Strona główna

Rady Gminy Tarnowo Podgórne


Pobieranie 9.44 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar9.44 Kb.

Uchwała Nr XIX / 139 /2007

Rady Gminy

Tarnowo Podgórne


z dnia 11 września 2007 r.

w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu jeziora Lusowskiego i rzeki Samy oraz terenów ościennych – część Rumianek dla działek o nr ewidencyjnych: 56, 57, 70-część, 90/4, 93, 141/2.

Na podstawie art. 27 w związku z art. 14, 15 i 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje:
§ 1
Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu jeziora Lusowskiego i rzeki Samy oraz terenów ościennych – część Rumianek, zatwierdzonego Uchwałą Rady Nr /71/2003 z dnia 25 marca 2003r., opublikowaną w Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 108 poz. 1982, z dnia 26 czerwca 2003r., w zakresie obejmującym działki 56, 57, 70-część, 90/4, 93, 141/2 w Rumianku.

Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni ok. 8ha.

Zakres zmiany przedstawiono na załączniku graficznym nr 1.
§ 2
Celem zmiany planu jest wprowadzenie funkcji mieszkaniowej na terenie działki 90/4, funkcji usługowej na terenie działki 141/1 oraz umożliwienie dostępu z drogi publicznej do działki nr 93 w Rumianku.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do

Uchwały Nr XIX / 139 /2007

Rady Gminy

Tarnowo Podgórne


z dnia 11 września 2007r.

w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu jeziora Lusowskiego i rzeki Samy oraz terenów ościennych – część Rumianek dla działek o nr ewidencyjnych: 56, 57, 70-część, 90/4, 93, 141/2.

Z wnioskiem o przekształcenie części działki 90/2 w Rumianku z terenów rolnych i projektowanych dolesień pod zabudowę mieszkaniową zwrócili się właściciele nieruchomości, Państwo Lidia i Andrzej Buksa. Powyższy teren przylega do obszarów już przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Z wnioskiem o przekształcenie działki 141/2 w Rumianku z terenów projektowanych dolesień pod działalność usługową zwrócili się właściciele nieruchomości, Pan Tadeusz Janiszewski-Theobaldt i Pan Jarosław Kozłowski. Działka ta przeznaczona była pod funkcję usługową w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowo Podgórne obowiązującym w dniu nabycia nieruchomości przez wnioskodawców.Celem zmiany planu jest również rozwiązanie połączenia komunikacyjnego działki nr 93 z drogą publiczną.

Działki nr 90/4, 141/2 znajdują się na terenie objętym uchwałą Rady Gminy Nr VII/ 61 / 2007 z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowo Podgórne - dla części działki 90/2 oraz działki 141/2 w Rumianku. Celem zmiany studium jest zmiana przeznaczenia części działki 90/2 z gruntów rolnych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zmiana przeznaczenia działki 141/2 z projektowanych dolesień na tereny usług.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość