Strona główna

Rada Redakcyjna


Pobieranie 29.86 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar29.86 Kb.
Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku

19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 23ISSN 1896-334X

ROCZNIK EŁCKI 2008

Tom V

EŁK kwiecień 2009

Rada Redakcyjna


Alfons Bobowik, Kazimierz Zwirowicz, Andrzej Zadnowski,
Alicja Wysocka, Elżbieta Pańko, Teresa Malinowska-Wasilewska, Eugeniusz Tomaszewicz,


Redaktor Naczelny


Alfons Bobowik


Korekta i redakcja

Alicja Wysocka
Zdjęcia

Wykorzystano zbiory własne autorów opracowańOpracowanie graficzne


Sławomir Wyszomirski

Rocznik Ełcki 2006 t. V ” wydano przy wydatnej pomocy finansowej Starosty Powiatu Ełckiego i Prezydenta Miasta Ełku


Skład i druk: Zakład Poligraficzno-Introligatorski „ANIGRAF” Ełk, ul. Sikorskiego 19, tel. 87/ 6104486


Od Redakcji


Oddajemy do rąk Czytelników piąty tom Rocznika Ełckiego 2008-publikacji o historii i teraźniejszości Ełku i powiatu ełckiego. Jest to numer szczególny ważny, bo poświęcony w znacznej części obchodom 150 rocznicy urodzin mazurskiego poety ludowego Michała Kajki. Pismo ukazuje się dzięki wytrwałej pracy członków Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku i współpracujących z nami organizacji pozarządowych, przy wydatnej pomocy finansowej Prezydenta Miasta Ełku i Starosty Powiatu Ełckiego.Rocznik Ełcki 2008 Tom V zawiera bogaty rozdział poświecony życiu i twórczości Michała Kajki. Jest to wynik najnowszych badań i opracowań naukowych Instytutu Polonistyki Pracowni Badań Literatury XX Wieku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Owocem tych badań było także wydanie i rozprowadzenie przez Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku do szkół oraz bibliotek książki autorstwa prof. Janusza Jasińskiego Michał Kajka 1858-1940. Życie – spóścizna litweracka – rodzina – polemiki – wiersze.

Na prośbę naszych czytelników zamieszczamy także Kalendarium Ełku i powiatu ełckiego wydarzeń z lat 1989-2008. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to pełna rejestracja najnowszych wydarzeń, jakie miały miejsce w Ełku, ale wierzymy, że przyczyni się do zainteresowania tą problematyką nauczycieli historii i studentów wyższych szkół w Ełku oraz zachęci do podejmowania tematów badawczych o Ełku i powiecie, co zaowocuje w najbliższym czasie konferencją naukową o zmianach, jakie nastąpiły w ostatnim dwudziestoleciu.

Wydanie Rocznika Ełckiego 2008, podobnie jak poprzednich, było możliwe dzięki społecznej pracy jego autorów. Staraliśmy się zamieścić w tym tomie więcej artykułów o najnowszej historii Ełku i regionów, z których ełczanie wywodzą swoje korzenie. Ograniczone możliwości finansowe nie pozwalają na zamieszczenie wszystkich opracowań i referatów wygłoszonych podczas seminariów i sympozjów naukowych. Planujemy wydanie książki o dziejach naszego miasta i okolic.

Przepraszamy za skromną oprawę poligraficzną i potknięcia redakcyjne. Niewielkiemu zespołowi redakcyjnych społeczników zdarzają się błędy, mimo to pracujemy i staramy się jak najlepiej służyć wszystkim Czytelnikom.


Alfons Bobowik

Redaktor naczelny

Ełk, kwiecień 2009 r.
SPIS TREŚCI


Od Redakcji..........................................................................................................1

Spis treści.........................................................................................2Rozdział I Działalność statutowa Mazurskiego Towarzystwa Naukowego

w Ełku.

 1. Sprawozdanie Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku

za 2007 r.........................................................................................4

 1. Informacja o sposobach kontaktu z MTN......................................6

 2. Wspólnie piszemy historię Ełku i Ziemi Ełckiej............................7

 3. Zaproszenie na Uniwersytet Trzeciego Wieku..............................8

 4. 150 rocznica urodzin Michała Kajki..............................................9

Rozdział II Spotkania z historią i kulturą


 1. H. Ćwikowski, Sztuka na trudnej drodze z Warszawy do Ełku....10

 2. A. Bobowik, Śladami polskiej historii i kultury na pograniczu

Mazur i Suwalszczyzny.............................................11

 1. A. Bobowik, VII Festiwal Kultury na Białorusi– Kanał

Augustowski w kulturze trzech narodów...................15

Rozdział III Rozprawy naukowe i opracowania


 1. E. Tomaszewicz, Agresja radziecka na Polskę konsekwencją

Paktu Ribbentrop-Mołotow......................................20

 1. A. Bobowik, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział

w Grodnie (1935-1939)............................................30

 1. A. Adamczyk, Rozminowanie północno-wschodniej Polski

i Pojezierza Ełckiego.............................................35

 1. A. Bobowik, Początki polskiej władzy i sytuacja społeczno-

-gospodarcza w Ełku i powiecie (1945-1950)............................39

Rozdział IV Konferencje naukowe sympozja i seminaria


 1. A. Zdanowski, Europa czasów św. Brunona; tło polityczno-

-społeczne...............................................................54

 1. A. Bobowik, Udział nauczycieli w rozwoju intelektualnym

społeczeństwa augustowskiego w latach 1918-1939..65

 1. A. Bobowik, Świadomość narodowa Białorusinów, a sprawa

Polaków na Białorusi.................................................74

Rozdział V Wspomnienia o ludziach i pamiętniki


 1. A. Bobowik, Janusz Benedykt Borowy – wychowawca i pasjonat,

historyk (1956-2004).................................................80

 1. S.K. Sałacińska, Siostra Róża Jadwiga Kasztelan (1928-2007)

wieloletnia dyrektor DPS w Ełku........................83

 1. A. Bobowik, Edward Koszade – Dyrektor Z. S. Mechaniczno-

- Elektrycznych w Ełku(1914-2003).............85

 1. A. Bobowik, Ryszard Guz, Wychowawca młodzieży, historyk

pasjonat(1947-2008).................................................88

 1. A. Boharewicz-Richter, Czar i klęska państwowych gospodarstw

rolnych.....................................................90

 1. B. Kwiecień, Moje wspomnienia o Ełku z czasów młodości..........97

 2. L. Truszkowska,Sumienie belferki spisane jej własną ręką..........102

Rozdział VI Recenzje i omówienia


 1. A. Boharewicz – Richter, Guter Donder Moje dzieciństwo

na Mazurach 1925-1945...................... ............107

 1. A. Bobowik,Korzenie Anna Boharewicz-Richter........................109

Rozdział VII Kroniki


1. A. Bobowik, Kronika Mazurskiego Towarzystwa Naukowego...111

2. A..Żółtowska, Kronika Uniwersytetu Trzeciego Wieku................121 1. A. Bobowik, Kalendarium najważniejszych wydarzeń w Ełku

i powiecie ełckim (1945-1990)...............................124.

2. INFORMACJA O SPOSOBACH KONTAKTU

Z MAZURSKIM TOWARZYSTWEM NAUKOWYM

W EŁKU

Adres: 19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 23
Biuro mieści się na II piętrze

w Centrum Studiów Bałtyckich UW-M, pokój 201

Czynne jest w czwartki w godzinach 15:00-17:00
Tel./fax. (087)621-03-08, 621-60-76,

Tel./fax. prezesa (087) 620-81-79http://www.mtn.elk.org.pl

e-mail:mtn.elk.@org.pl
3. WSPÓLNIE PISZEMY O HISTORII EŁKU

­i ZIEMI EŁCKIEJ (Historia, fakty i ludzie) ­

Redakcja: Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku

Członkowie Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku zapraszają mieszkańców Ełku i powiatu ełckiego oraz wszystkich, którzy swoje życie związali z naszym miastem, do współpracy przy redagowaniu folderu:
HISTORIA EŁKU I ZIEMI EŁCKIEJ - FAKTY I LUDZIE


Proponujemy następujące tematy:

 1. Wydarzenia historyczne

 • Historia powojennego 65-lecia Ełku i Ziemi Ełckiej;

 • Mazurska przeszłość Ziemi Ełckiej sprzed 1945 roku;

 • Najciekawsze wydarzenia społeczne, polityczne, gospodarcze

i kulturalne minionych lat.

 1. Osoby zasłużone i znaczące dla Ełku i Ziemi Ełckiej w latach 1945-2009

  • Sukcesy tych, którzy już odeszli, ale wcześniej zapisali się w pamięci mieszkańców dokonaniami gospodarczymi, osiągnięciami twórczymi, a ich praca do dziś służy ludziom

i jest świadectwem wspólnego dorobku gospodarczego

i twórczego. 1. Kalendarium wydarzeń z lat 1945-2009 i współcześnie

 • Kalendarium najważniejszych wydarzeń społecznych, gospodarczych i kulturalnych z życia mieszkańców miasta

i powiatu, które zostały zapomniane, a o których, dzięki pomocy

Państwa, będziemy pamiętali. • Ważne dla miasta i powiatu wydarzenia współczesne.

Propozycje tematów, wydarzeń, sylwetki ludzi zasłużonych, wartych zapisania w historii miasta i powiatu prosimy zgłaszać: • na piśmie do Mazurskiego Towarzystwa Naukowego,
  19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 23


 • lub bezpośrednio do prezesa, tel. (0-87) 620-81-79


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość