Strona główna

Rady gminy w nowej suchej


Pobieranie 23.43 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar23.43 Kb.


PROTOKÓŁ NR X/2011

z dnia 15 lipca 2011 roku z obrad nadzwyczajnej sesji

RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.
W obradach sesji udział wzięli:

- radni wg listy obecności:

- Wójt Gminy Maciej Mońka, Skarbnik Gminy Agata Żywicka, Sekretarz

Gminy Hanna Frankowska-Wojda.


Porządek obrad sesji :


 1. Rozpoczęcie obrad sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

 3. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok;

  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011 rok;

  3. przystąpienia do realizacji projektu pt. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu sochaczewskiego” w ramach Systemu Zielonych Inwestycji – GIS realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

  4. wyrażenia zgody na złożenie wniosku oraz zawarcie przez Gminę Nowa Sucha porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pt.. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu sochaczewskiego”;.

  5. zmiany uchwały Nr 49/VIII/2011 z dnia 12.05.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Suchej 55A;

  6. zmiany uchwały Nr 56/IX/2011 z dnia 16.06.2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Sucha.

 4. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 1 Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Alfred Nowiński otworzył obrady X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Nowej Suchej o godz. 10.00, przywitał radnych i wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum Rady, a tym samym prawomocność podejmowanych uchwał.( Nieobecny: P. Mikulski Mariusz)

Ad. 2 Pan Alfred Nowiński przedstawił proponowany porządek obrad sesji.

Wójt Maciej Mońka wyjaśnił, iż powodem zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Gminy jest przygotowywanie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, nazwa „naboru wniosków” została zmieniona na „konkurs” a nazwa projektu zadania „zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu sochaczewskiego”. Był już raz złożony wniosek na termomodernizacje szkół o pozyskanie funduszy unijnych, nie doszedł do skutku i realizacji. Obecnie trwa nowy konkurs wniosków od 20.06.2011 do 21.07.2011 r., do projektu przystępuje wspólnie 5 gmin. My chcemy złożyć o dofinansowanie termomodernizacji 4 budynków szkół a w chwili obecnej dołączyć Zespół Szkół w Kozłowie Biskupim, prace chcemy zrealizować w latach 2012-2013. By uruchomić planowany wniosek należy podjąć uchwały wskazane w porządku obrad. Zaś proponowane zmiany uchwał w podpunktach e) i f) są to zmiany w uchwałach czysto techniczne, dotyczące dokonania drobnych poprawek wskazanych przez nadzór prawny Wojewody Mazowieckiego.

Następnie P. Alfred Nowiński poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad sesji, który Rada przyjęła jednogłośnie.
Ad. 3 Podjęcie uchwał w sprawach:


 1. zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok;

P. Skarbnik Agata Żywicka poinformowała, iż w związku z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Orłów i dofinansowaniem zakupu tego samochodu wprowadza się do budżetu gminy w dochodach majątkowych kwotę 50 tys. zł., przy czym zmiany dotyczą wprowadzenia otrzymanej dotacji z samorządu Województwa Mazowieckiego. Kolejne zmiany w budżecie gminy wynikają z przedsięwzięcia zapisanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, tylko zakres zadania termomodernizacji rozszerza się o termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim jak również zmienia się nazwa zadania „zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu sochaczewskiego. Zadanie obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Suchej, budynku Szkoły Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, budynku gimnazjum w Nowej Suchej oraz budynku Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim. Na to zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w ramach Systemu Zielonych Inwestycji. Zasady tego programu są takie: 10% wkładu własnego, 30% dotacja NFOŚ i GW oraz 60 % pożyczka z NFOŚ i GW, całej wartości zadania, zadanie ma być zrealizowane w latach 2011-2013, w obecnej chwili szacuje się łączny koszt na kwotę 2 975 300 zł. W bieżącym roku zapisane jest w budżecie 209 800 zł, proponuje się pozostawić kwotę 19 800 zł na wykonanie nowego audytu dla szkoły w Kozłowie Biskupim i zaktualizowanie audytów budynków pozostałych szkół, natomiast 190 tys. zł. proponuje się przesunąć na zadanie „ Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim - zwiększenie wydajności pracy oczyszczalni”. Natomiast w 2012 roku planuje się zapisać już 10% własnych środków na wykonanie zadania, kwota 297 530 zł., a w 2013 roku byłaby już kontynuacja zadania z pozyskanych środków . P. Skarbnik dodała, iż zmiany w uchwale budżetowej dotyczące zadań wieloletnich powodują zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

P. Kaczmarczyk Halina nawiązując do programu termomodernizacji szkół zwróciła uwagę, iż wprowadzamy również budynek gimnazjum, gdyż nie mamy jeszcze decyzji na likwidację gimnazjum.

Wójt Maciej Mońka wyjaśnił, iż składany wniosek obejmuje termomodernizację budynków użyteczności publicznej, może więc dotyczyć również budynku urzędu, jeśli nawet zmienimy przeznaczenie.

P. Nowiński Alfred wyraża swoją wątpliwość i obawy dotyczące przesunięcia kwoty 190 tys. zł z oświaty na oczyszczalnię ścieków. Dobrze będzie jeżeli zakwalifikujemy się do tego programu i z niego skorzystamy, budynki będą docieplone i okna wymienione, poprawimy wygląd budynków. Natomiast co się stanie jeśli projekt nie zostanie zakwalifikowany i nie otrzymamy dofinansowania? Znam budynek szkoły w Kozłowie Szlacheckim bardzo dobrze, niektóre okna potrzebują pilnej wymiany, skąd wówczas weźmiemy środki na remont jak nie otrzymamy dofinansowania a zaplanowane środki przesuwamy na oczyszczalnię ścieków?

Wójt Maciej Mońka uspokoił i zapewnił, że jest szansa by taki remont wykonać kompleksowo, więc nie będziemy wymieniać okien pojedynczo. Rozpatrywanie wniosków potrwa, decyzja jeśli będzie na koniec roku, to będzie dobrze. Musimy więc poczekać a decyzja nie dotyczy tylko szkoły w Kozłowie Szlacheckim. Jeśli wniosek będzie negatywnie rozpatrzony, to wówczas będziemy szukać innych źródeł dofinansowania, czy realizować z własnych środków. W tym roku proponuję przesunąć te środki, by móc starać się o dofinansowanie.

P. Kosmalska Barbara również jest zdania, że z działu oświaty nie powinnyśmy zabierać tych środków, gdyż potrzeby w szkołach są tak ogromne. Jako Komisja Oświaty myślimy o ustanowieniu stypendiów dla uczniów bardzo dobrze uczących się, by ich wyróżnić, czy pomóc w ten sposób. Kwota 190 tys. zł to bardzo dużo, by ją zabierać z zadań oświaty.

Wójt Maciej Mońka wyjaśnił, iż są to i tak środki przeznaczone tylko na zadania inwestycyjne w oświacie i nie zostaną zabrane, tylko przesunięte. Zadanie jest planowane do wykonania, tylko z racji pojawienia się możliwości złożenia wniosku chcemy wykonać w przyszłym roku i kompleksowo.

P. Maliński Jan zapytał kto będzie wykonywał i składał w naszym imieniu taki kompleksowy wniosek ?

Wójt Maciej Mońka poinformował, iż jest zakontraktowana firma, która współpracuje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i pomaga w przygotowywaniu i opracowywaniu audytów energetycznych związanych z ochroną środowiska. Odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin z tą firmą, założenia firmy są całkiem dobre, składane przez nich wnioski uzyskały pozytywną akceptację. Umowa z firmą jest tak skonstruowana, ze przed wykonaniem płacimy część pieniędzy a zasadnicza kwota zostaje przekazana dopiero po wykonaniu. Liderem projektu jest gmina Rybno a do projektu przystępują gminy Sochaczew, Młodzieszyn, Teresin i Nowa Sucha.

P. Jelonek Mirosław upewnił się, że kwota była zapisana w budżecie w związku z poprzednio składanym wnioskiem o dofinansowanie. W wyniku braku dofinansowania przesuwamy środki, kwotę 190 tys. zł, by móc ponownie ubiegać się o kolejne dofinansowanie. Jeśli będzie pilna potrzeba remontów to i tak trzeba będzie je wykonać.

Zastępca Przewodniczącego P. Nowiński Alfred poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej, którą Rada przyjęła jednogłośnie.(Uchwała Nr 64/X/2011)

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha;

Zastępca Przewodniczącego Rady P. Nowiński Alfred poddał pod głosowanie uchwałę w w/w sprawie, która została przyjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr 65/X/2011)c) przystąpienia do realizacji projektu pt. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu sochaczewskiego” w ramach Systemu Zielonych Inwestycji – GIS realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

P. Skarbnik Żywicka Agata przedstawiła projekt uchwały, następnie Zastępca Przewodniczącego P. Nowiński poddał uchwałę pod głosowanie, a która została przez Radę przyjęta jednogłośnie. (Uchwała Nr 66/X/2011)d) wyrażenia zgody na złożenie wniosku oraz zawarcie przez Gminę Nowa Sucha porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu Pt. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu sochaczewskiego”.

Przedstawiony projekt uchwały w w/w sprawie przez Zastępcę Przewodniczącego P. Nowińskiego został przyjęty jednogłośnie.(Uchwała Nr 67/X/2011)e) zmiany uchwały Nr 49/VIII/2011 z dnia 12.05.2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Suchej 55A;

Wójt Maciej Mońka nawiązując do zamiaru likwidacji gimnazjum, poinformował, iż od tej procedury odstąpimy gdyż przygotowujemy uchwałę o przeniesieniu gimnazjum. Natomiast by nie prowadzić procedury rozstrzygającej z nadzorem prawnym Wojewody należy tą uchwałę poprawić. Poprawka dotyczy zapisu odnośnie publikacji uchwały i terminu wejścia w życie uchwały. Uchwała ta nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę w w/w sprawie Rada podjęła jednogłośnie. (Uchwała Nr 68/X/2011)

f) zmiany uchwały Nr 56/IX/2011 z dnia 16.06.2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na ternie gminy Nowa Sucha;

Wójt Maciej Mońka wyjaśnił, iż w regulaminie czystości i porządku w rozdziale 2 § 2 pkt 6) był zapis: „uprzątnięcia śniegu, lodu i błota z chodnika lub pobocza przyległego bezpośrednio do nieruchomości”.

Natomiast nadzór prawny Wojewody wskazał, że zapis z ustawy powinien być ujęty i przytoczony w całości a nie skrócony i zmodyfikowany. Zapis ten musi brzmieć: ”Uprzątniecie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”

P. Baczyński Piotr nawiązując do uprzednio przyjętego regulaminu utrzymania czystości i porządku podkreślił, iż nie ma w regulaminie żadnego zapisu dotyczącego zakazu spalania śmieci i opon oraz wypalania traw.

Wójt Maciej Mońka poinformował, iż do tego problemu wrócimy na posiedzeniu Komisji Gospodarczej, sprawdzimy z ustawą i ewentualnie sformułujemy zapis, wprowadzając go do regulaminu.

P. Kaczmarczyk Halina podpowiada, iż być może zakaz ten wynika z mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

P. Alfred Nowiński poddał pod głosowanie uchwałę w w/w sprawie, którą Rada przyjęła jednogłośnie.

Ad. 4 Zastępca Przewodniczącego Rady P. Alfred Nowiński zakończył obrady X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Nowej Suchej.

Obradom przewodniczył: P. Alfred Nowiński.Protokołowała: Teresa Szymańska.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość