Strona główna

Rady miejskiej w karlinie


Pobieranie 1.24 Mb.
Strona3/13
Data19.06.2016
Rozmiar1.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

STAN I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO GMINY

Zanieczyszczenia wód


Głównymi źródłami zanieczyszczeń są tereny zabudowy wiejskiej, w szczególności obiekty inwentarskie oraz zanieczyszczenia obszarowe w postaci nawozów mineralnych i organicznych, środków ochrony roślin, a w mniejszym stopniu gospodarka komunalna i zakłady produkcyjno-usługowe. Występujące zanieczyszczenie wód azotanami spowodowane są przesiąkaniem do nich gnojowicy lub roztworów wymywanych ze źle składowanych odpadów, pryzm obornika i naturalnego procesu wymywania azotanów z pól uprawnych i użytków zielonych.

W ostatnich latach powszechnie wzrosło zagrożenie dla wód i gruntu ze względu na systematyczne wodociągowanie obszarów wiejskich, przy jednoczesnym braku kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. Oddanie do użytku komunalnej oczyszczalni ścieków w Karlinie poprawiło sytuację w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, jednak głównie w miejscowości gminnej oraz wpłynęło na stopniową poprawę jakości wód odbiornika ścieków (Parsęty) na odcinku poniżej oczyszczalni.


Zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Głównym źródłem zanieczyszczenia powierzchni ziemi są odpady powstające na terenie gminy. W związku ze specyfiką analizowanego terenu, tj. charakterze rolniczym, bez uciążliwego dla środowiska przemysłu, powstają tu głównie odpady komunalne (od ludności i z obiektów infrastruktury społecznej) oraz z produkcji rolnej (z gospodarstw rolnych). Z odpadów przemysłowych powstają tu głównie odpady z przemysłu rolno-spożywczego (mleczarski, mięsny, owocowo-warzywny).

Wytwarzane przez zakłady przemysłowe odpady niebezpieczne w większości przekazywane są do zakładów wykorzystujących je lub unieszkodliwiających. Odpady z czyszczenia separatorów na stacjach benzynowych, zlokalizowanych na terenie powiatu białogardzkiego wywożone są na bieżąco specjalistycznym transportem, należącym do Spółki z o.o. „HYDROKAN” w Gdańsku do miejsc magazynowania odpadów zlokalizowanych na terenie spółki. Odpady wytworzone na terenie Urzędów Pocztowych magazynowane są selektywnie w specjalnych opakowaniach w magazynie na terenie urzędu w Białogardzie do czasu przekazania innemu posiadaczowi w celu unieszkodliwienia.

Na terenie analizowanej gminy nie ma zakładów produkujących wyroby z zastosowaniem azbestu.

System gromadzenia odpadów stałych polega na zbiórce śmieci do kontenerów rozstawionych w poszczególnych gospodarstwach domowych oraz ich wywozie przez specjalistyczną firmę na składowisko. Na terenie analizowanego miasta i gminy obsługą w zakresie zorganizowanego wywozu odpadów zmieszanych objętych jest około 70 % mieszkańców, tak więc gospodarka odpadami nie jest do końca rozwiązana.

Selektywna zbiórka odpadów odbywa się poprzez gromadzenie odpadów segregowanych - szkło, plastik, makulatura (głównie w szkołach) oraz złom w oddzielnych pojemnikach 1,1 m3. Wysegregowane odpady sprzedawane są jako surowce wtórne.

Utworzenie wysypiska odpadów w Krzywopłotach bezpośrednio przyczyniło się do likwidacji istniejących dzikich wysypisk na terenie gminy Karlino. W roku 1998 zlikwidowano dzikie wysypisko w Pobłociu Wielkim o pojemności 230m3, w miejscowości Krukowo w roku1999 zlikwidowano „dziekie” składowisko o pojemności 250 m3. W roku 2000 w mieście Karlino doszło do likwidacji „dzikiego” wysypiska o pojemności 290 m3.

Zanieczyszczenia powietrza

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na terenie gminy są zakłady produkcyjne, szczególnie Zakłady Płyt Wiórowych ALPEX S.A. w Karlinie. Inne większe zakłady na terenie gminy: PETRICO S.A., DLH Nordisk Sp. z o.o., Feretti Sp. z o.o, Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", Przedsiębiorstwo PROMECH Sp. z o.o., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego w Karlinie, DAN POL, RAIFFPOL Joint Venture Wytwórnia Pasz i Koncentratów

Drugim pod względem znaczenia źródłem zanieczyszczeń jest gospodarka cieplna, w tym kotłownie lokalne i paleniska domowe wprowadzające do powietrza związki lotne powstałe w wyniku spalania węgla i drewna, zwłaszcza w sezonie grzewczym.

Kolejne miejsce zajmuje ruch samochodowy emitujący do atmosfery spaliny oraz zwłaszcza na przecinających obszar gminy trasach tranzytowych wzdłuż drogi krajowej Nr 6 Szczecin - Gdańsk oraz drogi wojewódzkiej Nr 163 Kołobrzeg – Poznań.

Punktowymi źródłami uciążliwości dla powietrza pozostają zakłady produkcyjno-usługowe, oczyszczalnia ścieków i gminne składowisko odpadów komunalnych oraz obiekty inwentarskie, oddziaływujące na otoczenie poprzez emisje organicznych związków zapachowych.
- infrastruktura techniczna

Zaopatrzenie w wodę


Źródłem wody dla potrzeb gospodarczych gminny są wody podziemne. Aktualnie eksploatowane ujęcia wody w postaci studni wierconych głębinowych ujmują wody z warstw wodonośnych czwartorzędowych.

Jakość ujmowanej wody w części ujęć nie odpowiada wymogom stawianym przez polskie normatywy dla wód przeznaczonych do picia i potrzeb gospodarczych, ze względu na przekroczone normy zawartości żelaza i manganu.

Stan techniczny stacji generalnie ocenia się jako dobry. Ujęcia to przeważnie studnie podstawowe — brak otworów awaryjnych, większość posiada aktualne pozwolenia wodno-prawne. Studnie są zabezpieczone w granicach stref ochrony bezpośredniej.

W gminie Karlino mieszkańcy 23 jednostek osadniczych korzystają ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Na terenie gminy funkcjonują następujące wodociągi grupowe:  • z ujęciem miejskim Karlina, zlokalizowanym nad rzeką Radwią w Redlinie (gm. Białogard), zaopatrujący: miasto Karlino, Krzywopłoty, Karlinko oraz wsie gm. Białogard (Lulewice, Lulewiczki, Redlino)

  • z ujęciem w Karścinie zaopatrujący wsie: Karścino, Pobłocie Wielkie, Krukowo,

  • z ujęciem w Karwinie zaopatrujący Karwin, Gościnko, Domacyno, Malonowo, Kozią Górę,

  • z ujęciem w Kowańczu zaopatrujący w wodę Kowańcz i Chotyń,

  • z ujęciem w Mierzynie dla odbiorców w Mierzynie i Syrkowicach,

- z ujęciem w Zwartowie zaopatrujący wsie Zwartowo i Garnki.

Na obszarze gminy nieliczne są miejscowości, gdzie wyłącznie eksploatowane są ujęcia zagrodowe. Są to: Czerwięcino, Lubiechowo Przystanek, Dębolas, Witolub.

Sieci wodociągowe pochodzą z różnych okresów, w związku z tym są wykonane z różnych materiałów. Stan techniczny sieci jest zróżnicowany — gorszy z lat wcześniejszych, gdy wykonywano je z azbesto - cementu , stali i żeliwa, lepszy z lat 80-tych i późniejszych, kiedy wykorzystywano PVC.

Wodociągi projektowano i realizowano przy uwzględnieniu potrzeb wody również dla celów przeciwpożarowych wyposażając je w hydranty.

Wybrane dane o komunalnych ujęciach wody w gm. Karlino

l.p

Miejscowość

lokalizacja ujęcia

Rok wykonania studni

Wydajność studni

szt./m3/h

Hydrofory

szt./dm3

odżela-ziacze

szt./dm3

Qdop.

m3/d

Data ważności pozwolenia

Użytkownik

Informacje dodatkowe uwagiRedlino (gm. Białogard)

Ujęcia dla

m. Karlina


1986 – 1A

1986 – 3A

1988 – 4


1/ 33,0

1/ 39,0


1/ 32,03/5300

2.400,0

30.06.2005

Karlińskie Wodociągi i Kanalizacja

Sp. z o.o.

w Karlinie


ciśnienie w sieci utrzymywane jest poprzez pompę sterowaną falownikiem; ujęcie jest wyposażone w zb. wyrównawczy V=150 m3Karlino

ul. Szczecińska1977

1/17,7

1/150070,0

31.10.2000

KWiK


ujęcie zaopatruje tylko kilka bud. mieszkalnych za rz. Parsętą; sieć ujęcia nie jest połączona z ogólną siecią miejskąDaszewo

1980

1/25,0

2/250045,0

31.12.2013

KWiK


Domacyno

1973

1/20,0

2/300040,0

31.12.2013

KWiK

wyłączone z eksploatacji w 2003 r.Karścino

1973

1980


1/43

1/32


2/500

3/1200

370,0

07.09.2015

KWiK


Karwin

1981

1/36,8

2/2500

2/1000

280

30.10.2015

KWiK

ujecie jest wyposażone w zbiornik wyrównawczy V=50 m3Kowańcz

1981

1/30,0

1/1500150,0

31.12.1997

KWiK


Kozia Góra

1967

1/23,0

2/1000

1/2000


3/1200

150,0

24.06.2012

KWiK

wyłączone z eksploatacji w 2003 r.Lubiechowo

1980

1/15,

1/2500

1/2000

200,0

30.06.2005

KWiK


Malonowo

1971

1/3,5

2/2000

1/100

50,0

31.10.2000

KWiK

wyłączone z eksploatacji w 2003 r.Mierzyn

1980

1/19,8

1/2000

2/800

100,0

30,06,2002

KWiK


Poczernino

1971

1/24,0

1/200060,0

31.12.1990

KWiK


Ubysławice

1976

1/22,0

2/250035,0

31.12.2013

KWiK


Wyganowo

1971

1/24,0

1/2000

1/1200

50,0

25.01.2016

KWiK


Zwartowo

1982

1/18,0

1/1000

1/800

44,14

12.07.2016

KWiK

studnia jest samowypływem

Aktualne pobory wody na wymienionych ujęciach nie wyczerpują możliwości eksploatacji określonych jako Qdop. określonych w pozwoleniach wodno – prawnych.

Na terenie gminy i miasta Karlino funkcjonują również wodociągi zakładowe. Są to:  • ujęcie i wodociąg będący własnością Zakładu Płyty Karlino S.A. Ujęcie zlokalizowane jest w miejscowości Brzeźno, w pobliżu zakładu przy ul. Kołobrzeskiej. Składa się z trzech studni głębinowych o zatwierdzonych Qdop.=300 m3/d, zbiornika wody czystej, dwóch pomp II-go stopnia, zbiornika hydroforowego o poj. 2,5 m3 i odżelaziacza  1400. Ujęcie to nie ma powiązan z siecią miejską, posiada pozwolenie wodno – prawne wydane w dn. 24.07.2001r. (ważne do końca 2004 r.)

- ujęcie i wodociąg Zakładu DLH Sp.z o.o. zlokalizowane na terenie zakładu przy ul. Kołobrzeskiej 3. Ujęcie składa się z jednej studni głębinowej z pompą o wydajności 7,0 m3/d oraz hydroforni. Ujęcie to nie ma powiązań sieciowych z wodociągiem komunalnym.

W końcu lat 90-tych podjęto działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, bazując na kierunkach wytyczonych w „Studium Wykonalności Gospodarki Wodno-Ściekowej dla Gmin Dorzecza Parsęty. Miasto i Gmina Karlino” sporządzonym przez EKO WODROL Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Sp. z o.o.

W celu określenia sposobu zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych Gmina sporządziła opracowanie „Zasady funkcjonowania urządzeń zaopatrzenia w wodę miasta i gminy Karlino w warunkach specjalnych”.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość