Strona główna

Rady miejskiej w karlinie


Pobieranie 1.24 Mb.
Strona2/13
Data19.06.2016
Rozmiar1.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Ogółem: 9 654


Wyszczególnienie miejscowości

Liczba mieszkańców

1

2
 • miasto Karlino

 • Lubiechowo

 • Lubiechowo Przystanek

 • Ubysławice

 • Mierzynek

 • Brzeźno

 • Poczernino

 • Witolub

 • Syrkowice

 • Dębolas

 • Karlinko

 • Krzywopłoty

 • Karścino

 • Gościnko

 • Krukowo

 • Wyganowo

 • Zwartowo

 • Mierzyn

 • Malonowo

 • Garnki

 • Pobłocie Wielkie

 • Kowańcz

 • Kozia Góra

 • Chotyń

 • Czerwięcino

 • Karwin

 • Daszewo

 • Domacyno6.081


269

14

9426

25

3049

211


11

75

22389

130


244

44

85280

151


73

297


192

197


29

6

153309

168


Ogółem w gminie

9.654

b) środowisko przyrodnicze

Środowisko przyrodnicze na obszarze gminy charakteryzuje się zasobami i walorami o dość dużej odporności naturalnej i barierami ekofizjograficznymi (doliny rzek, bagna, obniżenia terenowe).

Doliny rzek wchodzą w skład zlewni rzeki Parsęty, której powierzchnia wynosi 3150,9 km2. Gmina Karlino zajmuje około 4,5 % tej powierzchni. Według podziału hydrograficznego Polski dorzecze Parsęty opatrzono numerem 307, na które składają się mniejsze dorzecza, leżące w całości lub częściwo na obszarze gminy.

Na terenie gminy Karlino do Parsęty wpadają jej dopływy: Pokrzywnica, Młynówka, Radew oraz swój początek bierze rzeka Pysznica – również dopływ Parsęty. Wzdłuż jej koryta na całym odcinku zlokalizowanym w gm. Karlino oraz wzdłuż dolnych odcinków Pokrzywnicy i Radwi występują obszary zalewowe.

W gminie brak jest wód powierzchniowych stojących – jezior. Poza nielicznymi stawami rybnymi nie ma retencjonowania wód, które pozwoliłoby efektywnie sterować odpływami i skutecznie oddziaływać na zagrożenia powodziowe.

Istniejące budowle hydrotechniczne w obszarze gminy Karlino to: niedokończona elektrownia na rzece Parsęcie (m. Karlino), elektrownia wodna Karlino-Młyn na rzece Radwi, jazz betonowy na rzece Młynówce w Koziej Górze. Większość zagrożeń dla środowiska i jego degradacja wiążą się z gospodarczą działalnością człowieka. Zlokalizowane zakłady przemysłowe powodują zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby. Do najbardziej uciążliwych należy zaliczyć: zlokalizowane w granicach miasta zakład przemysłu drzewnego Płyty Karlino SA, zakład utylizacyjny, oczyszczalnię ścieków (której przepustowość planuje się zwiększyć po rozbudowie do 2000 m3/dobę), oraz zlokalizowane w Krzywopłotach wysypisko odpadów komunalnych i kopalnię ropy naftowej i gazu. Szczególne zagrożenie stwarza możliwość awarii obiektu.

Znaczne zagrożenie dla funkcjonowania środowiska przyrodniczego stwarzają szlaki komunikacyjne, które powodują zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego spalinami i hałasem, zagrażają migracjom zwierząt, tworzą techniczne bariery dla ciągłości systemów ekologicznych. Największe uciążliwości i zagrożenia tego typu powodują drogi: krajowa Nr 6, wojewódzka Nr 163 (o dużym natężeniu ruchu) obwodnica miasta przecinająca doliny rzek Parsęty i Radwi oraz tor kolejowy (na nasypie) linii Białogard-Kołobrzeg.

Przekształceniom powierzchnia ziemi ulega w wyniku eksploatacji kopalin kruszywa naturalnego w Lubiechowie i Wietszynie, oraz w pięciu punktach eksploatacji lokalnej. Wyrobiska poeksploatacyjne muszą być zrekultywowane, podobnie jak wyrobisko po zaniechanej eksploatacji złóż „Karlino” (kruszywa i utworów ilastych.).
c) Turystyka

Baza turystyczna (noclegowa i gastronomiczna gminy) jest stosunkowo skromna jak na potencjalne możliwości tego regionu. Placówki świadczące usługi w branżach związanych z turystyką w większości są zlokalizowane w Karlinie lub w jego najbliższym sąsiedztwie – w Krzywopłotach, gdzie mieści się największy kompleks wypoczynkowo-rekreacyjny gminy. Rozciągający się między drogą krajową Szczecin – Gdańsk, a rzeką Radwią Kompleks Wypoczynkowy "PetriCo Land" oferuje 92 miejsca noclegowe, w tym hotel (50 miejsc noclegowych) i domki hotelowe (42 miejsca noclegowe). W skład kompleksu wchodzą również: restauracja (dwie sale na 80 osób i sala bankietowa na 100 osób), sala konferencyjna na 100 miejsc (klimatyzacja, kompletne wyposażenie w sprzęt multimedialny), sauna parowa, solarium, siłownia.

Zagospodarowanie terenu obejmuje: stawy rybne, tereny do jazdy konnej (konie, kucyki i osły), urządzony plac zabaw dla dzieci (huśtawki, ślizgawka, wspinaczka).

Hotel w Karlinie przy ul. Koszalińskiej dysponuje bazą noclegową w ilości 28 miejsc noclegowych, a pensjonat przy ul. Moniuszki 10 — 9 miejscami noclegowymi, Gospodarstwo agroturystyczne - Kopras Piotr, Kowańcz - miejsc noclegowych 10

Baza gastronomiczna gminy Karlino to zaledwie kilka placówek. Oprócz całodobowej restauracji w Krzywopłotach pozostałe usługi gastronomiczne skupione są w Karlinie: restauracja „Na Skarpie” przy ul. Koszalińskiej, hotel STOP.HOTE? przy ul. Koszalińskiej, kawiarnia „AGA” przy ul. Kościuszki, bar „U Maka” przy ul. Bolesława Chrobrego.

d) zagospodarowanie przestrzenne

- uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego

W myśl ustawy o ochronie przyrody „Środowisko przyrodnicze – to krajobrazy wraz z tworami przyrody nieożywionej, naturalne i przekształcone siedliska przyrodnicze wraz z występującymi w nich roślinami i zwierzętami”. Celem nadrzędnym ochrony jest zachowanie walorów i bogactwa bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju przyrody w powiązaniu z działalnością gospodarczą człowieka.

Obszar gminy Karlino charakteryzuje się bogactwem zasobów i walorów środowiska przyrodniczego i cennej bioróżnorodności, ostatnio bardziej rozpoznanych w wyniku prac naukowo-badawczych i inwentaryzacyjnych, prowadzonych na terenie całego Dorzecza Parsęty.

Najcenniejsze przyrodniczo obszary i urokliwe krajobrazy skoncentrowały się w rejonie doliny Parsęty i jej dopływów: Pokrzywnicy, Młynówki, Pysznicy i Radwi, które zastępują brak jezior w tym regionie.

Stosunkowo płaską i rozległą równinę wysoczyznową urozmaicają krajobrazowo inne formy rzeźby młodoglacjalnej: obniżenia wytopiskowe, bagna (największe z nich to Daszewskie Bagno), podmokłości, „oczka” polodowcowe. Porastające wokół lasy i zadrzewienia są cennymi „oazami” ekosystemów i biocenoz. Większość cennych przyrodniczo obszarów gminy winna być objęta ochroną prawną — różnymi jej formami, zgodnie m.in. z propozycjami opracowań specjalistycznych.

Obecnie, zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody, innych ustaw i przepisów szczególnych, ochronie prawnej na terenie gminy Karlino podlegają: lasy ochronne, pomniki przyrody, starodrzewy cmentarne, założenia parkowe.


Pomniki przyrody


Rozporządzenie nr 7/92 z 8.09.1992 r., Dz. Urz. Nr 15 (fragment)

gmina

opis przedmiotu poddanego ochronie

określenie położenia

Karlino

Dąb szypułkowy (Quercus robur)
w wieku ok. 400 lat, obw. 570 cm, wys. 25 m

m. Krukowo
przy ruinach kościoła

Karlino

Lipa wielkolistna (Tilia platyphyllos)
w wieku ok. 250 lat, obw. 370 cm

m. Lubiechowo
w parku zabytkowym

Karlino

Buk zwyczajny (Fagus silwatica)
w wieku ok. 200 lat, obw. 380 cm

Lubiechowo
w parku zabytkowym

Karlino

Wiąz górski (Ulmus montana)
w wieku ok. 250 lat, obw. 480 cm

Lubiechowo
w parku zabytkowym

Karlino

Klon jawor (Acer pseudoplatanus)
ob. 420 cm, wys. 30 m

W oddz. 85 b, ob. Dygowo, Leśnictwo Karlino, Nadleśnictwo Gościno

Karlino

Grupa drzew: 5 (obecnie 4) jodeł pospolitych (Abies alba), obw. 160-280 cm, wys. 33-38 m

W oddz. 85b, ob. Dygowo, Leśnictwo Karlino, Nadleśnictwo Gościno

Karlino

Grab pospolity (Carpinus betulus)
obw. 380 cm, wys 17 m

m. Karścino
przy bramie do kościoła

Rozporządzenie nr 12/95 z 28.12.1995 r., Dz. Urz. Nr 114 (fragment)gmina

opis przedmiotu poddanego ochronie

określenie położenia

Karlino

Gr. drzew: 3 lipy drobnolistne (Tilia cordata), obw. 265, 295, 255 wys 30 m;
Żywotnik zachodni (Thuja occodentalis)
obw. 165 cm, wys. 15 m

m. Karwin
cmentarz ewangelicki (nieczynny) na granicy lasu, po lewej stronie drogi z Domacyna do Karwina

Karlino

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)
obw. 297 cm, wys. 22 m

m. Karwin
Cmentarz ewangelicki (nieczynny), na wzniesieniu obok kościoła

Karlino

Gr. drzew: lipa drobnolistna (Tilia cordata)
obw. 310 cm, wys. 22 m
3 buki zwyczajne (Fagus sivatica)
obw. 285, 265, 195 cm, wys. 30 m

m. Kozia Góra
cmentarz ewangelicki (nieczynny), na granicy lasu

Karlino

2 dęby szypułkowe (Quercus robur)
obw. 300 i 455 cm, wys. 18 i 28 m

m. Lubiechowo
cmentarz ewangelicki (nieczynny), za wsią na łąkach

Karlino

Sosna pospolita (Pinus silvestris)
obw. 200 cm, wys 20 m

m. Wietszyno
cmentarz ewangelicki (nieczynny), na wzgórzu wśród pólStarodrzewy cmentarne


Lp.

Miejscowość

rodzaj cmentarza i jego

charakterystyka

występujący starodrzew

1.

Czerwięcino

rodowy, bardzo zaniedbany

świerk, brzoza, dab

2.

Domacyno

rodowy, położony na wzgórzu za wsią, zaniedbany

dąb, buk, świerk, lipa

3.

Garnki

zaniedbany, położony w lesie za wsią

buk, lipa, dąb, topola

4.

m. Karlino

poewangelicki przekształcony w park miejski

dąb, lipa, jesion, kasztanowiec

5.

m. Karlino

komunalny

lipa, żywotnik

6.

Karwin

dawny cm. przykościelny,

jesion, klon, kasztanowiec

7.

Karwin

poewangelicki, w lesie na stoku wzgórza kemowego

lipa, świerk, brzoza, żywotnik

8.

Karścino

poewangelicki, na krańcu wsi, zaniedbany

klon, dąb, jesion

9.

Kozia Góra

poewangelicki, zaniedbany

buk, lipa, dąb, topola

10.

Kowańcz

poewangelicki, w centrum wsi, zaniedbany

jesion, klon, świerk, brzoza

11.

Krukowo

poewangelicki, położony w enklawie śródpolnej, zaniedbany

dąb, świerk, jesion

12.

Krukowo

rodowy, położony za wsią, zaniedbany

lipa, dąb

13.

Lubiechowo

poewangelicki

kasztanowiec, jesion, żywotnik

14.

Lubiechowo

położony za wsią, na wzgórzu wśród łąk, zaniedbany

dąb, głóg

15.

Mierzyn

poewangelicki, na południowym krańcu wsi

lipa, świerk, dąb; zachowana aleja lipowa

16.

Pobłocie Wlk.

poewangelicki, położony w enklawie śródpolnej

sosna, świerk

17.

Wietszyno

poewangelicki, położony w enklawie śródpolnej

zachowane pojedyncze drzewa: dąb, sosna, świerk

Reasumując należy stwierdzić iż stare cmentarze są to niewielkie obszary cennej zieleni wysokiej, gdzie występują często okazałe, pomnikowe drzewa, resztki alejek itd. Starodrzewy cmentarne są walorem w krajobrazie, miejscem przebywania i rozrodu licznych gatunków roślin i zwierząt.

Parki — zespoły zieleni parkowej


nr

niejscowość

charakterystyka zieleniDomacyno

park w stylu naturalistycznym, leśny o charakterze grądu,

drzewa o rozmiarach pomnikowych: dąb szypułkowy, buk pospolity, grab zwyczajny, lipa drobnolistna,

egzoty: kasztanowiec zwyczajny
Karścino

krajobrazowy z elementami romantycznymi, w płd. części wsi,

drzewa rodzime o rozmiarach pomnikowych: grab zwyczajny, buk pospolity, dąb szypułkowy, jesion wyniosły,

egzoty i kultywary: buk pospolity, miłorząb dwuklapowy, choinka kanadyjska, świerk kłujący, dąb czerwony, orzech włoski, jesion wyniosły
Kozia Góra

park krajobrazowy w płn. części wsi,

egzoty i kultywary: daglezja zielona, świerk sitkajski, sosna wejmutka, dąb czerwony, kasztanowce gładki i zwyczajny, jesion pensywalski, tulipanowiec amerykański, lipa srebrzysta, klon pospolity, klon jawor, jesion wyniosły

Krukowo

park krajobrazowy w płn. części wsi,

drzewa rodzime o rozmiarach pomnikowych: dąb szypułkowy,

egzoty i kultywary: daglezja zielona, świerki kłujący i biały, sosna wejmutka, dąb czerwony
Lubiechowo

park naturalistyczny, drzewa rodzime o rozmiarach pomnikowych: buk pospolity, dąb szypułkowy, jesion wyniosły, lipa drobnolistna, klon pospolity, modrzew europejski,

egzoty: kasztanowiec zwyczajny

Malonowo

krajobrazowy, położony na płd. zboczach doliny i na górnym tarasie wraz z terenem obniżenia nad rz. Młynkówką,

egzoty: sosny wejmutka

Mierzynek

park eklektyczny, egzoty: daglezja zielona, świerk kłujący, robinia białaMierzyn

drzewa rodzime o rozmiarach pomnikowych: świerk pospolity, grab zwyczajny,

egzoty i kultywary: platan klonolistny, buk pospolity

Pobłocie Wielkie

drzewa rodzime o rozmiarach pomnikowych: dąb szypułkowyPoczernino

park krajobrazowy, na zboczach doliny Parsęty,

drzewa rodzime o rozmiarach pomnikowych: jodła pospolita, dąb szypułkowy

Syrkowice

park eklektyczny, drzewa rodzime o rozmiarach pomnikowych:

jesion wyniosły,

egzoty i kultywary: robinia biała, buk pospolity, orzech włoski
Wyganowo

park krajobrazowy, drzewostan rodzimy: kasztanowiec zwyczajny, buk pospolity

Lasy ochronne


Ochronie prawnej podlegają lasy ochronne (wodochronne i strefy miejskiej), które zajmują powierzchnię ogólną 334,30 ha i występują głównie na zboczach dolin rzek Parsęty i Pokrzywnicy oraz w granicach miasta Karlina.

Lasy ochronne podmiejskie 97,74 ha

Lasy wodochronne w mieście 22,71 ha

Lasy wodochronne obszaru wiejskiego 213,85 ha

razem lasy ochronne 334, 30 ha
Problematyka związana ze stanem środowiska przyrodniczego gminy Karlino, jego zasobami i walorami zostały szeroko opisane w opracowaniu „Waloryzacja przyrodnicza gminy Karlino” oraz w sporządzonym w ramach Studium opracowaniu fizjograficznym.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość