Strona główna

Rady osiedla stare miasto


Pobieranie 154.93 Kb.
Strona1/6
Data18.06.2016
Rozmiar154.93 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Data wpływu: 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/77/II/2015

RADY OSIEDLA STARE MIASTO


z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Stare Miasto


i uzupełnienia składu Rady

Na podstawie § 54 ust. 1 pkt. 2 i § 54 ust. 2 oraz § 56 Załącznika Nr 2 uchwały


nr LXXVI/1136/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Miasto (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 240, poz. 4481), uchwala się, co następuje:
§ 1

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu członka Rady Osiedla Stare Miasto Jana Zujewicza wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.§ 2


Uzupełnia się skład Rady Osiedla Stare Miasto o Annę Wawrzyniak.

§ 3


Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do podania do publicznej wiadomości treści niniejszej uchwały.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Osiedla


(-) Andrzej Rataj


UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY

RADY OSIEDLA STARE MIASTO


 
w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Stare Miasto i uzupełnienia składu Rady

W związku z § 54 ust 1 pkt. 2 i § 54 ust. 2 oraz § 56 Załącznika Nr 2 do Statutu Osiedla Stare Miasto stanowiącymi, że wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu, co stwierdza Rada w drodze uchwały oraz, że stwierdzając wygaśnięcie mandatu radnego, Rada podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów


i nie utracił prawa wybieralności oraz w związku z wynikami wyborów do Rady Osiedla Stare Miasto, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Wnioskodawca


Przewodnicząca Rady Osiedla


(-) Andrzej Rataj

Data wpływu: 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/78/II/2015

RADY OSIEDLA STARE MIASTO

z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały nr I/3/II/2015 Rady Osiedla Stare Miasto z dnia 17 kwietnia 2015 r.
Na podstawie § 28 ust. 3 pkt 5 oraz § 29 ust. 1 uchwały nr LXXVI/1136/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Miasto
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 240, poz. 4481), uchwala się, co następuje:
§ 1

W uchwale nr I/3/II/2015 Rady Osiedla Stare Miasto z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady oraz określenia przedmiotu i zakresu ich działania, zmienia się § 2 w ten sposób, że:  1. w ust. 3 dopisuje się pkt 11 „Annę Wawrzyniak”;

  2. w ust. 4 dopisuje się pkt 12 „Dawida Nowaka”;

  3. w ust. 5 dopisuje się pkt 9 „Annę Wawrzyniak”;


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Osiedla
(-) Andrzej Rataj

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY

RADY OSIEDLA STARE MIASTO 

w sprawie zmiany uchwały nr I/3/II/2015 Rady Osiedla Stare Miasto z dnia 17 kwietnia 2015 r.


W związku z § 29 ust. 1 Statutu Osiedla Stare Miasto stanowiącym, że Rada może powołać
ze swego grona stałe komisje problemowe, dla wykonania zadań osiedla, określając przedmiot i zakres ich działania, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Wnioskodawca

Przewodniczący Rady Osiedla

(-) Andrzej Rataj


Data wpływu: 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/79/II/2015

RADY OSIEDLA STARE MIASTO

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zakresu rzeczowego zadania znajdującego się


w planie finansowym Wydziału Gospodarki Nieruchomościami


Na podstawie § 28 ust. 3 pkt 2 uchwały nr LXXVI/1136/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Miasto (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 240 poz. 4481), uchwala się co następuje:
§ 1


Wyraża się zgodę na zmianę zakresu rzeczowego zadania „Przebudowa schodów nad Wartą
na wysokości ul. Czantoria wraz z opracowaniem wymaganej dokumentacji technicznej”
na zadanie „Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury” – kwota 70 000,00 zł.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Osiedla
(-) Andrzej Rataj

UZASADNIENIE


DO PROJEKTU UCHWAŁY

RADY OSIEDLA STARE MIASTO

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zakresu rzeczowego zadania znajdującego się


w planie finansowym Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

W związku z pismem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami nr GN-XXIV.680.10.2015


z 26.11.2015, a także w związku z § 28 ust. 3 pkt 2 Statutu Osiedla Stare Miasto stanowiącym, że do wyłącznej kompetencji Rady należy uchwalanie planu wydatków Osiedla i propozycji do projektu budżetu Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Wnioskodawca

Przewodniczący Zarządu Osiedla
(-) Zbigniew Burkietowicz

UCHWAŁA NR XII/80/II/2015

RADY OSIEDLA STARE MIASTO

z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w projekcie planu wydatków Osiedla na rok 2016

Na podstawie § 28 ust. 3 pkt 2 uchwały nr LXXVI/1136/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Miasto uchwala się (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 240 poz. 4481), co następuje:


§ 1

Zmienia się realizatora zadania „Projekt wykonania oświetlenia wzdłuż Warty od cypla do mostu Królowej Jadwigi” – kwota 100 000,00 zł z Zarządu Zieleni Miejskiej


na Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Osiedla
(-) Andrzej Rataj
  1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość