Strona główna

Rady miejskiej w tczewie


Pobieranie 0.74 Mb.
Strona1/12
Data18.06.2016
Rozmiar0.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Terenu mieszkalno – usługowego Piotrowo w TczewieUCHWAŁA NR XL/353/2006

RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno – usługowego Piotrowo w Tczewie
Na podstawie art. 20 ust.1, w związku z art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zmiany Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, Nr 113, poz. 954; z 2005 r. Nr 130 poz. 1087) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust 1 Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami z 2002 r. – Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. – Dz. U. Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Dz.U. Nr.102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 167, poz. 1759, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587) Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Gospodarczej,
Uchwala, co następuje:
Rozdział 1

Przepisy ogólne
§1


 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa”, uchwalonego Uchwałą Nr XXVII/257/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2004 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowo-usługowego Piotrowo w Tczewie, dla obszaru ograniczonego od północnego-zachodu osią ul. Rokickiej, od północnego-wschodu osią ul. Jagiellońską, od wschodu osią al. Solidarności, od południowego-zachodu tereny linii kolejowej, będący zmianą dotychczasowego miejscowego planu dla tego obszaru, zwany dalej planem.

 2. Ustalenia planu zawarte są w formie ustaleń tekstowych oraz na załączniku graficznym nr 1 w skali 1 : 1000, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

 3. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 4. Granice terenu objętego opracowaniem przedstawia załącznik graficzny nr 1 w skali 1: 1000. Plan obejmuje ok. 48,22 ha, z wyłączeniem ok 0,82 ha terenów zlokalizowanych przy ul. Piotrowo (wg Mpzp terenu mieszkalno – usługowego Piotrowo w Tczewie, uchwalony uchwałą Nr XIV/132/99 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 listopada 1999 r. (publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 25 września 2000 r. Nr 91, poz. 592 ), nie objętych niniejszą zmianą). Obszar objęty opracowaniem jest zlokalizowany w obrębach geodezyjnych 10 i 11 w miejscowości Tczew.


§2


 1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów, a także zasad ich zagospodarowania, zasad obsługi komunikacyjnej i inżynieryjnej obszaru opracowania, z uwzględnieniem zakresu określonego w art. 15 ust 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, ze zm.)

 2. Ustalenia tekstowe planu dotyczące:

   1. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

   2. zasad ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego;

   3. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

   4. wymagań wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

   5. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie , ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

zawarto w ustaleniach ogólnych, a także poprzez ustalenia szczegółowe dla wydzielonych liniami rozgraniczającymi terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi.
 1. W planie nie wyznacza się obszarów określonych w art. 15 ust 3 pkt 1) - 2) oraz 4) - 6) ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, ze zm.).

§3


 1. Na rysunku planu, o którym mowa w §1 następujące oznaczenia są obowiązującymi ustaleniami planu:

  1. granice obszaru planu;

  2. linie rozgraniczające terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

  3. oznaczenie terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

  4. obligatoryjne i nieprzekraczalne linie zabudowy;

  5. granice strefy ochrony konserwatorskiej;

  6. obiekty historyczne, zlokalizowane na terenie dawnego folwarku, objęte ochroną;

  7. granice stref ochrony archeologicznej;

  8. istniejące drzewa do zachowania;

  9. wymagany zapisami planu pas zieleni – izolacyjno krajobrazowej;

  10. zbiorniki wodne do ochrony i zachowania;

  11. obszary wymagające przekształceń i rekultywacji.

 2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowią informacje lub zalecenia nie będące ustaleniami planu.


§4


 1. Uchwala się następujące definicje pojęć stosowanych w planie:

  1. główna kalenica dachu – najwyżej usytuowana kalenica dachu;

  2. intensywność zabudowy – wskaźnik kształtowania zabudowy obliczany na podstawie wzoru: . Przy czym P oznacza sumę powierzchni całkowitej, liczonej po obrysie budynku, wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków, T – oznacza powierzchnię działki budowlanej, na której jest zlokalizowana zabudowa;

  3. wysokość zabudowy - wysokość mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najniższym punkcie obrysu obiektu do kalenicy lub najwyższego punktu obiektu, bez masztów odgromnikowych, anten lub kominów;

  4. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - wymagany w zagospodarowaniu terenu lub działki z niego wydzielonej % powierzchni stanowiącej pow. biologicznie czynną , rozumianą jako powierzchnia terenu niezabudowana i nieutwardzona, lecz aktywna przyrodniczo, czyli pokryta gruntem rodzimym z roślinnością, wodą powierzchniową - zbiornikami lub ciekami wodnymi, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalna wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2;

  5. nieprzekraczalna linia zabudowy – linie zabudowy podstawowej bryły budynku, której nie można przekroczyć. Dopuszcza się wysunięcie przed linię zabudowy na odległość do 1,5 m takich elementów budynku jak schody, podjazdy, balkony, loggie, okapy dachów;

  6. obiekty zabytkowe – obiekty architektoniczne objęte ochroną zapisami planu miejscowego na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ze zm.);

  7. obligatoryjna linia zabudowy – obowiązujące linie zabudowy dla podstawowej bryły budynku. Dopuszcza się wysunięcie przed linię zabudowy na odległość do 1,5 m takich elementów budynku jak schody, podjazdy, balkony, loggie, okapy dachów;

  8. strefa ochrony konserwatorskiej – strefa objęta ochroną konserwatorską na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ze zm.);

  9. strefa ochrony archeologicznej – strefa objęta ochroną stanowisk archeologicznych na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ze zm.);

  10. reklamy – tablica reklamowa, szyld reklamowy, napis o powierzchni ponad 1 m2, umieszczony na budynku a nie przewidziany pierwotnie jako integralna część budynku, umieszczony na innym obiekcie budowlanym lub będący w całości reklamą;

  11. rekultywacja – działania polegające na przywróceniu terenów przekształconych lub zdegradowanych do stanu poprzedniego;

  12. historyczny zespół budowlany – powiązana przestrzennie grupa budynków, wyodrębniona ze względu na formę architektoniczną , styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi, objęta ochroną zapisami planu na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ze zm.);

  13. uciążliwość dla otoczenia - należy przez to rozumieć negatywne oddziaływanie na otoczenie wynikające z przekroczenia standardów środowiskowych określonych przepisami prawa, powodowane np. emisją pyłów i gazów, odorów, hałasu, promieniowania itp., a także wynikającą ze wzmożonego ruchu pojazdów, związanego z funkcjonowaniem obiektów i urządzeń, ze składowaniem odpadów na otwartej przestrzeni lub w inny widoczny i oczywisty sposób pogarszająca warunki życia sąsiadów w najbliższym otoczeniu;

  14. usługi nieuciążliwe: - usługi typu handel detaliczny, z wyjątkiem handlu samochodami i motocyklami, usługi krawieckie, naprawy artykułów użytku osobistego i domowego, restauracje, usługi gastronomiczne, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, pośrednictwa finansowego, prawne, fotograficzne, medyczne świadczone poza szpitalami i obiektami lecznictwa zamkniętego, stomatologiczne, związane z rekreacją, kulturą i sportem oraz poprawą kondycji fizycznej, usługi w zakresie prania, czyszczenia, sprzątania budynków, fryzjerskie, kosmetyczne, usługi świadczone w gospodarstwach domowych, usługi z zakresu administracji (biura turystyczne, ubezpieczeniowe, itp.), lub inne analogiczne, o podobnym zakresie uciążliwości.


Rozdział 2

Ustalenia ogólne
§5

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego


 1. Podstawowe zasady kształtowania ładu przestrzennego dla obszaru objętego planem zostały określone poprzez wyznaczenie dla poszczególnych terenów, wydzielonych liniami rozgraniczającymi, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy, zawarte w § 13.


§6

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego


 1. Na terenie objętym planem nie dopuszcza się stosowania bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

 2. Wody opadowe i pośniegowe z terenów utwardzonych, w szczególności z: placów postojowych, parkingów, placów składowych należy podczyścić do poziomu wymaganego przepisami odrębnymi, przed odprowadzeniem ich do sieci kanalizacji deszczowej.

 3. Wprowadza się wymóg zachowania i ochrony wskazanych na rysunku planu zbiorników wodnych. Ustala się zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych w formie zieleni rekreacyjnej, ogólnodostępnej.

 4. Wprowadza się wymóg zachowania istniejących drzew zlokalizowanych na obszarze objętym planem. Ustala się realizację działań polegających na wzbogaceniu terenów zieleni publicznej w grupy drzew i krzewów oraz ich ochrony.

 5. Na terenie objętym planem nie występują tereny objęte ochroną krajobrazu w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880, ze zmianami).


§7

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.


 1. W granicach opracowania planu znajdują się strefa ochrony konserwatorskiej obejmujące obszar historycznego zespołu budowlanego - folwarku z przełomu XIX i XX w. wraz z otoczeniem. Granice strefy ochrony konserwatorskiej znajdują się na załączniku graficznym nr 1 do uchwały.

 2. W strefie ochrony konserwatorskiej ochronie podlega:

  1. zabytkowy układ przestrzenny oraz sposób zagospodarowania terenu;

  2. obiekty zabytkowe dworu oraz budynków gospodarczych, zlokalizowane pod adresem: ul. Piotrowo 4, ul. Piotrowo 5, ul. Piotrowo 6, wskazane na załączniku graficznym;

  3. zieleń wysoka i wody powierzchniowe;

  4. relikty bramy wjazdowej do folwarku.

 3. W obiektach zabytkowych ochronie podlega:

  1. forma bryły budynku;

  2. geometria i forma dachu;

  3. detal i wystrój architektoniczny budynku.

 4. Dla terenu zespołu budowlanego folwarku dopuszcza się działania polegające na wprowadzeniu nowych funkcji oraz adaptacji istniejących obiektów zabytkowych dla nowych potrzeb. Postuluje się sporządzenie koncepcji programowo-przestrzennej dla całego obszaru objętego ochroną, poprzedzającej realizację działań polegających na rewaloryzacji i adaptacji zespołu zabudowy dawnego folwarku. Ustala się wymóg uzgodnienia koncepcji z właściwym konserwatorem zabytków.

 5. Ustala się wymóg zachowania zieleni wysokiej oraz rekonstrukcji parku, zlokalizowanych na terenie strefy ochrony konserwatorskiej. Ustala się wymóg uzupełnienia szpaleru drzew przy drodze prowadzącej do historycznego zespołu budowlanego (ul. Piotrowo – 79 KDD).

 6. W granicach opracowania planu znajdują się dwie strefy ochrony archeologicznej, zaznaczone na załączniku graficznym. Dla obszarów objętych strefą wprowadza się obowiązek sporządzenia archeologicznych badań ratowniczych, wyprzedzających proces zainwestowania. Właściwy konserwator zabytków każdorazowo określi zakres i rodzaj badań w drodze decyzji.

 7. Na obszarze opracowania planu nie znajdują się inne niż wymienione w ust. 1 i 6 obszary lub obiekty objęte ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków na podstawie przepisów szczególnych. Nie występują w obszarze opracowania planu dobra kultury współczesnej.


§8

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej.


 1. Tereny dróg publicznych zlokalizowane na obszarze opracowania planu są przestrzeniami publicznymi. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych dla terenów dróg znajdują się w §12 ustaleń ogólnych oraz w ustaleniach szczegółowych.


§9

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.


 1. Na terenie objętym planem są zlokalizowane linie napowietrzne średniego napięcia 15 kV wraz ze strefą ochronną wynoszącą 5 m od osi linii. Dla strefy ochronnej obowiązują zasady ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym oraz inne zasady związane z prowadzeniem prac budowlanych oraz zagospodarowaniem terenu, określone w przepisach szczegółowych i normach technicznych (dot. np. dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanych w sąsiedztwie linii robót budowlanych).

 2. Na terenie opracowania planu nie znajdują się tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi, zagrożone osuwaniem się mas ziemnych ani tereny górnicze.


§10

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem


 1. Dla obszaru objętego planem nie wyznacza się terenów wskazanych do objęcia procedurą scalenia i podziału zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, ze zmianami).

 2. Zasady dotyczące podziału nieruchomości, w tym minimalne powierzchnie działek budowlanych, uzyskanych w wyniku podziału, zostały określone indywidualnie dla każdego terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi. Ustalenia zostały określone w punkcie 12) kart terenu, zawartych w §13.

 3. Pokazany na rysunku planu – zał. nr 1 do niniejszej uchwały podział nieruchomości ma charakter informacyjny.


§11

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.


 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę:

 1. tereny objęte planem należy zasilić w wodę z wodociągów komunalnych: Ø300 zlokalizowanego w liniach rozgraniczających ul. Jagiellońskiej oraz Ø500 zlokalizowanego w liniach rozgraniczających Al. Solidarności;

 2. dla terenów usytuowanych w II strefie ciśnienia wodociągowego, zlokalizowanych w południowej części obszaru planu, w celu zaopatrzenia ich w wodę należy zrealizować stację podnoszenia ciśnienia. Stację podnoszenia ciśnienia należy zlokalizować w liniach rozgraniczających terenu 33 ZP/IT;

 3. projektowane sieci wodociągowe należy lokalizować w liniach rozgraniczających dróg publicznych, jeśli ustalenia szczegółowe, określone w §13 nie stanowią inaczej.
 1. W zakresie gospodarki ściekami sanitarnymi:

  1. ścieki sanitarne należy odprowadzić od istniejących kolektorów Ø 0,4 m w ul. Jagiellońskiej oraz Ø0,2 m w ul. Hertz. Odprowadzenie ścieków z centralnej części osiedla za pomocą kolektora tłocznego. Przepompownia ścieków, o przepustowości Q = 3,6 l/s jest zlokalizowana na terenie 78 U/MW/ZP;

  2. na terenie opracowania nie dopuszcza się lokalizacji bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe lub przydomowych oczyszczalni ścieków;

  3. projektowane kolektory sanitarne należy lokalizować w liniach rozgraniczających dróg publicznych, jeśli ustalenia szczegółowe, określone w §13 nie stanowią inaczej.

 2. W zakresie odprowadzenia wód opadowych:

  1. wody opadowe z terenów dróg i placów, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i terenów zabudowy usługowej usytuowanych w zachodnio-południowej części terenu opracowania należy odprowadzić do kolektorów zbiorczych, usytuowanych w liniach rozgraniczających ul. Jagiellońskiej Ø 0,8 m i Al. Solidarności Ø 1,0 m;

  2. dopuszcza się odprowadzenie wód odpadowych z terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej (72 MW, 78 U/MW/ZP) , usytuowanych w centralnej części osiedla, w niecce bezodpływowej, na tereny zieleni poprzez studzienki chłonne z drenażem rozsączającym;

  3. dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z placu – dawnego majdanu folwarcznego usytuowanego na terenie 78 MW/U/ZP do gruntu na terenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez rozsączanie, po ich uprzednim podczyszczeniu do poziomu wymaganego przepisami odrębnymi;

  4. dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenów zabudowy jednorodzinnej i terenów zieleni bezpośrednio do gruntu.

 3. W zakresie zasilania w energię elektryczną:

  1. zasilanie energetyczne terenów objętych planem należy opierać na istniejącej w obszarze planu sieci rozdzielczej i urządzeniach elektroenergetycznych SN;

  2. sposób rozwiązania kolizji planowanego zagospodarowania z sieciami i urządzeniami elektrycznymi należy uzgodnić z zarządcą sieci;

  3. postuluje się wymienić istniejące napowietrzne linie energetyczne SN na linie kablowe w sposób umożliwiający efektywne zagospodarowanie i urządzenie terenów.

 4. W zakresie zasilania w ciepło:

 1. należy zapewnić zaopatrzenie w ciepło oraz w ciepłą wodę użytkową ze źródeł bezemisyjnych lub niskoemisyjnych;

 2. dopuszcza się zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową i centralne ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej 2 x Ø 500 zlokalizowanej na obszarze opracowania planu;

 3. dopuszcza się rozbudowę sieci rozdzielczych centralnego ogrzewania; projektowane sieci należy lokalizować w liniach rozgraniczających dróg publicznych, jeśli ustalenia szczegółowe określone w §13 nie stanowią inaczej.

 1. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

  1. należy zapewnić z gazociągu średniego ciśnienia usytuowanej w ul. Jagiellońskiej i Rokickiej poprzez sieć rozdzielczą średniego ciśnienia. Redukcja ciśnienia gazu następuje za pomocą reduktorów indywidualnych;

  2. w przypadku rozbudowy sieci na obszarze opracowania planu, planowany przebieg sieci gazowych należy lokalizować w liniach rozgraniczających pasa technicznego dróg, jeśli ustalenia szczegółowe, określone w §13, nie określają innych zasad;

  3. sposób rozwiązania kolizji planowanego zagospodarowania z istniejącymi sieciami gazowymi średniego ciśnienia należy uzgodnić z zarządzającym sieci.

 2. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej

  1. tereny objęte opracowaniem należy podłączyć do istniejących sieci telekomunikacyjnych;

  2. rozbudowa sieci telekomunikacyjnych jest możliwa w liniach rozgraniczających dróg, jeśli jej przebieg nie koliduje z innymi sieciami infrastruktury technicznej; ewentualne kolizje rozwiązać w uzgodnieniu z zarządcami poszczególnych sieci.

 3. W zakresie gospodarki odpadami

  1. odpady komunalne należy zagospodarowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Szczególne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury dla poszczególnych terenów wydzielonych znajdują się w ustaleniach szczegółowych w §13 niniejszej uchwały.

 5. Na całości obszaru objętego planem dopuszcza się lokalizację urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej, niezbędnej dla funkcjonowania obszaru, o ile nie jest to sprzeczne to z przepisami odrębnymi oraz ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów, zawartymi w §13.


§12

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji


 1. Podstawowy układ uliczny dla obszaru opracowania planu, stanowiący układ powiązań z zewnętrznym układem drogowym, tworzą:

  1. Al. Solidarności ( klasy Gp ) – 14 KDGP ( odcinek pomiędzy ul. Jagiellońską i al. Kociewską ) w ciągu drogi krajowej nr 1, klasy głównej ruchu przyspieszonego, ograniczająca obszar opracowania od strony wschodniej;

  2. ulica Jagiellońska ( klasy Z lub G ) – 80 KDZ/G, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 Tczew-Skarszewy- Nowa Karczma- Kartuzy- Łebno- Sopieszyno, klasy zbiorczej, stanowiąca północną granicę planu;

  3. Al. Kociewska ( klasy Z )– 28 KDZ, klasy zbiorczej, kategorii gminnej, przebiegająca w południowej części opracowania;

  4. ulica Rokicka ( klasy Z )– 81 KDZ, droga powiatowa klasy zbiorczej, kategorii powiatowej.
 1. Zgodnie z założeniami Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta Tczew przewiduje się docelowo rozbudowę ulic: Al. Solidarności oraz Al. Jagiellońską do przekroju dwujezdniowego, w ramach ustalonych w planie rezerw terenowych pasa drogowego. Nie przewiduje się realizacji skrzyżowań dwupoziomowych w ciągu drogi krajowej.
 1. Zmiana wewnętrznego układu ulicznego dzielnicy polegać będzie na uzupełnieniu istniejącego układu o dodatkowe ulice, pełniące funkcję osi komunikacyjnej, obsługującej projektowane tereny przemysłowo usługowe, oraz mieszkaniowe, styczne do drogi krajowej. Są to ul. Braci Grimm oznaczona sygnaturą 09 KDL oraz ul. Czerwonego Kapturka 10 KDD i 15 KDD. Powyższa trasa połączy al. Jagiellońską oraz al. Kociewską z wewnętrznym układem dróg osiedlowych. Ulica Braci Grimm o sygnaturze 09 KDL posiadać będzie również możliwość dodatkowego połączenia w postaci, jednokierunkowego, tymczasowego zjazdu z Al. Solidarności. W liniach rozgraniczających ulic 09 KDL, 10 KDD i 15 KDD projektuję się realizację chodników dla pieszych oraz trasy rowerowej, równoległych do al. Solidarności umożliwiając eliminację tych funkcji z przekroju drogi krajowej.
 1. Dopuszcza się realizację jednokierunkowego zjazdu z drogi krajowej na ulicę oznaczoną sygnaturą 09 KDL, w sąsiedztwie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 224 - 80 KDZ/G (ul.Jagiellońska) z droga krajową nr 1 – 14 KDGP (Al. Solidarności). Zjazd ma charakter tymczasowy i może funkcjonować wyłącznie przy obecnych parametrach drogi krajowej. W przypadku rozbudowy drogi krajowej nr 1 elementy zjazdu będące w kolizji z projektowaną trasą o przekroju dwujezdniowym należy rozebrać. Szczegółowy projekt zjazdu oraz zasady jego realizacji należy uzgodnić z zarządcą drogi krajowej.
 1. Istniejąca sieć ulic dzielnicy uzupełniona zostanie dodatkowymi połączeniami obecnych ulic z projektowaną nową osią komunikacyjną osiedla drogi, a także kilkoma dodatkowymi ciągami pieszymi lub pieszo-jezdnymi ułatwiającymi powiązania wewnętrzne oraz dojazdy na zaplecza zabudowy.
 1. Dla projektowanej sieci ulic lokalnych, dojazdowych oraz ciągów pieszo – jezdnych zaleca się aby geometria przebiegu tras, parametry przekroju poprzecznego oraz zasady organizacji ruchu podporządkowane zostały wymogom ruchu uspokojonego.
 1. Potencjalne wielkości ruchu rowerowego generowanego wewnątrz obszaru dzielnicy nie stanowią istotnego problemu, ze względu na jego wielkość i rozproszenie oraz stosunkowo bogatą sieć ulic obsługujących zabudowę. Budowę wydzielonych ścieżek rowerowych zakłada się jedynie wzdłuż ulic zbiorczych w obrębie dzielnicy, z wyjątkiem al. Solidarności w ciągu drogi krajowej, gdzie funkcję głównego ciągu rowerowego i traktu pieszego przeniesiono na ulice lokalną projektowaną wzdłuż w/w drogi na terenie dzielnicy.

 2. W pasach drogowych dróg publicznych dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej nie związanej z gospodarką drogową i obsługą ruchu drogowego (o ile ustalenia szczegółowe dla danego terenu nie stanowią inaczej), a także obiektów tradycyjnie lokalizowanych w pasie ulicy (kioski, telefony, wiaty, nośniki reklamowe), w tym również o lokalizacjach tymczasowych. W odniesieniu do dróg wojewódzkich lokalizacja każdego z tych obiektów uwarunkowana jest uzyskaniem zezwolenia właściwego zarządcy drogi.

 3. Dopuszcza się lokalizację zieleni wysokiej w pasach drogowych dróg publicznych, o ile pozwalają na to warunki określone w przepisach odrębnych, oraz przebieg trasy, ukształtowanie niwelety oraz warunki widoczności i bezpieczeństwa projektowanej drogi.

 4. Zakłada się wyposażenie układu ulicznego w kanalizacje deszczową, natomiast w odniesieniu do sieci ciągów pieszych – pieszo-jezdnych jej zastosowaniu powinno być uzależnione od uwarunkowań techniczno – ekonomicznych.

 5. Zakłada się utrzymanie dotychczasowych zasad obsługi ludności komunikacją zbiorową, z zachowanie istniejącej lokalizacji zespołów przystanków autobusowych. Maksymalne izodystanty dojścia pieszego z obszaru planu nie przekraczają 400 m.

 6. Przyjęto następujące wskaźniki zaspokojenia potrzeb parkingowych:

  1. Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, w tym tzw. Małe domy mieszkalne 2 m.p./ mieszkanie. Wskaźnik obejmuje ewentualną budowę parkingu lub garażu na własnym terenie na warunkach określonych w zasadach realizacji wyróżnionych terenów zabudowy;

  2. Dla zabudowy mieszkaniowej typu wielorodzinnego potrzeby postojowe motoryzacji w ilości 1 m.p./ mieszkanie musza być zbilansowane w ramach terenów zabudowy, na parkingach z dopuszczeniem ewentualnej realizacji garaży na warunkach określonych w zasadach realizacji wyróżnionych terenów zabudowy;

  3. Obiekty handlowe o powierzchni mniejszej niż 2000 m2 –25 m.p./1000 m2 pow. sprzedaży, oraz dodatkowo 25 m.p./ 100 zatrudnionych lokowanych na terenie pozostającym do dyspozycji inwestora obiektu;

  4. Obiekty usługowe, w zależności od programu użytkowego lokowane na terenie pozostającym do dyspozycji inwestora:

 1. biura, urzędy, banki, poczta: 20 m.p./ 100 m2 pow. uż. oraz 30 m.p./100 zatrudnionych,

 2. przychodnie, gabinety, kancelarie: 30 m.p./ 1000 m2 pow. użytk. oraz 30 m.p./ 100 zatrudnionych,

 3. hotele, pensjonaty: 6 m.p./ 10 łóżek oraz 30 m.p./100 zatrud.,

 4. Restauracje kawiarnie: 20 m.p./100 msc. koms. oraz 30 m.p./100 zatr.,

 5. Kina, teatry: 20m.p./100msc.siedz.,

 6. Baseny pływackie, siłownie, inne małe obiekty sportu: 10 m.p./100m2 pow.użytk.,

 7. Rzemiosło usługowe: 2 m.p./100m2 pow. użytk.Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość