Strona główna

Regionalna izba obrachunkowa


Pobieranie 2.03 Mb.
Strona1/38
Data19.06.2016
Rozmiar2.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

W GDAŃSKU

PROTOKÓŁ


z kontroli kompleksowej gminy Kosakowo w Urzędzie Gminy w Kosakowie w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.


I.3.5.Przepisy wewnętrzne regulujące obieg i kontrolę dokumentów finansowo-księgowych. 12

I.3.6.Pełnomocnictwa. 13

I.3.7.Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 13

I.4.Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej. 13

I.4.1.Wykonywanie kontroli wewnętrznej przez Radę (Komisję Rewizyjną). 13

I.4.2.Wykonywanie kontroli przez Skarbnika – głównego księgowego budżetu. 14

I.4.3.Kontrola środków finansowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. 15

I.4.4.Oświadczenia o stanie majątkowym (terminowość ich złożenia). 15

I.4.5.System zarządzania i kontroli projektów z udziałem środków UE. 16

I.4.6.Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie i pozostałych jednostkach. 16

I.4.7.Audyt wewnętrzny. 17I.5.Kontrole zewnętrzne. 18

II.1.Gospodarka pieniężna i rozrachunki. 23

II.1.1.Gospodarka kasowa (w tym kontrola kasy). 23

II.1.2.Obsługa bankowa. 23

II.1.3.Gospodarka drukami ścisłego zarachowania (instrukcja, sposób gospodarowania, inwentaryzacja druków). 26

II.1.4.Rozrachunki i roszczenia (rodzaje rozrachunków i prawidłowość funkcjonowania kont rozrachunkowych). 28

II.1.5.Terminowość regulowania zobowiązań. 30

II.1.5.1.Terminowość regulowania zobowiązań z tytułu dostaw, robót
i usług. 30

II.1.5.2.Odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych. 35

II.1.5.3.Odprowadzanie składek FUS i FP. 35

II.1.5.4.Odprowadzanie składek PFRON. 35

II.1.6.Przestrzeganie uprawnień do zaciągania zobowiązań obciążających budżet. 35

II.1.7.Zobowiązania wymagalne oraz wydatki niewygasające. 37

II.4.1.Subwencje i dotacje. 50

II.4.2.Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. 62

II.4.2.1.Księgowa ewidencja podatków i opłat. 62

II.4.2.2.Postępowanie podatkowe przy ustalaniu wysokości zobowiązania podatkowego. 63

II.4.2.3.Podatek od nieruchomości. 64

II.4.2.4.Podatek rolny. 68

II.4.2.5.Podatek leśny. 71

II.4.2.6.Podatek od środków transportowych. 73

II.4.2.7.Opłata skarbowa 76

Dochody budżetu Gminy Kosakowo w roku 2011 z tytułu opłaty skarbowej, wykazane 


w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27s, sklasyfikowane w rozdziale 75618 § 0410 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wpływy z opłaty skarbowej”  wyniosły 45.366,00 zł, co stanowiło 226,83% planu dochodów w wysokości 20.000,00 zł. 77

II.4.2.8.Opłata miejscowa. 77

II.4.2.9.Opłata targowa. 77

II.4.2.10.Pobór podatków i opłat, rozliczanie inkasentów. 78

Nr inkasenta 79

II.4.2.11.Powszechność opodatkowania. 80

II.4.2.12.Ulgi i zwolnienia ustawowe. 81

II.4.2.13.Udzielanie ulg w zapłacie podatków i opłata prolongacyjna. 82

II.4.2.14.Skutki finansowe (roczne) z tytułu udzielonych ulg i umorzeń oraz obniżenia górnych stawek podatkowych. 85

II.4.2.15.Dochody z opłat adiacenckich. 89

II.4.2.16.Opłata planistyczna. 92

II.4.2.17.Opłata eksploatacyjna. 94

II.4.2.18.Opłata produktowa 94

II.4.2.19.Opłata parkingowa 94

II.4.2.20.Opłaty za zajmowanie pasa drogowego. 97

II.4.2.21.Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 101

II.4.2.22.Windykacja należności podatkowych i opłat. 109

II.4.2.23.Fundusz sołecki. 111

II.4.3.1.Dochody z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości. 115

II.4.3.2.Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych. 116

II.4.3.3.Dochody z dzierżawy i wynajmu lokali użytkowych. 120

II.4.3.4.Dochody ze sprzedaży majątku. 124

II.4.3.5.Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 129

II.4.3.6.Windykacja dochodów z majątku. 131

II.4.4.Inne dochody. 131

II.4.4.1.Wpływy z usług. 131

II.4.4.2.Spadki, zapisy, darowizny. 132

II.4.4.3.Odsetki od środków finansowych gminy gromadzone


na rachunkach bankowych. 133

II.4.4.4.Dochody z kar pieniężnych. 133II.5.Wydatki budżetowe z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych. 135

II.5.1.Wydatki budżetowe bieżące. 135

II.5.1.1.Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. 136

II.5.1.2.Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników. 141

II.5.1.3.Nagrody. 143

II.5.1.4.Wydatki na podróże służbowe pracowników (krajowe). 144

II.5.1.5.Wydatki na podróże służbowe pracowników (zagraniczne). 148

II.5.1.6.Wydatki na podróże służbowe radnych (krajowe i zagraniczne). 149

II.5.1.7.Wypłaty diet radnym, członkom komisji oraz pozostałym. 150

II.5.1.8.Naliczanie i wykorzystywanie środków z ZFŚS. 154

II.5.1.9.Wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii. 156

II.5.1.10.Wydatkowanie środków z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 161

II.5.1.11.Dodatki mieszkaniowe. 164

II.5.1.12.Dotacje podmiotowe. 165

II.5.1.13.Dotacje przedmiotowe. 168

II.5.1.14.Dotacje celowe. 168

II.5.1.15.Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. 171

II.5.1.16.Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego. 171

II.5.1.17.Inne wydatki bieżące. 171

II.5.1.18.Wydatki na zakupy, dostawy i usługi (z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych). 172

II.5.2.Wydatki majątkowe. 182

II.5.2.1.Planowanie nakładów inwestycyjnych (Wieloletnia Prognoza Finansowa) oraz ich realizacja. 182

II.5.2.2.Wydatki na inwestycje i remonty (z uwzględnieniem przepisów
o zamówieniach publicznych). 183

II.5.2.3.Zakup i objęcie akcji, udziałów. 199

II.5.2.4.Ewidencja księgowa inwestycji i ich rozliczenia. 200

II.5.2.5.Przyjęcie zakończonych zadań inwestycyjnych na stan (księgowy) środków trwałych. 202

II.5.2.6.Dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji (lub zakupów inwestycyjnych) realizowanych przez inne jednostki. 202

II.5.2.7.Dotacje na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego. 204II.6.Rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji. 207

II.7.Dług publiczny, przychody i rozchody budżetu. 208

II.8.Inne ustalenia. 210

III.GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM. 211

3.1. Gospodarka nieruchomościami. 211

3.2. Gospodarka pozostałymi składnikami majątku (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, materiały). 214

3.3. Gospodarka mieniem Skarbu Państwa. 218

3.4. Inwentaryzacja roczna rzeczowych składników majątku (oraz rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych). 221

IV.ROZLICZENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. 222

4.1. Rozliczenia z jednostkami budżetowymi. 223

Funkcjonowanie stołówek szkolnych. 226

W wyniku kontroli ustalono, że szkoły, jako gminne jednostki budżetowe funkcjonujące
na terenie Gminy Kosakowo, nie zorganizowały stołówek szkolnych. 226

4.2. Rozliczenia z samorządowymi zakładami budżetowymi. 2264.3. Rozliczenia rachunków dochodów. 226

4.4. Samorządowe osoby prawne. 226

4.4.1. Instytucje kultury. 226PRZYCHODY: 227

4.4.2. Samorządowe publiczne zakłady opieki zdrowotnej. 228V.ZADANIA ZLECONE I REALIZAOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ. 228

5.1.Dotacje celowe na zadania zlecone. 228

5.1.1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące


z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. 229

5.1.2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje


i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. 234

5.1.3.Plan finansowy zadań zleconych. 234

5.1.4.Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na zadania zlecone. 235

5.2.Dotacje celowe na realizację porozumień. 235

5.2.2.Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań na podstawie porozumień. 236VI.KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ. 236

6.1. Stan i kompletność ksiąg rachunkowych budżetu i Urzędu. 236

6.2. Sprawozdawczość budżetowa, finansowa i inne. 239

6.2.1. Rzetelność i terminowość sporządzania sprawozdań. 240I. USTALENIA OGÓLNO – ORGANIZACYJNE.


  1. Dane ogólne.

 • Tematyka kontroli – kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych.

 • Osoby kontrolujące:

 • Tamara Todek – inspektor kontroli,

 • Elżbieta Rybicka – inspektor kontroli,

działające na podstawie upoważnień wydanych przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 18 kwietnia 2012 roku o numerach odpowiednio:
59/12, 60/12.

 • Okres objęty kontrolą: lata 2008 – 2011.

 • Kontrola przeprowadzona została w okresie od dnia 7 maja 2012 roku do dnia
  3 sierpnia 2012 roku z przerwami:

 • inspektor Tamara Todek: 8, 20 i 28 czerwca 2012r.;

- inspektor Elżbieta Rybicka: 4, 8, 20 i 28 czerwca 2012r.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Urząd Gminy w Kosakowie, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo,

strona internetowa: www.kosakowo.pl

email: kosakowo@zgwrp.org.pl, kosakowo@kosakowo.pl

Tel: (58) 660 43 43, 660 43 00,

Fax: (58) 660 43 01
   1. Wykaz jednostek podległych i nadzorowanych.

Według stanu na czas trwania kontroli w Gminie Kosakowo funkcjonowały następujące gminne jednostki organizacyjne powołane na mocy stosownych uchwał Rady Gminy:

Jednostki budżetowe

 • Szkoła Podstawowa w Mostach

 • Uchwała Nr XLVIII/54/2001 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 kwietnia 2001r., w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Mostach oraz nadania odrębnych statutów Szkole Podstawowej w Mostach i Gimnazjum w Mostach.

 • Szkoła Podstawowa w Pogórzu

 • Uchwała Nr VII/16/99 Rady Gminy Kosakowo z dnia 12 marca 1999r., w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Pogórzu.

 • Zespół Szkoły Podstawowej w Dębogórzu

 • Uchwała Nr VII/14/99 Rady Gminy Kosakowo z dnia 12 marca 1999r., w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Dębogórzu.

 • Gimnazjum w Mostach

 • Uchwała Nr XLVIII/54/2001 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 kwietnia 2001r.,
  |w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Mostach oraz nadania odrębnych statutów Szkole Podstawowej w Mostach i Gimnazjum w Mostach.

 • Uchwała Nr XII/57/90 Rady Narodowej w Kosakowie z dnia 23 kwietnia 1990r.
  w sprawie utworzenia GOPS w Kosakowie.

Instytucje kultury

 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kosakowie

 • Uchwała Nr IV/25/2006 Rady Gminy Kosakowo z dnia 21 grudnia 2006r.
  w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury i Sportu”.

Uchwałą Nr LXVII/75/2010 z dnia 12 sierpnia 2010r. Rada Gminy Kosakowo dokonała likwidacji samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury i Sportu”.

 • Biblioteka Publiczna w Kosakowie

 • Uchwała Nr LIX/149/2001 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 grudnia 2001r.
  w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą „Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo” oraz utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo” oraz ustalenia jej statutu.

Kontrolowana jednostka posiada:

    • aktualny wykaz samorządowych jednostek organizacyjnych,

    • aktualny Rejestr samorządowych instytucji kultury Gminy Kosakowo.

Zestawienie jednostek organizacyjnych Gminy Kosakowo zostało przedstawione w tabeli stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu kontroli.   1. Uczestnictwo w związkach komunalnych.

Gmina Kosakowo jest członkiem Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy
i Chylonki” z siedzibą w Gdyni. Uchwałą Nr IV/29/90 z dnia 29 sierpnia 1990r. Rada Gminy Kosakowo wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Kosakowo do Związku Komunalnego zrzeszającego gminy: Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo mającego na celu wspólne wykonywanie zadań w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności wdrażanie budowy oczyszczalni ścieków w Dębogórzu.

Statut Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” został opublikowany


w Dzienniku Urzędowym Województwa Gdańskiego w dniu 16 grudnia 1991r., Nr 21,
poz. 147. Związek wykonuje publiczne zadania w zakresie dotyczącym m.in.:

 1. wodociągów i zaopatrzenia w wodę,

 2. kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków,

 3. ochrony wód podziemnych i powierzchniowych, gospodarki zasobami wodnymi,

 4. ciepłownictwa zasilanego centralnie,

 5. utrzymania porządku i czystości,

 6. gospodarki odpadami, w tym unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

 7. ochrony środowiska w zakresie dotyczącym powietrza atmosferycznego, gruntów, lasów, wód podziemnych i powierzchniowych,

 8. informacji i edukacji społeczności lokalnej w zakresie dziedzin należących do zakresu działania Związku.
   1. Wykaz jednostek pomocniczych.

 • Na terenie Gminy Kosakowo znajduje się 10 następujących sołectw:

Rewa, Mosty, Mechelinki, Kosakowo, Pogórze, Dębogórze, Kazimierz, Pierwoszyno, Dębogórze – Wybudowanie, Suchy Dwór.

Statuty dla sołectw znajdujących się na terenie Gminy zatwierdzono w drodze uchwały Rady Gminy Kosakowo tj.:

 • Sołectwo Rewa

 • Sołectwo Mosty

 • Sołectwo Mechelinki

 • Sołectwo Kosakowo

 • Sołectwo Pogórze

 • Sołectwo Dębogórze Uchwała Nr XXXIV/67/05 z dnia

 • Sołectwo Kazimierz 30 czerwca 2005r. [zmiana Uchwałą

 • Sołectwo Pierwoszyno Nr VII/24/07 z dnia 7 marca 2007r.]

 • Sołectwo Dębogórze-Wybudowanie

 • Sołectwo Suchy Dwór.

 • W statutach sołectw określono:

  • nazwę i obszar jednostki pomocniczej,

  • Organy sołectwa,

  • zadania i kompetencje sołectwa,

  • środki finansowe sołectwa,

  • zebranie wiejskie zwoływane przez sołtysa,

  • zarządzanie majątkiem sołeckim,

  • Organ wykonawczy – sołtys,

  • Rada sołecka – wspomagająca działalność sołtysa,

  • wybór sołtysa oraz Rady sołeckiej,

  • odwołanie sołtysa i Rady sołeckiej,

  • wybory uzupełniające w przypadku rezygnacji sołtysa lub członka Rady sołeckiej,

  • nadzór i kontrola nad działalnością sołectwa.
  1. Kierownictwo jednostki (Zarząd JST, Skarbnik, Sekretarz).

Wójt Gminy.

Funkcję Wójta Gminy Kosakowo pełni Pan Jerzy Włudzik. • Na lata 2006 – 2010 wybrany na stanowisko w wyniku wyborów bezpośrednich w dniu 12 listopada 2006r. (zaświadczenie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej
  w Kosakowie z dnia 5 grudni 2006r.). Objęcie obowiązków nastąpiło 5 grudnia 2006r.
  po złożeniu ślubowania podczas sesji Rady Gminy Kosakowo.

 • Na lata 2010 - 2014 wybrany na stanowisko w wyniku wyborów bezpośrednich, które odbyły się dnia 21 listopada 2010r. (zaświadczenie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kosakowie z dnia 22 listopada 2010r.). Objęcie obowiązków nastąpiło
  30 grudnia 2010r. po złożeniu ślubowania podczas sesji Rady Gminy Kosakowo.

Zastępca Wójta.

 • Zarządzeniem Nr 2/2002 z dnia 22 listopada 2002r. Wójt Gminy Kosakowo powołał
  na Zastępcę Wójta Pana Zdzisława Miszewskiego.

Sekretarz Gminy.

 • Uchwałą Nr XLIV/10/2001 Rady Gminy Przodkowo z dnia 18 stycznia 2001r.
  na stanowisko Sekretarza Gminy powołano Panią Krystynę Schmidt.

Skarbnik Gminy.

Skarbnikiem Gminy jest Pani Barbara Stanisławska.

Obowiązki Skarbnika pełni od dnia 1 października 2005r., powołana na to stanowisko Uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr XXXVI/93/05 z dnia 29 września 2005r. na czas określony do dnia 31 grudnia 2006 roku.

Z dniem 1 stycznia 2007 roku Uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr IV/26/2006 z dnia


21 grudnia 2006 roku na wniosek Wójta Gminy Kosakowo zostaje powołana na Skarbnika Gminy Kosakowo.

Przewodniczący Rady Gminy.

 • W kontrolowanym okresie Przewodniczącym Rady Gminy Kosakowo był Pan Adam Miklaszewicz wybrany na kadencję 2006-2010 – Uchwała Nr I/1/2006 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo.

 • Na okres kadencji 2010-2014 na Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo wybrano Pana Mirosława Marka – Uchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia
  30 listopada 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy.

 • W kontrolowanym okresie Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Kosakowo byli Pan Ireneusz Bober wybrany na kadencję 2006-2010 – Uchwała Nr I/2/2006 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 listopada 2006r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kosakowo.

 • Na okres kadencji 2010-2014 na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Kosakowo wybrano Panią Alinę Merchel – Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kosakowo.

Zestawienie zawierające dane dotyczące kierownictwa kontrolowanej jednostki zostało przedstawione w tabeli roboczej stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu
kontroli.


  1. Wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne.

   1. Statut Gminy.

Rada Gminy przyjęła Statut Gminy Kosakowo:

 • Uchwałą Nr LXIX/75/2002 z dnia 10 października 2002 roku – publikacja
  w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 17 marca 2003r. Nr 40, poz. 561,

 • Uchwałą Nr XVII/100/2011 z dnia 24 listopada 2011r. – publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 13 marca 2012r., poz. 1001.

Zmiany wprowadzono:

 • Uchwałą Nr XVIII/129/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. – publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 13 marca 2012., poz. 1002.
   1. Regulamin Organizacyjny Urzędu.

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy w okresie objętym kontrolą
określono:

 • Zarządzeniem Nr 76/2007 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 29 listopada 2007r.
  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kosakowo;

 • Zarządzeniem Nr 27/2011 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kosakowo.

Zmiany wprowadzono:

Zarządzeniem Nr 54/2011 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 20 kwietnia 2011r.,

Zarządzeniem Nr 103/2011 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 24 sierpnia 2011r.


 • Zarządzeniem Nr 118/2011 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 29 września 2011r.
  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kosakowo,

Zmiany wprowadzono:

Zarządzeniem Nr 126/2011/A Wójta Gminy Kosakowa z dnia 18 października 2011r.,Zarządzeniem Nr 152/2011 Wójta Gminy Kosakowa z dnia 29 grudnia 2011r.


   1. Dokumentacja opisująca przyjęte w jednostce zasady (politykę) rachunkowości.

W badanym okresie politykę rachunkowości dla kontrolowanej jednostki określa:

 • Zarządzenie Nr 93/2010 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetu gminy oraz Urzędu Gminy Kosakowo, wprowadzające m.in.:

 • Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu gminy Kosakowo, stanowiące załącznik nr 1 do przedmiotowego Zarządzenia;

 • Zakładowy plan kont dla budżetu Gminy Kosakowo wraz z zasadami funkcjonowania kont syntetycznych, stanowiący załącznik nr 2 do przedmiotowego Zarządzenia;

 • Zakładowy plan kont dla Urzędu Gminy Kosakowo jako jednostki budżetowej wraz
  z zasadami funkcjonowania kont syntetycznych, stanowiący załącznik nr 3
  do przedmiotowego Zarządzenia;

 • Procedury ewidencji finansowo – księgowej przy realizacji projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych, stanowiące załącznik nr 4 do przedmiotowego Zarządzenia.

 • Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia procedury kontroli - zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych oraz dokonywania wydatków środków publicznych.

 • Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu gminy Kosakowo – z mocą obowiązującą
  od dnia 01.01.2011r.

 • W kontrolowanej jednostce księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo przy wykorzystaniu programu „GRAVIS”.

 • Zarządzeniem Nr 2/06 z dnia 02.01.2006r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Kosakowo:

 • Instrukcję w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
  w Urzędzie Gminy w Kosakowie, stanowiącą Załącznik Nr 1 do przedmiotowego Zarządzenia,


 • Instrukcję w sprawie gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności
  za powierzone mienie w Urzędzie Gminy w Kosakowie, stanowiącą Załącznik
  Nr 2 do przedmiotowego Zarządzenia,


 • Instrukcję inwentaryzacyjną obowiązującą w Urzędzie Gminy w Kosakowie, stanowiącą Załącznik Nr 3 do przedmiotowego Zarządzenia.

Szczegółowe ustalenia zawarte w powyższych Instrukcjach omówiono w rozdziałach 2.1.3. oraz 3.4 protokołu kontroli.


   1. Środki kontroli zabezpieczenia dostępu do komputerów oraz kontrola przetwarzania danych.

Informacja o stosowanych zabezpieczeniach i środkach kontroli dostępu do komputerów
i danych informatycznych w Urzędzie Gminy Kosakowo złożona przez Informatyka – Pana Macieja Przybosia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu kontroli.

   1. Przepisy wewnętrzne regulujące obieg i kontrolę dokumentów finansowo-księgowych.


 • Wójt Gminy Kosakowo wprowadził Zarządzeniem Nr 56/2007 z dnia 17 września 2007r. Instrukcję określającą zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania
  i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy Kosakowo.


W Instrukcji określono:

 • obowiązujące rodzaje dokumentów,

 • niezbędną ilość egzemplarzy każdego dokumentu,

 • osoby bądź jednostki organizacyjne zobowiązane do wystawiania dokumentów,

 • sposób opracowania dokumentu księgowego,

 • osoby dokonujące kontroli pod względem formalno – rachunkowym oraz kontroli merytorycznej,

 • termin dostarczenia dokumentów do księgowości.   1. Pełnomocnictwa.


Ustalono, że kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kosakowo nie posiadających osobowości prawnej działających jednoosobowo Wójt Gminy udzielił następujących pełnomocnictw:

 • Dyrektorowi Gimnazjum w Mostach Panu Adamowi Pop – Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 54/2006 Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2006r. oraz Zarządzenie Nr 69 Wójta Gminy z dnia 24 maja 2011r.,

 • Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mostach Pani Annie Szymborskiej – Załącznik
  nr 1 do Zarządzenia nr 53/2006 Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2006r. oraz Zarządzenie nr 70 Wójta Gminy z dnia 24 maja 2011r.,

 • Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Pogórzu Pani Elżbiecie Czaja – Zarządzenie
  nr 77/2009 Wójta Gminy z dnia 28 sierpnia 2009r.,

 • Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
  w Dębogórzu Pani Halinie Foltynowicz –
  Zarządzenie nr 75/2008 Wójta Gminy
  z dnia 8 września 2008r.,

 • Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie Pani Arianie Pienczke – Zarządzenie nr 92/2005 Wójta Gminy z dnia 8 listopada 2005r.   1. Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.


W 2011 roku kontrolowana jednostka nie zawarła umów o partnerstwie publiczno – prywatnym.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość