu.

  • Proszę zdefiniować i wyjaśnić pojęcie modułu Younga i współczynnika Poissona.

  • Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią ożywioną i nieożywioną. Podstawowe pojęcia i jednostki stosowane w ochronie radiologicznej.


Pytania dyplomowe z Katedry Inżynierii Procesowej

dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa 1. Opakowania – charakterystyka, podział.

 2. Rola opakowań w bezpieczeństwie żywności.

 3. Materiały opakowaniowe – zastosowanie, zagrożenia.

 4. Metody badań opakowań i tworzyw opakowaniowych.

 5. Oznakowanie opakowań – rola i funkcja.

 6. Proces ekstruzji – definicja, zastosowanie.

 7. Ekstrudery – budowa i charakterystyka urządzeń, rodzaje urządzeń.

 8. Zagospodarowanie odpadów pochodzenia zwierzęcego metodą ekstruzji.

 9. Metody utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego.

 10. Metody aglomeracji mieszanek paszowych.


Pytania dyplomowe z Katedry Techniki Cieplnej

dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa
Metody suszenia materiałów biologicznych

 1. Kinetyka procesu suszenia

 2. Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji suszarni

 3. Charakterystyka podstawowych parametrów powietrza wilgotnego

 4. Metody pomiaru wilgotności powietrza

 5. Metody pomiaru zawartości wody w materiałach biologicznych

 6. Wpływ aktywności wody na bezpieczeństwo żywności

 7. Klasyfikacja wymienników ciepła

 8. Trójgeneracja jako skojarzone wytwarzanie energii

 9. Przemysłowe systemy odzysku ciepła

Pytania na egzamin inżynierski

z Katedry Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego

Wydział Inżynierii Produkcji

Kierunek: Inżynieria bezpieczeństwa 1. Ryzyko, definicja i rodzaje.

 2. Wymień kilka obszarów stosowania procesu oceny ryzyka.

 3. Ocena ryzyka i jej elementy.

 4. Sposoby postępowania z ryzykiem.

 5. Scharakteryzuj proces zarządzania ryzykiem.

 6. Scharakteryzuj wymagania prawne w bezpieczeństwie maszyn.

 7. Podaj czego dotyczą: dyrektywa maszynowa i narzędziowa.

 8. Co to są elementy bezpieczeństwa. Podaj przykłady.

 9. Co to jest poziom zapewniania bezpieczeństwa PL. Obliczanie.

 10. Ocena ryzyka w bezpieczeństwie maszyn.

Pytania na egzamin inżynierski na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa z Katedry Maszyn Ogrodniczych i Leśnych

 1. Opisać środki ochrony indywidualnej pilarza podczas pracy w lesie.

 2. Jakie elementy pilarki spalinowej poprawiają bezpieczeństwo i ergonomię pracy pilarza?

 3. Opisać bezpieczną procedurę zrywki drewna za pomocą wciągarki.

 4. Opisać bezpieczną procedurę ścinki drzew harwesterem.

 5. Jak warunki pogodowo-terenowe wpływają na bezpieczeństwo pracy przy mechanicznej ścince i zrywce drewna?

 6. Opisać metody ochrony roślin ogrodniczych przed chwastami, chorobami
  i szkodnikami.

 7. Opisać środki ochrony indywidualnej pracownika podczas aplikacji pestycydów.

 8. Opisać sposoby transportu, przechowywania i utylizacji chemicznych środków ochrony roślin.

 9. Opisać zagrożenia zdrowia pracownika występujące przy niewłaściwym stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin.

 10. Opisać maszyny i urządzenia stosowane do chemicznej ochrony roślin sadowniczych.


Pytania na egzamin dyplomowy - inżynierski dla studentów z kierunku inżynieria bezpieczeństwa (studia stacjonarne I stopnia) - obrony luty 2016 r. - Pracownia Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych /Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska

1. Czynniki szkodliwe a czynniki niebezpieczne w środowisku pracy.

2. Zagrożenia w środowisku pracy – definicje, skutki, przeciwdziałanie.

3. Zagrożenie czynnikami biologicznymi w środowisku pracy. SCB przy obróbce metali

4. Klasyfikacja SCB (szkodliwe czynniki biologiczne).

5. Zagrożenie hałasem w środowisku pracy, normy, profilaktyka.

6. Zagrożenia pyłem w środowisku pracy, profilaktyka.

7. Strefy zagrożenia wybuchem.

8. Postępowania przy ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy - regulacje prawne, etapy oceny.

9. Metody monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa.

10. Broń biologiczna, bioterroryzm.

Pytania z Katedry Maszynoznawstwa Rolniczego na egzamin dyplomowy

 Bezpieczeństwo w eksploatacji maszyn II

 

1.       Omówić zasady bezpiecznego stosowania nawozów sztucznych w produkcji rolniczej.2.       Omówić zagrożenia dla ludzi i środowiska wynikające z niewłaściwego magazynowania i stosowania pestycydów w produkcji rolniczej.

3.       Omówić zasady bezpiecznego przechowywania i stosowania nawozów organicznych.

4.       Omów zasady bezpieczeństwa pracy w trakcie procesu pozyskiwania paszy z zielonek nisko łodygowych.

5. Podać warunki i omówić zasady stabilności wzdłużnej ciągnikowych agregatów zawieszanych.

6. Omówić zasady bezpieczeństwa pracy w technologiach uprawy gleby.

7. Omówić zasady bezpieczeństwa pracy w technologiach siewu nasion.

8. Omówić zasady bezpieczeństwa pracy w technologiach zbioru zbóż.

9. Omówić zasady bezpieczeństwa pracy w technologiach zbioru roślin okopowych.

 

Pytania z Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki na egzamin dyplomowy dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa


 1. Omów zasady rzutowania prostokątnego oraz ustalania położenia przedmiotu względem rzutni.

 2. Scharakteryzuj zasady rysowania, oznaczania i kreskowania przekrojów. 

 3. Wymień materiały stosowane na osłony w zależności od rodzaju promieniowania.

 4. Wyjaśnij na czym polega sterowanie scentralizowane i sterowanie zdecentralizowane (jakie są różnice)? Omów jak wygląda wymiana danych pomiędzy synoptykami komputerowymi i sterownikami PLC?

 5. Wymień połączenia rozłączne stosowane w konstrukcjach maszyn.

 6. Jaka jest różnica pomiędzy osią a wałem?

 7. Wymień rodzaje obciążeń skupionych.

 8. Wymień podstawowe stany odkształceń w zależności od sposobu działania obciążenia.

 9. Wyjaśnij pojęcie: Układ Dynamiczny.

 10. Wyjaśnij na czym polega proces wyważania wirnika.


Katedra Maszyn Rolniczych i Transportowych

Pytania na egzamin dyplomowy – inżynierski dla studentów

z kierunku inżynieria bezpieczeństwa:
1.Wymienić jeden z systemów służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. (np. Gambit, ZEUS).

2.Wymienić 5 przyczyn powstawania wypadków w transporcie drogowym.

3.Wymienić 5 systemów bezpieczeństwa występujących w samochodach osobowych.

4.Omówić ideę karty ratowniczej pojazdu samochodowego.

5.Wymienić co najmniej 3 wskaźniki bezpieczeństwa.

6.Podać kilka przyczyn wypadków drogowych powstałych z winy kierujących.

7.Co zawiera raport o stanie bezpieczeństwa transportu drogowego.

8.Co ma wpływ na stan bezpieczeństwa transportu kolejowego.

9.Wymienić podział na kategorie zdarzeń w transporcie lotniczym.

10.Podać uproszczoną klasyfikację wypadków w transporcie morskim.Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi pytania na egzamin dyplomowy kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

Przedmiot: „Procesy informacyjne” 1. Proszę omówić środki masowego komunikowania służące poprawie bezpieczeństwa w sytuacji kryzysowej.

 2. Proszę scharakteryzować strumienie informacji w sytuacjach kryzysowych.

 3. Proszę omówić możliwości współpracy z mediami służące zachowaniu bezpieczeństwa podczas zagrożeń.

 4. Proszę scharakteryzować komunikację antykryzysową.

 5. Proszę omówić zasady mediacji w procesie planowania cywilnego.

 6. Proszę przedstawić skład i omówić zadania Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 7. Proszę zdefiniować pojęcie „logistyka” oraz omówić zasadę 6R (6W).

 8. Proszę omówić zasady kalkulacji działalności sezonowej w kontekście kosztów służ ratowniczych.

 9. Proszę omówić zasady kalkulacji koszty eksploatacji środków technicznych.

 10. Proszę omówić zagadnienie oceny cyklu życia produktu (LCA) w kontekście wpływu na środowisko i zasoby naturalne.


Pytania na egzamin dyplomowy – inżynierski dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Katedra Energetyki i Środków Transportu

 1. Omówić elementy infrastruktury drogowej zwiększające bezpieczeństwo komunikacyjne.

 2. Wymień i krótko scharakteryzuj systemy aktywnie wspierające kierowcę w czasie jazdy wpływające na bezpieczeństwo.

 3. Zdefiniuj bezpieczeństwo bierne pojazdu oraz scharakteryzuj jego elementy.

 4. Wskaż zasady właściwego doboru urządzeń mocujących do przewozu ładunku.

 5. Opisz zasady prawidłowego oznakowywania ładunku wystającego poza skrajnię ładunkową pojazdu.

 6. Omów układy pojazdu samochodowego mające największy wpływ na poziom bezpieczeństwa.

 7. Opisz zasady przewozu materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym

 8. Omówić podstawowe zagadnienia w logistyce zaopatrzenia.

 9. Charakterystyka i kryteria podziału magazynów oraz ich przeznaczenie.

 10. Przedstawić cechy charakterystyczne nowoczesnego centrum logistycznego.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość