Strona główna

Pytania z katechezy do klasy 5 Dział 1: Bóg Kocha ludzi


Pobieranie 195.26 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar195.26 Kb.
Pytania z katechezy do klasy 5

Dział 1: Bóg Kocha ludzi

1 Po wakacjach mam dużo wrażeń i pytań — poprowadź mnie, Boże!.

Przez kogo Bóg odpowiada na nasze pytania?

Biblię Katechizm Papieża Czasopismo religijne Świętych

Co trzeba zrobić, aby usłyszeć Jego odpowiedź w Biblii?

czytać Pismo Święte

Co trzeba zrobić, aby usłyszeć Jego odpowiedź w KatechizmieAktywnie będę uczestniczyć w katechezie.

Co trzeba zrobić, aby usłyszeć Jego odpowiedź w Papieżu?Słuchać papieża

Co trzeba zrobić, aby usłyszeć Jego odpowiedź w czasopismach religijnychCzytać je

Co trzeba zrobić, aby usłyszeć Jego odpowiedź w świętych?Poznawać ich i starać się naśladować

2 Bóg stworzył dla nas świat

O kim myślał Bóg stwarzając świat?

O człowieku

Ile dni Pan Bóg stwarzał świat6

Co Biblia chciała nam przekazać mówiąc o odpoczynku Pana Boga 7 dnia?Święcić dzień święty

Jaką wspólną cechę miało wszystko stworzone przez Boga?Było dobre

3 Bóg daje nam życie

Przypomnij opis stworzenia człowieka.

«Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam

W czym jesteś podobny do BogaRozum, wolna wola, nieśmiertelność

Co Bóg polecił człowiekowiBądźcie płodni, panujcie-opiekujcie się stworzeniami

4 Bóg daje nam pomocną dłoń - aniołowie

Jak wyglądają aniołowie?

Są duchami

Jak nazywa się anioł, który w sposób szczególny opiekuje się wami?Anioł stróż

Modlitwa do Michała ArchaniołaŚwięty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, Szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen

5 Bóg zaprasza do wspólnoty życia ze sobą


Co w raju czyniło ludzi szczęśliwymi?

Wspólne życie z Bogiem i sobą

Jak możesz dbać o swoje szczęście-„zapamiętaj”-modlitwa- utrwala przyjaźń z Panem Bogiem
-żyć w przyjaźni z ludźmi
-sumiennie wykonywać obowiązki
-Msza św-

6 Ludzie zrywają wspólnotę życia z Bogiem

Co jest źródłem wszelkich nieszczęść

grzech

Jakie były skutki grzechuWstyd i lęk przed Panem Bogiem

Czym jest grzech pierworodnyGrzech Adama i Ewy z którym się rodzimy

Czym zgrzeszyli pierwsi ludzie w raju?Nieposłuszeństwem Bogu, pychą

Na czym polega pycha?Na uważaniu się za kogoś większego niż inni, nawet ważniejsi i mądrzejszego od Pana Boga

Co gładzi grzech pierworodny?Sakrament chrztu

7 Grzechem krzywdzę drugiego człowieka

Wymień grzechy główne

Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo

Zdefiniuj pojęcie cnotyTo trwałe postawy, dyspozycje, przymioty umysłu i woli, które regulują nasze czyny, porządkują nasze uczucia i kierują naszym postępowaniem zgodnie zrozumem i wiarą

Przez co jako dzieci Boże, możemy uświadamiać sobie co jest w nas złego i nad czym musimy pracować?Codzienny rachunek sumienia

W kogo uderza mój grzech i go rani?W drugiego człowieka

8 Grzechem niszczę wspólnotę

Co jest źródłem nieporozumień między ludźmi i na świecie?

grzech

Przez co można odbudować więź między ludźmi?Przebaczenie i zadośćuczynienie

Jak możemy wrócić do BogaPoprzez szczery żal i spowiedź

Co jest podstawowym warunkiem pojednania z bliźnim i BogiemPrzebaczenie

9 Grzechem niszczę świat

.Obrazem czego jest arka Noego

.obraz zbawienia przez chrzest

.Czym jest przymierze Boga z ludźmi?.uroczysta umową z ludźmi w której Bóg obiecuje błogosławieństwo i opiekę w zamian za posłuszeństwo ludzi

10 Bóg nie przestaje kochać swojego stworzenia

.Za co kocha cię Bóg?

.za nic, kocha pomimo słabości

.Jakie dary zbliżające do Boga otrzymali Adam i Ewa?.rozum, wolną wolę, duszę nieśmiertelną

.W jaki sposób człowiek zaciera w sobie podobieństwo do Stwórcy?.poprzez grzech

.Co to jest protoewangelia?.zapowiedź przyjścia Jezusa jako Zbawiciela

.Jak brzmi protoewangelia?.wprowadzam nieprzyjaźn....

.Przez co Bóg okazał nam miłość wg. Rz 5,8.przez to że Chrystus oddał za nas życie, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami

11 Bóg niezmienny w wierności

.Wymień 3 sakramenty szczególnie związane z miłością i wiernością Chrystusowi

.-chrzest, Eucharystia, Pokuta i pojednanie.

.Co Bóg obiecał Noemu.już nigdy nie wytraci ludzi

.Jak wygląda znak przymierza Boga z człowiekiem?.łuk tęczy

.Wymień sakramenty święte.

. Wymień sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego.chrzest, bierzmowanie, Eucharystia

. Wymień sakramenty uzdrowienia.namaszczenie chorych, pokuty i pojednania

. Wymień sakramenty w służbie komunii i posłaniu wiernych.małżeństwo, kapłaństwo

.Gdzie uobecnia się jedność Boga z ludźmi.w liturgii i sakramentach

.Co charakteryzuje człowieka, który zawarł Nowe Przymierze?Eucharystia, codzienna modlitwa, sumienne wykonywanie obowiązków, zachowanie Dekalogu

Dział 1: Bóg opiekuje się ludźmi

12 Pan Bóg powołuje Abrahama

.Jakie dwie obietnice otrzymał Abraham?

.ziemię i potomstwo

.Co oznacza słowo „patriarcha”?.określenie przodków narodu wybranego

.Wymień patriarchów.Abraham, Izaak, Jakub i 12 jego synów

.Skąd Abraham rozpoczął swoją wędrówkę?.z Ur

13 Odpowiedź Abrahama źródłem błogosławieństwa Bożego

.Jakiej próbie Bóg poddał Abrahama

.miał zabić syna

.Na jakiej górze Abraham miał dopełnić próby.Moria

14 Jakub wzorem zawierzenia siebie Bogu

.Względem kogo i po jakim wydarzeniu Bóg użył imienia Izrael?

.Jakuba, po jego walce z aniołem

.Jak nazywali się synowie Izaaka.Jakub Ezaw

.Co oznacza słowo Izrael.Bóg walczy

15 Bóg kocha tych, których wybrał - dwunastu synów Izraela

Którego syna Jakub kochał najbardziej.

.Józefa

.Co Izrael podarował Józefowi.długą szatę z rękawami

.Który z braci chciał ocalić Józefa.Ruben

.Co bracia zrobili ostatecznie z Józefem?.sprzedali go

.Kto zawiózł Józefa do Egiptu.kupcy madianiccy jako niewolnika

.Z ilu pokoleń synów Izraela stworzył Pan Bóg Naród Wybrany?.z 12

16 Bóg opiekuje się Józefem

.Jak nazywał się człowiek, który w Egipcie kupił Józefa

.Potifar

.Dlaczego Józef trafił do więzienia?.został fałszywie oskarżony

.Dlaczego Józef został zarządcą Egiptu.bo wytłumaczył sen i był uczciwy

.Przykładem czego są dzieje Józefa.opieki Boga nad człowiekiem

17 Bóg nie zawodzi w trudnościach

Na kogo zawsze można liczyć?

.na Boga

18 Bóg posyła Mojżesza na ratunek

.Jakie zadanie Bóg powierzył Mojżeszowi na górze Horeb?

.wyprowadzić Izraelitów z Egiptu

.Czego wymaga od nas słowo Boga?.słuchania, przyjęcia i akceptacji

19 Pascha w Starym i Nowym Testamencie

.Ile było plag egipskich

.10

.Co rozpoczynało Paschę?.uroczysta wieczerza

.Jaka była ostatnia plaga.śmierć pierworodnych

.Co oznacza słowo „Pascha”.przejście

.Na czym polegała Pascha żydowska?.wyjście z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej

.Zapowiedzią czego była Pascha żydowska.Paschy Chrystusa

20 Przeprowadzenie przez Morze Czerwone zapowiedzią chrztu

.Kiedy każdy człowiek otrzymuje prawdziwą wolność?

.w czasie chrztu

.Jakich wrogów pokonujemy w czasie chrztu.grzech, śmierć szatana

.Jaki dar otrzymujemy w czasie chrztu.łaskę uświęcającą

21 Bóg prowadzi nas do Ziemi Obiecanej.

.Zapowiedzią czego jest manna

.Eucharystii prawdziwego chleba z nieba

.Co jest niezbędne w drodze do nieba? (6 rzeczy).słowo Boże, przykazania, Eucharystia, spowiedź, modlitwa, wskazania rodziców

Dział 3: Bóg zawiera przymierze z ludźmi

22 Bóg w trosce o człowieka objawia swoje Prawo

.Jak nazywa się prawo, które dał Bóg Izraelitom?

.dekalog

.Kiedy Bóg zawarł przymierze z tobą?.w czasie chrztu

23 Zachowując przykazania, pogłębiam więź z Bogiem

.Co ratuje nam życie i prowadzi nas do życia wiecznego

.więź z Bogiem

.Jak możesz dbać o więź z Bogiem?.modlitwę, słuchanie słowa Bożego, życie sakramentalne

24 Gdy jestem wierny Bożym przykazaniom, moja wiara jest żywa

.Dlaczego Jezus wypełniał przykazania Boże

.wierzył, że są znakiem Jego miłości

.Kto miłuje Boga?.kto zachowuje jego przykazania

25 Troszczę się o swoje sumienie, aby żyć w Przymierzu z Bogiem

. Czym jest sumienie- zdefiniuj

.wewnętrzny głos Boga który wzywa by pełnić dobro, unikać zła, pomaga jedno od drugiego odróżnić.

.Co można zrobić z sumieniem.zagłuszyć lub rozwinąć.

.Przez co możesz rozwijać sumienie (5 rzeczy):.słuchanie słowa Bożego, słuchanie nauczania kościoła, otwarcie na Dary Ducha świętego, codzienna modlitwa i rachunek sumienia, korzystanie z sakramentów

26 Bóg mnie nie odtrąca pomimo, mojej niewierności i słabości

.Po co Bóg posłał swojego Syna?

.a by świat został przez niego zbawiony

27 Wąż miedziany zapowiedzią ofiary Chrystusa.

.Co Mojżesz miał sporządzić i umieścić na wysokim palu

. miedzianego węża

.Dlaczego pojawiły się węże o „jadzie palącym”?.bo Izraelici zgrzeszyli

.Co było warunkiem przeżycia po ukąszeniu węża.spojrzenie na węża miedzianego

.Co zapowiadał miedziany wąż?.Ofiarę Jezusa Chrystusa

.Co jest warunkiem życia wiecznego?.wiara w Jezusa Chrystusa

28 Bóg w ofierze Chrystusa wypełnia zapowiedzi Nowego Przymierza

.Kiedy Bóg zawarł z człowiekiem Nowe Przymierze?

.w ofierze Jezusa Chrystusa

.Co jest uobecnieniem ofiary Chrystusa.każda Msza św.

29 Jezus Chrystus daje nam Nowe Przykazanie

.Co jest warunkiem szczęścia i powodzenia?

.wzajemna miłość

.Czego dotyczy nowe przykazanie Chrystusa?.miłości

.Kiedy trwamy w miłości Chrystusa?.gdy zachowujemy jego przykazania

.Kiedy jesteśmy przyjaciółmi Chrystusa?.gdy pełnimy jego wolę

30 Przykazanie miłości jednoczy Nowy Lud Boży

.Jak nazwiemy Nowy Lud Boży odkupiony Krwią Chrystusa?

.Kościołem

.Czego bardzo gorąco pragnął Chrystus J 17?.aby wśród ludzi panowała jedność

.Do jakiej diecezji należysz i kto nią kieruje.

31 Wypełnianie przykazań moją drogą do świętości

.Do czego wzywa nas Bóg 1 P 1,15-16?.do świętości

.Co powinno być sensem naszego życia?.zjednoczenie z Bogiem, pełnienie Jego woli

.Kogo Bóg posyła nam do pomocy.Ducha Świętego

Dział 4: Bóg posyła Jezusa

32 Bóg zawsze kocha, dlatego pragnie zbawić człowieka

.Kim są aniołowie?

.wysłannicy Pana Boga, mają wypełnić określone zadanie

.Co jest największym darem Boga dla człowieka?.przyjście na świat Jezusa Chrystusa

.Kto tworzy Kościół.ludzie ufający Bożej miłości

33 Bóg obiecuje Mesjasza

.Kim są prorocy?

.wybrani przez Boga ludzie, rozumiejący Boży zamysł, pouczający ludzi, zapowiadający Mesjasza

.Gdzie Pan Bóg wygłosił Protoewangelię.w raju po grzechu Adama i Ewy

.Kiedy Kościół przypomina historię obietnic mesjańskich zawartą w 7 tzw. Wielkich Antyfonach.w drugiej części adwentu

34 Poznaję ojczyznę Mesjasza

.Jak nazwali kraj Chrystusa Filistyni?

.Palestyna

.Dlaczego pokolenie Lewiego nie otrzymało ziemi?.mieli składać ofiary Bogu, być kapłanami

.Ilu synów miał Jakub?.12

.Komu Bóg zmienił imię na Izrael.Jakubowi

.W jakim mieście i krainie wychował się Jezus.Nazaret, Galilea

.Czym ludzie zajmowali się w Judei i dlaczego?.hodowlą i wypasem owiec, ziemia nie była żyzna

.Przez jakie 3 religie szanowana jest Ziemia Święta?.judaizm, chrześcijaństwo, islam

.Dlaczego niektóre sanktuaria nazywa się Kalwariami?.na pamiątkę wzgórza pod Jerozolimą, gdzie umarł Jezus

35 Kim jest Jezus Chrystus?

.Wymień osoby niewierzące w Jezusa, które o Nim pisały.

.Józef Flawiusz, Publiusz Korneliusz Tacyt, Pliniusz Młodszy

.Co o Jezusie pisał Józef Flawiusz?.-żył Jezus, człowiek mądry, słuchali go Żydzi i poganie, po śmierci ukazał się, żywy, jego wyznawcy to chrześcijanie

.Co o Jezusie możemy znaleźć w Talmudzie?.-Jezus został zabity w wigilię Paschy

. Co o Jezusie pisał Tacyt?.Jezus został skazany na śmierć za cesarza Tyberiusza przez Poncjusza Piłata

. Wymień źródła chrześcijańskie mówiące o Chrystusie.Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy Apostolskie

36 W Jezusie Bóg objawia miłość ku ludziom

W jaki sposób Bóg spełnia obietnicę daną w Raju i przez proroków.

.posyła swego Syna

.Co nazywamy Paruzją.powtórne przyjście Jezusa Chrystusa

.Kiedy zakończył się Adwent historyczny?.gdy Jezus urodził się w Betlejem

.Na czym polega Adwent Eschatologiczny.oczekiwanie na Paruzję

.Na czym polega twój Osobisty Adwent.codzienne czuwanie na przyjście Jezusa z darem miłości

.Jakie elementy powinny towarzyszyć oczekiwaniu Jezusa (zapamiętaj s.124)?.częsta Komunia, sakrament pokuty, codzienna modlitwa, rekolekcje, pogodzenie się z innymi, pomoc innym, dobre uczynki

37 Odkrywamy tajemnice życia Jezusa

.Dlaczego Józef chciał oddalić od siebie Maryję?

.bo była brzemienna

.Kto i kiedy wyjaśnił Józefowi pochodzenie Jezusa.anioł we śnie

.Jak miał na imię anioł posłany do Maryi?.Gabriel

.W jakim mieście miało miejsce zwiastowanie?.Nazaret

.W jakiej krainie miało miejsce zwiastowanie.w Galilei

.W jaki sposób rodzina daje świadectwo ze jest domowym Kościołem?.uczestnicząc w Eucharystii

.Jakie wskazówki daje ci Święta Rodzina (zastosuj s. 128).-posłuszeństwo rodzicom, nauczycielom, starszym,
-zdobywanie mądrości, chęć do nauki
-modlitwa za rodziców i siebie

38 Jan Chrzciciel daje świadectwo o Jezusie Chrystusie

.Co oznacza słowo Mesjasz

.namaszczony Duchem Świetym dla wypełnienia misji odkupienia

.Kto wskazał na Jezusa nazywając Go Barankiem Bożym?.Jan Chrzciciel

.Jak był ubrany Jan Chrzciciel.z sierści wielbłądzej , pas skórzany

.Czym się przeważnie żywił Jan Chrzciciel.miodem i szarańczą

.Co robili ludzie, gdy przyjmowali chrzest od Jana.wyznawali grzechy

39 Bóg daje świadectwo o swoim Synu

.Kto się pojawił w czasie przemienienia na górze Tabor?

.Eliasz Mojżesz

.Którzy apostołowie byli na górze przemienienia.Piotr, Jan, Jakub

.Co usłyszeli apostołowie z obłoku w czasie przemienienia?.To jest mój syn umiłowany w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie

.Wymień uczynki miłosierdzia co do ciała.

.Wymień uczynki miłosierdzia co do duszy.

40 Jezus zaprasza nas do swego królestwa

.Jak nazywamy opowiadania Jezusa mające nam przybliżyć Królestwo Boże?

.przypowieści

.Gdzie jest Królestwo Boże?.w sercu każdego dobrego człowieka, jego myślach i pragnieniach

.Gdzie rozpoczyna się Królestwo Niebieskie.w sercu człowieka

.Jakie zadanie przyjęliśmy w sakramencie chrztu?.obowiązek głoszenia Królestwa Bożego

.Od kiedy należysz do Królestwa Bożego.od chrztu

.Jak możesz rozwijać Królestwo Boże?.słuchanie Słowa Bożego, Eucharystię, dobre uczynki, troskę o wspólnotę Kościoła

41 Uczestniczę w misji Jezusa Chrystusa

.Co jest misją dziecka?

.pomagać i opiekować się rodzicami

.Po co Pan Jezus przyszedł na świat (s. 138 5 elementów).-czynić cuda i ukazać kim jest; -głosić Ewangelię; -dać świadectwo prawdzie; -doprowadzić zagubionych do Boga, nauczyć nas służyć innym.

.W jaką potrójną misję jesteśmy włączeni przez Chrystusa?.kapłańską, królewską, prorocką

.Na czym polega misja kapłańska.składać Bogu duchowe ofiary (modlitwy, życie sakramentalne, dobre uczynki praca cierpienie)

.Na czym polega udział w prorockiej misji Chrystusa.dawać świadectwo chrześcijańskiego życia

.Jak wypełniamy królewską misję.oddajemy serce Chrystusowi by w nim królował, służąc innym

Dział 5: Bóg naucza przez Jezusa

42 Jezus głosi Dobrą Nowinę o królestwie Bożym

.Gdzie Jezus głosił Ewangelię Mt 4,23-25

.w synagogach

.Co to jest synagoga.żydowski dom modlitwy

.Jak tłumaczymy słowo Ewangelia.dobra radosna nowina

.Jak możesz być podobny do Jezusa i przybliżać innym Królestwo Niebieskie? (6 el).-słuchać Boga Ojca; -przekazywać prawdy usłyszane; -często się modlić; samemu się nawracać i nawracać innych; być radosnym, współpracować z Jezusem

43 Poznajemy królestwo Boże w przypowieściach Pana Jezusa

.Co oznacza słowo przypowieść?

.opowiadanie w którym za pomocą zdarzeń i osób przekazujemy inną prawdę

44 Buduję królestwo Boże, przystępując do sakramentów świętych|

.Do czego służy BURSA

.przenoszenia Najśw. Sakr dla chorych

.Co to są sakramenty?.widzialny dar niewidzialnej łaski

.Wymień sakramenty święte.

45 Słowo Boże moim drogowskazem do nieba

.Jak się nazywa księga, która zawiera słowo Boga?

.

46 Modlitwą i czynem odpowiadam na słowo Boże

.Kiedy wiara jest martwa

.gdy jest pozbawiona uczynków

.Kogo można porównać z człowiekiem budującym dom na piasku.słucha, nie wypełnia słowa Bożego

.Kogo można porównać do człowieka budującego dom na skale.słucha i żyje słowem Bożym

47 Zasłuchany w słowo Pana chcę żyć lepiej

.Przez co wiedzie droga do zbawienia

.słuchanie i wypełnianie Słowa Bożego

48 Jezus zaprasza mnie na drogę błogosławieństw

.

.

49 Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz podpowiada mi, jak iść drogą błogosławieństw

.Co trzeba zrobić by iść za Jezusem?

.zaprzeć się i wziąć krzyż na ramiona

.Co jest głównym zadaniem wg bł. ks. Bronisław Markiewicz.jest służyć Bogu w takich warunkach, w jakich On nas postawił, i przy pomocy takich środków, jakie On nam dał, i tam gdzie On nas umieścił i tak długo jak jemu się podoba

50 Święty Franciszek pokazuje mi, jak szczęśliwa jest droga błogosławieństw

.Skąd pochodził św. Franciszek Bernardone

.Asyż

.Czym zajmował się ojciec św. Franciszka.był bogatym kupcem

.Jacy mamy być wg zapamiętaj s. 170.doskonali, jak Ojciec Niebieski

51 Żyję Ewangelią we wspólnocie rodzinnej, kościelnej, szkolnej i narodowej

.Co wg św. pp. Jana Pawła II jest podstawową szkołą miłości?

.rodzina

.Chrześcijanin to... (zapamiętaj s. 173).powinien żyć Ewangelią we wspólnocie szkolnej, rodzinnej, kościelnej i narodowej

Dział 6: Bóg działa przez Jezusa

52. Nie jestem sam - Bóg współpracuje ze mną


53. Pan Jezus zaspokaja głód mojego serca
54. Pan Jezus odpuszcza grzechy
55. Pan Jezus uzdrawia duszę i ciało
56. Ufam Jezusowi wśród życiowych burz
57. Święta Faustyna wzorem zawierzenia siebie i świata Bożemu Miłosierdziu
58. Pan Jezus umacnia moją wiarę w ciała zmartwychwstanie
59. Modlę się za moich bliskich zmarłych
60. Pan Jezus umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia -biorę udział w Triduum Paschalnym
61. Oczekuję powtórnego przyjścia Pana Jezusa
62. Wierzę w Boga, który działa we mnie i przeze mnie 52

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość