Strona główna

Rada Miejska w Ożarowie Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów


Pobieranie 57.07 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar57.07 Kb.

`

Rada Miejska w Ożarowie
Burmistrz Miasta i Gminy OżarówStrategia

zrównoważonego rozwoju

Gminy Ożarów

do 2020 roku

województwo świętokrzyskie
  Ożarów, październik 2004 rok

  Radni Rady Miejskiej w Ożarowie:

   Mirosław Władysław Adamek - Przewodniczący Rady Miejskiej

   Tomasz Wojciech Pietras – Wiceprzewodniczący

   Bogusław Dąbrowski

   Mirosław Józef Nowakowski

   Grzegorz Dębniak

   Wiesław Chmielewski

   Grzegorz Dzikowski

   Mirosław Pietrkiewicz

   Wanda Kołtunowicz

  Leszek Stawiarski

   Marek Mazur

   Irena Mazurkiewicz

   Henryk Żelazowski

   Jerzy Ryszard Nogaj

  Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów: Marcin Majcher

  Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów: Paweł Rędziak

  Sekretarz Miasta i Gminy Ożarów: Jadwiga Banach

  Skarbnik Miasta i Gminy Ożarów: Stefania Dziedzic

  Sołectwa i Sołtysi:

  Biedrzychów – Adam Fulara 

  Nowe - Alojzy Gonciarz

  Binkowice - Stanisław Wiśniewski

  Pisary - Stanisław Adamski

  Czachów – Stanisław Grudnik

  Potok - Wiesław Zięba

  Dębno – Mirosław Nowakowski

  Prusy - Wojciech Ulrych

  Gliniany - Janusz Żak

  Przybysławice - Marian Krakowiak

  Grochocice – Roman Sobczyk

  Sobótka "A" - Elżbieta Opala

  Jakubowice - Eugeniusz Stawiarski

  Sobótka "B" - Władysław Bryła

  Janików - Andrzej Otręba

  Sobów - Bożena Trzmiel

  Jankowice - Władysław Chaja

  Stróża - Henryk Kiljański

  Janowice - Józef Kaptur

  Suchodółka - Stanisław Wąsik

  Janopol - Janusz Machnicki

  Szymanówka - Barbara Tomalska

  Janów - Tadeusz Piwowarski

  Śródborze - Jerzy Bidziński

  Julianów - Jerzy Nogaj

  Tominy - Elżbieta Pawlik

  Karsy - Józef Mazur

  Wlonice - Krzysztof Sztando

  Kruków - Małgorzata Kuchnicka

  Wólka Chrapanowska - Wiesław Zawadzki

  Lasocin - Danuta Bień

  Wyszmontów - Stanisław Wąsik

  Maruszów – Czesław Piórek

  Zawada - Tadeusz Matyjasek

  Niemcówka - Mirosław Otręba


  Opracowanie dokumentu: Dr Jacek Sierak, Dr Marek Ziółkowski, mgr Marta Ziółkowska-Berman,

Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego i Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem,

Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

Spis treści:

Wprowadzenie 3


Część I


Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju Gminy Ożarów 7

1. Ogólna charakterystyka Gminy Ożarów 7

2. Silne i słabe strony Gminy Ożarów – diagnoza stanu istniejącego 10

3. Strategiczne problemy rozwojowe Gminy Ożarów na tle diagnozy stanu istniejącego 20


Część II


Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju Gminy Ożarów 22

Część III

Cele rozwoju Gminy Ożarów 30

1. Zrównoważony rozwój jako podstawa gospodarowania 30

2. Zasady formułowania celów rozwoju 32

3. Generalny cel kierunkowy i cele strategiczne 34

4. Zgodność celów rozwoju Gminy Ożarów z celami dokumentów wyższych szczebli 36

Część IV


Strategiczne programy działań realizacyjnych 39

1. Planowane przedsięwzięcia - cele operacyjne i zadania realizacyjne 40

2. Priorytety realizacyjne 50

3. Uwarunkowania realizacji ustaleń Strategii 51


Część V


Kontrola i monitoring realizacji ustaleń Strategii 54

Wprowadzenie

Władze polskich gmin, w tym i Gminy Ożarów1 stoją obecnie przed koniecznością skutecznego rozwiązywania wielu istotnych problemów, mających bezpośredni wpływ na poziom życia mieszkańców i warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Problemów tych nie można rozwiązywać kierując się takimi zasadami, jak: funkcjonujemy


z “dnia na dzień i jakoś to będzie”, "trzeba żyć dniem codziennym, nie myśleć zbyt wiele
o przyszłości, bo i tak będzie inaczej niż przewidywaliśmy". Zarządzanie gminą według tych zasad jest oparte na podejściu bieżącym, zwanym potocznie “działaniem od budżetu do budżetu”, czyli w cyklu rocznym. Taki sposób postępowania nie gwarantuje osiągania sukcesów w skutecznym rozwiązywaniu problemów, a także nie sprzyja racjonalnemu gospodarowaniu środkami finansowymi z budżetu gminy.

W tej sytuacji niezbędnym staje się wdrożenie nowego systemu zarządzania gminą,


w którym decyzje bieżące (roczne) i kadencyjne muszą wynikać z ustaleń o charakterze długookresowym. Wymogi tak rozumianego zarządzania spełnia zarządzanie strategiczne, które jest ukierunkowanym na przyszłość procesem:

 • planowania i wyboru celów rozwoju oraz zadań realizacyjnych – faza planowania
  i podejmowania decyzji,

 • wdrażania w życie przyjętych ustaleń strategicznych – faza realizacji podjętych ustaleń,

 • kontroli i monitorowania wykonania przyjętych ustaleń strategicznych – faza nadzoru przebiegu realizacji podjętych ustaleń.

Innymi słowy, zarządzanie strategiczne jest ciągłym procesem nastawionym na formułowanie i wdrażanie skutecznych strategii rozwoju oraz innych programów i planów działania (np. wieloletniego planu finansowego i wieloletniego planu inwestycyjnego oraz innych programów i planów sektorowo-gałęziowych). Podstawowymi jego walorami jest to, że:

po pierwsze – redukuje ono w znacznym stopniu niepewność funkcjonowania i rozwoju gminy, której źródłem jest jej otoczenie oraz zwiększa zdolność adaptacyjną gminy do zmieniającej się rzeczywistości,

po drugie – stanowi szansę zarówno dla władz samorządowych, jak i dla urzędników gminnych „oswojenia” się z działaniem w sytuacji niepewności oraz nieprzewidywalności szeregu zjawisk i procesów w otoczeniu oraz traktowania wynikającego z nich ryzyka jako stałego elementu „gry z otoczeniem” o przetrwanie i rozwój gminy,

po trzecie – ułatwia podejmowanie bieżących decyzji w dostosowaniu do ich aktualnych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, a jednocześnie ze świadomością ich długookresowych skutków (pozytywnych i negatywnych),

po czwarte - stwarza takie warunki, które z uwzględnieniem wymagań zmieniającego się otoczenia ułatwiają przełamywanie barier rozwojowych gminy (np. infrastrukturalnych, przestrzennych, ekologicznych), a także eliminowanie (lub chociaż minimalizowanie) różnorodnych konfliktów wykrywanych w toku diagnozy obecnego poziomu rozwoju gminy.

Dostrzegając konieczność wdrożenia systemu zarządzania strategicznego jako podstawy racjonalnego i efektywnego sterowania procesami rozwoju gminy w celu tworzenia możliwie jak najlepszego środowiska życia dla mieszkańców, Władze Miasta i Gminy Ożarów podjęły decyzję w sprawie przystąpienia do aktualizacji istniejącej Strategii Rozwoju Gminy Ożarów. Jest to spowodowane faktem zmieniających się zewnętrznych uwarunkowań rozwoju Gminy, w tym zwłaszcza integracją Polski z Unia Europejską i wynikającymi stąd możliwościami ubiegania się o środki pomocowe tej organizacji na współfinansowanie inwestycji komunalnych (fundusze strukturalne).Strategia rozwoju Gminy Ożarów to długookresowy (kilkunastoletni) program działania, określający strategiczne cele jego rozwoju oraz wskazujący sposoby ich wykonania w postaci celów operacyjnych i konkretnych zadań realizacyjnych z uwzględnieniem zewnętrznych
i wewnętrznych uwarunkowań jego rozwoju
. Strategia określa, więc zasady i sposoby zintegrowanego sterowania rozwojem Gminy Ożarów w długim okresie czasu. Pod pojęciem rozwoju Gminy Ożarów należy rozumieć przede wszystkim procesy związane z jakościowymi zmianami w środowisku życia mieszkańców, a także kształtowaniem jak najlepszych warunków dla wzrostu aktywności gospodarczej oraz rozwoju funkcji mieszkaniowych
i rekreacyjno-wypoczynkowych. Posiadanie strategii rozwoju ułatwia podejmowanie decyzji bieżących w dostosowaniu do ich aktualnych uwarunkowań (zewnętrznych i wewnętrznych)
a jednocześnie ze świadomością ich długookresowych skutków (pozytywnych
i negatywnych). Sprzyja też racjonalizacji gospodarowania publicznymi środkami finansowymi, będącymi w dyspozycji budżetu Gminy. Jej ustalenia stanowić będą merytoryczną podstawę do prowadzenia długookresowej kompleksowej polityki rozwoju
w sferze społecznej, gospodarczej i ekologicznej przez Władze Gminy Ożarów.

Ogólnie biorąc, strategia rozwoju odpowiada na podstawowe pytanie: co powinniśmy zrobić, aby jak najlepiej zaspokajać zbiorowe potrzeby mieszkańców Gminy Ożarów?, mając oczywiście na uwadze istniejące ramowe warunki jej bieżącego funkcjonowania i dalszego rozwoju takie, jak: • obowiązujące przepisy ustrojowo-prawne i finansowe (ustawy i rozporządzenia),

 • rozmiary środków finansowych przeznaczanych z budżetu państwa na finansowanie działań w sferze: społecznej (przeciwdziałanie bezrobociu, edukacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, kultura i sztuka, sport i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne), gospodarczej (pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw), infrastruktury technicznej (drogi, komunikacja publiczna) oraz ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego,

 • aktualny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy, będący źródłem jego silnych
  i słabych stron,

 • zasobność finansową budżetu Gminy,

 • aktywność, skuteczność i innowacyjność w działaniach Władz Gminy, pracowników Urzędu Miejskiego oraz gminnych jednostek organizacyjnych,

 • możliwości pozyskiwania zewnętrznych, preferencyjnych źródeł finansowania zadań własnych, w tym ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

U podstaw formułowania Strategii rozwoju Gminy Ożarów stało przekonanie jej władz, że należy - zgodnie z zapisami Konstytucji RP i innych ustaw oraz wymogami Unii Europejskiej - konsekwentnie wdrażać w życie zasadę zrównoważonego rozwoju, czyli uznawać nadrzędność wymogów ekologicznych w stosunku do procesów rozwoju społeczno-gospodarczego i zagospodarowania przestrzeni. Innymi słowy, dalszy rozwój Gminy Ożarów nie może dokonywać się „kosztem” środowiska przyrodniczego, a więc musi respektować oszczędną produkcję i konsumpcję oraz gospodarkę terenami, a także uwzględniać przyszłościowe konsekwencje ekologiczne podejmowanych dzisiaj decyzji. Zachowanie istniejących zasobów ekologicznych oraz dobry stan czystości środowiska przyrodniczego jest jednym z podstawowych warunków podnoszenia jakości środowiska życia mieszkańców.

Stąd też, zarówno w działaniach planistycznych, jak i realizacyjnych Władze Gminy Ożarów będą kierowały się konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju w stopniu społecznie, technicznie i ekonomicznie realistycznym (możliwości sfinansowania przedsięwzięć proekologicznych), a także, że działania te dotyczyć będą całego jej obszaru.W rezultacie Władze Gminy Ożarów uznały, że głównymi przesłankami opracowania niniejszego dokumentu była potrzeba stworzenia merytorycznych podstaw do długookresowych i systematycznych działań na rzecz:

 • promowania ekologicznych kierunków i form w wybranych - a istotnych dla zrównoważonego rozwoju Gminy - sferach i obszarach aktywności mieszkańców (produkcja, usługi, mieszkalnictwo, rekreacja i wypoczynek),

 • ochrony cennych walorów i zasobów środowiska przyrodniczego oraz doprowadzenie jego stanu czystości do standardów Unii Europejskiej,

 • tworzenia jak najlepszych warunków dla dalszego rozwoju gospodarczego jako podstawy do zmniejszania się bezrobocia oraz wzrostu dochodów ludności i budżetu Gminy,

 • prowadzenia aktywnej działalności promocyjnej Gminy a przede wszystkim jej walorów i zasobów (silnych stron), czyli wskazującej na jego atrakcyjność lokalizacyjną dla inwestorów miejscowych i zewnętrznych,

 • efektywnego wykorzystywania środków finansowych z budżetu Gminy, zgodnie z zasadą racjonalnego gospodarowania polegającą na „maksymalizacji efektów z wydatkowanych nakładów finansowych lub minimalizacji nakładów finansowych na uzyskanie założonych efektów”,

 • ubiegania się o pomocowe środki finansowe z Unii Europejskiej oraz pozyskiwanie ich
  z innych źródeł zewnętrznych na realizację zadań gminnych,

 • nawiązywania i rozwoju współpracy Władz Gminy z przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na jego terenie,

 • nawiązywania i rozwoju współpracy na zasadach partnerstwa z gminami sąsiednimi oraz władzami powiatu opatowskiego w celu rozwiązywaniu wspólnych problemów, a także z gminami zagranicznymi.

Należy wyraźnie podkreślić, że Strategia zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy Ożarów do 2020 roku nie jest „gotową receptą na sukces”, czy też „spisem szczegółowego postępowania”. Jest jedynie „ogólnym drogowskazem”, wskazującym najważniejsze do rozwiązania problemy społeczne, gospodarcze, infrastrukturalne i ekologiczne, na których powinna być skoncentrowana uwaga Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta w horyzoncie najbliższych kilkunastu lat. Skuteczna realizacja jej ustaleń zależeć będzie od: systematyczności i determinacji w działaniach realizacyjnych zarówno obecnych, jak
i przyszłych Władz Gminy Ożarów, przygotowania szczegółowych programów i planów realizacyjnych, w tym inwestycyjnych, nawiązania ścisłej współpracy z mieszkańcami i ich reprezentantami oraz przedsiębiorcami przy realizacji ustaleń strategicznych, maksymalnego wykorzystania zewnętrznych środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej na współfinansowanie inwestycji gminnych, a także sprzyjających uwarunkowań, tkwiących
w otoczeniu Gminy Ożarów (sytuacja ogólnokrajowa, europejska).

Proces opracowywania niniejszego dokumentu podzielono (zgodnie z metodyką planowania strategicznego) na następujące merytoryczne etapy:

ETAP I - Przeprowadzenie analizy uwarunkowań rozwoju Gminy Ożarów (uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne oraz wskazanie głównych problemów dalszego jego rozwoju,


ETAP II - Sformułowanie celów rozwoju Gminy Ożarów oraz określenie zadań realizacyjnych. Określono szacunkowe koszty ich realizacji (tam gdzie było to możliwe), a także wskazano zadania priorytetowe.

Przy formułowaniu Strategii zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy Ożarów do 2020 roku wzięto pod uwagę ustalenia dokumentów strategicznych opracowanych na szczeblu: • krajowym – Narodowy plan rozwoju na lata 2004-2006 i Sektorowe programy operacyjne,

 • wojewódzkim – Strategia rozwoju województwa świętokrzyskiego i Regionalny program operacyjny województwa świętokrzyskiego na lata 2004-2006,

 • powiatowym – Strategia rozwoju powiatu opatowskiego.

Stąd też, strategiczne i operacyjne cele rozwoju zawarte w Strategii zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy Ożarów do 2020 roku są zgodne z celami i priorytetami zawartymi
w wyżej wymienionych dokumentach. Umożliwia to, z punktu widzenia formalnego, ubieganie się Gminy Ożarów o dofinansowanie przewidzianych do realizacji przedsięwzięć rozwojowych, w tym inwestycji komunalnych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Niniejszy dokument pt. Strategia zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy Ożarów do 2020 roku powstał przy dużym udziale merytorycznym reprezentantów społeczności lokalnej, zaś jego projekt został poddany szerokim konsultacjom społecznym. Proces planistyczny miał


w związku z tym charakter uspołeczniony.


1 Gmina Ożarów posiada status gminy miejsko-wiejskiej. W treści niniejszego dokumentu będzie używane określenie Gmina Ożarów, przez co należy rozumieć obszar miasta i tereny wiejskie.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość