Redakcje książekPobieranie 61.37 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar61.37 Kb.
Książki

 1. Kaszubskie nazwy roślin uprawnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998, ss. 195.

 2. Gwarowy obraz roślin w świetle aktywności nominacyjnej ich nazw (na przykładzie gwary wsi Wagi w powiecie łomżyńskim), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, ss. 360.

Redakcje książek

 1. W świecie słów i znaczeń. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Bogusławowi Krei, pod red. J. Maćkiewicz i E. Rogowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, ss. 334.

 2. Wokół słów i znaczeń. I. Polszczyzna piękna i poprawna, Wyd. UG, Gdańsk 2005, ss. 145.

 3. Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku i na Uniwersytecie Gdańskim (1947–2005), pod red. J. Maćkiewicz, E. Rogowskiej-Cybulskiej i J. Tredera, Gdańsk 2006, ss. 483.

 4. Wokół słów i znaczeń II. Z problemów słowotwórstwa. Materiały drugiej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci Profesora Bogusława Krei, pod red. J. Maćkiewicz i E. Rogowskiej-Cybulskiej, Gdańsk 2008, ss. 321.

 5. Polonistyczne drobiazgi językoznawcze I. Materiały sesji jubileuszowej Oddziału gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego z 23 października 2006 roku, pod red. J. Maćkiewicz i E. Rogowskiej-Cybulskiej, Gdańsk 2009, ss. 191.

 6. Umiej obiecadło swoje... Pelplińskie konkursy ortograficzne (2004–2008), Pelplin 2009, ss. 135.

 7. Wokół słów i znaczeń IV. Słowotwórstwo a media. Materiały czwartej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci Profesora Bogusława Krei, pod red. E. Badydy, J. Maćkiewicz i E. Rogowskiej-Cybulskiej, Gdańsk 2011, ss. 343.

Artykuły

1989

 1. Nazwy członków rodziny a nazwy rodzin w pewnej gwarze mazowieckiej, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego UG, Prace Językoznawcze nr 15, Gdańsk 1989, s. 103–114.

1991

 1. Kategoria plurale tantum w funkcji formantu słowotwórczego, Język Polski LXXI, 1991, s. 213–220.

1992

 1. O derywatach paradygmatycznych typu gw. bąble, łzy ‘śnieguliczka’, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego UG, Prace Językoznawcze nr 16, Gdańsk 1992, s. 203–214.

 2. O formach liczbowych nazw owoców we współczesnej polszczyźnie, „Język Polski” LXXII, 1992, z. 4–5, s. 265–271.

1993

 1. Pluralne nazwy roślin w „Słowniku gwar kaszubskich” B. Sychty, Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, t. 19 (1 I 1992–31 XII 1992), Gdańsk 1993, s. 136–137.

1994

 1. Funkcja formantu słowotwórczego w rzeczownikach zbiorowych, Prace Języko­znawcze. Zeszyty Naukowe UG. Filologia Polska. Nr 17–18, Gdańsk 1994, s. 205–212.

 2. Pluralne nazwy roślin w „Słowniku gwar kaszubskich” B. Sychty, Zeszyty Naukowe UG. Filologia Polska. Prace Językoznawcze nr 19–20, Gdańsk 1994, s. 181–187.

1998

 1. Nazwy roślin uprawnych w „Słowniku polsko-kaszubskim” Jana Trepczyka, [w:] Tematy. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Leszka Moszyńskiego. Slawistyka nr 9, Gdańsk 1998, s. 191–202.

 2. Z kaszubskiego zielnika: Bratki polne, „Pomerania” 1998, nr 4, s. 60–62.

 3. Z kaszubskiego zielnika: Fiołek polny, „Pomerania” 1998, nr 6, s. 54.

 4. Z kaszubskiego zielnika: Fiołki, „Pomerania” 1998, nr 5, s. 47–49.

 5. Z kaszubskiego zielnika: Glistnik jaskółcze ziele, „Pomerania” 1998, nr 6, s. 53–54.

 6. Z kaszubskiego zielnika: Kąkol, „Pomerania” 1998, nr 7/8, s. 76–77.

 7. Z kaszubskiego zielnika: Ostróżeczka polna, „Pomerania” 1998, nr 10, s. 42–44.

 8. Z kaszubskiego zielnika: Pierwiosnek, „Pomerania” 1998, nr 3, s. 29–30.

1999

 1. Nazwy roślin u Majkowskiego, [w:] „Życie i przygody Remusa” Aleksandra Majkowskiego. Powieść regionalna czy arcydzieło europejskie. Referaty z sesji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej WSP w Słupsku 27–28 V 1998 r., pod red. T. Linknera, Słupsk 1999, s. 137–147.

 2. Z kaszubskiego zielnika: Chrobotek reniferowy, „Pomerania” 1999, nr 2, s. 37–38.

 3. Z kaszubskiego zielnika: Krwawnik, „Pomerania” 1999, nr 1, s. 45–46.

 4. Z kaszubskiego zielnika: Płucnica islandzka, „Pomerania” 1999, nr 2, s. 36–37.

 5. Z kaszubskiego zielnika: Sasanka, „Pomerania” 1999, nr 4, s. 45–46.

 6. Z kaszubskiego zielnika: Tojad, „Pomerania” 1999, nr 9, s. 46–47.

2000

 1. Synonimia i polisemia w kaszubskich nazwach przebiśniegu i śnieżycy wiosennej, „Gdańskie Studia Językoznawcze” VII, 2000, s. 123–136.

 2. Z kaszubskiego zielnika: Śnieżyczka przebiśnieg, „Pomerania” 2000, nr 3, s. 54–55.

 3. Z kaszubskiego zielnika: Tasznik, „Pomerania” 2000, nr 1, s. 62–63.

2001

 1. Dwie konstrukcje składniowe w gwarze wsi Wagi w powiecie łomżyńskim, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, część V: Frazeologia i składnia polszczyzny mówionej, pod red. H. Sędziak, Łomża 2001, s. 43–54.

 2. Formacje typu *podchałupie, *zastrudze w gwarze wsi Wagi w powiecie łomżyńskim, [w:] W świecie słów i znaczeń. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Krei, pod red. J. Maćkiewicz i E. Rogowskiej, Gdańsk 2001, s. 262–274.

2002

 1. Nazwy miar surowców i wyrobów spożywczych w gwarze wsi Wagi w powiecie łomżyńskim, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, część VI: Słownictwo i frazeologia polszczyzny mówionej, pod redakcją H. Sędziak, Łomża 2002, s. 65–79.

 2. Typy okoliczników w podręcznikach do historii dla uczniów szkoły podstawowej, [w:] Z problematyki kształcenia językowego, t. II: Składnia – teoria a praktyka akademicka, pod red. H. Sędziak, Białystok 2002, s. 89–105.

 3. [we współautorstwie z M. Cybulskim] Nazwy rodzimych ryb morskich w dwu kaszubskich słownikach (Sychty i Trepczyka), „Acta Cassubiana” t. IV, Gdańsk – Wejherowo 2002, s. 261–274.

2003

 1. Aktywność słowotwórcza derywatów od nazw roślin w „Słowniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej” Bernarda Sychty, „Acta Cassubiana” t. V, Gdańsk 2003, s. 147–160.

 2. Aktywność słowotwórcza nazw roślin w polszczyźnie (w świetle Słownika gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego), [w:] Wokół struktury słowa, red. nauk. A. Pstyga, Gdańsk 2003, s. 51–61.

 3. Bogusław Kreja (19 III 1931 – 26 XII 2002), „Język Polski” 2003, z. 2, s. 81–85.

 4. Bogusław Kreja (19 III 1931 – 26 XII 2002) jako badacz języka na Pomorzu, „Acta Cassubiana” t. V, Gdańsk 2003, s. 373–381.

 5. Derywaty od nazw roślin w „Słowniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej” Bernarda Sychty, [w:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś, 5, Gdańsk 2003, s. 15–43.

 6. Duże litery w nazwach zabytkowych budynków Gdańska jako wyraz świadomości onomastycznej piszących, Gdańskie Studia Językoznawcze VIII, Gdańsk 2003, s. 85–111.

 7. Gwarowy obraz warzyw w świetle danych słowotwórczych (na przykładzie gwary wsi Wagi w powiecie łomżyńskim), „Studia Łomżyńskie”, t. XIV, pod red. M. Gnatowskiego, Łomża 2003, s. 239–253.

 8. Nazwy firm gastronomicznych w Łomżyńskiem wobec przemian społeczno-gospodarczych po roku 1989, [w:] Miasta i miasteczka w regionie łomżyńskim w XIX i XX wieku, pod red. A. Dobrońskiego, Łomża 2003, s. 181–196.

 9. Rzeczowniki nazywające ludzi ze względu na wiek w gwarze wsi Wagi w powiecie łomżyńskim, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, cz. VII: Obraz życia i kultury mieszkańców regionu utrwalony w słownictwie gwarowym i regionalnym, pod red. H. Sędziak, Łomża 2003, s. 43–59.

2004

 1. Derywaty od nazw roślin w języku górnołużyckim, „Lětopis. Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow” 51,2004, s. 117–138.

 2. Edukacja sztuki z perspektywy językoznawcy. Słownictwo z zakresu „muzyki” i „plastyki” a słownictwo wspólnoodmianowe, [w:] Wybrane aspekty sztuki i edukacji estetycznej, pod red. J. Chacińskiego, Słupsk 2004, s. 13–24.

 3. Hydronim Narew jako podstawa innych nazw własnych, [w:] Narew w dziejach i współczesności Mazowsza i Podlasia, pod red. A. Dobrońskiego, W. Grębeckiej, Łomża 2004, s. 75–90.

 4. Nazwy drzew i ich aktywność nominacyjna w gwarze wsi Wagi w powiecie łomżyńskim, „Studia Łomżyńskie”, t. XV, pod red. M. Gnatowskiego, Łomża 2004, s. 269–287.

 5. Nazwy roślin i ich funkcje w języku mieszkańców miasta, [w:] Polszczyzna mówiona mieszkańców miast. Księga referatów z konferencji językoznawczej w Białymstoku, red. H. Sędziak, Białystok 2004, s. 165–176.

 6. Nazwy roślin motywowane słownictwem religijnym w „Słowniku gwar kaszubskich” Bernarda Sychty, „Rocznik Gdański”, t. LXIV, Gdańsk 2004, z. 1–2, s. 125–135.

 7. Nazwy własne w gwarze w pierwszej połowie XX wieku (na przykładzie gwary wsi Wagi w powiecie łomżyńskim), [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, cz. VIII: Antroponimia i toponimia Mazowsza i Podlasia, pod red. H. Sędziak, Łomża 2004, s. 63–82.

2005

 1. Formacje deminutywne od nazw roślin w polszczyźnie ogólnej i ludowej, [w:] Słowo – z perspektywy językoznawcy i tłumacza II, red. nauk. A. Pstyga, Gdańsk 2005, s. 213–222.

 2. Funkcja formy liczby pojedynczej w wyrażeniu (Grób) Nieznanego Żołnierza, [w:] De lingua et litteris: Studia in honorem Casimiri Andreae Sroka, edited by D. Stanulewicz, R. Kalisz, W. Kürschner, C. Klaus, Gdańsk 2005, s. 127–136.

 3. Gwarowy obraz zbóż w świetle aktywności nominacyjnej ich nazw (na przykładzie gwary wsi Wagi w powiecie łomżyńskim), „Studia Łomżyńskie”, t. XVI, pod red. M. Gnatowskiego, Łomża 2005, s. 267–282.

 4. Ludowe nazwy uprawnych roślin ozdobnych i ich aktywność nominacyjna (na przykładzie gwary wsi Wagi w powiecie łomżyńskim), [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, cz. IX, pod red. H. Sędziak, Łomża 2005, s. 175–194.

 5. Nazwy roślin motywowane nazwami części roślin w „Słowniku gwar kaszubskich” Bernarda Sychty, „Rocznik Gdański”, t. LXV, Gdańsk 2005, z. 1–2, s. 151–157.

 6. Nazwy roślin motywowane nazwami ludzi w „Słowniku gwar kaszubskich” Bernarda Sychty, „Gdańskie Studia Językoznawcze” IX, Gdańsk 2005, s. 67–94.

 7. Profesor Bogusław Kreja, twórca Telefonicznej Poradni Językowej UG, jako badacz kultury języka, [w:] Wokół słów i znaczeń. I. Polszczyzna piękna i poprawna, Wyd. UG, Gdańsk 2005, s. 11–17.

 8. [we współautorstwie z M. Cybulskim] Językowy obraz miasta i wsi w kaszubskim elementarzu, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, cz. IX, pod red. H. Sędziak, Łomża 2005, s. 71–86.

 9. [we współautorstwie z M. Cybulskim] Nazwy własne w kaszubskim elementarzu, „Acta Cassubiana” t. VII, Gdańsk 2005, s. 171–183.

2006

 1. Aktywność słowotwórcza nazw roślin w języku górnołużyckim na tle ich aktywności w polszczyźnie i kaszubszczyźnie, „Lětopis. Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow” 53,1, s. 127–141.

 2. Badania słowotwórcze w gdańskiej WSP i na UG, [w:] Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku i na Uniwersytecie Gdańskim (1947–2005), pod red. J. Maćkiewicz, E. Rogowskiej-Cybulskiej i J. Tredera, Gdańsk 2006, s. 55–65.

 3. Derywaty asocjacyjne w perspektywie diachronicznej, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. LI: Diachronia w badaniach nad językiem i w dydaktyce szkoły wyższej, cz. I, Łódź 2006, s. 279–288.

 4. Derywaty od nazw roślin w „Słowniku języka pomorskiego czyli kaszubskiego” Stefana Ramułta, [w:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś, 6, Gdańsk 2006, s. 61–78.

 5. Fonetyka międzywyrazowa, s. 58; Grupy spółgłoskowe, s. 72–73; Hiperyzmy językowe, s. 84–85; Internacjonalizmy, s. 100–101; Metateza, s. 162; Muszyński Jan Kazimierz, s. 164–165; Nazwy roślin, s. 175–176; Profesjonalizmy, s. 210–211; Regionalizmy pomorskie, s. 219–220; Skrzydlate słowa, s. 230–231; Synonimia, s. 253–254; Terminologia, s. 258–259; Zróżnicowanie stylistyczne kaszubszczyzny, s. 281–282, [w:] Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, wyd. 2 poprawione i zmienione, red. J. Treder, Gdańsk 2006.

 6. Napisy w przestrzeni publicznej małego miasta (na przykładzie Jedwabnego), [w:] Polszczyzna regionalna. Polszczyzna miast i miasteczek Mazowsza i Podlasia, cz. IV, pod red. H. Sędziak i D. Czyż, Ostrołęka 2006, s. 67–85.

 7. Nazwy firm motywowane nazwami elementów przyrody w Łomżyńskiem, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, cz. X: Polszczyzna miast i miasteczek. Nazewnictwo miejskie, pod red. H. Sędziak, Łomża 2006, s. 75–101.

 8. Nazwy roślin motywowane słownictwem kulinarnym w „Słowniku gwar kaszubskich” Bernarda Sychty, „Rocznik Gdański”, t. LXVI, Gdańsk 2006, s. 129–139.

 9. Nazwy roślin w gwarze wsi Wagi w powiecie łomżyńskim (charakterystyka strukturalno-semantyczna), „Studia Łomżyńskie”, t. XVII, pod red. M. Gnatowskiego, Łomża 2006, s. 29–50.

 10. Nazwy własne w polskiej ortografii, [w:] Письменность славян: прошлое, настоящее, будущее, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Красноярский Государственый Университет Факультет Филологии и Журналистики, Gdańsk – Красноярск 2006, s. 110–126.

 11. Obraz lasu w tekstach gwarowych (na przykładzie gwary wsi Wagi w powiecie łomżyńskim), [w:] Las w kulturze polskiej IV. Materiały z konferencji. Mierki koło Olszynka, 19–21 maja 2005, pod red. W. Łysiaka, Poznań 2006, s. 73–84.

 12. Obraz miasta we „Wspomnieniach kobiet wiejskich”, [w:] Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Miasto, pod red. M. Święcickiej, Bydgoszcz 2006, s. 304–329.

 13. Poliwalencja kaszubszczyzny a kultura masowa (Przyczynek do roli gatunku tekstów jako argumentu w dyskusji nad statusem językowym kaszubszczyzny), [w:] Kaszubszczyzna w przeszłości i dziś, pod red. Jerzego Tredera, KHNiT PAN, Warszawa 2006, s. 73–98.

 14. Słownictwo religijne w kaszubskim elementarzu, [w:] Język – szkoła – religia I. Księga referatów z konferencji w Pelplinie 29–30 kwietnia 2005, red. A. Lewińska i M. Chmiel, Pelplin 2006, s. 155–169.

 15. Zarys dziejów instytucjonalnych językoznawstwa polonistycznego w gdańskiej WSP i na UG, [w:] Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku i na Uniwersytecie Gdańskim (1947–2005), pod red. J. Maćkiewicz, E. Rogowskiej-Cybulskiej i J. Tredera, Gdańsk 2006, s. 11–35.

 16. [we współautorstwie z M. Cybulskim] Język mieszkańców Nowogrodu w powieści Hanny Muszyńskiej-Hoffmannowej „Saga rodu Chętników”, [w:] Polszczyzna regionalna. Polszczyzna miast i miasteczek Mazowsza i Podlasia, cz. IV, pod red. H. Sędziak i D. Czyż, Ostrołęka 2006, s. 86–111.

2007

 1. Biblijne wyrażenie sądny dzień we współczesnej polszczyźnie, [w:] Język – szkoła – religia II. Księga referatów z konferencji w Pelplinie 7 kwietnia 2006, red. A. Lewińska i M. Chmiel, Pelplin 2007, s. 293–310.

 2. Charakterystyka gramatyczna gwary wsi Wagi w powiecie łomżyńskim (z dodatkiem tekstów gwarowych), „Studia Łomżyńskie”, t. XVIII, pod red. M. Gnatowskiego, Łomża 2007, s. 233–254.

 3. Nazwy polskich sklepów zoologicznych informujące o branży firmy, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, t. XI: Nazwy terenowe i nazewnictwo miejskie Mazowsza i Podlasia, pod red. H. Sędziak, M. Dajnowicz, Łomża 2007, s. 59–79.

 4. Nazwy roślin motywowane nazwami własnymi w „Słowniku gwar kaszubskich” Bernarda Sychty, [w:] „Opuscula linguistica Georgio Treder dedicata”, pod red. E. Brezy, Z. i A. Liców, Gdańsk 2007, s. 186–194.

 5. Wpływ (orto)grafii na procesy słowotwórcze współczesnej polszczyzny, [w:] Słowotwórstwo i tekst, red. nauk. V. Maldjieva, Z. Rudnik-Karwatowa, Warszawa 2007, s. 197–205.

 6. [we współautorstwie z M. Cybulskim], Rola przysłów w kaszubskim elementarzu, [w:] W kręgu dialektów i folkloru. Prace ofiarowane Doktor Teresie Gołębiowskiej, Docent Wandzie Pomianowskiej i Doktor Zofii Stamirowskiej, pod red. S. Cygana, Kielce 2007, s. 199–213.

2008

 1. Cześć, nasz patronie, cześć” – o hymnach szkół imienia Jana Pawła II, [w:] Język – szkoła – religia II. Księga referatów z konferencji w Pelplinie 30–31 marca 2007, red. A. Lewińska i M. Chmiel, Pelplin 2008, s. 247–262.

 2. Kaszubszczyzna w szacie informacyjnej miasta, [w:] Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Miasto 2, pod red. M. Święcickiej, Bydgoszcz 2008, s. 133–146.

 3. Nazwy własne w szacie informacyjnej małego miasta na przykładzie Jedwabnego, [w:] Polszczyzna regionalna, cz. V: Polszczyzna północno-wschodniego Mazowsza, pod red. H. Sędziak i D. Czyż, Ostrołęka 2008, s. 34–47.

 4. Obraz trawy w kulturze ludowej (na przykładzie gwary wsi Wagi w powiecie łomżyńskim), [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, t. XII: Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasie, pod red. H. Sędziak i M. Frąckiewicz, Łomża 2008, s. 65–86.

 5. Po lekturze prac studenckich… Polszczyzna młodego pokolenia jako efekt przemian kulturowych i cywilizacyjnych, [w:] Współczesna polszczyzna – stan, perspektywy, zagrożenia, pod red. Z. Cygal-Krupy, Tarnów 2008, s. 81–87.

 6. Słowotwórstwo w ujęciu Bogusława Krei, [w:] Wokół słów i znaczeń II. Z problemów słowotwórstwa. Materiały drugiej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci Profesora Bogusława Krei, pod red. J. Maćkiewicz i E. Rogowskiej-Cybulskiej, Gdańsk 2008, s. 25–35.

 7. Wyraz łże-elity jako wzorzec słowotwórczy we współczesnej polszczyźnie medialnej, [w:] Reverendissimae Halinae Satkiewicz cum magna aestimatione, pod red. G. Dąbkowskiego, Warszawa 2008, s. 293–306.

 8. Zmiany motywacji słowotwórczej wyrazów we współczesnej polszczyźnie, [w:] Wokół słów i znaczeń II. Z problemów słowotwórstwa. Materiały drugiej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci Profesora Bogusława Krei, pod red. J. Maćkiewicz i E. Rogowskiej-Cybulskiej, Gdańsk 2008, s. 117–129.

 9. [we współautorstwie z M. Cybulskim], Przymiotnik kurpiowski w nazwach firm i instytucji, [w:] Polszczyzna regionalna, cz. V: Polszczyzna północno-wschodniego Mazowsza, pod red. H. Sędziak i D. Czyż, Ostrołęka 2008,48–56.

 10. [we współautorstwie z M. Cybulskim] Przymiotnik podlaski w nazwach firm i instytucji, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, t. XII: Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasie, pod red. H. Sędziak i M. Frąckiewicz, Łomża 2008, s. 87–102.

 11. [we współautorstwie z A. Lewińską], Obraz szkoły w dwu elementarzach: górnołużyckim i kaszubskim, [w:] Leksikologiske přinoški. III. seminar serbskeje słowotwórby. III Seminarium Słowotwórstwa Łużyckiego, Uniwersytet Gdański / Serbski institut 22.–23.6.2007, red. M. Milewska-Stawiany, S. Wölkowa, Bautzen / Budyšin 2008, s. 67–79.

 12. [we współautorstwie z A. Pstygą], Między translatorską wiernością a poprawnością językową – spojrzenie dydaktyków, [w:] Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, t. III, pod red. A. Pstygi, Gdańsk 2008, s. 105–115.

2009

 1. Czy rośliny są postrzegane jako przedmioty morficzne?, [w:] Wokół słów i znaczeń III. Z zagadnień semantyczno-leksykalnych. Materiały Trzeciej Konferencji Językoznawczej poświęconej pamięci Profesora Bogusława Krei, pod red. B. Milewskiej i S. Rzedzickiej, Gdańsk 2009, s. 27–33.

 2. Funkcje nazw gatunków roślin w „łomżyńskiej” części powieści Józefa Stompora pt. „Niewierna”, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, t. XIII: Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. H. Sędziak, Łomża 2009, s. 35–58.

 3. Kamień węgielny a węgiel (kamienny) we współczesnej polszczyźnie, [w:] Polonistyczne drobiazgi językoznawcze I. Materiały sesji jubileuszowej Oddziału gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego z 23 października 2006 roku, pod red. J. Maćkiewicz i E. Rogowskiej-Cybulskiej, Gdańsk 2009, s. 78–87.

 4. Komentarz do dyktanda, [w:] Umiej obiecadło swoje… Pelplińskie konkursy ortograficzne (2004–2008), pod red. E. Rogowskiej-Cybulskiej, Pelplin 2009, s. 95–102,105–112,115–120,123–128,131–135.

 5. Najczęstsze problemy ortograficzne dotyczące użycia dużych i małych liter, [w:] Umiej obiecadło swoje… Pelplińskie konkursy ortograficzne (2004–2008), pod red. E. Rogowskiej-Cybulskiej, Pelplin 2009, s. 71–80.

 6. O analogii słowotwórczej jako jednym z mechanizmów rozwoju leksykalnego współczesnej polszczyzny, [w:] Tajemnice rozwoju. Materiały z konferencji 10–12 maja 2008, pod red. D. Bieńkowskiej, A. Lenartowicz, Łódź 2009, s. 419–430.

 7. O kreowaniu „parafraz słowotwórczych” w tekstach reklam (w kontekście uwag o słowotwórstwie języków niestandardowych), „Slavia Meridionalis”. Studia Slavica et Balcanica 9. Słowotwórstwo języków niestandardowych, red. V. Maldjieva, Warszawa 2009, s. 38–46.

 8. O semantyce i ortografii wyrażenia DROGA KRZYŻOWA we współczesnej polszczyźnie, [w:] Język – szkoła – religia III. Księga referatów z konferencji w Pelplinie 3–4 kwietnia 2008, red. A. Lewińska i M. Chmiel, Pelplin 2009, s. 266–288.

 9. Słowotwórstwo w tekstach reklam, [w:] Język – Biznes – Media, pod red. A. Rypel, D. Jastrzębskiej-Golonki, G. Sawickiej, „Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego”, t. XIX, Bydgoszcz 2009, s. 321–332.

 10. Wokół jedzenia. O kaszubskiej szacie informacyjnej związanej z wytwarzaniem i konsumpcją artykułów żywnościowych, „Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego”, Gdańsk 2009, s. 138, 140, 142, 144, 146, 148; Kòle jedzeniô. Ò kaszëbsczim jinfòrmacjowim òbstroju zrzeszonym z wërôbianim i kònsumpcją jôdnëch wërobów, „Biuletin Radzëznë Kaszebsczégò Jãzëka”, Gduńsk 2009, s. 139, 141, 143, 145, 147, 149.

 11. [we współautorstwie z M. Cybulskim], Obraz Europy i Europejczyków w Kaszëbsczim słowôrzu normatiwnym Eugeniusza Gołąbka, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, t. XIII: Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. H. Sędziak, Łomża 2009, s. 203–219.

2010

 1. Biblijne wyrażenie rzeź niewiniątek we współczesnej polszczyźnie, [w:] Lingua Terra Cognita I. Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Romanowi Kaliszowi, red. D. Stanulewicz, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, s. 185–201.

 2. Formy i funkcje odwołań do elementów roku obrzędowego w „Kaszëbsczim abecadle” / Fòrmë i fùnkcje òdwòłaniów do elemeńtów òbrzãdowégò rokù w „Kaszëbsczim abecadle”, „Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego” / „Biuletin Radzëznë Kaszebsczégò Jãzëka”, Gdańsk 2010, s. 120–133.

 3. Kreacja ról nadawcy i odbiorcy w hymnach szkół (na przykładzie hymnów szkół im. Jana Pawła II), [w:] Polszczyzna regionalna. Polszczyzna północno-wschodniego Mazowsza, cz. VI, pod red. H. Sędziak i D. Czyż, Ostrołęka 2010, s. 224–237.

 4. Marketingowa funkcja słowotwórstwa w nazwach łomżyńskich firm, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, t. XIV: Prace poświęcone Pani Profesor Henryce Sędziak, pod red. D. Czyż i M. Frąckiewicz, Łomża 2010, s. 199–213.

 5. Nazwy własne jako tworzywo derywatów analogicznych we współczesnej polszczyźnie medialnej (na przykładzie analogii słowotwórczej do wyrazu łże-elity), [w:] Nazwy własne a społeczeństwo, red. R. Łobodzińska, t. 2, Łask 2010, s. 583–594.

 6. Słowotwórstwo jako pomoc w „Wykładzie pacierza...” x. N. Spesa, [w:] Język – szkoła – religia V. Księga referatów z konferencji w Pelplinie 17–18 kwietnia 2009, red. A. Lewińska i M. Chmiel, Pelplin 2010, s. 286–296.

 7. Wyliczenia z udziałem środków słowotwórczych w tekstach reklam, [w:] Wielkość – ilość – wartość. Materiały z konferencji 11–13 maja 2009 r., red. E. Umińska-Tytoń, Łódź 2010, s. 403–414.

 8. [we współautorstwie z M. Cybulskim], Obraz książki w dwu słownikach kaszubszczyzny literackiej (Ramułta i Gołąbka), „Acta Cassubiana”, t. XI, Gdańsk, s. 116–127.

 9. [we współautorstwie z M. Cybulskim], Perswazyjne walory derywatów słowotwórczych w tekstach felietonów Rómka Drzeżdżónka, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, t. XIV: Prace poświęcone Pani Profesor Henryce Sędziak, pod red. D. Czyż i M. Frąckiewicz, Łomża 2010, s. 215–224.

 10. [we współautorstwie z M. Cybulskim i A. Lewińską], Obraz przeszłości w dwu elementarzach mowy małych ojczyzn: kociewskim i kaszubskim, [w:] Polszczyzna regionalna. Polszczyzna północno-wschodniego Mazowsza, cz. VI, pod red. H. Sędziak i D. Czyż, Ostrołęka 2010, s. 51–73.

2011

 1. Kreowanie relacji słowotwórczych w tekstach reklam, [w:] Wokół słów i znaczeń IV. Słowotwórstwo a media. Materiały czwartej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci Profesora Bogusława Krei, pod red. E. Badydy, J. Maćkiewicz i E. Rogowskiej-Cybulskiej, Gdańsk 2011, s. 127–141.

 2. [we współautorstwie z M. Cybulskim], Słowotwórcze gry tytułu z tekstem w felietonach Rómka Drzeżdżónka, [w:] Wokół słów i znaczeń IV. Słowotwórstwo a media. Materiały czwartej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci Profesora Bogusława Krei, pod red. E. Badydy, J. Maćkiewicz i E. Rogowskiej-Cybulskiej, Gdańsk 2011, s. 41–53.

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy