Pytania na konkursPobieranie 137.94 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar137.94 Kb.

PYTANIA NA KONKURS


Poniższe zadania to przykładowe pytania konkursowe, które zostały rozdzielone na kategorie, z każdej z nich po kilka pytań zostanie wybranych jako pytania konkursowe.

FIZYKA.

 1. Który z poniższych elementów przewodzi prąd tylko w jednym kierunku:

 1. tranzystor

 2. tyrystor

 3. dioda

 4. rezystor

 1. Co jest jednostką pojemności kondensatora?

 1. amper

 2. dżul

 3. farad

 4. henr

 1. Stosując wzór Ohma i następujące dane: U = 220 [V], I = 10 [A], oblicz R = ?

 1. 12 []

 2. 15 []

 3. 22 []

 4. 25 []

 1. Pierwsze prawo Kirchhoffa dotyczy?

 1. sumy spadków napięć w danej gałęzi

 2. sumy algebraicznej prądów gałęzi

 3. sumy ładunków zgromadzonych na elementach obwodu

 4. sumy wszystkich rezystancji gałęzi

 1. Żarniki lamp żarowych (żarówek) wykonuje się z:

 1. molibdenu

 2. aluminium

 3. wolframu

 4. miedzi

 1. Do pomiaru rezystancji używa się:

 1. amperomierza

 2. galwanometru

 3. watomierza

 4. omomierza

 1. Prawo Coulomba dotyczy:

 1. siły oddziaływania ciał posiadających masę

 2. siły oddziaływania ciał posiadających ładunek elektryczny

 3. siły oddziałującej na ciało zanurzone w cieczy

 4. siły oddziaływania biegunów magnesów

 1. Jeżeli powiększenie okularu wynosi 5 razy, a powiększenie obiektywu 40 razy to całkowite powiększenie obserwowanego obiektu wynosi:

 1. 20 razy

 2. 40 razy

 3. 80 razy

 4. 200 razy

 1. W mikroskopie świetlnym widzi się obraz:

 1. pozorny, pomniejszony i odwrócony

 2. rzeczywisty, powiększony i odwrócony

 3. pozorny, powiększony i odwrócony

 4. rzeczywisty, pomniejszony i odwrócony 1. Do układu optycznego mikroskopu świetlnego nie należy

 1. okular

 2. lusterko

 3. tubus

 4. obiektyw

 1. Jeżeli na ciało będzie działać siła 5 N przez 20 s to ciało to osiągnie pęd:

 1. Uzwojenie pierwotne transformatora składa się z 200 zwojów. Do uzwojenia pierwotnego przyłożono napięcie 100 V. Ile zwojów posiada uzwojenie wtórne jeśli napięcie na uzwojeniu wtórnym wynosi 20 V

 1. 300

 2. 100

 3. 20

 4. 40

 1. Kula spadając bez oporu z wysokości 20 metrów osiągnie prędkość:

 1. 10 m/s

 2. 20 m/s

 3. 40 m/s

 4. 400 m/s

 1. Ile razy energia kinetyczna piłki o masie 2 kg rzuconej z prędkością 10 m/s jest mniejsza od pocisku o masie 0,2 kg wystrzelonego z taką samą prędkością:

 1. 10 razy

 2. 5 razy

 3. 2 razy

 4. są sobie równe

 1. Zamień jednostki – 0,13 cm to:

 1. 1,3 mm

 2. 0,013 m

 3. 1,3 dm

 4. 13 mm

 1. Amplituda to:

 1. czas trwania ruchu

 2. najmniejsza wartość wielkości zmieniającej się okresowo

 3. największa wartość wielkości zmieniającej się okresowo

 1. Która z planet Układu Słonecznego posiada największą liczbę księżyców:

 1. Mars

 2. Jowisz

 3. Saturn

 4. Uran

 1. Jednostką mocy jest:

 1. wat

 2. volt

 3. dżul

 4. amper 1. Która z poniższych wielkości jest wielkością wektorową:

 1. temperatura

 2. masa

 3. siła

 1. Zaznacz poniżej prawidłową odpowiedź.

 1. a

 2. b)

 3. )c)

 1. Które z przedrostków podanych niżej jest przedrostkiem zwiększającym:

 1. decy

 2. deka

 3. centy

 4. mili

 5. żadne z wyżej wymienionych

 1. Ruch jednostajny jest to ruch w którym:

 1. prędkość się zmienia

 2. prędkość w jednakowych odstępach czasu wzrasta o jednakową wartość

 3. ciało porusza się ze stałą prędkością

 4. przyspieszenie jest stałe

 1. Ruch jednostajnie zmienny jest to ruch w którym:

 1. prędkość jest stała

 2. przyspieszenie jest stałe

 3. ciało w jednakowych odstępach czasu przebywa jednakowe odcinki drogi

 4. przyspieszenie wynosi 0

 1. Najjaśniejszą gwiazdą na nocnym niebie jest:

 1. Wega

 2. Antares

 3. Aldebaran

 4. Syriusz

 1. Rok świetlny jest jednostką:

 1. czasu

 2. odległości

 3. prędkości

 4. przyspieszenia

 1. Układ Słoneczny jest położony w galaktyce:

 1. Andromeda

 2. Wielki Obłok Magellana

 3. Mały Obłok Magellana

 4. Droga Mleczna

 1. Zamień jednostki – 0,08 m to:

 1. 0,8 cm

 2. 80 mm

 3. 0,008 km

 4. 8 dm

 1. Jak zmieni się energia potencjalna ciała o masie 200 kg zawieszonego na wysokości 10cm od energii ciała o masie 0.2 kg podniesionego na wysokość 100m.

 1. nie zmieni się

 2. wzrośnie 10 razy

 3. zmaleje 10 razy

 4. wzrośnie dwa razy

 1. Ciało spadające swobodnie porusza się:

 1. ruchem niezależnym od jego masy

 2. ruchem jednostajnie zmiennym

 3. ze stałym przyspieszeniem

 4. ze stałą prędkością

 1. Przepływ mórz jest związany z:

 1. odległością Ziemi od Słońca

 2. odległością Ziemi od Księżyca

 3. odległością Ziemi od Marsa

 4. wybuchem wulkanów

 1. Współczynnik tarcia zależy od:

 1. rodzaju stykających się powierzchni

 2. wielkości stykających się powierzchni

 3. obu tych przypadków jednocześnie

 4. żadnego z tych przypadków

 1. Źródłem pola elektrostatycznego są:

 1. masy ciał

 2. prędkości ciał

 3. ładunki elektryczne

 4. żadne z wyżej wymienionych

 1. Moc to:

 1. iloraz pracy i czasu w którym ta praca została wykonana

 2. temperatura pracy silnika

 3. iloczyn pracy i czasu w którym ta praca została wykonana

 4. żadna z powyższych odpowiedzi

 1. Która z poniższych wielkości jest wielkością wektorową?

 1. siła

 2. masa

 3. praca

 4. temperatura

 1. Newton jest twórcą:

 1. zasad dynamiki

 2. teorii względności

 3. teorii czarnych dziur

 4. praw przepływu prądu

 1. Natężenie prądu elektrycznego mierzymy za pomocą:

 1. amperomierza

 2. omomierza

 3. woltomierza

 4. watomierza

 1. Układ Słoneczny jest położony w galaktyce:

 1. Andromeda

 2. Wielki Obłok Magellana

 3. Mały Obłok Magellana

 4. Droga Mleczna

 1. Jednostką natężenia prądu elektrycznego jest:

 1. wat

 2. dżul

 3. amper

 4. wolt

 1. Jeden kilometr to:

 1. 100 m

 2. 100000 cm

 3. 10 dm

 4. 10000 mm
 1. 54 km/h to:

 1. 10 m/s

 2. 20 m/s

 3. 900 m/min

 4. 20 m/min

 1. Która z poniższych odpowiedzi jest nieprawidłowa:
  Ruch jednostajny jest to ruch, w którym:


 1. szybkość jest stała

 2. przyspieszenie jest stałe

 3. wypadkowa siła działająca na ciało jest równa zero

 4. ciało w jednakowych odstępach czasu przebywa jednakowe odcinki drogi

 1. Żarniki lamp żarowych (żarówek) wykonuje się z:

 1. molibdenu

 2. aluminium

 3. wolframu

 4. miedzi

 1. Do pomiaru rezystancji używa się:

 1. amperomierza

 2. galwanometru

 3. watomierza

 4. omomierza

 1. Ile razy energia kinetyczna piłki o masie 2 kg rzuconej z prędkością 10 m/s jest mniejsza od pocisku o masie 0,2 kg wystrzelonego z taką samą prędkością:

  1. 10 razy,

  2. 5 razy,

  3. 2 razy,

  4. Są sobie równe.

 1. Kondunktancja jest odwrotnością:

 1. Pojemności,

 2. Rezystancji,

 3. Indukcyjności,

 4. Częstotliwości

 1. Rezonans napięć występuje w układzie RLC:

 1. Mieszanym,

 2. Równoległym,

 3. Szeregowym,

 4. Żadne z nich

 1. Pod jakim kątem do poziomu należy wystrzelić pocisk, aby zasięg strzału był maksymalny (opór powietrza pomijamy)?

 1. 600

 2. 450

 3. 700

 4. 300

 1. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

 1. opór przewodnika rośnie wraz ze skracaniem jego długości,

 2. opór przewodnika rośnie wraz ze wzrostem jego pola przekroju,

 3. opór przewodnika rośnie wraz ze zmniejszaniem się jego pola przekroju,

 4. opór przewodnika nie zależy od materiału, z którego ten przewodnik jest wykonany.

 1. Prądnica wytwarza prąd kosztem:

 1. pola magnetycznego magnesu,

 2. energii wewnętrznej,

 3. energii mechanicznej,

 4. ciepła.

 1. W rzucie pionowym ciała w górę:

 1. wektor przyspieszenia skierowany jest podczas wznoszenia się ciała w dół,

 2. przyspieszenie jest równe zero,

 3. wartość przyspieszenia podczas lotu w górę maleje,

 4. prędkość nie zmienia swojej wartości.

 1. Jednostka pojemności kondensatora jest:

 1. C kulomb,

 2. J dżul,

 3. F farad,

 4. T tesla,

 1. Mając daną moc i napięcie zasilające silnik oblicz prąd: P = 200 [W], U = 50 [V]:

 1. 2 [A],

 2. 4[A],

 3. 8 [A],

 4. 40 [A],

 1. Do czego służy transformator?

 1. generowania częstotliwości,

 2. wytwarzania fal świetlnych,

 3. zmiany napięcia,

 4. zmiany drgań obwodu rezonansowego,

 1. Woltomierz służy do pomiaru:

 1. prądu,

 2. częstotliwości,

 3. indukcyjności,

 4. napięcia,

 1. Żarówki energooszczędne pobierają w stosunku do klasycznych żarówek:

 1. 2-krotnie mniejszą energię,

 2. 5-krotnie mniejszą energię,

 3. 4-krotnie mniejszą energię,

 4. 4-krotnie większą energię,

 1. Świetlówka wypełniona jest parami:

 1. azotu i argonu,

 2. rtęci i argonu,

 3. gazu musztardowego,

 4. rtęci i azotu

 1. Do bezpośredniego pomiaru mocy służy:

 1. miliamperomierz,

 2. watomierz,

 3. hertzomierz,

 4. termometr oporowy,

 1. Wartość siły grawitacji działającej na ciało leżące na Ziemi wynosi 100N. W odległości h=R od powierzchni Ziemi (gdzie R jest średnim promieniem Ziemi) wartość siły grawitacji działającej na to ciało wynosi:

 1. 200N,

 2. 100N,

 3. 50N,

 4. 25N.

 1. Piłka o masie 0,5kg została wyrzucona na wysokość 10m a druga piłka o masie 0,25kg została wyrzucona na wysokość 20m. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

 1. Nie jest możliwe porównanie ich energii potencjalnych,

 2. Energie potencjalne obydwu piłek są jednakowe

 3. Piłka znajdująca się wyżej będzie miała większą energię potencjalną,

 4. Piłka o większej masie będzie miała większą energię potencjalną.

 1. Jednostką której wielkości fizycznej jest bar?

 1. Objętości,

 2. Ciśnienia w układzie SI,

 3. Ciśnienia w fizycznym układzie miar,

 4. Wysokości słupa rtęci.


CHEMIA

 1. Jeżeli w naczyniu znajduje się woda z lodem to po roztopieniu lodu poziom wody:

 1. wzrośnie

 2. zmaleje

 3. nie zmieni się

 4. zmniejszy się o połowę

 1. Reakcja chemiczne w wyniku której z dwóch lub więcej substancji powstaje jedna złożona nazywamy reakcją:

 1. analizy

 2. syntezy

 3. wymiany

 4. rozkładu

 1. Pierwiastki chemiczne w układzie okresowym uporządkowane są wg.:

 1. wzrastającej liczby atomowej

 2. wzrastającej liczby masowej

 3. numeru powłoki elektronowej

 4. wzrastającej masy atomowej

 1. Substancje które zmieniają szybkość reakcji chemicznych lecz same w ich wyniku nie ulegają zmianie nazywamy:

 1. enzymem

 2. katalizatorem

 3. perhydrolem

 4. utleniaczem

 1. Która z poniższych reakcji jest reakcją spalania:

 1. CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

 2. K2O + H2O → 2KOH

 3. CaCO3 → CaO+ CO2

 1. Które zdanie jest prawdziwe:

 1. kation ma nadmiar protonów w stosunku do elektronów

 2. atom tracący elektron przekształca się w anion

 3. kation to jon ujemny

 4. anion to jon dodatni

 1. Związki chemiczne, które w roztworze zwiększają stężenie jonów wodorotlenowych nazywamy:

 1. zasadami

 2. kwasami

 3. solami

 4. aminokwasami

 1. Słońce emituje energię spalając:

 1. hel

 2. neon

 3. siarkę

 4. wodór

 1. Przejście ciała ze stanu gazowego w stan stały nazywamy:

 1. krzepnięciem

 2. resublimacją

 3. sublimacją

 1. Sumaryczna liczba nukleonów w jądrze atomu to:

 1. masa atomowa

 2. liczba atomowa

 3. liczba masowa

 4. liczba nukleinowa

 1. Atomy na których orbity zewnętrzne zostały wprowadzone dodatkowe elektrony to:

 1. aniony

 2. kationy

 3. jony dodatnie

 1. Przemiana gazowa w której objętość jest stała to przemiana:

 1. izobaryczna

 2. izochoryczna

 3. izotermiczna

 1. Ciała które całkowicie pochłaniają padające na nie promienie elektromagnetyczne nazywamy:

 1. ciała doskonale białe

 2. ciała doskonale przeźroczyste

 3. ciała doskonale czarne

 1. Prawo Archimedesa mówi o:

 1. temperaturze cieczy

 2. sile grawitacji

 3. sile wyporu

 1. Ciało o masie 10 kg poruszało się z prędkością 20 m/s. Jak zmieni się jego energia kinetyczna jeżeli masa zmaleje 10 razy a prędkość 10 razy wzrośnie:

 1. pozostanie bez zmian

 2. 10 razy wzrośnie

 3. 10 razy zmaleje

 4. 2 razy wzrośnie

 1. Energia potencjalna jest związana z:

 1. prędkością ciała

 2. temperaturą ciała

 3. ruchem obrotowym ciała

 4. wysokością na jakiej znajduje się ciało

 1. Ciepło właściwe to:

 1. temperatura danego ciała

 2. temperatura w której ciało się topi

 3. temperatura w której ciało wrzesień

 4. energia potrzebna do podgrzania 1 kg substancji o 10C

 1. Który z podanych poniżej wzorów sumarycznych określa kwas siarkowy

 1. H2SO4

 2. HCl

 3. H3PO4

 4. HSO3

 1. Odmianę tego samego pierwiastka o tej samej liczbie atomowej a różnej liczbie masowej nazywamy:

 1. dipolem

 2. izotopem

 3. plazmą

 4. żadne z wyżej wymienionych

 1. Który z wymienionych materiałów ma własności ferromagnetyczne

 1. żelazo

 2. krzem

 3. ebonit

 4. PCV

 1. Który z wymienionych poniżej pierwiastków nie jest naturalnie promieniotwórczy:

 1. uran

 2. polon

 3. pluton

 4. kadm

 1. Najmniejsza porcja energii promieniowania elektromagnetycznego, którą atom może jednorazowo emitować lub absorbować

 1. molekuła

 2. kwant

 3. izotop

 4. cząstka elementarna

 1. Które z wymienionych poniżej izotopów jest izotopem węgla:

 1. grafit

 2. deuter

 3. antracyt

 4. tryt

 1. Przejście ciała ze stanu gazowego w stan stały nazywamy:

 1. krzepnięciem

 2. resublimacją

 3. parowaniem

 4. sublimacją

 1. Źródłem pola elektrostatycznego są:

  1. masy ciał

  2. prędkości ciał

  3. neutrony

  4. ładunki elektryczne

 1. Przemiana izochoryczna to przemiana, w której stałe jest:

 1. temperatura

 2. objętość

 3. ciepło

 4. ciśnienie

 1. Reakcja chemiczne, w wyniku której z dwóch lub więcej substancji powstaje jedna złożona nazywamy reakcją:

 1. analizy

 2. syntezy

 3. wymiany

 4. rozkładu

 1. Jeżeli w naczyniu znajduje się woda z lodem to po roztopieniu lodu poziom wody:

 1. wzrośnie

 2. zmaleje

 3. nie zmieni się

 4. zmniejszy się o połowę

 1. Który ze składników powietrza powoduje efekt cieplarniany:

 1. wodór

 2. argon

 3. dwutlenek węgla

 4. azot

 1. Symbolem Y został w układzie okresowym pierwiastków oznaczony:

 1. Itr,

 2. Ind,

 3. Iryd,

 4. Jod.
 1. Maria Curie Skłodowska jest odkrywczynią pierwiastka o nazwie:

 1. Tal,

 2. Ind,

 3. Rad,

 4. Tor

 1. Jeśli w szklance znajduje się woda z lodem to po roztopieniu się lodu (pomijając parowanie) poziom wody:

 1. Wzrośnie,

 2. Zmaleje,

 3. Jest niemożliwy do ustalenia,

 4. Nie zmieni się.

 1. Proces resublimacji polega na:

 1. Przejściu substancji ze stanu gazowego w ciekły

 2. Przejściu substancji ze stanu stałego w gazowy,

 3. Przejściu substancji ze stanu gazowego w stały,

 4. Przejściu substancji ze stanu stałego w ciekły.

 1. Atomy, na których orbity zewnętrzne zostały wprowadzone dodatkowe elektrony to:

 1. aniony

 2. kationy

 3. negatony

 4. jony dodatnie

 1. Substancje które zmieniają szybkość reakcji chemicznych lecz same w ich wyniku nie ulegają zmianie nazywamy:

 1. enzymem

 2. katalizatorem

 3. perhydrolem

 4. utleniaczem


TECHNIKA

  1. Silniki elektryczne służą do:

 1. przetwarzania energii elektrycznej na energię elektrodynamiczną

 2. przetwarzania energii mechanicznej na elektryczną

 3. przetwarzania energii elektrycznej na mechaniczną,

 4. przetwarzania energii prądu przemiennego na energię prądu stałego

  1. Powszechnie stosowane akumulatory samochodowe to:

  1. kwasowo – rtęciowe

  2. kwasowo – żelazowe

  3. kwasowo – fosforowe

  4. kwasowo – ołowiowe

  1. Najczęściej do produkcji żył przewodów używa się:

 1. platyny

 2. miedzi

 3. złota

 4. cynku

  1. W którym sposobie spajania metali łączone części pozostają w stanie stałym, a stopione spoiwo przenika do szczeliny między nimi:

 1. spawanie

 2. zgrzewanie

 3. lutowanie

 4. klejenie  1. Mechanizm przenoszący ruch obrotowy z wału napędzającego na napędzany z jednoczesną zmianą prędkości obrotowej nazywamy:

 1. sprzęgłem

 2. przekładnią

 3. hamulcem

  1. Fonograf to urządzenie pozwalające na:

 1. zapis i odtwarzanie dźwięku

 2. zapis obrazu

 3. wyłapanie drgań mechanicznych

  1. Prędkość możliwa do osiągnięcia przez pojazd który jest obciążony dopuszczalnym ładunkiem nazywamy:

 1. przyspieszenie

 2. prędkość maksymalna

 3. prędkość ekonomiczna

  1. Który z wymienionych materiałów najlepiej przewodzi prąd elektryczny

 1. metal

 2. guma

 3. tworzywa sztuczne

  1. Źródłem pola elektrostatycznego są:

 1. masy ciał

 2. prędkości ciał

 3. ładunki elektryczne

  1. Lupa jest to przyrząd optyczny z soczewką:

 1. rozszczepiającą

 2. skupiającą

 3. żadną z powyższych

  1. Przyrząd pomiarowy wyposażony w noniusz pozwalający na pomiar wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych nazywamy:

 1. suwmiarką

 2. mikrometrem

 3. przymiarem

 4. głębokościomierzem

  1. Przewodnik o pewnym oporze w którym przepływa prąd elektryczny wytwarza:

 1. ciepło

 2. pole magnetyczne

 3. światło

 4. wiatr

  1. Cykl pracy silników dwusuwowych z zapłonem iskrowym odbywa się w ciągu:

 1. jednego suwu tłoka i dwóch pełnych obrotów wału korbowego

 2. dwóch suwów tłoka i jednego pełnego obrotu wału korbowego

 3. dwóch suwów tłoka i dwóch pełnych obrotów wału korbowego

 4. dwóch suwów tłoka i czterech obrotów wału korbowego

  1. Cyklotron jest to urządzenie służące do:

 1. pomiaru prędkości wiatru w cyklonie

 2. przyspieszenia neutronów

 3. przyspieszenia cząsteczek naładowanych

 4. wyznaczenia liczby cykli układów drgających

  1. Który z poniższych elementów przewodzi prąd tylko w jednym kierunku:

 1. tranzystor

 2. tyrystor

 3. dioda

 4. rezystor
  1. Silniki elektryczne służą do:

 1. przetwarzania energii elektrycznej na energię elektrodynamiczną

 2. przetwarzania energii mechanicznej na elektryczną

 3. przetwarzania energii elektrycznej na mechaniczną,

 4. przetwarzania energii prądu przemiennego na energię prądu stałego

  1. Mechanizm przenoszący ruch obrotowy z wału napędzającego na napędzany z jednoczesną zmianą prędkości obrotowej nazywamy:

 1. sprzęgłem

 2. wahaczem

 3. przekładnią

 4. hamulcem

  1. Prędkością możliwą do osiągnięcia przez pojazd, który jest obciążony dopuszczalnym ładunkiem nazywamy:

 1. przyspieszeniem

 2. prędkością maksymalną

 3. prędkością średnią

 4. prędkością ekonomiczną

  1. Które z poniższych zdań jest prawdziwe?

 1. dźwięk jest to podłużna fala mechaniczna

 2. dźwięk rozchodzi się z nieskończoną prędkością

 3. szybkość dźwięku w powietrzu i wodzie jest identyczna

 4. dźwięk może rozchodzić się w próżni

  1. Kto pierwszy na świecie zbudował silnik elektryczny?

 1. Zygmunt Wróblewski,

 2. Moritz Jacobi,

 3. Janne Ahonnen,

 4. Werner von Siemens,

  1. Do czego służy tzw. butelka lejdejska?

 1. Gromadzenia fal dźwiękowych,

 2. Gromadzenia ładunku elektrycznego,

 3. Gromadzenia fal świetlnych,

 4. Gromadzenia ładunku wybuchowego

  1. Komutator w maszynie elektrycznej służy do:

 1. Połączenia uzwojenia wirnika z obwodem zewnętrznym,

 2. Połączenia uzwojenia wirnika ze stojanem,

 3. Połączenia uzwojenia wirnika z obwodem wewnętrznym rotora,

 4. Żadne z powyższych

  1. Jakie urządzenie w samochodzie z pięciobiegową skrzynią jest niezbędne do prawidłowej zmiany biegów?

 1. Sprzęgło,

 2. Silnik,

 3. Mechanizm różnicowy,

 4. Zwalniacz.

  1. Jaką podstawową funkcję spełnia bieżnik opony?

 1. Poprawia przyczepność,

 2. Odprowadza wodę,

 3. Ułatwia kierowanie pojazdem,

 4. Sprawia że pojazd jest nadsterowny.

  1. Rysunek techniczny wykonany odręcznie bez podziałki nazywamy

 1. Szkicem,

 2. Pierwowzorem,

 3. Schematem,

 4. Rysunkiem uproszczonym
  1. Co to jest ploter:

 1. Ploter to nazwa drukarki atramentowej najnowszego typu,

 2. Ploter służy do drukowania skomplikowanych rysunków np. map,

 3. Ploter to rodzaj bardzo szybkiego procesora,

 4. Ploter to urządzenie do zapisu i odczytu rozmów telefonicznych

  1. Gdy w upalny dzień w samochodzie włączymy klimatyzację to:

 1. zużycie paliwa wzrośnie,

 2. zużycie paliwa zmaleje,

 3. nie ma to wpływu na zużycie paliwa,

 4. samochód zyska więcej mocy.

  1. Jeśli gaz w zbiorniku, który może swobodnie zmieniać objętość, powoli podgrzejemy to:

 1. ciśnienie i objętość gazu wzrośnie

 2. energia wewnętrzna nie ulega zmianie

 3. wzrośnie objętość bez zmiany ciśnienia

 4. temperatura gazu się nie zmienia

  1. Twórcą maszyny parowej był:

 1. Tomasz Edison,

 2. James Watt,

 3. Graham Bell,

 4. Jan Keppler.

  1. Wielocylindrowy, tłokowy silnik spalinowy z cylindrami ustawionymi naprzeciw siebie symetrycznie, po dwu stronach wału korbowego to:

 1. silnik typu bokser,

 2. silnik rzędowy,

 3. silnik typu V,

 4. odrzutowy.

  1. W czterosuwowym silniku o zapłonie iskrowym stosunek prędkości obrotowej wału korbowego do wału rozrządu wynosi:

 1. 1:4

 2. 4:1

 3. 1:2

 4. 2:1

  1. Sonda  umieszczona w układzie wydechowym ma za zadanie:

 1. kontrolę ilości spalin,

 2. pomiar ilości tlenu w spalinach, na tej podstawie regulację wzbogacenia mieszanki,

 3. umożliwienie spalania mieszanek bogatych,

 4. umożliwienie spalania mieszanek ubogich

  1. W każdym cyklu pracy silnika czterosuwowego tłok wykonuje cztery suwy, czyli wał korbowy obraca się dwa razy. Podczas ilu suwów wykonywana jest praca użyteczna:

 1. jednego,

 2. dwóch,

 3. trzech,

 4. czterech.

  1. Zasadniczy arkusz rysunkowy oznaczamy symbolem:

 1. A 1

 2. B 4

 3. A 4

 4. A 0  1. Linia ciągła gruba służy do rysowania:

 1. widocznych krawędzi przedmiotu,

 2. osi symetrii,

 3. linii wymiarowych,

 4. niewidocznych zarysów,

  1. Który z poniższych rzutów jest właściwy, aby uzupełnić ten rysunek :
a. b. c. d  1. Pojazd hybrydowy to pojazd:

 1. Napędzany dwoma silnikami – elektrycznym i spalinowym,

 2. O napędzie słonecznym i wodorowym,

 3. Napędzany silnikiem niskoprężnym i Diesla,

 4. Połączenie samochodu osobowego i terenowego.

  1. Co wolno zrobić ze zdjętym z dachu starym, zużytym eternitem?

 1. Użyć do budowy dróg i autostrad,

 2. Po zmieleniu użyć jako składnik zaprawy murarskiej,

 3. Składować wyłącznie na składowiskach odpadów niebezpiecznych,

 4. Użyć jako ocieplenie budynku.

  1. Ogniwa solarne służą do:

 1. Odsalania wody morskiej,

 2. Produkcji energii,

 3. Celów kosmetycznych w solariach,

 4. Produkcji saletry.

  1. Rysunek złożeniowy przedstawia:

 1. Kilka części tworzących zespół,

 2. Całą maszynę lub urządzenie,

 3. Sposób montowania maszyny lub urządzenia,

 4. Gotową część maszynową.

  1. Przekrój na rysunku technicznym zaznaczamy:

 1. Zaczerniając jego powierzchnię,

 2. Kreskując liniami falistymi,

 3. Kreskując równoległymi liniami ciągłymi cienkimi pod kątem 45 stopni do zarysu przedmiotu,

 4. Krzyżykami.

  1. Do rysowania osi symetrii zastosujesz linię:

 1. Ciągłą,

 2. Falistą,

 3. Kreskową,

 4. Punktową

  1. Co to jest warystor?

 1. Odmiana tranzystora półprzewodnikowego

 2. Odmiana cewki półprzewodnikowej,

 3. Odmiana diody prostowniczej

 4. Odmiana rezystora półprzewodnikowego

  1. Tranzystor zbudowany jest z następujących typów elektrod:

 1. Elektroda - katoda - emiter,

 2. Elektroda - dren - katoda,

 3. Elektroda - baza - katoda,

 4. Emiter - baza - kolektor

  1. Elementy półprzewodnikowe budowane są na bazie:

 1. Poliwęglanu metylu,

 2. Krzemu,

 3. Żelaza,

 4. Manganu.

  1. Silnik spalinowy, tłokowy, napełniany mieszanką w wyniku podciśnienia wytwarzanego przez poruszający się tłok to silnik:

 1. Dwusuwowy,

 2. Czterosuwowy

 3. Wolnossący,

 4. Odrzutowy

  1. W silniku z zapłonem iskrowym podczas suwu ssania do komory spalania dostaje się:

 1. Czyste powietrze,

 2. Paliwo,

 3. Mieszanka paliwowo-powietrzna,

 4. Olej.

  1. Kolejność suwów pracy silnika czterosuwowego to:

 1. Ssanie, sprężanie, praca, wydech

 2. Sprężanie, praca, wydech, ssanie,

 3. Ssanie, praca, sprężanie, wydech,

 4. Praca, wydech, sprężanie, ssanie.

  1. Z ilu ogniw (tzw. cel) składa się akumulator 12V?

 1. 6,

 2. 12,

 3. 24,

 4. 26.

  1. Element pojazdu służący tłumieniu nierówności nawierzchni drogi to

 1. Hamulce,

 2. Resory,

 3. Tłumik

 4. Zawieszenie

  1. Urządzenie zapobiegające blokowaniu się kół przy hamowaniu to:

 1. Przewód hamulcowy,

 2. ABS,

 3. ESP,

 4. Układ hamulcowy

  1. Zadaniem diody LED jest:

 1. prostowanie prądu,

 2. generowanie napięcia,

 3. emitowanie światła,

 4. wytwarzanie dźwięków

  1. Suw pracy silnika, w czasie którego iskra na świecy powoduje zapłon mieszanki nazywamy:

 1. suwem sprężania

 2. suwem ssania

 3. suwem wydechu

 4. suwem pracy


MATEMATYKA

  1. W basenie przedstawionym na rysunku poniżej tafla wody znajduje się 0,5 m poniżej brzegów basenu. W basenie o wymiarach takich jak na rysunku zmieści się:
 1. 3840 hl,

 1. 3600 hl,

 2. 3800 hl,

 3. 3640 hl
  1. Prosta przechodząca przez co najmniej dwa punkty krzywej:

   1. dwusieczna

   2. sieczna

   3. styczna

   4. żadna z wyżej wymienionych

  2. Ile wynosi sin180o?

 1. 0

 2. -1

 3. 1

 4. ½

  1. Oto kolejne wyniki siedmiokrotnego rzutu kostką do gry: 1, 3, 2, 4, 4, 6,5. Częstość „szóstki” to:

A. B. C. D.

  1. Na placu zabaw zamontowano nową huśtawkę, taką jak na rysunku poniżej. Deska huśtawki ma długość 2,6 m i jest podparta na środku. Dziecko huśtające się na niej może wznieść się od poziomu ziemi na maksymalną wysokość równą:

 1. 1 m,

 2. 2 m,

 3. 0,2 m,

 4. 1,4 m.  1. W kuchni o wymiarach 4,5 m i 3,5 m trzeba pomalować lamperię do wysokości 1m, drzwi o szerokości 1m i wysokości 2 m oraz szafkę o łącznej powierzchni 2m2. Koszt farby wyniesie:

 1. 12,50 zł,

 2. 25 zł,

 3. 37,50 zł,

 4. 50 zł.  1. Pierwszy kran napełnia basen wodą w ciągu 10 godzin. Każdy z dwóch pozostałych napełnia ten basen w ciągu 5 godzin. W ciągu ilu godzin napełni się basen wodą, jeżeli otworzymy wszystkie trzy krany?

 1. 2,

 2. 3,

 3. 4,

 4. 5.
  1. Zbadano stan czystości 9200 km rzek w Polsce. Wyniki badań przedstawiono w tabeli poniżej. Ile kilometrów rzek mają wody o I klasie czystości?


 1. I klasa czystości

  2,3%

  II klasa czystości

  32,7%

  III klasa czystości

  30%

  IV klasa czystości

  35%
  211,6 km

 2. 190 km

 3. 201600km

 4. 292 300 km  1. Aby przekroczyć skrzyżowanie ulic, Paweł postanowił przejść po przekątnej. Ile metrów zyskał?

 1. Mniej niż 1 m

 2. Między 2 a 3 m

 3. Między 4 a 5 m

 4. Między 1 a 2 m  1. Dwa koła napędowe o obwodach 240 cm i 100 cm połączono pasem transmisyjnym. Większe koło wykonuje 120 obrotów na minutę. Ile obrotów na minutę wykonuje mniejsze koło?

 1. 50

 2. 120

 3. 200

 4. 288

  1. W karawanie złożonej z wielbłądów 2 – garbnych i dromaderów 1 – garbnych naliczono 28 głów i 45 garbów. Ile było dromaderów?

 1. 10

 2. 11

 3. 12

 4. 13

  1. Gdy Jaś idzie pieszo do szkoły i wraca do domu jadąc na rowerze, to zajmuje mu to 1,5h. Jeśli w obie strony jedzie on na rowerze, to zajmuje mu to 0,5h. Ile czasu zajmuje Jasiowi pójście do szkoły i powrót do domu pieszo?

 1. 1,25h

 2. 2h

 3. 2,5h

 4. 3,5h

  1. Piotr sporządził drzewo genealogiczne zawierające imiona jego przodków i ich potomków w linii męskiej. Narysowane strzałki prowadzą od ojca do syna. Jak miał na imię syn brata dziadka brata ojca Piotra?

 1. Józef

 2. Mirosław

 3. Zbigniew

 4. Inna odpowiedź  1. Na stole bilardowym o bokach 2 i 6 metrów toczy się kula począwszy od środka dłuższego boku pod kątem 45 stopni w stosunku do tego boku. W odległości ilu metrów od punktu początkowego znajduje się kula przy pięćdziesiątym dziewiątym odbiciu o brzeg stołu?

  2. A. 2 B. C. 1 D. 3INFORMATYKA

 1. Piksel to:

 1. jedna litera wyświetlana na ekranie monitora

 1. jednostka pojemności pamięci komputera

 2. punkt świetlny na ekranie komputera, najmniejszy element każdego wyrazu

 3. jeden obraz wyświetlany na ekranie monitora, np. zdjęcie, rysunek

 1. Procesor to:

 1. układ elektroniczny odpowiedzialny za wyświetlanie obrazu na ekranie monitora

 2. układ elektroniczny odpowiedzialny za realizację najważniejszych funkcji komputera

 3. urządzenie umożliwiające połączenie komputerów w sieć

 4. specjalny program nadzorujący prace komputera

 1. Pamięć ROM to:

 1. pamięć wewnętrzna, zawierająca programy umożliwiające uruchomienie komputera

 2. pamięć starego typu, w nowoczesnych komputerach została zastąpiona przez pamięć RAM

 3. bardzo pojemna pamięć zewnętrzna, wykorzystywana do archiwizacji danych

 1. Napęd CD-ROM to urządzenie którego zadaniem jest:

 1. zapisywanie informacji na płytach CD

 2. przesyłanie informacji w sieci komputerowej

 3. odtwarzanie informacji zapisanych na płycie CD

 4. odczytywanie i zapisywanie informacji na płytach CD

 1. Jaka funkcję w zestawie komputerowym spełniają urządzenia zewnętrzne?

 1. zapewniają komunikację użytkownika z komputerem

 2. służą do uruchomiania zestawu komputerowego

 3. umożliwiają przetwarzanie danych wprowadzonych do komputera

 4. rejestrują przebieg pracy komputera

 1. Urządzenie zewnętrzne, które pozwala przesyłać informacje między komputerami za pośrednictwem linii telefonicznych to:

 1. procesor

 2. dysk optyczny

 3. modem

 4. karta dźwiękowa

 1. Które zdanie jest prawdziwe?

 1. monitor to podstawowe urządzanie wejściowe

 2. klawiatura to podstawowe urządzenie wyjściowe

 3. na ekranie monitora komputer pokazuje przebieg i wyniki swojej pracy

 4. klawiatura to jedyne urządzenie wejściowe służące do przekazywania komputerowi poleceń

 1. Karta grafiki to jeden ze specjalnych układów elektronicznych, którego
  zadaniem jest:


 1. tworzenie obrazu wyświetlanego na ekranie monitora

 2. przekazywanie obrazu z monitora do urządzeń zewnętrznych, np. drukarki

 3. zapamiętywanie wyników działania programu

 4. wyświetlanie na ekranie monitora wyłącznie grafiki

 1. Usuniecie utworzonego skrótu do programu spowoduje:

 1. usuniecie tylko skrótu

 2. usuniecie programu do którego skrót był utworzony

 3. usuniecie programu i skrótu

 1. Użycie kombinacji klawiszy CTRL+C, a następnie CTRL+V spowoduje:

 1. przeniesienie obiektu w miejsce docelowe

 2. usunięcie obiektu z nośnika danych

 3. umieszczenie obiektu w schowku systemowym komputera, a następnie jego kopiowanie w miejsce docelowe

 1. Płyta główna komputera to:

 1. przednia ścianka jednostki centralnej, na której znajduje się m. in. włącznik komputera

 2. tylna ścianka jednostki centralnej, na której zamontowane są gniazda połączeń
  z urządzeniami zewnętrznymi

 3. podłoże, na którym umieszczone są najważniejsze układy elektroniczne komputera

 4. płyta CD, zawierająca programy niezbędne do uruchomienia komputera

 1. W pamięci operacyjnej komputer:

 1. umieszcza programy i dane, z którymi w danej chwili pracuje

 2. zapisuje na stałe wyniki działania programu

 3. przechowuje wszystkie programy, z którymi pracował

 1. Dokument edytora tekstu Microsoft Word możemy zidentyfikować
  po rozszerzeniu:


 1. *.doc

 2. *.txt

 3. *.xls

 1. Skaner to urządzenie zewnętrzne:

 1. wyjściowe, drukujące obrazy utworzone za pomocą komputera

 2. wejściowe, nadzorujące wyświetlanie grafiki na ekranie monitora

 3. wejściowe, które odczytuje obrazy, a następnie przesyła je do pamięci komputera

 4. wyjściowe, przekształcające obrazy czarno-białe na kolorowe

 1. Usuniecie utworzonego skrótu do programu spowoduje:

 1. usuniecie tylko skrótu

 2. usuniecie programu do którego skrót był utworzony

 3. usuniecie programu i skrótu
 1. ‘.Jaka jest funkcja przycisku "biała kartka ?

 1. tworzenie nowego dokumentu

 2. dodawanie nowej kartki do dokumentu

 3. otwieranie dokumentu

 4. czyszczenie strony w dokumencie

 1. Jak tworzy się sztywną spację ?

 1. ALT + SHIFT + spacja

 2. CTRL + SHIFT + spacja

 3. spacja + CTRL + SHIFT

 4. ALT + CTRL + spacja

 1. Jaką funkcję w zestawie komputerowym spełniają urządzenia zewnętrzne?

Zapewniają komunikację użytkownika z komputerem,

Służą do uruchomienia zestawu komputerowego,

Umożliwiają przetwarzanie danych wprowadzonych do komputera,

Rejestrują przebieg pracy komputera.

 1. Skaner to urządzenie zewnętrzne:

 1. Wyjściowe, przekształcające obrazy czarno – białe na kolorowe,

 2. Wyjściowe, drukujące obrazy utworzone za pomocą komputera,

 3. Wejściowe, nadzorujące wyświetlanie grafiki na ekranie monitora,

 4. Wejściowe, które odczytuje obrazy i zdjęcia, a następnie przesyła je do pamięci komputera

 1. Które zdanie jest prawdziwe:

 1. Monitor to podstawowe urządzenie wejściowe,

 2. Klawiatura to podstawowe urządzenie wyjściowe,

 3. Klawiatura to jedyne urządzenie wejściowe, służące do przekazywania komputerowi poleceń,

 4. Na ekranie monitora komputer pokazuje przebieg i wyniki swojej pracy.

 1. Karta grafiki to jeden ze specjalnych układów elektronicznych, którego zadaniem jest:

 1. Tworzenie obrazu wyświetlanego na ekranie monitora,

 2. Przekazywanie obrazu z monitora do urządzeń zewnętrznych np. drukarki,

 3. Zapamiętywanie wyników działania programu,

 4. Wyświetlanie na ekranie monitora wyłącznie grafiki

 1. Jaki zestaw urządzeń zewnętrznych jest niezbędny do nagrywania i przetwarzania dźwięków, np. mowy, muzyki?

 1. Karta graficzna, napęd CD-ROM, głośniki,

 2. Karta dźwiękowa, mikrofon, głośniki, napęd CD-ROM,

 3. Karta dźwiękowa i mikrofon,

 4. Karta dźwiękowa i napęd CD-ROM.

 1. Urządzenie zewnętrzne, które pozwala przesłać informację między komputerami za pośrednictwem linii telefonicznych to:

 1. Modem,

 2. Drukarka laserowa,

 3. Karta dźwiękowa,

 4. Dysk optyczny

 1. Które zdanie jest prawdziwe:

 1. Przy włączonym CAPS LOCK naciskając SHIFT i „K” napiszemy małą literę „k”

 2. Znak z górnej części klawisza piszemy przyciskając dany klawisz i CTRL,

 3. Naciskając jednocześnie prawy klawisz ALT i „ź” napiszemy „x”,

 4. Za pomocą klawisza spacji przenosimy kursor do następnej linii.

 1. Aby zaznaczyć dowolne zdanie w tekście należy:

 1. Kliknąć dwukrotnie na lewym marginesie obok akapitu,

 2. Wciskamy klawisz CTRL i klikamy gdziekolwiek w zdaniu,

 3. Wciskamy klawisz SHIFT i klikamy gdziekolwiek w zdaniu,

 4. Dwukrotnie klikamy na zdaniu

 1. Jaki będzie wynik działania formuły dla poniższych danych: =SUMA(B2:D4)/G1-F2A

B

C

D

E

F

G

1

2

1

2

1

2

1

0

2

1

1

1

2

3

2

2

3

-1

-1

-1

-1

0

0

0

4

0

0

0

0

0

1

1
 1. 12

 2. 0

 3. Powyższe działanie jest niewykonalne,

 4. -2

 1. 1MB jest równy:

 1. 1000kB

 2. 1024kB

 3. 1000000B

 4. 1024B

 1. Co to jest akapit ?

 1. wcięcie w pierwszym wierszu tekstu

 2. ciąg znaków z przynajmniej dwoma wierszami

 3. blok tekstu rozpoczynający się od nowej linii i zakończony znakiem sterującym końca akapitu - Enter ciąg liter rozdzielonych spacjami

 4. ciąg liter rozdzielonych spacjami

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy