Strona główna

Rada miasta rybnika ul. B. Chrobrego 2 44-200 rybnik iso 9001: 2000


Pobieranie 220.87 Kb.
Strona1/6
Data20.06.2016
Rozmiar220.87 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Rybnik, dnia 8 czerwca 2007 r.


RADA MIASTA RYBNIKA

ul. B. Chrobrego 2

44-200 RYBNIK
ISO 9001:2000
BR-0053/00007/07

(2007/037246)


Protokół nr 10


sesji Rady Miasta Rybnika

w dniu 23 maja 2007 r.


 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.

 4. Zmiany w uchwale w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości.

 5. Zmiany w budżecie miasta Rybnika na 2007 rok.

 6. Zmiana regulaminu określającego na 2007 rok wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.

 7. Ustalenie najniższego wynagrodzenia i wartości punktu w Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych.

 8. Zbycie, nabycie.

 9. Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.

 10. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.

 11. Zakończenie sesji.
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Gruszka otwarł obrady sesji, po czym stwierdził, że obecnych jest 24 radnych, w związku z czym obrady będą prawomocne. Następnie poprosił o uzupełnienie porządku obrad o dwie uchwały dotyczące: uzupełnienia składów osobowych Komisji Rady Miasta oraz powołania Zespołu dla przygotowania wyborów ławników Sądu Rejonowego w Rybniku i Sądu Okręgowego w Gliwicach. Prezydent Miasta zaś wniósł o wykreślenie z porządku obrad uchwały w sprawie: zmian w uchwale w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości, a w to miejsce wniósł uchwałę w sprawie ustanowienia „Święta Miasta”. Wiceprzewodniczący Rady Romuald Niewelt poprosił o uzupełnienie porządku obrad o punkt w sprawie zmiany na stanowisku Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Radny Józef Skrzypiec wniósł dwie uchwały dodatkowe w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Prezydenta Miasta Rybnika.


Piotr Kuczera zapytał o możliwość osobnego głosowania nad każdą z uchwał wprowadzaną do porządku, „bo nie ukrywam, że nie z wszystkimi się zgadzamy.”

Przewodniczący poddał każdą z uchwał pod głosowanie. Kolejność głosowania i jego wyniki przedstawiały się następująco:

Ustanowienie „Święta Miasta”. /głosowanie 1/:

- za głosowało - 24 radnych
Zmiana na stanowisku Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. /głosowanie 2/:

- za głosowało - 16 radnych

- przeciwnych było - 8 radnych

- głosów wstrzymujących się nie było


Uzupełnienie składów osobowych Komisji Rady Miasta. /głosowanie 3/:

- za głosowało - 17 radnych

- przeciwnych było - 7 radnych

- głosów wstrzymujących się nie było

Powołanie Zespołu dla przygotowania wyborów ławników Sądu Rejonowego w Rybniku i Sądu Okręgowego w Gliwicach. /głosowanie 4/:

- za głosowało - 23 radnych


Rozpatrzenie skarg na działalność Prezydenta Miasta Rybnika. /głosowanie 5/:

- za głosowało - 21 radnych

- głosów przeciwnych nie było

- wstrzymał się od głosu - 1 radny


W związku z tym porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. /głosowanie 1, 2 ,3 ,4, 5/

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.

 4. Ustanowienie „Święta Miasta”. /głosowanie 6/

 5. Zmiany w budżecie miasta Rybnika na 2007 rok. /głosowanie 7/

 6. Zmiana regulaminu określającego na 2007 rok wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik. /głosowanie 8/

 7. Ustalenie najniższego wynagrodzenia i wartości punktu w Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych. /głosowanie 9/

 8. Zmiana na stanowisku Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. /głosowanie 10, 11, 12, 13/

 9. Uzupełnienie składów osobowych Komisji Rady Miasta. /głosowanie 14/

 10. Powołanie Zespołu dla przygotowania wyborów ławników Sądu Rejonowego w Rybniku i Sądu Okręgowego w Gliwicach. /głosowanie 15/

 11. Rozpatrzenie skargi Państwa Danuty i Daniela Jurenko na działalność Prezydenta Miasta Rybnika. /głosowanie 16/

 12. Rozpatrzenie skargi Pana Benedykta Kołodziejczyka na działalność Prezydenta miasta Rybnika. /głosowanie 17/

 13. Zbycie, nabycie. /głosowanie 18/

 14. Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację. /głosowanie 19/

 15. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych. /głosowanie 20/

 16. Zakończenie sesji.
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez uwag.
 1. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.


Na wstępie Prezydent poinformował o pobycie w mieście Bar na Ukrainie, „którego celem było podpisanie umowy partnerskiej. Podpisana została w sobotę w tamtym tygodniu związki. Więzy partnerskie z miastem Bar na Ukrainie trwają od wielu lat, delegacja została przyjęta naprawdę w sposób wyjątkowy z taką wyjątkową gościnnością. Kontynuując temat współpracy międzynarodowej chciałem również przekazać informacje na temat planowanych w najbliższym czasie spotkań: w dniu 31 maja do 3 czerwca wyjeżdża delegacja z miasta Rybnika na Dni Rybnika w Dorsten, tradycyjnie jak co roku na przemian raz w jednym kraju raz w drugim kraju, raz w jednym mieście raz w drugim mieście odbywają się spotkania zaprzyjaźnionych miast, natomiast w dniach od 5 do 11 czerwca w Rybniku odbędą się dni francuskie z udziałem przedstawicieli miasta Mazamet, w tym okresie w Rybniku będziemy gościć przedstawicieli stowarzyszenia współpracy Mazamet –Rybnik, zespoły artystyczne mieszkańców Mazamet. Jednocześnie do Rybnika przyjedzie delegacja z czeskiej Karviny wraz z grupą majoretek, zagraniczni goście przedstawiciele stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zapewnią program artystyczny podczas inauguracji dni francuskich na rybnickim rynku. Organizacja wymiany mieszkańców jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu Komisji Europejskiej. Na ostatniej sesji Rada Miasta upoważniła Prezydenta, czy zobowiązała Prezydenta Miasta do wystapienia do Komitetu Organizacyjnego w sprawie Euro 2012 i zarekomendowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacyjnego w Rybniku Kamieniu jako zaplecza do ewentualnej bazy treningowej, jeżeli mecz miałby odbyć się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Takie działania podjąłem były to pismo skierowane do premiera, do marszałka, do wojewody, do ludzi odpowiedzialnych za organizację Euro 2012, była to informacja również skierowana do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego p. Gęsiciekj. W wyniku tej informacji zostaliśmy zobligowani do wypełnienia specjalnej ankiety i przesłania jej do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z propozycją opisania naszej bazy sportowej i co należało by tejże bazie dokonać, jakich jeszcze zmian żeby można było by przyjąć tą ewentualną drużynę i taka informacja, taka ankieta została wypełniona została przesłana w tej chwili czekamy na decyzję najważniejszą, czy wogóle mecz w ramach Euro 2012 odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Oczywiście ten koncert życzeń, bo na tym etapie należy tak to traktować, ze strony miasta jest bardzo bogaty. Po przesłaniu tej ankiety został zweryfikowany praktycznie do dwóch projektów, których jesteśmy w trakcie realizacji czyli obwodnicy pomiędzy ulicą Gliwicką, a ulicą Wielopolską i dokończenia boiska o sztucznej nawierzchni z pełną infrastrukturą, oświetleniem, bazą, itd. Myślę, że te właśnie zapytanie ze strony Ministerstwa na te dwa projekty być może pojawi się taka szansa, taka jaskółka, że te dwa zadania, co prawda, na które mamy finansowanie zapewnione ale może również jakieś niewielkie środki albo i większe zostaną przekazane do naszego miasta. Tradycyjnie chciałem przekazać informację na temat obrotu nieruchomościami w pierwszym kwartale 2007. Na rzecz miasta w sumie nabyliśmy nieruchomości za kwotę 320.251,01 zł i to były nabycia również na rzecz Skarbu Państwa za kwotę 143.812,00 zł.” Nabyto m.in. udział w niezabudowanej nieruchomości pod budowę obwodnicy: Budowlanych – Storczyków, to trzeci etap naszej obwodnicy, było to nabycie od osoby prywatnej. Nabyto na rzecz Skarbu Państwa od Huty Silesia część ronda, kwestia porządkowania stanu własnościowego w mieście, część ronda boguszowickiego oraz fragment rybnickich Błoni. „W sumie sprzedaliśmy 70 mieszkań w pierwszym kwartale tego roku, szczególnie na ul. Zielonej, Komuny Paryskiej, Kadetów, Kościuszki, Borki. Przygotowujemy również placówki oświatowe do małych i większych remontów na okres wakacji.”
4. Ustanowienie święta miasta
Daniela Lampert – Sekretarz Miasta przedstawiła projekt uchwały ustanawiającej „„Święto Miasta” w dniu Św. Antoniego, tj. 13 czerwca. Rada Miasta obrała Św. Antoniego Padewskiego za patrona miasta Rybnika, natomiast fakt ten zostanie uroczyście ogłoszony 13 czerwca przez metropolitę katowickiego Damiana Zimonia. Przyjęcie tego święta nawiązującego do 13 umożliwi coroczne obchodzenie imprez kulturalnych, sportowych, ustalany byłby corocznie harmonogram, jak również w ramach tego Święta honorowane byłyby osoby szczególnie zasłużone dla miasta.”
Waldemar Brzózka – Przewodniczący Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa poinformował, że projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji.
Jacek Piecha: „Ponieważ każde działanie organu publicznego musi spełniać pewne warunki, tzn., musi być jakiś cel podejmowanych decyzji i jeżeli już zostanie wyznaczony musi być on w jakiś sposób realizowany. Nie neguję pięknej idei Święta Miasta, tylko chciałby zapytać co ma na celu wprowadzenie „Święta Miasta” i jeżeli ten cel jest wyznaczony, jak ma być on realizowany?”
Daniela Lampert: „Tak jak zostało zaznaczone w uzasadnieniu wiele miast obchodzi tzw. dni miasta. Są to na ogół imprezy, tak jak powiedziałam: kulturalne, sportowe, towarzyszące temu, itd. O czym na pewno w prasie Państwo czytaliście. Dni miasta powinien być naszym zdaniem, zdaniem Prezydenta związane z jakąś datą historyczną danego miasta, nie zawsze jest to związane, bo taka jest prawda. Różnie w różnych miastach to jest podejmowane. Dlatego akurat ten dzień patrona Rybnika, Św. Antoniego nie proponujemy obchodzenia Dni Miasta, a więc właśnie „Święta Miasta”, właśnie 13 czerwca. Żeby jednak nie było to tak konkretnie związane z tą data, jak Pan czyta, tutaj jest napisane „Upoważnić Prezydenta Miasta do corocznego określania terminarzu i programu imprez towarzyszących Świętu Miasta”, więc nie będzie to dokładnie, może część będzie 13 czerwca, niekoniecznie. Stworzy to możliwość uhonorowania osób. Wszystkie te imprezy mogłyby mogłaby wiązać się ze „Świętem Miasta”.”
Jacek Piecha: „Mnie interesuje sam cel. Czy to ma być jakaś promocja miasta, czy to ma być promocja historii? Chodzi mi o cel tego przedsięwzięcia. Samo ustanowienie święta tak dla święta?”
Prezydent: „Dokładnie tak jak Pan mówił. Cel jest określony, staraliśmy się to zapisać najlepiej jak potrafimy w tej uchwale. Jest szereg imprez w ciągu roku, gdzie my uhonorujemy np. ludzi zasłużonych na niwie kulturalnej, sportowej, społecznej itd. I robimy to w różnym okresie. Wydaje mi się, że jeżeli ogłosimy taki dzień, a on będzie przypisany właśnie w czasie, w okolicy naszego patrona miasta Św. Antoniego, co nie musi być konkretnie w tym samym dniu i zbierzemy te wszystkie imprezy podniesie to rangę na pewno, nada walorów promocyjnych naszego miasta, bo ufam, że co niektóre media na ten temat napiszą. Na pewno to również ci, którzy są zasłużeni będą poprzez ten wyjątkowy dzień dodatkowo nobilitowani i w sumie przysporzy to walorów promocyjnych miasta. Czyli i jedno i drugie, czyli promocja ludzi zasłużonych ale i również promocja naszego miasta, tego wszystkiego co się w mieście dzieje, a dzieje się bardzo dużo.”

Jacek Piecha: „Chciałem podziękować p. prezydentowi. Cieszę się, ze p. Prezydent zrozumiał moje intencje i moje pytanie. Także jestem usatysfakcjonowany ta odpowiedzią, bardzo dziękuje.”
/głosowanie 6/:

- za głosowało - 24 radnych
 1. Zmiany w budżecie miasta Rybnika na 2007 rok.


Bogusław Paszenda – Skarbnik Miasta zreferował projekt uchwały, informując o autopoprawce w załączniku.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji.
Marek Krząkała: „Mam pytanie do uzasadnienia do §1 pkt 6, mianowicie różnicy kwoty 3.200.000 zł, które dostaliśmy z PZU, p. Skarbnik powiedział, że czekamy na rozliczenie, kiedy można się spodziewać decyzji odnośnie tej różnicy w tych dwóch kwotach? Po drugie, jak daleko zawansowane są prace w Hali Widowiskowo – Sportowej w Boguszowicach, czy możemy się spodziewać, że pierwszy mecz w ekstra lidze będzie tam rozegrany?”
Bogusław Paszenda: „Co do terminu decyzji odnośnie tych środków, 600 tyś., to trudno mi powiedzieć, decyzje w Warszawie się rodzą długo, w materiałach, które mam od p. Marka Chrószcza nie ma mowy o terminie. Wystąpiliśmy i czekamy na wyjaśnienia, wyparować nam nie wyparują Rada będzie pierwszą, która się dowie co z tymi pieniędzmi się będzie działo.”
Michał Śmigielski: „Została rozpoczęta procedura wyłonienia wykonawcy, termin zakończenia jest znany, musi to być koniec sierpnia, żeby drużyna mogła grać na tej hali. Niezbędny zakres robót, to: wymiana parkietu, tablice świetne i powiększenie widowni.”
Henryk Ryszka: „Chciałbym zapytać odnośnie planów Wieloletnich Programów Inwestycyjnych, bo duże są inwestycje przy likwidacji azbestu poszczególnych budynków. Jest czerwiec w ogóle te roboty jeszcze co wiem w szkołach nie zostały ruszone, czy ta inwestycja ma być przeprowadzana podczas wakacji, czy wogóle jest to przesunięcie w czasie? Po drugie, jeżeli chodzi o budowę hali na targowisku miejskim, jest tu w planach wieloletnich 12 mln, czy od tego roku, bo na 2007 jest przeznaczona kwota planowana 4.478.000 zł, czy rzeczywiście ta hala ruszy w tym roku?”
Michał Śmigielski: „Hala targowa uzależniona jest od współfinansowania z Unii Europejskiej, jak się pokaże program. Kupcy muszą złożyć tzw. wkład własny, którego wysokość na dzisiaj jeszcze nie jest do końca określona ponieważ nie jest zakończona do końca na dzisiaj dokumentacja, termin opracowania tej dokumentacji mija w okolicach końca czerwca. Co do pierwszego pytania. Każdy budynek, który jest w planie podlega odrębnym procedurom, nie jest to kompleksowy program jak gdyby, w sensie likwidacji azbestu tak, ale inwestycyjny to każdy obiekt jest oddzielnie wylistowany i musielibyśmy o jakimś konkretnym rozmawiać.”
Henryk Ryszka uzupełnił, że chodzi o Szkołę Podstawową nr 22.”
Michał Śmigielski: „W tej chwili nie potrafię odpowiedzieć, przygotuję odpowiedź.”
Bronisław Drabiniok: „Prosiłbym o wyjaśnienie w załączniku nr 6 i 7 jest odpowiednio: „różne wydatki na rzecz osób fizycznych, 290 tyś, i 95 tyś. Co to są za różne wydatki?”
Bogusław Paszenda: „W § 303 są dotacje dla osób fizycznych na inwestycje ekologiczne, przede wszystkim na wymianę źródła ciepła, generalnie chyba to jest to. Zmiana związana z azbestem, o której tu była mowa, tu jest zmiana w paragrafach w PWOŚiGW. Chodzi o to, ze nie mieliśmy §627 w planie finansowym, a tylko z tego można dać spółdzielni mieszkaniowej, więc tutaj jest przeniesienie miedzy paragrafami z §303 do §627.”
Piotr Kuczera: „Sięgając do §5 uchwały, tutaj ona dotyczy GFOŚiGW, w punkcie B mamy zmianę wydatków i ona dotyczy Golejowa, ściany wspinaczkowej 230 tyś. zł, rozumiem, że z tego projektu miasto się wycofuje. Przeznaczy 40 tyś. zł z tej sumy na zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 4 oraz kwotę 20 tyś. na pielęgnację drzewostanu. Chciałem zapytać, bo sięgając do załącznika nr 6, a właśnie ten §5 nas do tego załącznika odsyła, sięgając do pkt 3 przy wydatkach do pkt B – przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków mamy zmianę minus 170 tyś. zł. Czy te 20 tyś. zł, które mamy w pkt B w §5 gdzieś tu się znajdują czy po prostu mój tok myślenia jest zły?”
Skarbnik: „Jeżeli chodzi o punkt główny A to on obejmuje 100 tyś. zł na kanalizację deszczową i 27.567 zł na podłączenia budynków użyteczności publicznej do sieci kanalizacji. Jeżeli chodzi o kwotę 20 tyś zł, to tak jak jest w uzasadnieniu, pkt B obejmuje zmniejszenie o 230 tyś. zł, a zmniejszenie o 60 tyś. zł i różnica pomiędzy 230 minus 40 minus 20 to właśnie 170 tyś. zł.”
Piotr Kuczera: „Czy to ma jakiekolwiek odbicie właśnie w tym załączniku nr 6 w podpunkcie wydatki w punkcie B, gdzie mamy zmianę w przedsięwzięciach związanych z ochroną przyrody o kwotę minus 170 tyś. zł?”
Bogusław Paszenda: „Jest to omówione w uzasadnieniu. To trzy pozycje: zmniejszenie o 230 i zwiększenie o 60, różnica to 170.”
Andrzej Wojaczek: „Nawiązując od tego co powiedział radny Kuczera do §5 pkt B, sprawę ściany wspinaczkowej. Jak mnie pamięć nie myli ta ściana była tam zrobiona przed tym zanim została wyburzona. Wystarczyłoby ją odnowić przez firmę, która tam to zniszczyła.”
Michał Śmigielski: „Ściany wspinaczkowej w Golejowie nie było. To co w Golejowie stało to była wieża, która służyła do suszenia węży strażackich. Ta wieża będzie usiała być przestawiona ponieważ w miejscu, w którym stała grunt jest płynnym gruntem i fundamenty zostały wywrócone, straciły stabilność. Trzeba znaleźć nową lokalizację w pobliżu OSP, na dzień dzisiejszy poszukiwania trwają.”
/głosowanie 7/:

- za głosowało - 24 radnych
 1. Zmiana regulaminu określającego na 2007 rok wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.


Joanna Kryszczyszyn: „Na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi działającymi w jednostkach oświatowych Miasta Rybnika i po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty Kultury i Sportu Rada Miasta uchwala w załączniku nr 2 do regulaminu zmienić brzmienie punkt 7: „dodatek motywacyjny przyznawany jest względem kryterium ustęp 1 i 6 oraz ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu za okres pobierania zasiłków chorobowych”. Ta uchwała ma na celu doprecyzowanie zasady uwzględniania dodatku motywacyjnego w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego celem uzyskania zgodności ze zastosowaną w praktyce w placówkach oraz zapisem art. 41 ust. 1 w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Tłumaczyłam na przedsesji, że chodzi o doprecyzowanie czegoś co jest stosowane dlatego, że tylko i wyłącznie w dodatku motywacyjnym nie mieliśmy w tym rozdziale takiego precyzyjnego zapisu, co wtedy z dodatkiem motywacyjnym, gdy nauczyciel jest na L-4 sposób obliczania był przyjęty ale nie był on doprecyzowany w tej uchwale.”
Grzegorz Juzek: „W dniu wczorajszym Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie projekty tej uchwały, jak również projekt kolejnej uchwały dotyczącej placówek oświatowych.”
/głosowanie 8/:

- za głosowało - 19 radnych
 1. Ustalenie najniższego wynagrodzenia i wartości punktu w Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych.


Joanna Kryszczyszyn: „Chciałam prezentując tą uchwałę wprowadzić również autopoprawkę i omówię, w którym momencie ją autopopoprwkę wprowadzę. Na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, i tutaj chciałam wprowadzić tą autopoprawkę w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi działającymi w jednostkach oświatowych Miasta Rybnika dlatego, że pracownicy przeniesieni z referatu są w związkach zawodowych i po zaopiniowaniu prze Komisję Oświaty, Kultury i Sportu Rada Miasta Rybnika uchwala ustalić najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla Miejskiego Zespołu Placówek Oświatowych w Rybniku w pierwszej kategorii zaszeregowania na kwotę 650 zł, zaakceptować propozycję co do ustalenia wartości 1 punktu w wysokości 6,50 zł i wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta oraz Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Placówek Oświatowych w Rybniku. W uzasadnieniu w związku z powołaniem Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych na podstawie § 2 pkt 2, § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 2 sierpnia 2005 w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządowych terytorialnego proponuje się najniższe wynagrodzenie 650 złotych raz wartość jednego punktu 6,50 zł jako podstawę do kształtowania wysokości wynagrodzenia w powyższym Zespole.”
/głosowanie 9/:

- za głosowało - 24 radnych


Przewodniczący poinformował, że przed podjęciem następnej uchwały zostaną wyłożone listy z nazwami komisji, na którą radni mogą się wpisywać celem uzupełnienia składów osobowych.


 1. Zmiana na stanowisku Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.


Romuald Niewelt: „W związku ze zmianami politycznymi głosowanie nad tą zmianą zostało przełożone na dzisiejszą sesję. Wnoszę o odwołanie ze stanowiska Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu p. Grzegorza Juzka.”
Piotr Kuczera: „Podobnie jak 25 kwietnia chciałbym zapytać szanownych radnych o uzasadnienie tej uchwały, bo podobnie jak uchwała o odwołaniu Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Miasta ta niestety po raz kolejny jest bez uzasadnienia.”
Romuald Niewelt: „25 kwietnia na skutek porozumienia pomiędzy PiS-em a BSR-em powstała większość 17 radnych i w związku z tą zmianą ta grupa 17 radnych dokonała nowych rozdań w Radzie Miasta. Poprzednie wszystkie komisje zostały zmienione zgodnie z wolą 17 radnych, natomiast akurat w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu nie było p. Przewodniczącego Juzka. Na ostatniej sesji na wniosek Platformy Obywatelskiej przełożyliśmy tą zmianę na następną sesję i to właśnie dzisiaj czynimy.”
Franciszek Kurpanik: „Chciałbym zapytać publicznie głośno. W związku z tym, że przedstawił Pan uzasadnienie, które mnie osobiście nie satysfakcjonuje chciałbym zadać pytanie. Czy to była decyzja typowo polityczna?”
Romuald Niewelt: „Tak, to była decyzja polityczna samorządowa naszej Rady i większości w tejże Radzie.”
Jecek Piecha: „ Rozumiem, że to była decyzja polityczna. Nie ma czegoś takiego jak decyzje polityczne samorządowe, to jakieś bzdury. To była czysto decyzja polityczna, jak p. Niwelt przyznał. Dziękuje za tą szczerość. To potwierdza tylko tezę o skoku na stanowiska, także tutaj nie wypada więcej komentować to jest skok na stanowiska i tyle.”
  1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość