Strona główna

Rady miasta gdyni


Pobieranie 15.28 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar15.28 Kb.
UCHWAŁA nr XVI/385/08

RADY MIASTA GDYNI

z 30 stycznia 2008 r.

w sprawie: zmiany porozumienia zawartego w dniu 9 lutego 2004 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Burmistrzem Gminy Żukowo o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Żukowo z późniejszymi zmianamiDziałając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:


§ 1

Zmienia się treść porozumienia zawartego w dniu 9 lutego 2004 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Burmistrzem Gminy Żukowo o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Żukowo w sposób wskazany


w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego


i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inż. Stanisław Szwabski


Załącznik nr 1

do Uchwały nr XVI/385/08

Rady Miasta Gdyni

z dnia 30 stycznia 2008 r.

ANEKS NUMER 2


do

POROZUMIENIA


o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

na obszarze gminy Żukowo
podpisanego w dniu 9 lutego 2004 r.

pomiędzy

Prezydentem Miasta Gdyni – dr Wojciechem Szczurkiem


a

Burmistrzem Gminy Żukowo – mgr inż. Albinem Bychowskim


Strony porozumienia wprowadzają następujące zmiany:
§1

Wstęp do zawartego w dniu 9 lutego 2004 roku porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Burmistrzem Gminy Żukowo o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Żukowo, zmienionego Aneksem nr 1 – otrzymuje brzmienie:

„W wykonaniu uchwał Rady Miasta Gdyni z dnia 31 grudnia 2003 roku oraz Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 15 grudnia 2003 roku, strony porozumienia podejmują działania w celu wspólnej organizacji i wykonywania komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Żukowo na liniach komunikacyjnych:

- N10 na trasie Gdynia – Chwaszczyno;

- Z na trasie Gdynia – Borkowo;

- 171 na trasie Gdynia – Gdańsk;

- 191 na trasie Gdynia – Koleczkowo

i ustalają jak niżej.”§2

§1 przedmiotowego porozumienia otrzymuje brzmienie:

„1. Ceny biletów jednorazowych i okresowych za przewozy osób na liniach N10, Z, 171 i 191, a odbywających się na terenie gminy Żukowo, pozostają w kompetencji Rady Miejskiej w Żukowie.”§3

§2 przedmiotowego porozumienia otrzymuje brzmienie:

„Wspólne regulacje taryfowe na liniach N10, Z i 191, w tym:  • opłaty za przewozy międzygminne,

  • opłaty dodatkowe,

  • pozostałe koszty i ceny,

  • uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych,

  • przepisy taryfowe,

pozostają w gestii Rady Miasta Gdyni.

Wspólne regulacje taryfowe na linii 171 w tym:  • opłaty za przewozy międzygminne,

  • opłaty dodatkowe,

  • pozostałe koszty i ceny,

  • uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych,

  • przepisy taryfowe,

pozostają zarówno w gestii Rady Miasta Gdyni jak i Rady Miasta Gdańska – do wyboru przez pasażera.”

§4

§3 przedmiotowego porozumienia otrzymuje brzmienie:

„Na liniach autobusowych N10, Z i 191 obowiązują Przepisy porządkowe dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej uchwalone przez Radę Miasta Gdyni.

Na linii autobusowej 171 obowiązują Przepisy porządkowe dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej uchwalone zarówno przez Radę Miasta Gdyni jak i Radę Miasta Gdańska”.

§5

§4 przedmiotowego porozumienia otrzymuje brzmienie:

„Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych na liniach N10, Z i 191, powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych na linii 171 powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska”

§6

Niniejszy aneks do porozumienia wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Burmistrz Gminy Żukowo Prezydent Miasta Gdynimgr inż. Albin Bychowski dr Wojciech Szczurek


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość