Strona główna

Rady miejskiej w karlinie


Pobieranie 1.24 Mb.
Strona5/13
Data19.06.2016
Rozmiar1.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Ciepłownictwo


Zapotrzebowanie na ciepło w gm. Karlino pokrywane jest z indywidualnych pieców i instalacji grzewczych osiedlowych kotłowni. Podstawowym źródłem ciepła jest paliwo stałe i gaz ziemny.

W 1997 r. na zlecenie gminy została sporządzona koncepcja programowo-przestrzenna, obejmująca swoim zakresem odbiorców ciepła, zasilanych z miejskich systemów ciepłowniczych. Jeden z proponowanych w wymienionym opracowaniu wariant został zrealizowany.

Obecnie w Karlinie funkcjonują trzy kotłownie osiedlowe: przy ul. Pełki o mocy 3600 kW, przy ul. Konopnickiej 93 o mocy 140 kW, przy ul.4-go Marca o mocy 1010 kW.

Systemy cieplne tych trzech kotłowni połączone są kablem transmisyjno-sterowniczym, są monitorowane i sterowane elektronicznie z największej kotłowni (przy ul. Pełki).

Kotłownie podają ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u. Paliwem podstawowym w wymienionych osiedlowych źródłach ciepła jest gaz ziemnyGZ-35 GZ-50. Oprócz zmodernizowania źródeł ciepła, szczególnie dla budownictwa wielorodzinnego w Karlinie, zmodernizowano sieć cieplną wymieniając stare rurociągi na preizolowane, ocieplono i opomiarowano budynki.

Modernizacja w zakresie ciepłownictwa w mieście poskutkowała zmniejszeniem zużycia energii oraz ograniczeniem emisji zanieczyszczeń powietrza.

Postępująca gazyfikacja gminy stwarza warunki do wykorzystania gazu ziemnego do celów grzewczych także przez mieszkańców wsi.

Zaopatrzenie w gaz


Na terenie gminy w Krzywopłotach zlokalizowana jest kopalnia nafty i gazu eksploatująca surowce z obszaru górniczego „Karlino”.

W bezpośrednim sąsiedztwie kopalni położona jest mieszalnia gazu, w której zaazotowany gaz z lokalnych złóż stabilizowany jest do podgrupy GZ-35gazem wysokometanowym, z krajowego systemu gazowego.

Przez obszar gminy Karlino przebiegają trasy gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia:


 • gazociąg  150 GZ-50 relacji Gorzysław – Gościno – mieszalnia gazu Karlino

 • gazociąg  250 GZ-35 z mieszalni gazu w kierunku Koszalina

 • gazociąg  150 GZ-35 relacji mieszalnia gazu Karlino – Białogard

 • gazociąg z kierunku obszaru górniczego Daszewo do mieszalni gazu

- gazociąg  150GZ-25 z obszaru górniczego Ciechnowo (gm. Sławoborze) w kierunku mieszalni gazu Karlino z odgałęzieniem  80 w kierunku Rąbina.

W obszarze gminy zlokalizowane są trzy stacje redukcyjno-pomiarowe IO : • w Kowańczy o przepustowości 1800 Nm3/h, z której siecią ś/c rozprowadzany jest gaz z odwiertów w Ciechnowie do odbiorców w zgazyfikowanych wsiach gminy: Kowańczy, Karścinie, Pobłociu Wielkim

 • w Krzywopłotach (na terenie mieszalni gazu) o przepustowości 1500 Nm3/h, zaopatrująca część m.Karlina,

- w Karlinie o przepustowości 6000 Nm3/h, zlokalizowana na terenie zakładu „Płyty Karlino”, z której poprowadzony jest gaz dla częsci odbiorców w Karlinie,

Część odbiorców gazu w Karlinie zaopatrywana jest z kopalni i mieszalni gazu w Krzywopłotach, podobnie jak zgazyfikowane Daszewo i Witolub.

W 1996 r. na zlecenie gminy Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „PETRICO” Sp. z o.o. sporządziło „ Koncepcję programową gazyfikacji gminy Karlino gazem ziemnym z odwiertów w Ciechnowie”

Projektowane rozwiązania rozprowadzenia gazu zamykały się w granicach administracyjnych gminy. W 1998 r. „PETRICO” opracowało kolejną Koncepcję, która jest częścią koncepcji gazyfikacji szerszego obszaru – gmin Dorzecza Parsęty. Projekt przewiduje gazyfikację gm. Karlino z tego samego źródła co opracowanie wcześniejsze, lecz rozprowadzenie gazu siecią ś/c wiąże się częściowo z gazyfikacją sąsiednich gmin.


Energetyka i telekomunikacja


Przez obszar gminy przebiegają trasy następujących linii energetycznych:

 • wysokiego napięcia 400 kV relacji Dunowo – Krajnik

 • wysokiego napięcia 110 kV łącząca GPZ Białogard z GPZ Gościno z odgałęzieniem do GPZ Karlino (teren „Płyty Karlino”)

 • linie energetyczne średniego napięcia 15 kV (głównie napowietrzne),

linie energetyczne niskiego napięcia 0,4 kV (w połowie napowietrzne)

Teren gminy Karlino obsługiwany jest w zakresie dostawy energii elektrycznej przez Zakład Energetyczny Koszalin SA Rejon Energetyczny Białogard.

Na terenie gminy zlokalizowany jest GPZ 110/6,3 kV o zainstalowanej mocy 20 MVA, obciążony zaledwie w ok. 50 %. Fabryka Płyt Wiórowych „Płyty Karlino” (na terenie której zlokalizowany jest GPZ) jest jedynym odbiorcą na terenie działania ZE Koszalin SA zasilanym z sieci o napięciu 110 kV.

Odbiorcy energii elektrycznej w gminie zasilani są siecią rozdzielczą 15 kV poprzez stacje transformatorowe 15/0,4 kV kubaturowe (w ilości 34 sztuk) i słupowe (w ilości 25 sztuk).

Wyposażenie terenu w linie średniego napięcia i stacje transformatorowe ocenia się jako dobre.

Roczne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na terenie gm. Karlino według danych statystycznych w 2001 roku wyniosło 4275 MWh.

Na terenie gminy zlokalizowane są dwie małe elektrownie wodne, należące do prywatnych inwestorów. Jedna z nich na rzece Radwi o technicznych możliwościach pozyskania mocy 110 kV, druga na rzece Parsęcie o potencjale energetycznym ok. 225 kV (nie ukończona).

W obszarze gminy wyznaczono obszary do budowy farm wiatrowych – kolejnych źródeł pozyskiwania energii odnawialnej.

Gmina Karlino należy do obszarów dobrze wyposażonych w telekomunikacyjne środki łączności. Prawie wszystkie miejscowości, oprócz Czerwięcino, Dębolasui Lubiechowa Przystanku, mają dostęp do sieci telefonicznej Telekomunikacji Polskiej S.A. Średnio na 100 mieszkańców gminy przypada 20 numerów telefonicznych (22 numery na 100 mieszkańców Karlina, 16 numerów na 100 mieszkańców wsi g. Karlino).

Obszar gminy jest w zasięgu telefonii bezprzewodowej.


komunikacja drogowa


Na sieć komunikacji drogowej gminy Karlino składa się następujące kategorie dróg:

- drogi gminne.

Stopień wyposażenia gminy w sieć drogową uznać należy za dobry. Zdecydowania większość miejscowości posiada wystarczające powiązania drogami o zróżnicowanych kategoriach (krajowych, wojewódzkich i powiatowych).

Powiązania zewnętrzne z ośrodkami wyższego rzędu zabezpieczają odpowiednio:


 • z ośrodkiem o znaczeniu krajowym (Szczecin) droga krajowa Nr 6,

 • z ośrodkiem o znaczeniu regionalnym (Koszalin) droga krajowa Nr 6,

 • z ośrodkiem powiatowym (Białogard) droga wojewódzka Nr 163,

z ośrodkami miejskimi i sąsiednimi ośrodkami rozwoju lokalnego (siedziby gmin) droga wojewódzka Nr 163 (z Kołobrzegiem), droga powiatowa Nr 17150 (z Gościnem).

Droga krajowa

W obrębie gminy Karlino znajduje się jedna droga krajowa Nr 6 Szczecin - Gdańsk o nawierzchni twardej., długości 18,8 km. W 2002 roku oddano do użytku obwodnicę Karlina o długości 5,2 km w tym 3 km drogi przebiega przez teren gminy Białogard. Stan techniczny drogi dobry. Zarządcą drogi jest Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Oddział Północno-Zachodni Rejon Dróg Krajowych w Koszalinie

Drogi wojewódzkie:

W obszarze gminy występuje jedna droga wojewódzka Nr 163 Kołobrzeg – Wałcz o ważnym regionalnym znaczeniu w zakresie obsługi ruchu turystycznego – III klasy technicznej o nawierzchni twardej bitumicznej, długości 4,9 km i średniej szerokości 7,0 m. Stan techniczny drogi dość dobry.

Zarządcą dróg jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Drogi powiatowe:

Przez teren gminy przebiega 14 dróg powiatowych w tym 99,8% o nawierzchni twardej, wg następującej charakterystyki (poniżej):Wykaz dróg powiatowych zamiejskich

Lp

numer drogi

nazwa drogi

długość drogi

[km]


w tym o naw. twardej [km]

średnia szerokość jezdni poza obszarem zabud.

[m]

1

17135

Wrzosowo - Ubysławice

4,961

4,961

4,5

2

17136

Wyganowo - Poczernino

6,020

5,671

3,5

3

17137

Mierzyn -Daszewo

5,350

5,350

4,5

4

17138

Mierzyn - Mierzynek

1,173

1,173

3,0

5

17139

Witolub -Karlino

3,096

3,096

3,8

6

17145

Dygowo - Pobłocie

2,411

2,411

4,5

7

17148

Karścino – dr. nr 150

1,739

1,739

3,7

8

17149

Lubiechowo - Karlino

3,010

3,010

3,8

9

17150

Gościno - Karlino

7,760

7,760

4,0

10

17151

Gościno - Karwin

1,562

1,562

4,5

11

17154

Krukowo - Malonowo

4,316

2,586

3,8

12

17163

Karwin - Podwilcze

3,219

3,219

3,5

13

17164

Karlino - Sławoborze

9,722

9,722

4,0

14

17165

Garnki – Łęczno

2,160

2,160

4,0

razem w gminie

56,499

54,420
Wykaz ulic powiatowych w mieście Karlinie

Lp

nazwa ulicy

długość ulicy [km]

1

ul. Dworcowa

0,317

2

ul. Kościuszki

0,921

3

ul. Wojska Polskiego

0,226

4

odcinek miejski drogi 17149

1,653

5

odcinek miejski drogi 17150

1,021

6

odcinek miejski drogi 17139

0,674

7

odcinek miejski drogi 17164

1,391

Zarządcą dróg powiatowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie.

Drogi gminne:

Nawierzchnia nielicznych dróg, a głównie ulic na terenie miejscowości jest utwardzona (asfaltowa, płyty betonowe, kostka brukowa, gruntobeton). Zarządcami tych dróg są Urząd Miasta i Gminy Karlino.

Ponadto na terenie gminy występuje szereg dróg zakładowych będących w zarządzie poszczególnych Nadleśnictw oraz Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Proces kwalifikacji dróg (w relacji drogi gminne – drogi zakładowe) jest zmienny w czasie i uzależniony od zachodzących zmian własnościowych.

Stan techniczny szeregu dróg gminnych jest zły, okresowo o utrudnionej przejezdności.

Wyposażenie dróg

Wyposażenie dróg wszystkich kategorii stanowią 2 stacje paliw: • droga krajowa Nr 6 stacja paliw „ORLEN” wraz z parkingiem dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz kompleks wypoczynkowy „Pertico Land” w Krzywopłotach

 • droga wojewódzka Nr 163 stacja paliw „Rafineria Gdańska” w Karlinie

Komunikacja masowa

Komunikację masową zapewnia przedsiębiorstwo PKS.

Bezpośredniego dostępu do komunikacji nie posiadają następujące miejscowości: Wyganowo, Czerwięcino, Witolub i Dębolas.

Sieć przystanków komunikacji autobusowej stałych i „na żądanie” zabezpiecza podstawowe potrzeby mieszkańców gminy. Codzienne dowozy do szkół są zadaniem własnym gminy realizowanym przez przewoźników prywatnych.

Przewozy towarowe obsługuje transport zakładowy i prywatny

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość