Strona główna

Rada I WÓjt gminy mokobody strategia rozwoju gminy mokobody


Pobieranie 0.88 Mb.
Strona1/11
Data18.06.2016
Rozmiar0.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Załącznik do uchwały Nr XVIII/108/2004
Rady Gminy w Mokobodach
z dnia 29 grudnia 2004 r.

RADA i WÓJT GMINY MOKOBODYSTRATEGIA ROZWOJU GMINY MOKOBODY


DO 2024 ROKU


Mokobody, 2004 r.

MOKOBODY, 2004 r.


BAŁTYCKI INSTYTUT GMIN” - GDAŃSK

Spis treści
1.

Wstęp

1.1 Cel opracowania

1.2 Przedmiot opracowania

1.3 Podstawa opracowania

1.4 Zakres opracowania i metodologia wykonania

2.

Charakterystyka Gminy Mokobody

2.1 Cechy charakterystyczne położenia geograficzno-przestrzennego

2.2 Charakterystyka elementów środowiska przyrodniczego

2.3 Charakterystyka elementów dziedzictwa kulturowego

2.4 Struktura samorządu terytorialnego

2.5 Współpraca zagraniczna


3.

Demografia

3.1 Ogólna charakterystyka procesów demograficznych

3.2 Charakterystyczne cechy demografii gminy

4.

Infrastruktura techniczna

4.1 Drogi publiczne

4.2 Transport publiczny

4.3 Łączność, elektroenergetyka, gazownictwo, ciepłownictwo

4.4 Zagospodarowanie przestrzenne terenu

4.5 Budownictwo mieszkaniowe


5.

Infrastruktura społeczna

5.1 Oświata i wychowanie

5.2 Kultura

5.3 Sport

5.4 Ochrona zdrowia

5.5 Pomoc społeczna

5.6 Bezpieczeństwo publiczne

6.

Ochrona przyrody, krajobrazu i środowiska

6.1 Ochrona przyrody i krajobrazu

6.2 Gospodarka wodno – ściekowa

6.3 Gospodarka odpadami stałymi

6.4 Ochrona powietrza

7.

Gospodarka i rynek pracy

7.1 Podmioty gospodarcze

7.2 Charakterystyczne cechy funkcji gospodarczych

7.3 Bezrobocie i rynek pracy


8.

Rolnictwo

8.1 Warunki agroprzyrodnicze

8.2 Warunki społeczne, techniczne ekonomiczne

9.

Turystyka i rekreacja

9.1 Opis turystyczny gminy

9.2 Atrakcje i infrastruktura turystyczna

10.

Dochody i wydatki budżetu gminy

10.1 Dochody i wydatki budżetu Gminy Mokobody


11.

Główne problemy gminy i analiza SWOT

11.1 Synteza analizy SWOT

11.2 Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju Gminy Mokobody

11.3 Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju Gminy Mokobody

12.

Uwarunkowania i cele rozwoju

12.1 Cele strategii Gminy Mokobody do roku 2024

13.2 Badanie zgodności celów strategicznych Gminy Mokobody ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Strategią Rozwoju Powiatu Siedleckiego w latach 2001 – 2006.

13.

Misja Gminy Mokobody
14.

Mierniki, wskaźniki monitoringu strategii rozwoju
15.

Rekomendacje BAŁTYCKIEGO INSTYTUTU GMIN
16.

Lista programów operacyjnych – harmonogram prac
17.

Wyniki prac seminarium diagnostycznego

18.1 Identyfikacja pojęcia gmina

18.2 Określenie głównych problemów rozwojowych gminy

18.3 Ocena potencjału gminy

18.4 Cele strategiczne

18.

Załączniki do strategii1

23

5
7


9

12

1517
18

21
22

24

25

2729
30

34

3535

36

38


40

41

4344
45

47

50


51

53
54

54

56

57


60

61

6365

73

7677

84

8895

96

97101

1051. WSTĘP


  1. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie „Strategii Rozwoju Gminy Mokobody do 2024 roku”.


Strategia rozwoju gminy to koncepcja systemowego działania, polegająca na: formułowaniu długookresowych celów rozwoju i ich modyfikacji w zależności od zmian zachodzących w otoczeniu, określaniu zasobów i środków niezbędnych do realizacji tych celów oraz sposobów postępowania zapewniających optymalne ich rozmieszczenie i wykorzystanie, w celu elastycznego reagowania na wyzwania otoczenia i zapewnienia gminie korzystnych warunków egzystencji i rozwoju.
W celu systematycznej poprawy warunków życia niezbędna jest niezakłócona kontynuacja rozwoju Gminy Mokobody. Dla sprostania tym wymogom i oczekiwaniom społeczności lokalnej niezbędnym stało się opracowanie strategii rozwoju.
Zapewnienie zrównoważonego rozwoju Gminy Mokobody wymaga planowania strategicznego, które łączy problematykę społeczną, ekologiczną, gospodarczą i przestrzenną. Strategia rozwoju powinna być podstawowym dokumentem decyzyjnym kierunkującym działalność organów samorządu terytorialnego w dłuższych okresach czasu.

Niniejsza strategia będzie podstawą aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania programów operacyjnych, przedsięwzięć rozwojowych i planów inwestycyjnych, w tym corocznych budżetów gminy.


Wraz z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz utworzeniem samorządu regionalnego, planowanie strategiczne zyskało nowy wymiar. Jest bowiem warunkiem niezbędnym dla dostępu gmin, powiatów i regionów do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
„Strategia Rozwoju Gminy Mokobody do 2024 roku” jest dokumentem otwartym, który powinien być uzupełniany o nowe treści, pomysły i sposoby rozwiązywania problemów. Uchwalenie strategii nie zamyka dalszych prac, lecz otwiera kolejną fazę polegającą na opracowaniu programów operacyjnych oraz weryfikację i aktualizację celów i priorytetów rozwoju.

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest:


 • ogólna charakterystyka gminy,
 • diagnoza istniejącego potencjału gminy,
 • perspektywy rozwojowe gminy wynikające z przewidywanego kształtowania się sytuacji w otoczeniu,
 • misja gminy oraz wizja jej rozwoju do 2024 roku,
 • cele strategiczne rozwoju gminy, oraz propozycje programów operacyjnych i kluczowych przedsięwzięć do realizacji,
 • badanie zgodności celów strategicznych gminy ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego i z Narodowym Planem Rozwoju na lata 2004 – 2006.
 • lista wskaźników monitoringu realizacji strategii rozwoju gminy.


1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie powstało na podstawie wyników prac seminarium diagnostyczno – projektowego nt. „Strategia Rozwoju Gminy Mokobody do 2024 roku”, prowadzonego przez Fundację PGP – BAŁTYCKI INSTYTUT GMIN z Gdańska, które odbyło się w marcu 2004 roku w Mokobodach.
Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele Urzędu i Rady Gminy oraz przedsiębiorstw, organizacji, instytucji i miejscowych środowisk gospodarczych, społecznych, kulturalnych i opiniotwórczych.
W niniejszym opracowaniu uwzględniono również wszystkie udostępnione BIGmin przez Urząd Gminy opracowania analityczne, programowe, planistyczne, projektowe, sprawozdawcze i promocyjne dotyczące gminy.
W opracowaniu korzystano także z dokumentów zewnętrznych dotyczących Województwa Mazowieckiego oraz całego kraju, w tym także związanych z procesem integracji Polski z Unią Europejską.
Wymienić tutaj należy następujące opracowania:


 • Podstawowe informacje o gminie do diagnozy stanu istniejącego Ankieta wypełniona przez administrację gminy wg układu ustalonego przez BAŁTYCKI INSTYTUT GMIN.

 • Cele polityki regionalnej Unii Europejskiej – PARR - maj 2001 r.

 • Polityka regionalna w Polsce. Cele, procedury i instytucje. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - wrzesień 1998 r.

 • Rozwój regionalny w Polsce – podstawowe informacje. PARR -1998 r.

 • Narodowa Strategia Integracji. KIE - styczeń 1997 r.

 • Regionalny Program Restrukturyzacji Gospodarki i Przeciwdziałania Bezrobociu w Województwach Polski Północnej. Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce.

 • Region Bałtycki. Rozwój przestrzenny, programy, instytucje.

 • Rządowe Centrum Studiów Strategicznych – 1999 r.

 • Konkurencyjność Regionu Polski Północnej. Holenderski Instytut Ekonomiczny – grudzień 1997 r.

 • AGENDA 2000 Rozszerzenie Unii Europejskiej. Nowe Wyzwania. Komitet Integracji Europejskiej.

 • Polska 2025 – Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju. Lipiec 2000 r.

 • Strategia finansów publicznych i rozwoju gospodarczego – Polska 2000 – 2010.

 • Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Październik 1999 r.

 • Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001 – 2006.

 • Strategia wzrostu zatrudnienia i zasobów ludzkich w latach 2000 – 2006. Kwiecień 2000 r.

 • Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000 – 2006.

 • Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich. Wrzesień 2000 r.

 • Strategia Rozwoju Turystyki w Latach 2001 – 2006.

 • Narodowa Strategia Rozwoju Transportu.

 • Strategia Rozwoju Krajowego Produktu Turystycznego do 2004 roku. UKFiT 1997 t.

 • Rządowy Program Wspierania Rozwoju Turystyki w latach 2001 – 2006.

 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – 1880

 • Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego – 2000 r.

 • Wojewódzki Program Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001 – 2006

 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

 • Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2000,2001, 2002, 2003

 • Rocznik Statystyczny Powiatów 2003

 • Raport o stanie Województwa Siedleckiego – Wojewoda Siedlecki 1998 r.

 • Studium zagospodarowania przestrzennego Województwa Siedleckiego. Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Siedlcach. 1997 r.

 • Raport o stanie środowiska w Województwie Mazowieckim w roku 1999. WIOŚ – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. 2000 r.

 • Regiony Polski – Województwo Mazowieckie Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk-Warszawa 2000

 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrz. Gminy Mokobody – 1997 r.

 • Strona internetowa www.mokobody.pl


1.4 ZAKRES OPRACOWANIA I METODOLOGIA WYKONANIA
Niniejszą strategię opracowano na podstawie informacji zawartych w analitycznym zestawieniu charakterystyki gminy (podstawowe informacje o gminie) oraz wyników prac zespołów roboczych na seminarium diagnostyczno – projektowym.
W ramach seminarium zrealizowano pełną technologię planowania strategicznego z wykorzystaniem analizy SWOT, wg ustaleń metodycznych określonych przez specjalistów z BAŁTYCKIEGO INSTYTUTU GMIN. Wpierw sformułowano wizję gminy w 2024 roku, następnie przeprowadzono analizę SWOT i na bazie wyników tej analizy sformułowano cele strategiczne i cele średniookresowe oraz programy operacyjne dla poszczególnych celów.
Opracowanie zawiera również rekomendacje BAŁTYCKIEGO INSTYTUTU GMIN, które nasunęły się w trakcie prac podczas seminarium i przy redagowaniu jego wyników.
Strategię sformułowano przy zastosowaniu podejścia ekspercko – partycypacyjnego zalecanego przez środowiska naukowe. Projekt dokumentu końcowego opracowany przez BAŁTYCKI INSTYTUT GMIN poddany został szczegółowej weryfikacji przez władze gminy a następnie przedstawiony Radzie Gminy do zatwierdzenia.
Budowanie strategii to proces, w którym uczestniczą zarówno przedstawiciele samorządu jak i mieszkańcy, zainteresowani rozwojem swojej gminy. Strategia jest wspólnie budowana począwszy od nakreślenia wizji rozwoju, poprzez ocenę stanu wyjściowego, wybór celów i sposobów ich realizacji, aż po wdrażanie przyjętych koncepcji. Zapisanie tego procesu w postaci dokumentu umożliwia stałą ocenę postępów i korygowanie błędów przez wszystkich jego uczestników.

Proces budowania i wdrażania strategii nie ma charakteru liniowego. Jest to cykl zamknięty, w którym nakreślone cele realizują się poprzez działania i po upływie lat dojście do stanu docelowego umożliwia rozpoczęcie kolejnego cyklu planowania.RAPORT O STANIE GMINY MOKOBODY2. CHARAKTERYSTYKA GMINY MOKOBODY
2.1. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE POŁOŻENIA

GEOGRAFICZNO - PRZESTRZENNEGO

I. Położenie geograficzne

Gmina Mokobody położona jest w północno - zachodniej części powiatu siedleckiego. Odległość od Warszawy wynosi 80 km. Gmina graniczy od północy z gminą Liw, od wschodu z gminą Kotuń, od zachodu z gminą Grębków, a od północnego zachodu z gminą Liw, od pólnocnego – wschodu z gminą Bielany, od południa z gminą Siedlce, od południowego - zachodu z gminą Kutuń i od zachodu z gminą Grębków.

Mokobody położone są na terenie Wysoczyzny Siedleckiej rozciągającej się pomiędzy doliną środkowego Bugu a pradoliną Wieprza - Krzny. Obszary wysoczyzny Siedleckiej, dzięki licznym wzniesieniom, są bardzo urozmaicone pod względem ukształtowania powierzchni. Pod względem wysokości Wysoczyzna waha się w granicach 50-100m n.p.m. Mokobody znajdują się w dorzeczu Bugu w odległości 1km od prawego brzegu rzeki Liwiec, będącej lewobrzeżnym dopływem Bugu.
Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka o funkcji regionalnej, realizująca powiązania z Siedlcami, Węgrowem i Łochowem.

II. Ukształtowanie powierzchni

Gmina Mokobody wykonuje swoje zadania na obszarze 11.928 ha, a w tym:
Lp.

rodzaj użytku

powierzchnia w ha

Struktura w %

1.

Użytki rolne, a w tym:

9.163

76,8
-grunty orne

6.560

55,0
-sady

192

1,6
-łąki

1.669

14,0
-pastwiska

742

6,2

2.

Las i grunty leśne

2.068

17,3

3.

Pozostałe

697

5,9

Łącznie

11.928

100,00
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość