Strona główna

Rady miejskiej w karlinie


Pobieranie 1.24 Mb.
Strona4/13
Data19.06.2016
Rozmiar1.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków


Poziom infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej w obszarze gminy jest niższy od stopnia zaopatrzenia w wodę z wodociągów sieciowych.

Stopień zwodociągowania gminy (ilość mieszkańców podłączonych do wodociągów zbiorczych/liczba wszystkich mieszkańców) wynosi 98 %; natomiast stopień skanalizowania (ilość mieszkańców podłączonych do sieci zbiorczych/liczba wszystkich mieszkańców) gminy wynosi 80 %.

Obecnie w gminie skanalizowane są następujące miejscowości: Karlino, Domacyno, Gościnko, Karwin, Malonowo, Kozia Góra, Pobłocie Wielkie, Karścino, Mierzyn, Daszewo, Krzywopłoty. W/w jednostki osadnicze połączone są grupowym grawitacyjno – ciśnieniowym systemem kanalizacji sanitarnej, wykonanej z rur PVC i PE.

Przepompownie pracują w systemie pełnej automatyki i są sterowane z centralnego punktu dyspozytorskiego, zlokalizowanego na terenie komunalnej oczyszczalni ścieków w Karlinie, do której są sprowadzane ścieki.

Z pozostałej części gminy ścieki gromadzone są w zbiornikach i wywożone na oczyszczalnię lub na pola.

Funkcjonująca dla potrzeb gminy komunalna oczyszczalnia ścieków w Karlinie to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna typu reaktor cyrkulacyjny z osadem czynnym niskoobciążonym. w skład wyposażenia oczyszczalni wchodzą: • komory wytłumień

 • punkt zlewny z kratą mechaniczną

 • przepompownia

 • kraty mechaniczne

 • piaskownik wirowy

 • komora rozdzielcza

 • rowy biologiczne (o pojemności 1988m3 i nieczynny o pojemności 630m3)

 • osadniki wtórne (2 sztuki)

 • pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego

 • instalacja do chemicznego strącania związków fosforu

 • zagęszczacz osadu

- poletka osadowe

Wydane dn. 4.04.2000 r. pozwolenie wodno-prawne na eksploatację oczyszczalni ważne jest do dn. 17.02.2010 r. Pozwala ono na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki Parsęty w ilości Qśr.d.=1329 m3/d (równe przepustowości oczyszczalni). Aktualnie oczyszczalnia obciążona jest w ok. 80 %.

Osady z oczyszczalni wywożone są na wysypisko odpadów, zlokalizowane na terenie gminy w Krzywopłotach. Obecnie na oczyszczalni prowadzone są prace modernizacyjne (napowietrzanie części biologicznej) i przygotowywany jest projekt rozbudowy obiektu do przepustowości 2000 m3/d (przewidywana realizacja w latach 2005-2006). Uciążliwość oczyszczalni mieści się w granicach obiektu.

Ścieki z obiektów produkcyjnych, działających na obszarze gmin, odprowadzane są generalnie na oczyszczalnię komunalną w Karlinie. Jedynie z „ALPEX”-u (obecnie Płyty Karlino) ścieki bytowo-sanitarne i z kotłowni kierowane są kolektorem  350 do Morza Bałtyckiego, a ścieki technologiczne krążą w obiegu zamkniętym. Zakład posiada pozwolenie wodno-prawne, wydane dn. 9.11.2000 r. i ważne do 31.12.2004 r., zezwalające na odprowadzanie ścieków do morza w ilości do 900 m3/d.

Gorzelnie zlokalizowane w Koziej Górze i Lubiechowie są nieczynne, a ich oczyszczalnie zakładowe są zdewastowane.

Gospodarka odpadami


Odpady z obszaru gminy wywożone są na wysypisko komunalne w Krzywopłotach, eksploatowane od 1994 r.

Jest to wysypisko międzygminne, a jego eksploatacją zajmuje się Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów sp. z o.o.., której udziałowcami są gminy Karlino i Białogard oraz miasto Białogard.

Teren wysypiska zajmuje powierzchnię około 11 ha, z czego 3,5 ha zajmują kwatery – w tym 2,5 ha jest aktualnie użytkowane, a 1 ha rekultywowany. Całkowita chłonność wysypiska określona została na 368000 m3, a przewidywany okres eksploatacji wynosi 25 lat. Zastosowane bariery ochronne to: ogrodzenie, izolacja składowiska od podłoża folią HDPE gr.1,5 mm, drenaż odcieków, wały osłonowe na wysokość 2,5 m, piezometry. Odciek z wysypiska spływa do przepompowni, skąd jest tłoczony z powrotem na składowisko. Na składowisku znajdują się: portiernia, brodzik, waga, utwardzony plac manewrowy, boksy na surowce wtórne, kompaktor, spycharka, garaże na sprzęt, prasa, młynek do mielenia tworzyw sztucznych.

Na wysypisku odbywa się selekcja odpadów. Surowce wtórne: plastiki (mielone lub prasowane), złom, odpady drzewne, stłuczka szklana – są sprzedawane.

Przyjmowane odpady są ewidencjonowane, a kwatery na bieżąco rekultywowane. Na wysypisko przyjmowane są, oprócz odpadów komunalnych, osady z oczyszczalni w Karlinie oraz niektóre budowlane (gruz) i przemysłowe – dopuszczone badaniem laboratoryjnym i atestem jako odpady nie niebezpieczne.

Zwożeniem odpadów na wysypisko z obszaru gminy Karlino zajmują się koncesjowane firmy: Zakład Usługowo-Handlowy „JOD-KAR” Karlino, „ŁAD-SAN” K.T.Szwed  A.Sar S.C. Białogard (obsługa obszaru w m. Karlino, zajmowanego przez budownictwo Spółdzielni Mieszkaniowej w Białogardzie).

Systemem zorganizowanego wywozu odpadów zmieszanych objęte jest w gminie – budownictwo wielorodzinne w 100 %, budownictwo jednorodzinne i zagrodowe w ok. 80 % (z tendencjami rosnącym). Odpady gromadzone są na obszarach budownictwa wielorodzinnego w kontenerach KP-7 (w ilości 15 sztuk) i pojemnikach 1100 l (w ilości 200 sztuk). Poza tym na terenie miasta Karlina są rozstawione 44 kosze uliczne.

Dla umożliwienia selektywnej zbiórki odpadów ustawiono na terenie gminy Karlino łącznie: 55 pojemników na szkło, 55 pojemników na plastik, 20 pojemników na makulaturę. W mieście Karlino ustawiono 30 pojemników na szkło, 20 pojemników na makulaturę oraz 30 pojemników na makulaturę.

W 25 miejscowościach wiejskich ustawiono po 1 pojemniku na szkoło i plastik.
Na terenie gminy, w granicach administracyjnych miasta Karlino, funkcjonuje punkt zbioru i przeładunku odpadów mięsnych poubojowych i zwłok zwierzęcych. Punkt prowadzony jest przez SNP Uśnice Sp. z o.o. Odpady dostarczane są w kontenerach i po przejęciu przez firmę transportowane do Uśnic (pow. Sztum). Rocznie przejmowanych jest ok. 9 tys. ton tych odpadów.

W 1994 roku został wykonany na zlecenie PGK w Koszalinie „Program gospodarki odpadami dla regionu koszalińskiego”. Opracowanie, autorstwa Przedsiębiorstwa Inżynieryjno – Usługowego „Inżynieria Pro-Eko” Sp. z o.o. Warszawa, swoim zakresem obejmuje m.in. gminę Karlino i sięga czasowo do 2010roku.

W 2003 roku na zlecenie gminy został sporządzony „Program gospodarki odpadami w gminie”.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość