Strona główna

Rady miejskiej w karlinie


Pobieranie 1.24 Mb.
Strona1/13
Data19.06.2016
Rozmiar1.24 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


UCHWAŁA NR XXX/231/04

RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 28 grudnia 2004 roku.

w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Karlino na lata 2005 – 2006 oraz 2007-2013”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Przyjmuje się „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Karlino na lata 2005 – 2006 oraz 2007-2013”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Karlino.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PLAN ROZWOJU LOKALNEGO2005-2006

2007-2013


SPIS TREŚCI

Wstęp.....................................................................................................................................

Obszar i czas realizacji planu rozwoju lokalnego.................................................................

Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza............................................................................
2

33
Analiza......................................................................................................................

3Położenie..........................................................................................................

Powierzchnia....................................................................................................

Ludność............................................................................................................

Środowisko przyrodnicze ...............................................................................

Turystyka ........................................................................................................

Zagospodarowanie przestrzenne .....................................................................

Gospodarka .....................................................................................................

Sfera społeczna ...............................................................................................3

4

45

6

636

39


Zadania polegające na poprawie sytuacji .............................................................................

Powiązania projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie Gminy ..................

Oczekiwane wskaźniki osiągnięć planu rozwoju lokalnego ................................................

System wdrażania .................................................................................................................

Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej ...................................................


56

56

5758

59

System monitorowania planu rozwoju lokalnego ...................................................

Sposoby oceny planu rozwoju lokalnego ................................................................

Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi.........................................................................

Public Relation planu rozwoju lokalnego ...............................................................59

60
60

60


Spis załączników:

Załącznik Nr 1 Realizacja zadań i projektów ......................................................................

Załącznik Nr 2 Plan finansowy na lata 2005-2006 i 2007-2013 .........................................


62

67
Wstęp
Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. By skutecznie realizować zadania przypisane gminie należy przygotować i wprowadzić w życie plan wyznaczający działania samorządu w określonym przedziale czasowym.

Plan jest niezbędnym czynnikiem przy ubieganiu się o środki unijne dostępne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/PWW). ZPORR rozwija cele NPR, określając priorytety i kierunki polityki regionalnej państwa w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Realizacja tej polityki w ramach ZPORR, będzie współfinansowana ze środków Funduszy Strukturalnych.

Plan niniejszy opracowany został według wytycznych Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego - Uzupełnienia Programu z dnia 16 kwietnia 2004 r. wersja ostateczna. Przy realizacji zadań Działania 3.1. Obszary wiejskie i 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji. W Działaniu 3.1. Obszary wiejskie oraz w Działaniu 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji przewidziane są do realizacji projekty, które mają wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz tworzą warunki dla wzrostu zatrudnienia. W ramach obu Działań do realizacji przewiduje się projekty inwestycyjne zlokalizowane na obszarach wiejskich oraz miast do 20.000 mieszkańców wynikające z planu rozwoju lokalnego.

Rodzaje kwalifikujących się projektów do złożenia w działaniu 3.1 i 3.2 zawierają się w obszarach:


  • budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków

  • budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody

  • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

  • poprawa jakości powietrza

  • gospodarka odpadami

  • przeciwdziałanie powodziom

  • budowa lub modernizacja dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu lokalnym

  • kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje

  • budowa lub modernizacja lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej

oraz dodatkowo w Działaniu 3.2:

  • inkubatory przedsiębiorczości.

Według ZPORR-u warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania w ramach Działania 3.1 oraz 3.2 jest załączenie do wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego Planu Rozwoju Lokalnego Gminy. W planie tym powinno być ujęte zadanie, o dofinansowanie którego ubiega się Gmina.

Plan Rozwoju Lokalnego - jest nowoczesnym narzędziem zarządzania. Służy realizacji polityki programowania rozwoju lokalnego, regionalnego. Obejmuje on analizę i diagnozę sytuacji obecnej, wyznacza wizję rozwoju samorządu, opis planowanych zadań inwestycyjnych na lata 2005-2006, plan finansowy na lata 2005-2006 obligatoryjnie a w latach 2007 - 2013 fakultatywnie.

Plan zawiera zasady informowania mieszkańców, partnerów społecznych i podmiotów gospodarczych oraz pozyskiwania i wykorzystywania ich opinii w toku realizacji i aktualizacji zakresu przyjętych zadań. Zasady te zgrupowano w systemie monitorignu i komunikacji społecznej.
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Karlino na lata 2005 – 2006 przygotował Horyzontalny zespół zadaniowy do spraw rozwoju lokalnego powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy Karlino – Zarządzenie Nr 41/2004 z dnia 01.07.2004r. Praca nad przygotowywaniem Planu wsparta została konsultacjami z mieszkańcami Gminy, przeprowadzonymi za pośrednictwem Rady Miejskiej, Rad Osiedli i Rad Sołeckich.

I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Okresy programowania Unii Europejskiej - lata 2005 - 2006 i 2007 - 2013, narzucają ramy czasowe realizacji planu, natomiast określone w ZPORR priorytety, wyznaczają obszary działalności Gminy poddane w tym dokumencie diagnozie. Analizie poddano: - sferę społeczną, - sferę gospodarczą, - sferę techniczną - sferę finansową.

Przygotowany dokument stanowi krótko - (na lata 2005 - 2006) i długoterminową (na lata 2007 -2013) wizję rozwoju potencjału gospodarczego gminy, który warunkuje wzrost konkurencyjności oraz przeciwdziałanie dalszej marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi społecznemu gminy, jego spójności ekonomicznej i społecznej oraz integracji z Unią Europejską.

II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM PLANEM

1) Analiza:

a) Położenie, powierzchnia, ludność

Karlino jest miejsko – wiejską gminą położoną w północno – wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, przy skrzyżowaniu dwóch ważnych ciągów komunikacyjnych: drogi krajowej nr 6 Szczecin – Gdańsk z drogą wojewódzką Nr 163 Kołobrzeg – Poznań oraz przy szlaku kolejowym Kołobrzeg – Białogard.

Charakterystycznym elementem fizjograficznym jest przepływająca przez gminę rzeka Parsęta z jej dopływami: Młynówką, Pokrzywnicą, Radwią i Pysznicą. .Rzeka w okolicach Kołobrzegu wpływa do Morza Bałtyckiego.
Powierzchnia:


Powierzchnia gminy ogółem

14 102 ha

W tym użytki rolne

10 292 ha
grunty orne

8 396 ha
pastwiska

641 ha
łąki

1 255 ha
sadyLasy i grunty leśne

2 099 ha

Pozostałe grunty

1 711 ha

Miasto Karlino zajmuje powierzchnię 921 ha, z czego 221 ha zajmują grunty orne i 158 ha lasy i grunty leśne.Ludność:
Liczba i struktura ludności

Na terenie miasta i gminy Karlino liczba mieszkańców kształtuje się następująco:

Liczba mieszkańców:

- miasto: 6.081

- tereny wiejskie: 3.573


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość