Strona główna

Rada unii europejskiej pl c/08/205


Pobieranie 126.95 Kb.
Strona2/2
Data20.06.2016
Rozmiar126.95 Kb.
1   2

Wyroki skazujące pomiędzy państwami członkowskimi UE

Rada przyjęła decyzję ramową w sprawie uwzględniania w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w państwach członkowskich UE (dok. 9675/07).

Decyzja ta ma na celu określenie warunków, w jakich uwzględnia się, by w postępowaniu karnym prowadzonym przeciwko danej osobie uwzględnione zostały uprzednie wyroki skazujące, zapadłe wobec tej samej osoby w innych państwach członkowskich i dotyczące innych zdarzeń.

Ta decyzja ramowa zastępuje art. 56 Europejskiej konwencji o międzynarodowej ważności wyroków karnych z dnia 28 maja 1970 r. dotyczący uwzględniania wyroków karnych w stosunkach pomiędzy państwami członkowskimi będącymi stronami tej konwencji.

Państwa członkowskie będą miały dwa lata od wejścia w życie tej decyzji na dostosowanie się do jej przepisów.

Postępowanie upadłościowe

Rada przyjęła rozporządzenie zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i postępowań likwidacyjnych zawarte w rozporządzeniu 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego oraz kodyfikujące załączniki A, B i C do tego rozporządzenia (dok. 11223/08).

Wprowadzone zmiany mają na celu uwzględnienie zgłoszenia Łotwy dotyczącego zmian wprowadzonych w ustawodawstwie łotewskim dotyczącym upadłości. Ponadto rozporządzenie kodyfikuje załączniki A, B i C przedmiotowego rozporządzenia podobnie jak zmiany uprzednie, tak by zwiększyć pewność prawa.

Eurojust – umowa o współpracy ze Szwajcarią

Rada zatwierdziła umowę zawartą między Eurojustem a Szwajcarią w celu pogłębienia współpracy w dziedzinie walki z przestępczością międzynarodową (dok. 9345/08).Eurojust – współpraca z OLAF-em

Rada zatwierdziła projekt praktycznego porozumienia w sprawie umów o współpracy pomiędzy Eurojustem i Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (dok. 9346/08).

Porozumienie to ma na celu usprawnienie walki z oszustwami, korupcją i wszystkimi innymi przestępstwami lub nielegalnymi działaniami mającymi wpływ na interesy finansowe UE, oraz określenie w tym celu warunków ścisłej współpracy pomiędzy stronami. Współpraca będzie się rozwijać w poszanowaniu zasad przejrzystości, komplementarności zadań i koordynacji wysiłków.

ZWALCZANIE TERRORYZMU

Zwalczanie finansowania terroryzmu

Rada zatwierdziła zalecenia Koordynatora UE ds. Zwalczania Terroryzmu – Gillesa de Kerchove'a – dotyczące najważniejszych kierunków działań, którymi należy się zająć w dziedzinie zwalczania finansowania terroryzmu (dok. 11778/1/08).

Zalecenia uwzględniają prace przeprowadzone przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

UE/Irak – umowa o partnerstwie w dziedzinie energii

Rada zatwierdziła projekt protokołu umowy o partnerstwie strategicznym w dziedzinie energii między UE a Irakiem.

Protokół ten, który powinien być obecnie negocjowany z władzami Iraku, ma na celu pogłębienie wzajemnej współpracy w dziedzinie energii, a w szczególności ma na celu:


 • przyczynienie się do opracowania średnio– i długookresowej polityki energetycznej dla Iraku;

 • pogłębienie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa dostaw energetycznych pomiędzy Irakiem a UE;

 • przyczynienie się do dalszego wdrażania w Iraku działań sprzyjających odnawialnym źródłom energii i efektywności energetycznej;

 • pogłębienie współpracy technicznej, naukowej i przemysłowej w dziedzinie energii.

Afganistan – nowy Specjalny Przedstawiciel UE

Rada przyjęła wspólne działanie w sprawie mianowania Ettore F. Sequi Specjalnym Przedstawicielem UE (SPUE) w Afganistanie od 1 września 2008 r., na miejsce Francesca Vendrella (dok. 9981/08).

Mandat SPUE opiera się na celach polityki UE w Afganistanie. W szczególności SPUE:


 • przyczynia się do realizacji wspólnej deklaracji UE–Afganistan i porozumienia „Afghanistanu Compact” oraz rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych;

 • zachęca podmioty regionalne w Afganistanie i kraje sąsiadujące do wnoszenia pozytywnego wkładu w proces pokojowy, przyczyniając się przez to do konsolidacji państwa afgańskiego;

 • wspiera rolę odgrywaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych; oraz

 • wspiera działania Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela UE w regionie.

 • zapewnia wiedzę specjalistyczną na temat polityki lokalnej szefowi misji policyjnej UE EUPOL Afganistan

(Zob. również komunikat wysokiego przedstawiciela Javiera Solany nr S264/08 z dnia 24 lipca 2008 r.).

Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii

Rada przyjęła dwie decyzje w sprawie środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) w celu:  - usunięcia nazwiska Stojana Župljanina z wykazu osób, które zostały oskarżone przez MTKJ i których zasoby gospodarcze zostały zamrożone na mocy wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB, w związku z jego przekazaniem do aresztu MTKJ w dniu 21 czerwca br. (dok. 11577/08); oraz

  - usunięcia nazwisk niektórych osób związanych ze Stojanem Župljaninem z wykazu osób, do których ma zastosowanie zakaz wjazdu na terytorium UE na mocy wspólnego stanowiska 2004/293/WPZiB, którego celem jest uniemożliwienie wjazdu na terytorium UE osób zaangażowanych w działania ułatwiające osobom postawionym w stan oskarżenia przez MTKJ uchylanie się od wymiaru sprawiedliwości (dok. 11582/08).Anjouan (Komory) – uchylenie środków ograniczających

Rada przyjęła wspólne stanowisko uchylające środki ograniczające wobec rządu Anjouan w Związku Komorów (dok. 9193/08).

Decyzja ta jest związana z przywróceniem w dniu 25 marca br. władzy Związku Komorów na wyspie Anjouan.

W dniu 3 marca 2008 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2008/187/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec nielegalnego rządu Anjouan, reagując na jego uporczywą odmowę działania na rzecz stworzenia warunków sprzyjających stabilności i pojednaniu w Związku Komorów.

Rada przyjęła również rozporządzenie uchylające rozporządzenie 243/2008 wprowadzające w życie we Wspólnocie Europejskiej środki przewidziane we wspólnym stanowisku przez zastosowanie zamrożenia zasobów gospodarczych należących do wskazanych osób (dok. 11570//08).

Libia – umowa ramowa

Rada przyjęła decyzję upoważniającą Komisję do negocjowania w imieniu Wspólnoty i jej państw członkowskich umowy ramowej z Libią i zatwierdziła wytyczne negocjacyjne w tym zakresie.

Negocjacje będą miały na celu zawarcie umowy z Libią na podstawie polityki zaangażowania w tym kraju uzgodnionej przez Radę w 2004 roku. Umowa powinna obejmować różnorodne dziedziny współpracy pomiędzy stronami: polityczne, społeczne, gospodarcze, handlowe i kulturalne.

EUROPEJSKA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY

Operacja EUFOR Tchad/RCA – umowa o współpracy UE/ONZ – roszczenia

Rada zatwierdziła deklarację państw członkowskich UE dotyczącą niewysuwania ewentualnych roszczeń wobec Organizacji Narodów Zjednoczonych wynikających z wprowadzenia w życie porozumienia między Unią Europejską a Organizacją Narodów Zjednoczonych w sprawie współpracy między operacją EUFOR Tchad/RCA a misją Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Środkowoafrykańskiej i w Czadzie (MINURCAT) lub powstałych w związku z wprowadzaniem w życie tego porozumienia (dok. 11905/08).

Zatwierdzenie tej deklaracji umożliwi Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęcie wzajemnej deklaracji.

Zasady finansowe Instytutu UE Studiów nad Bezpieczeństwem

Rada zatwierdziła zmienione zasady finansowe Instytutu Studiów UE nad Bezpieczeństwem (dok. 10668/08). Nowe zasady stanowią aktualizację zasad ustanowionych w 2005 roku.Kosowo – udział Szwajcarii w misji EULEX KOSOWO

Rada przyjęła decyzję zatwierdzającą zawarcie umowy ze Szwajcarią w sprawie udziału tego państwa w misji UE w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO.POLITYKA HANDLOWA

Środki antydumpingowe – roztwory mocznika i azotanu amonu – kwas winowy

Rada przyjęła dwa rozporządzenia:  - rozporządzenie zmieniające rozporządzenie 1911/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Algierii, Białorusi, Rosji i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z rozporządzeniem nr 384/96 (dok. 11444/08); oraz

  - rozporządzenie kończące przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia 130/2006 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chin (dok. 11333/08).RYBOŁÓWSTWO

Przegląd uprawnień do połowów dla pewnych zasobów – 2008 rok

Rada przyjęła rozporządzenie z myślą o przeglądzie uprawnień do połowów dla pewnych zasobów na rok 2008 (dok. 11552/08 + 11858/08 ADD1). Rozporządzenie to zostało przyjęte po osiągnięciu przez Radę porozumienia politycznego w tym zakresie w dniu 15 lipca br.

Rozporządzenie ma na celu w szczególności doprecyzowanie pewnych obszarów połowowych wymienionych w rozporządzeniu regulującym głębinowe zasoby rybne1 oraz korektę niektórych ograniczeń dla obszarów połowowych i przypisów wskazanych w rozporządzeniu podstawowym w sprawie całkowitych dopuszczalnych połowów i kwot2.

Rozporządzenie wprowadza także do prawa wspólnotowego postanowienia kilku umów zawartych między końcem 2007 roku a wiosną 2008 roku między Wspólnotą Europejska a Islandią oraz umów zawartych między Wspólnotą a Wyspami Owczymi, Grenlandią, Islandią, Norwegią i Federacją Rosyjską w sprawie zarządzania zasobami karmazyna w 2008 roku w Morzu Irmingera i w sąsiadujących z nim wodach w strefie objętej konwencją NEAFC3. Rozporządzenie wprowadza również do prawa wspólnotowego postanowienia umowy między Wspólnotą a Islandią w sprawie kwot gromadnika przyznanych statkom islandzkim, w ramach których prowadzi się połowy do dnia 30 kwietnia 2008 r. w zakresie kwoty przyznanej Wspólnocie na mocy umowy zawartej pomiędzy Wspólnotą a rządem Danii i rządem lokalnym Grenlandii, oraz w sprawie kwot karmazyna przyznanych statkom wspólnotowym dokonującym połowów karmazyna w wyłącznej strefie ekonomicznej Islandii między lipcem a grudniem.

Rozporządzenie przyznaje ponadto Wspólnocie możliwość przeprowadzenia testów środków technicznych dotyczących narzędzi ciągnionych w celu zmniejszenia udziału odrzutów (w liczbach) przy połowach dorsza do maksymalnie 10%. Rozporządzenie zmienia też wielkość całkowitego dopuszczalnego połowu dorsza w Morzu Celtyckim.

Poza tym rozporządzenie ustala liczbę statków upoważnionych do poławiania na Atlantyku tuńczyka błękitnopłetwego poniżej wielkości minimalnej i dokonuje podziału tej liczby między państwa członkowskie, a także określa całkowity dopuszczalny połów.Kryzys gospodarczy w sektorze rybołówstwa*

Rada przyjęła rozporządzenie ustanawiające tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Unii Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym (dok. 11795/0811906/08 ADD 1). Rozporządzenie zostało przyjęte w związku z osiągnięciem przez Radę porozumienia politycznego w tym zakresie w dniu 15 lipca br.

Cel rozporządzenia jest dwojaki: ma zapewniać pomoc natychmiastową oraz pomoc tymczasową rybakom najbardziej dotkniętym podwyżką cen paliw i trwale niwelować systemowe nadmierne zdolności połowowe flot rybackich Unii Europejskiej, a jednocześnie tworzyć warunki zwiększające rentowność ekonomiczną tego sektora.

Rozporządzenie, które pozostanie w mocy do 31 grudnia 2010 r., przewiduje tymczasowe odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego i obejmuje ogólne środki mające zastosowanie w sektorze rybołówstwa i środki szczególne dla statków, które uczestniczą w programie na rzecz dostosowania floty. Poszczególne środki są bardziej szczegółowo opisane w komunikacie prasowym – dok. 11470/08, s. 14.TRANSPORT

Współpraca z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

Rada przyjęła decyzję zatwierdzającą podpisanie i tymczasowe stosowanie protokołu współpracy w zakresie audytów/kontroli w zakresie bezpieczeństwa lotniczego i zagadnień pokrewnych pomiędzy Wspólnotą Europejską a Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Ten protokół współpracy powstał w następstwie negocjacji prowadzonych przez Komisję z ICAO zgodnie z mandatem negocjacyjnym przekazanym przez Radę w dniu 30 listopada 2007 r. (zob. komunikat prasowy – dok. 15891/07, s. 40).

UNIA CELNA

Turcja – handel produktami objętymi Traktatem EWWiS

Rada zatwierdziła projekt decyzji, którą ma przyjąć komitet mieszany ustanowiony na mocy umowy między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali (EWWiS) a Turcją w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem EWWiS.

Decyzja ta ma na celu włączenie nowego tekstu protokołu do umowy EWWiS/Turcja w celu ułatwienia pracy użytkownikom i administracji celnej.

ŚRODOWISKO

Trwałe zanieczyszczenia organiczne – zanieczyszczenie atmosferyczne o dużym zasięgu

Rada przyjęła decyzję upoważniającą Komisję do udziału w negocjacjach międzynarodowych mających na celu wprowadzenia nowych substancji do Protokołu do Konwencji Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (EKG ONZ) w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczący trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO).

Celem protokołu jest kontrola, ograniczenie lub eliminowanie zrzutów, emisji i ucieczek TZO, które w wyniku transgranicznego przemieszczania w atmosferze na duże odległości wywierają znaczny niekorzystny wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko. Protokół przewiduje zasadniczo wyeliminowanie lub ograniczenie produkcji, stosowania i emisji szesnastu substancji uznanych za TZO.

Ponadto Rada przyjęła decyzję mająca na celu zaproponowanie dodania endosulfanu, trifluraliny, dikofoly i pentachlorofenolu do protokołu dotyczącego TZO w ramach Konwencji EKG ONZ w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości.Procedura regulacyjna połączona z kontrolą

Rada postanowiła nie sprzeciwiać się przyjęciu przez Komisję szeregu środków zmieniających obowiązujące akty prawne w dziedzinie środowiska.

Zgodnie z unijną procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą Rada może sprzeciwić się przyjęciu przez Komisję aktów prawnych, podając następujące uzasadnienie swojego sprzeciwu:


  - proponowane środki wykraczają poza uprawnienia wykonawcze przewidziane w podstawowym akcie prawnym, lub

  - środki te są niezgodne z celem lub treścią podstawowego aktu prawnego, lub

  - środki te są niezgodne z zasadą pomocniczości lub proporcjonalności.


Oznacza to, że jeśli Parlament Europejski nie sprzeciwi się danemu środkowi, Komisja może przyjąć środki zmieniające następujące akty prawne:

  - dyrektywę 200/60/WE, w zakresie wartości liczbowych klasyfikacji systemów monitorowania państw członkowskich uzyskanych w wyniku ćwiczenia interkalibracyjnego

  - decyzję dotyczącą niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych

  - decyzję ustanawiającą nowy termin składania dokumentacji dotyczącej niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w dyrektywie 98/8/WE.


Rada postanowiła również sprzeciwić się przyjęciu przez Komisję szeregu środków zmieniających następujące akty prawne:

  - dyrektywę 200/60/WE, w zakresie specyfikacji technicznych w zakresie analizy i monitorowania stanu chemicznego wód, oraz

  - dyrektywę 98/8/WE, w zakresie wpisania alfachloralozy, bromadiolonu, fosforku glinu uwalniającego fosfinę, indoksakarbu i tiakloprydu jako substancji czynnych do załącznika I do tej dyrektywy.RYNEK WEWNĘTRZNY

Procedura regulacyjna połączona z kontrolą

Rada postanowiła nie sprzeciwiać się przyjęciu przez Komisję szeregu środków zmieniających obowiązujące akty prawne w dziedzinie pojazdów silnikowych mających na celu: • dostosowanie do postępu technicznego dyrektywy 76/756/EWG dotyczącej instalacji urządzeń oświetleniowych oraz sygnalizacji świetlnej na pojazdach silnikowych i ich przyczepach; i

 • zastąpienia załączników I, III, IV, VI, VII, XI i XV do dyrektywy 2007/46/WE ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”).

PRZEJRZYSTOŚĆ

Publiczny dostęp do dokumentów – opinia Służby Prawnej Rady

Rada przyjęła:  - nową odpowiedź na ponowny wniosek złożony przez Maurizia TURCA (1/02), sporządzoną po wydaniu przez Trybunał Sprawiedliwości wyroku z 1 lipca 2008 r. w połączonych sprawach C-39/05 P i C-52/05 P (dok. 11973/08);

  - odpowiedź na pismo wysłane do Rady przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące skargi nr 944/2008/OV wniesionej przez Martina OTTMANNA (dok. 9974/08);

  - odpowiedź na ponowny wniosek nr 07/c/01/08; delegacja szwedzka głosowała przeciw (dok. 9377/08);

  - odpowiedź na ponowny wniosek nr 08/c/02/08 złożony przez Martina OTTMANNA (dok. 11505/08);

  - odpowiedź na ponowny wniosek nr 09/c/01/08; delegacje duńska, niderlandzka, fińska i szwedzka głosowały przeciw (dok. 11510/08).


Rada przyjęła również do wiadomości skutki wyroku Trybunału z 1 lipca 2008 r. unieważniającego wyrok Sądu Pierwszej instancji z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie Turco przeciwko Radzie T–84/03, w którym Sąd Pierwszej Instancji odrzucił odwołanie od decyzji Rady z grudnia 2002 roku odmawiającej dostępu do opinii Służby Prawnej Rady na temat wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej minimalne normy dla osób ubiegających się o azyl w państwach członkowskich. Trybunał unieważnił także decyzję odmawiającą dostępu.

Wyrok Trybunału ma wpływ na przyszłe praktyki w Radzie w zakresie publicznego udostępniania pisemnych opinii jej Służby Prawnej wydawanych w trakcie procedury prawodawczej.

Przyszłe wnioski o publiczne udostępnienie pisemnych opinii Służby Prawnej Rady wydanych w trakcie procedury prawodawczej będą musiały być rozpatrywane z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych przez Trybunał, zgodnie z którymi zasadniczo Rada powinna udostępniać te opinie. Odmowa udostępnienia danej opinii będzie możliwa wyłącznie w przypadku, gdy będzie miała ona „szczególnie delikatny charakter” lub „szczególnie szeroki zakres” wykraczający poza ramy danej procedury prawodawczej.

MIANOWANIA

Komitet Regionów

Rada przyjęła decyzję sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r.:

a) na stanowisko członka:


  - pana Klausa ZEHA, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten und Chef der Staatskanzlei, Mitglied des Thüringer Landtags (zmiana rodzaju mandatu),

b) na stanowisko zastępcy członka:

  - Fritza SCHRÖTERA, Mitglied des Thüringer Landtags

  - pana Renza TONDA, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia

  - pana Franca IACOPA, Consigliere della Regione Friuli Venezia Giulia (zmiana rodzaju mandatu)

  - pana Alberta GARCÍI CERVIÑA, Director General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo.1Dz.U. L 144 z 6.6.2007, s. 1.

1Rozporządzenie 2015/2006 ustanawia uprawnienia do połowów przez statki UE dla pewnych głębinowych zasobów rybnych na lata 2007 i 2008.

2Rozporządzenie 40/2008.

3Ponieważ umowa ta obowiązuje przez cały 2008 rok, środki przyjęte w celu jej wdrożenia powinny działać z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2008 r.

PRASA

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUKSELA Tel.: +32 (0)2 281 9548 / 6319 Faks: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

11653/08 (Presse 205)PL
1   2


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość