Strona główna

Rady miejskiej w gryfinie


Pobieranie 24.57 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar24.57 Kb.
(projekt)

UCHWAŁA NR …………….

RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia ...................... 2008 r.w sprawie zamiaru przejęcia od Powiatu Gryfińskiego prowadzenia

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie
Na podstawie art. 5 ust. 5b i 5c z dnia ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 181, poz. 1292) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę przejęcia od Powiatu Gryfińskiego z dniem 1 września 2008 r. prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16, w skład którego wchodzą następujące szkoły:

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczyńskiego,

2) I Liceum Profilowane,

- których zakładanie i prowadzenie należy do zadań własnych powiatu w zakresie zadań edukacyjnych.
§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do podpisania porozumienia w sprawie przekazania Gminie Gryfino Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie przez Powiat Gryfiński.

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mieczysław Sawaryn

Załącznik do uchwały

Nr .………../ .…/ …….…….

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia ………………………..

POROZUMIENIE

pomiędzy:

Powiatem Gryfińskim z siedzibą w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

Wojciecha Konarskiego – Przewodniczącego Zarządu

Jerzego Milera – Członka Zarządu

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Izabeli Świderek
zwanym w treści porozumienia „Powiatem”,

a
Gminą Gryfino z siedzibą w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16 reprezentowaną przez:

Henryka Piłata – Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jolanty Staruk


zwaną w treści porozumienia „Gminą”

zawarte w dniu ……………… 2008 r. w Gryfinie


w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16

Na podstawie art. 5 ust. 5b i 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty


(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 131, poz. 1091; Nr 122, poz. 1020; Nr 167, poz. 1400; Nr 94, poz. 788; Nr 249. poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz.1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 181, poz. 1292; Nr 80, poz. 542; Nr 120, poz. 818; Nr 115, poz. 791; Nr 80, poz. 542; Nr 181, poz. 1292) strony porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 września 2008 r. Powiat przekazuje Gminie zadanie własne w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, zwanego dalej „Zespołem Szkół”,
z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16, w skład którego wchodzą następujące szkoły:

  1. I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczyńskiego,

  2. I Liceum Profilowane.

2. Gmina przejmuje z dniem 1 września 2008 r. prawa i obowiązki organu prowadzącego
w stosunku do Zespołu Szkół.

3. Powiat w uzgodnieniu z Gminą ustali plan naboru na rok szkolny 2008/2009 oraz kierunki kształcenia.

4. Od roku szkolnego 2009/2010 Gmina będzie decydowała samodzielnie o kierunkach kształcenia w Zespole Szkół.

5. Powiat zatwierdzi arkusz organizacji Zespołu Szkół na rok szkolny 2008/2009 po uzgodnieniu z Gminą.§ 2. Zadanie, o którym mowa w niniejszym porozumieniu finansowane będzie
w następujący sposób:

  1. Powiat przekaże Gminie część oświatową subwencji ogólnej przysługującą na każdego ucznia liceum ogólnokształcącego i profilowanego, obliczoną zgodnie z zasadami podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
    w pełnej wysokości za okres od 1 września do 31 grudnia 2008 r. w miesięcznych transzach do 25-go dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca września 2008 r.

  2. Składniki wynagrodzenia nauczycieli za miesiąc wrzesień 2008 r. płatne z góry, wypłaci Powiat.

  3. Kwota subwencji, o której mowa w pkt 1, zostanie pomniejszona o kwotę wypłaty,
    o której mowa w pkt 2.

  4. Gmina zobowiązuje się samodzielnie występować z wnioskami do Ministerstwa Edukacji Narodowej o przyznanie jej subwencji oświatowej stanowiącej część subwencji ogólnej na przekazane jej przez Powiat zadanie.


§ 3. 1. Powiat przekaże Gminie w drodze darowizny nieruchomość zabudowaną położoną
w Gryfinie, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 258 o pow. 1.1254 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00049676/0.

2. Darowizna zostanie dokonana na cele oświatowe, a w szczególności prowadzenie przekazanego zadania. Przeznaczenie nieruchomości na inny cel, bez uprzedniej zgody Powiatu, spowoduje odwołanie darowizny.

3. Koszty związane z przejęciem prawa własności przedmiotowej nieruchomości poniesie Gmina.
§ 4. Powiat przekaże Gminie majątek ruchomy będący we władaniu Zespołu Szkół oraz stosowną dokumentację, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
§ 5. Powiat w okresie trzech kolejnych lat tj. od 2009 do 2011 roku przekaże Gminie
ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, w zależności od możliwości finansowych, corocznie kwotę od 300 do 500 tysięcy złotych w dwóch ratach
z przeznaczeniem na docieplenie gminnych obiektów oświatowych, o ile Gmina złoży wniosek z zasadami obowiązującymi w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska,
w następujących terminach:

1) do 30 czerwca 2009 r. – 250 tysięcy złotych, do 30 listopada 2009 r. – od 50 do 250 tysięcy złotych;

2) do 30 czerwca 2010 r. – 250 tysięcy złotych, do 30 listopada 2010 r. – od 50 do 250 tysięcy złotych;

3) do 30 czerwca 2011 r. – 250 tysięcy złotych, do 30 listopada 2011 r. – od 50 do 250 tysięcy złotych;


§ 6. Gmina zobowiązuje się do wybudowania hali sportowej na terenie nieruchomości należącej do Zespołu Szkół.
§ 7. 1. Przekazaniu podlegać będzie stan kadrowy Zespołu Szkół wg stanu na dzień
31 sierpnia 2008 r.

2. Stan zatrudnienia wynikać będzie z arkusza organizacji Zespołu Szkół na rok szkolny 2008/2009, zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu w uzgodnieniu z Burmistrzem,


po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
§ 8. Za zobowiązania Zespołu Szkół wobec osób trzecich, powstałe do 31 sierpnia 2008 r., odpowiada Powiat.
§ 9. 1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony związany z prowadzeniem przekazanego zadania.

2. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron, z zachowaniem


12-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku szkolnego.
§ 10. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy
o systemie oświaty oraz kodeksu cywilnego.
§ 12. Warunki niniejszego porozumienia wchodzą w życie po podjęciu przez organy uchwałodawcze Powiatu i Gminy uchwał w sprawie, o której mowa w § 3 oraz zgody Rady Powiatu w Gryfinie na regulację zawartą w § 5.
§ 13. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 14. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
GMINA POWIAT
UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.


z 2004 r. z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą przejmować do prowadzenia zadania w zakresie edukacji, będące zadaniami własnymi innych jednostek, po zawarciu odpowiednich porozumień. Potwierdzeniem możliwości przejęcia zadania od samorządu powiatowego jest pozytywna opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej, która wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w dniu 15 stycznia 2008 r., będąca odpowiedzią na wniosek Gminy Gryfino w przedmiotowej sprawie.

Stworzenie optymalnych warunków nauki jest priorytetowym zadaniem wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których obecny uczeń będzie w przyszłości funkcjonał jako dorosły obywatel. Niniejsza uchwała jest wynikiem negocjacji przedstawicieli samorządów Gminy Gryfino i Powiatu Gryfińskiego w przedmiotowej sprawie. Przejęcie przez Gminę Gryfino zadania własnego powiatu w zakresie prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16, a następnie utworzenie i włączenie w skład tego zespołu Gimnazjum, ma na celu poszerzenie oferty edukacyjnej dla młodzieży naszej gminy oraz optymalizację warunków nauczania na etapie gimnazjum, co odpowiada oczekiwaniom społeczności samorządowej Gminy Gryfino.Sporządziła:

Swietłana Sochaj


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość