Strona główna

Rady miejskiej w karlinie


Pobieranie 1.24 Mb.
Strona6/13
Data19.06.2016
Rozmiar1.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Komunikacja kolejowa


Przez teren gminy przebiega linia kolejowa normalnotorowa relacji Kołobrzeg – Piła (przez Białogard, Szczecinek). Linia kolejowa należy do układu regionalnego. Za otwarty uznaje się problem włączenia jej do układu linii o znaczeniu państwowym (jedno z głównych ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego w zakresie transportu kolejowego). Linia nie posiada istotnego znaczenia dla obsługi komunikacyjnej gminy za wyjątkiem relacji Karlino – Białogard, Karlino –Kołobrzeg.

Stacja kolejowa (osobowa i towarowa) zlokalizowana jest w Karlinie obejmująca budynek dworca (zniszczony przez pożar w 2002 roku), peron, rampy załadowcze i magazyny. W miejscowości Daszewo znajduje się przystanek kolejowy


- własność nieruchomości

Wśród grup rejestrowych, władających gruntami w granicach administracyjnych miasta Karlino, dominują własności: Skarbu Państwa, Gminy i Miasta Karlino, spółek prawa handlowego i osób fizycznych. Zajmują one ok. 98,5 % wszystkich gruntów miejskich. Udział procentowy ww. grup rejestrowych przedstawia się następująco:

~ 54,1 % stanowią grunty SP (w tym: Zasobów Własności Rolnej SP, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych),

~ 35,8 % stanowią grunty gmin i związków międzygminnych,

~ 4,8 % to grunty spółek prawa handlowego,

~ 3,7 % grunty osób fizycznych.

Zdecydowana przewaga własności gruntów Skarbu Państwa na terenie miasta wynika z faktu, iz w jego granicach znajdują się znaczne obszarowo tereny leśne i trudne do zainwestowania doliny rzeczne Parsęty i Radwi. Stąd w strukturze użytkowania tych gruntów ponad 81 % stanowią grunty leśne i użytki rolne. Zalewie 6 % stanowią, wśród gruntów Skarbu Państwa, grunty przekazane w użytkowanie wieczyste – w tym ponad 50 % to tereny kolejowe.

Inaczej przedstawia się sytuacja własności na obszarze wiejskim gminy. Tu przeważają grunty osób fizycznych, stanowiące ponad 35 % wszystkich gruntów ewidencyjnych obszaru wiejskiego. Są to przede wszystkim grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych, tylko ok. 2,3 % to grunty pozostałe.

Niewiele mniejszą powierzchnię (ok. 32,3 %) zajmują grunty Skarbu Państwa. W strukturze ich użytkowania dominują użytki rolne (ponad 45 %) i grunty leśne (ok. 45,6 %). Wśród terenów zabudowanych i zurbanizowanych (własności SP) tereny komunikacyjne – drogi i tereny kolejowe stanowią ponad 70 %.

Natomiast wyłącznie tereny komunikacyjne (drogi) stanowią własność powiatów.

Trzecią grupą rejestrową, co do wielkości posiadanych terenów w obszarze wiejskim, są grunty spółek prawa handlowego, partii i stowarzyszeń. Zajmują one ~ 23,2 % powierzchni ewidencyjnej.

Dość znaczącą własność stanowią grunty kościołów i związków wyznaniowych (5,8 %). Zajmują one większa powierzchnię niż tereny będące we władaniu gminy i związków międzygminnych (3 %), wśród których przeważają tereny komunikacyjne–drogi (~ 49,5 %) i użytki rolne (~35 %).

Wśród wszystkich grup rejestrowych nie stwierdzono własności terenów zurbanizowanych niezabudowanych w obszarze wiejskim i zaledwie 14 ha w obszarze miejskim – w 70 % stanowiących własność gminy.

Świadczy to o minimalnych rezerwach terenów przygotowanych pod zainwestowanie i stanowi istotne ograniczenie w dalszym rozwoju przestrzennym miasta i gminy Karlino.

Dopiero zmiana struktury użytkowania gruntów może przyczynić się do powstania banku rezerw terenowych, jako dyspozycyjnej oferty rozwojowej.

Wartość archeologiczna gminy Karlino

Na terenie gminy Karlino zewidencjonowano ogółem 528 stanowisk archeologicznych. Rozmieszczenie tych stanowisk na obszarze gminy jest zróżnicowane, tak samo jak zróżnicowana jest ich funkcja. Niejednokrotnie na poszczególnych stanowiskach stwierdzono współwystępowanie materiałów z różnych okresów chronologicznych, co w konsekwencji daje 757 pozostałości osadniczych w ramach zasobu archeologicznego na terenie gminy.

W ramach tego zasobu archeologicznego stwierdzono zaewidencjonowanie następujących kategorii stanowisk archeologicznych (rozróżnienie funkcjonalne) bez rozróżnienia chronologicznego:  • ślad osadniczy 483

  • punkt osadniczy 0

  • osada 252

  • cmentarzysko 20

  • grodzisko 2Stan obiektów dziedzictwa kulturowego


Zabytkowe układy ruralistyczne

Większość miejscowości na terenie gminy Karlino posiada średniowieczną metrykę. Od 2 połowy XIII wieku, funkcjonujące na tym terenie wioski słowiańskie, zaczęto lokować na prawie niemieckim. Według materiałów źródłowych kolejno lokowano: Domacyno, Karścino, Karwin, Kozią Górę, Lubiechowo, Malonowo, Mierzyn i Syrkowice. Później, w XIV i XV wieku, lokowano najprawdopodobniej wioski w Daszewie, Garnkach i Zwartowie. Średniowieczne metryki mają również wioski: Gościnko, Kowańcz i Krukowo.

Kompozycje układów przestrzennych wsi na terenie gminy są prawie w każdym przypadku częściowo przekształcone. Z zachowanych fragmentów pierwotnego rozplanowania wynika, że dominującą a zarazem charakterystyczną formą kompozycji były układy placowe. Najbardziej przejrzystym przykładem tego typu jest rozplanowanie wsi Kowańcz.Poniższy wykaz wsi określa ich historyczny układ przestrzenny i czas jego powstania.

nr

nazwa polska

nazwa niemiecka

układ

datowanie

1

Chotyń

Neu Amerika

założenie folw.

XIX w.

2

Daszewo

Dassow

placowy

1383 r.

3

Dębolas

Stadtwald

rozproszony

XIX w.

4

Domacyno

Dumzin

placowy

1243 r.

5

Garnki

Garchen

ulicówka

1427 r.

6

Gościnko

Klein Jestin

wielodrożnica

XV w.

7

Karlinko

Stadtgut KŒrlin

założenie folw.

XIX w.

7

Karwin

Karvin

ulicówka

1260 r.

8

Karścino

Kerstin

wielodrożnica

1276 r.

9

Kowańcz

Kowanz

placowy

1383 r.

10

Krukowo

Kruckenbeck

ulicówka

1595 r.

11

Kozia Góra

Koseeger

ulicówka

1276 r.

12

Krzywopłoty

Stadtholzkathen

rozproszony

XIX w.

13

Lubiechowo

Lıbchow

placowy

1263 r.

14

Malonowo

Mallnow

ulicówka

1260 r.

15

Mierzyn

Alt Marrin

fragment okolnicy

1263 r.

16

Mierzynek

Neu Marrin

założenie folw.

1820 r.

17

Poczernino

Putzerin

założenie folw.

1383 r.

18

Pobłocie Wielkie

Gross Pobloth

placowy

1159 r.

19

Syrkowice

Zırkow

założenie folw.

1227 r.

20

Ubysławice

Rıwolsdorf

ulicówka

1774 r.

21

Wietszyno

Johannesthal

założenie folw.

1774 r.

22

Witolub

Hıhnerheide

rozproszony

XIX w.

23

Wygonowo

Amalienhof

założenie folw.

1774 r.

24

Zwartowo

Schwartow

ulicówka

1523 r.


Obiekty sakralne

Budownictwo sakralne na terenie gminy reprezentowane jest zaledwie przez pięć kościołów, szósta świątynia,, istniejąca przed 1945 rokiem w Krukowie, uległa rozbiórce w latach sześćdziesiątych XX wieku. Wszystkie zachowane kościoły mają średniowieczne metryki, przy czym formy budowli , poza Karlinem i wieżą kościoła w Mierzynie, pochodzą z XIX i XX wieku. Kościoły należą do najlepiej zachowanych budowli na terenie gminy.nr

miejscowość

wezwanie

materiał

czas budowy

1

Karścino

par. p.w. M.B. Częstochowskiej

cegła

2 poł.XIX wieku

2

Karlino

par. p. w. św. Michała

cegła

XV wiek

3

Karwin

par. p.w. św. Kazimierza

cegła

1915 rok

4

Lubiechowo

par. p.w. św. Józefa

cegła

2 poł. XIX wieku

5

Mierzyn

par. p.w. św. Trójcy

kamień, cegła

XV w., 1849 -51r.


Obiekty rezydencjonalne

Budownictwo rezydencjonalne reprezentowane jest przez okazałe pałace (Kozia Góra, Karścino i Lubiechowo), dwory (Mierzynek, Pobłocie, Poczernino, Syrkowice) i skromne siedziby administratorów bądź dzierżawców majątków (Karlino, Karlinko). W okresie przedwojennym tego typu obiektów było prawie dwukrotnie więcej. Usytuowane był m.in. w Chotyniu, Czerwięcinie, Domacynie, Krukowie, Malonowie i Zwartowie. Stan zachowania istniejących pałaców i dworów jest generalnie bardzo zły. Obiekty monumentalne o dużej wartości architektonicznej ( Kozia Góra, Karścino, Lubiechów) pozostają w ruinie, mniejsze dwory zostały w drastyczny sposób przebudowane i pozbawione detalu. Dwa dwory (w Pobłociu Wielkim i Syrkowicach) są odrestaurowane i użytkowane.
nr

miejscowość

mbiekt

materiał

czas budowy

1

Karlinko

dwór

murowany

koniec XIX w.

2

Karlino

dwór

murowany

pocz.XX w.

3

Karścino

pałac

murowany

XVIII-XIX w.

4

Kozia Góra

pałac

murowany

1818 r.

5

Lubiechowo

pałac

mur.

1835 r.

6

Mierzynek

dwór

szach/mur

1.poł. XIX, XX

7

Pobłocie Wiel.

dwór

mur

-

8

Poczernino

dwór

mur.

2 poł. XIX w.

9

Syrkowice

dwór

mur.

-


Założenia parkowe

Prawie wszystkie istniejące na terenie gminy parki, wyłączając dwa parki w Karlinie, zakładane były razem z zespołami folwarczno - dworskimi jako jedna całość kompozycyjna. Parki w Karlinie utworzono po 1945 roku na terenach pocmentarnych. W ewidencji służb konserwatorskich, poza dwoma parkami w Chotyniu i Czerwięcinie, uwzględniono wszystkie istniejące przed 1945 rokiem parki. Większość z nich wpisana jest do rejestru zabytków, chociaż z niektórych przetrwały tylko pojedyncze drzewa. Takie parki znajdują się w Malonowie, Mierzynku, Poczerninie, Syrkowicach, Wyganowie i Zwartowie. Wszystkie pozostałe są bardzo zaniedbane, z zatartymi układami kompozycyjnymi i zniszczonym drzewostanem. Najbardziej wartościowym założeniem parkowym, i to w skali regionu, jest park w Lubiechowie. Wiele drzew o cechach pomnikowych rośnie również w parku w Krukowie.nr

miejscowość

obiekt

obszar w ha

czas założenia

1

Domacyno

pałacowy

16,00

XVIII w.

2

Karlino

dworski

1,6

2.poł. XIX w.

3

Karlino

pocmentarny

3,6

k. XIX w.

4

Karlino

miejski

3,2

XIX w

5

Karścino

pałacowy

5,2

XVIII w.

6

Kozia Góra

pałacowy

3,98

2 poł. XVIII w

7

Krukowo

pałacowy

15,0

XVIII w.

8

Lubiechowo

dworski

11,0

XIX w.

9

Malonowo

dworski

2,41

1880 r

10

Mierzynek

dworski

4,3

XIX w.

11

Mierzyn

pałacowy

4,0

2 poł. XIX w.

12

Pobłocie Wiel.

dworski

2,7

XIX w.

13

Poczernino

dworski

3,5

2 poł. XIX w

14

Syrkowice

park dworski

1,67

k. XIX w.

15

Wyganowo

dworski

1,3

1890 r.

16

Zwartowo

dworski

3,0

2 poł. XIX w


Cmentarze

Na terenie gminy Karlino zlokalizowano 24 cmentarze – w tym 2 komunalne (założone po 1945 roku w Karlinie i Karwinie), 6 cmentarzy przykościelnych, 4 cmentarze rodowe, pozostałe to cmentarze wiejskie (poewangelickie). Pochówki odbywają się tylko na cmentarzach komunalnych. Prawie wszystkie cmentarze sprzed 1945 roku są pozbawione nagrobków , fragmentarycznie zachowane są ogrodzenia i zieleń cmentarna. W ostatnim dziesięcioleciu zawaliły się dwie istniejące na terenie gminy kaplice cmentarne: w parku podworskim w Koziej Górze oraz na cmentarzu poewangelickim w Malonowie.nr

miejscowość

obiekt

obszar ha

czas założenia

1

Czerwięcino

rodowy

0,15

1. poł. XIX w.

2

Domacyno

rodowy

0,40

1.poł. XIX w.

3

Garnki

-.-

0,25

1. poł. XX w.

4

Karlino

poewangelicki

1,35

1 poł. XIX w.

5

Karlino

komunalny

1,98

1 poł. XX w.

6

Karlino

żydowski

0,24

XVIII w.

7

Karwin

przykościelny

1,23

2. poł. XIX w.

8

Karwin

poewangelicki

0,43

1 poł. XX w.

9

Karwin

komunalny

0,52

1975 r

10

Karścino

poewangelicki

0,13

2. poł. XIX w

11

Karścino

przykościelny

0,20

pocz. XVI w.

12

Kowańcz

poewangelicki

0,43

1 poł. XX w.

13

Kozia Góra

poewangelicki

0,55

2. poł. XIX w.

14

Krukowo

przykościelny

0, 18

XVII w.

15

Krukowo

poewangelicki

0,22

2 poł. XIX w.

16

Krukowo

rodowy

0,08

1 poł. XX w.

17

Lubiechowo

poewangelicki

0,31

1 poł. XIX w

18

Lubiechowo

choleryczny

0,14

2 poł. XIX w.

19

Mierzyn

przykościelny

0,59

XV -XIX w.

20

Mierzyn

poewangelicki

0,54

1 poł. XX w.

21

Mierzyn

rodowy

0,02

1 poł. XX w.

22

Pobłocie

poewangelicki

0,26

1 poł. XIX w.

23

Wietszyno

poewangelicki

0,20

1 poł. XX w.

24

Wietszyno

poewangelicki

0,08

1 poł. XX w.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość