Strona główna

Raport z diagnozy


Pobieranie 3.39 Mb.
Strona1/31
Data18.06.2016
Rozmiar3.39 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI

DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

NA LATA 2007-2013Cz. I

RAPORT Z DIAGNOZY

POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

  Opracowano na zlecenie Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Projekt dofinansowany ze środków Ministra właściwego ds. Turystyki. • Publikacja bezpłatna

Warszawa, wrzesień 2007 r.

© Copyright 2007 by Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., ul. Stawki 2,

00 -193 Warszawa

Raport został opracowany w ramach projektu pt. Strategia rozwoju turystyki dla województwa mazowieckiego na lata 2007-2013 została opracowana przez zespół w składzie: 1. Iwona Majewska

 2. Magdalena Ragus

 3. Tatiana Telniuk

 4. Jacek Debis

 5. Hubert Gonera

 6. Anna Pawłowska

 7. Konsultanci zewnętrzni: Marek Konopka, Marta Kamieniarczyk, Krzysztof Łapiński

Dr Grzegorz Grabowski – koordynacja merytoryczna z ramienia Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Rafał Rajkowski – stała współpraca z ramienia Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Izabela Stelmańska – stała współpraca z ramienia Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Niniejszy dokument został opracowany na zlecenie, przy współpracy i wydatnej pomocy merytorycznej i organizacyjnej Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. istnieje na polskim rynku inwestycji turystycznych od 1993 roku. Celem Spółki jest pomoc w tworzeniu i realizacji projektów wspierających rozwój infrastruktury turystycznej w Polsce.

Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. jest liderem w tworzeniu markowych produktów turystycznych, inicjowaniu i kreowaniu nowoczesnych procesów inwestycyjnych.

Autorzy dokumentu pragną serdecznie podziękować wszystkim osobom, których wiedza i doświadczenie przyczyniły się do powstania Raportu z Diagnozy Potencjału Turystycznego Województwa Mazowieckiego w ramach Strategii rozwoju turystyki w województwie mazowieckim na lata 2007-2013.
SPIS TREŚCI


1. WSTĘP. 6

2. METODOLOGIA. 9

1. TURYSTYKA NA ŚWIECIE, W EUROPIE I W POLSCE. 16

1.1. Turystyka światowa i europejska. 16

1.2. Tendencje i perspektywy rozwoju turystyki światowej, europejskiej oraz krajowej. 17

1.3. Turystyka w Polsce. 17

1.3.1. Turystyka przyjazdowa do Polski. 18

1.3.2. Turystyka krajowa. 20

1.3.3. Koniunktura na polskim rynku turystycznym w I połowie 2007 roku. 20

1.4. Trendy w turystyce według European Travel Commision. 21

1.5. Trendy w turystyce polskiej. 26

1.6. Ruch turystyczny województwa mazowieckiego. 27

1.7. Wnioski. 29

2. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. 32

2.1. Krótka charakterystyka obszaru objętego projektem. 32

2.2. Atrakcyjność turystyczna Regionu. 40

2.2.1. Potencjał przyrodniczy i jego znaczenie w rozwoju oferty turystycznej. 40

2.2.1.1. Struktura użytkowania gruntów. 40

2.2.1.2. Ukształtowanie terenu. 42

2.2.1.3. Warunki klimatyczne. 44

2.2.1.4. Sieć hydrograficzna. 45

2.2.1.5. Flora i fauna. 49

2.2.1.6. Podsumowanie. 56

2.2.2. Potencjał kulturowy i jego znaczenie w rozwoju oferty turystycznej. 57

2.2.2.1. Warszawa w granicach aglomeracji. 61

2.2.2.2. Region mazowiecki na obszarze powiatów i gmin. 69

2.2.2.3. Kluczowe czynniki sukcesu wspólnego produktu turystycznego Warszawy i regionu mazowieckiego. 93

2.2.2.4. Podsumowanie. 94

2.3. Infrastruktura turystyczna i paraturystyczna. 95

2.3.1. Infrastruktura turystyczna. 96

2.3.1.1. Baza noclegowa. 96

2.3.1.2. Baza gastronomiczna. 105

2.3.2. Infrastruktura paraturystyczna. 116

2.3.2.1. Szlaki turystyczne. 117

2.3.2.2. Obiekty sportowo-rekreacyjne. 131

2.3.2.3. Punkty informacji turystycznej. 1352.4. Dostępność komunikacyjna. 139

2.5. Instytucje działające na rzecz rozwoju turystyki. 145

2.6. Segmentacja rynku usług turystycznych – identyfikacja istniejących segmentów oraz ich potrzeb. 155

2.7. Audyt turystyczny – wnioski i rekomendacje. 167

3. ROLA I ZNACZENIE WARSZAWY, JAKO AGLOMERACJI I JAKO STOLICY KRAJU. 171

4. UWARUNKOWANIA GOSPODARCZE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. 189

4.1. Zasoby ludzkie. 189

4.2. Gospodarka województwa mazowieckiego. 192

4.3. Stan infrastruktury. 200

4.4. Usługi publiczne i poziom życia. 204

4.5. Podsumowanie. 207

5. ANALIZA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH KSZTAŁTUJĄCYCH ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. 209

6. ANALIZA SWOT. 221

7. ZAKOŃCZENIE. 226

8. SPIS TABEL, MAP I RYSUNKÓW. 227

9. ZAŁĄCZNIKI. 2311.WSTĘP.


Uwagi ogólne

Niniejszy dokument powstał w ramach realizacji projektu pt. „Strategia rozwoju turystyki w województwie mazowieckim na lata 2007-2013”. Strategia jest opracowywana na zlecenie Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, która na ten cel pozyskała dofinansowanie z Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy (obecnie Ministerstwo Sportu i Turystyki). Prezentowany raport zamyka pierwszy etap realizacji projektu, któremu należy przypisać kluczową rolę w planowaniu rozwoju turystyki w latach 2007-2013. Etap ten rozpoczął się wraz z podpisaniem Umowy pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Turystyki S.A. (Wykonawcą Strategii wyłonionym w efekcie procedury przetargowej) a Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną, co nastąpiło 27 czerwca 2007 r.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż to opracowanie nie powstałoby, gdyby nie pomoc merytoryczna i organizacyjna wielkiej rzeszy instytucji, organizacji i osób, które są zainteresowane rozwojem turystyki w Regionie i podejmują różnorakie działania na rzecz wspierania tego rozwoju. Są to między innymi:


    • Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna (jej władze i członkowie)

    • Lokalne Organizacje Turystyczne (władze i członkowie)

    • Branża turystyczna (hotele, restauracje, biura podróży, tour operatorzy)

    • Informacja turystyczna

    • Starostwa Powiatowe

    • Urzędy Miast

    • Urzędy Gmin

    • Organizacje pozarządowe

    • Instytucje kulturalne

Tym samym autorzy dokumentu składają wszystkim partnerom serdeczne podziękowanie za pomoc w opracowaniu raportu. Wypełnione ankiety, odbyte spotkania, dostęp do opracowanych materiałów, opinie, sugestie, uwagi pozwoliły skorzystać z wykonanej już pracy i przygotować dokument odzwierciedlający realną sytuację, prawdziwe problemy, potrzeby i oczekiwania, a także prawdziwe sukcesy i osiągnięcia.

Obszar objęty projektem

Przedkładany raport dotyczy województwa mazowieckiego, na które składa się 37 powiatów i 5 miast na prawach powiatów. W przeliczeniu na gminy obszar projektu obejmuje 314 gmin. Lista powiatów i gmin składających się na obszar objęty projektem znajduje się w rozdziale 4.1. „Krótka charakterystyka obszaru objętego projektem”. Należy tutaj zaznaczyć, iż w niniejszym dokumencie obszar projektowy, ograniczony granicami administracyjnymi województwa, określany jest mianem: województwo mazowieckie, region mazowiecki oraz Region.Cele projektu

Celem prezentowanego raportu jest szczegółowa diagnoza województwa mazowieckiego w kontekście rozwoju turystyki. Diagnoza ta jest niezbędnym fundamentem i punktem wyjścia do opracowania części strategicznej dokumentu, precyzującego misję, wizję, cele i zadania. Dokładana analiza zarówno atrakcyjności turystycznej województwa, jak i jego stanu zagospodarowania turystycznego oraz sytuacji społecznej i gospodarczej jest kluczowa dla opracowania całej Strategii, ponieważ prezentuje kontekst i uwarunkowania, w których Strategia będzie wdrażana. Diagnoza służy również określeniu atutów oraz słabości województwa, a także zawiera drzewo problemów, które stanowi bezpośredni punkt wyjścia do opracowania celów i działań. Celem przeprowadzonej inwentaryzacji, zgodnie z metodologią audytu turystycznego, było dogłębne poznanie regionu mazowieckiego i jego potencjału oraz ograniczeń rozwoju w dziedzinie turystyki. Dotyczy to nie tylko inwentaryzacji zasobów i ocena potencjału w zakresie rozwoju turystyki, ale także wybrania spośród wszystkich walorów i zasobów tych, które mogą przyciągnąć potencjalnego turystę do Regionu. Ocena bazy noclegowej oraz poznanie słabych i mocnych stron Regionu pozwala ocenić, jak Region jest przygotowany do przyjęcia wszystkich, którzy postanowią swój cenny czas wakacji i wypoczynku spędzić w tym właśnie miejscu. Audyt, jako analiza turystyczna Regionu, stanowi również podstawę do rozpoczęcia dalszych prac nad rozwojem produktu. Wnioski płynące z audytu turystycznego prowadzą do przeprowadzenia analizy SWOT – określenia mocnych i słabych stron, możliwości i zagrożeń. Zestawienie wniosków płynących z przeprowadzonego audytu turystycznego oraz z analizy SWOT prowadzi do stworzenia koncepcji zintegrowanego produktu turystycznego, który odnosi się w ścisły sposób do potencjału turystycznego i charakteru obszaru.Zakres

Niniejszy raport obejmuje szczegółową analizę diagnostyczną województwa mazowieckiego w kontekście rozwoju gospodarki turystycznej. Jego zawartość odzwierciedla filozofię postrzegania turystyki jako istotnej interdyscyplinarnej gałęzi gospodarki wykazującej różne powiązania międzysektorowe. Turystyka oddziałuje na szereg gałęzi gospodarki i one oddziałują na nią. W związku z powyższym sporządzona analiza jest bardzo szeroka, ponieważ wiele czynników ma i może mieć wpływ na rozwój turystyki, stymulując go lub ograniczając. Do zakresu diagnozy należą następujące rozdziały: 1. Metodologia.

Rozdział traktuje o metodologii zastosowanej podczas sporządzania diagnozy w zakresie:

     1. analizowania ruchu turystycznego w Polsce, Europie i na świecie, również prognoz, trendów i tendencji,

     2. badania szeroko pojętej atrakcyjności turystycznej obszaru objętego projektem, jak również stanu infrastruktury turystycznej oraz instytucji działających na rzecz rozwoju turystyki,

     3. omawiania roli Warszawy na turystycznej mapie Polski i Regionu,

     4. analizowania uwarunkowań gospodarczych województwa mazowieckiego,

     5. analizowania dokumentów strategicznych,

     6. opracowania analizy SWOT. 1. Turystyka w świecie, Europie i w Polsce.

Rozdział ten dotyczy stanu turystyki na świecie, w Europie i w Polsce w dniu dzisiejszym, jak również prognoz, trendów i tendencji do roku 2020. Analiza dotyczy zarówno warstwy ilościowej, jak i jakościowej.

 1. Turystyka w województwie mazowieckim.

Rozdział ten w całości jest oparty na metodologii audytu turystycznego, który stanowi metodę szczegółowej inwentaryzacji Regionu. Audyt turystyczny obejmuje m.in. analizę i ocenę walorów naturalnych i antropegenicznych oraz infrastruktury turystycznej i paraturystycznej istniejącej w Regionie. Audyt zawiera również ocenę dostępności komunikacyjnej Regionu, analizę instytucji działających na rzecz rozwoju turystyki oraz segmentację rynku, czyli identyfikację istniejących segmentów oraz ich potrzeb.

 1. Rola Warszawy

Rozdział dotyczy funkcji Warszawy jako stolicy Polski oraz stolicy województwa w rozwoju turystyki w Regionie. Traktuje również o specyfice warszawskiego ruchu turystycznego oraz o stolicy jako dystrybutorze tego ruchu na teren całego województwa. Rola Warszawy w kontekście rozwoju turystyki w całym Regionie jest nie do przecenienia, aczkolwiek wzajemne relacje można określić jako współzależne: Warszawa potrzebuje regionu mazowieckiego, a region potrzebuje Warszawy. Dywersyfikacja produktów i usług powoduje ich większą atrakcyjność. Z kolei różnorodność ta jest wprost proporcjonalnie zależna od ilości i jakości walorów i atrakcji (które są bazą dla produktów) znajdujących się na danym terenie. Im większy teren, tym więcej atrakcji i walorów, ergo tym większa możliwość tworzenia produktów i usług, a tym samym większa atrakcyjność całego Regionu.

 1. Analiza dokumentów strategicznych.

Rozdział dotyczy dokumentów strategicznych na poziomie krajowym, wojewódzkim oraz powiatowym. W kręgu zainteresowania znajdą się zapisy związane pośrednio lub bezpośrednio z turystyką, jako gałęzią gospodarki. Rozdział ten jest niezwykle ważny, ponieważ dokładna analiza zapisów strategicznych pozwala na stworzenie dokumentu kompatybilnego ze wszystkimi zapisami na szczeblu regionalnym i lokalnym. Warto również zaznaczyć, że Strategia musi być napisana w korelacji z innymi dokumentami wojewódzkimi, ponieważ turystyka nie zna granic administracyjnych, a wspólnymi atrakcjami turystycznymi obdarzone są makroregiony, co jest związane z historią, etnografią, uwarunkowaniami geologicznymi etc.

 1. Analiza SWOT

Raport uzupełnia analiza SWOT, która precyzuje mocne i słabe strony województwa mazowieckiego w kontekście rozwoju turystyki, a także czynniki jej sprzyjające oraz zagrożenia mogące ten rozwój utrudnić lub zahamować. Analiza SWOT stanowi niejako podsumowanie całej diagnozy, a także punkt wyjścia do rozważań strategicznych. Jest bazą do określenia kierunków rozwoju turystyki w Regionie oraz wyznaczenia celów i przyporządkowania im działań.

 1. Zakończenie.

Dokument zamyka podsumowanie, który reasumuje najważniejsze wnioski wynikające z analizy, a także zawiera rekomendacje dotyczące opracowania części strategicznej.

Ponadto, integralną częścią niniejszego dokumentu jest Raport z Badań Konsumenckich, stanowiący osobne opracowanie.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość