Strona główna

Regionalny program operacyjny Województwa małopolskiego na lata 2014-2020


Pobieranie 0.57 Mb.
Strona1/26
Data20.06.2016
Rozmiar0.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26Załącznik nr 2 do Regulaminu

konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-002/15grupa 125

czerwiec2015regionalny program operacyjny Województwa małopolskiego na lata 2014-2020

departament funduszy europejskich UMWM zespół wyboru projektów
Spis treści

Ogólne informacje na temat funkcjonowania systemu
i wypełnienia wniosku 8

Wymogi specyficzne dla konkursu 7.1.1 Drogi regionalne Typ projektu A 9

Strona tytułowa 10

Ogólne informacje dotyczące Strony tytułowej 10

A.Opis Wnioskodawcy oraz Partnerzy projektu 12

Ogólne informacje dotyczące części A wniosku 12

Pkt. A.1 Dane Wnioskodawcy 13

Pkt. A.2 Adres siedziby/miejsce zamieszkania 14

Pkt. A.3 Dane kontaktowe/Dane teleadresowe do korespondencji (jeżeli inne niż dane podane w pkt. A.2) 14

Pkt. A.4 Osoba do kontaktów w sprawie projektu 14

Pkt. A.5 Osoby prawnie upoważnione do składania wniosku o dofinansowanie 15

Pkt. A.6 Jednostka realizująca projekt (jeżeli inna niż Wnioskodawca) 15

Pkt. A.7 Partnerstwo w projekcie 16

Pkt. A.8 Partner zaangażowany w realizację projektu 17

B. Rodzaj projektu 19

Ogólne informacje dotyczące części B wniosku 19

Pkt. B.1 Tytuł projektu 19

Pkt. B.2 Rodzaj projektu 19

Pkt. B.3 Zakres interwencji 20

Pkt. B.4 Forma finansowania 20

Pkt. B.5 Działalność gospodarcza związana z projektem 20

Pkt. B.6 Typ obszaru realizacji projektu 20

Pkt. B.7 Miejsce realizacji projektu 21

Pkt. B.8 Projekt realizowany poza małopolską i/lub granicami kraju 21

C.1 Tło i uzasadnienie konieczności realizacji projektu 22

Ogólne informacje dotyczące części C.1 wniosku 22

Pkt. C.1.1 Informacje nt. sytuacji ekonomicznej, społecznej i gospodarczej Wnioskodawcy z uwzględnieniem analizy potrzeb. 22

Pkt. C.1.2 Analiza odbiorców 23

Pkt. C.1.3 Doświadczenie niezbędne do realizacji projektu 23

Pkt. C.1.4 Zasoby umożliwiające realizację projektu 23

Pkt. C.1.5 Opis istniejącego majątku trwałego 24

Pkt. C.1.6 Realizacja projektu w obszarze inteligentnej specjalizacji 24

C.2 Opis projektu 25

Ogólne informacje dotyczące części C.2 wniosku 25

Pkt. C.2.1 Okres realizacji projektu 27

Pkt. C.2.2 Charakterystyka projektu (z uwzględnieniem parametrów, danych, potwierdzenie przyjętych założeń technologicznych) 29

Pkt. C.2.3 Zadania i działania realizowane w projekcie 29

C.3 Cele i wskaźniki projektu 31

Ogólne informacje dotyczące części C.3 wniosku 31

Pkt. C.3.1 Społeczno–gospodarcze cele projektu 31

Pkt. C.3.2 W jaki sposób projekt spełni potrzeby opisane w pkt. C.1.1 32

Pkt. C.3.3 W jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia celów programu operacyjnego 32

Pkt. C.3.4 Wskaźniki realizacji projektu 32

Pkt. C.3.5 Zatrudnienie w wyniku realizacji projektu 35

C.4 Promocja źródła finansowania projektu 36

Ogólne informacje dotyczące części C.4 wniosku 36

Pkt. C.4 Promocja źródła finansowania projektu 36

D. Stopień przygotowania projektu do realizacji oraz Wpływ projektu na środowisko 37

Ogólne informacje dotyczące części D wniosku 37

Pkt. D.1 Stan przygotowania projektu do realizacji 38

Pkt. D.2 Wpływ projektu na środowisko 45

E. Pomoc publiczna uzyskana i planowana do uzyskania dla potrzeb realizacji projektu. 49

Ogólne informacje dotyczące części E wniosku 49

Pkt.E.1 Pomoc publiczna we wnioskowanym projekcie 49

Pkt.E.2 Pomoc de minimis 51

Pkt.E.3 Efekt zachęty 52

Pkt.E.4 Regionalna pomoc inwestycyjna 54

Pkt.E.5 Pomoc inwestycyjna w zakresie efektywności energetycznej 55

Pkt.E.6 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną 56

Pkt.E.7 Pomoc inwestycyjna w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wysokosprawnej kogeneracji 56

Pkt.E.8 Pomoc inwestycyjna w zakresie infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej i innowacyjnej 57

Pkt.E.9 Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego 57

Pkt.E.10 Pomoc inwestycyjna w zakresie infrastruktury energetycznej 58

Pkt.E.11 Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy 58

Pkt.E.12 Pomoc na infrastrukturę sportową lub wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną 58

Pkt.E.13 Pomoc publiczna zgodna ze wspólnym rynkiem 59

F. Zasady dofinansowania projektu – RPO WM 60

Ogólne informacje dotyczące części F wniosku 60

Pkt.F.1 Opcje finansowania 61

G. Kwalifikowalność podatku VAT 62

Ogólne informacje dotyczące części G wniosku 62

Pkt. G.1 Prawna możliwość odzyskania podatku VAT z projektu 63

H. Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu 65

Ogólne informacje dotyczące części H wniosku 65

Pkt. H.1 Planowane koszty w ramach projektu 67

Pkt. H.2 Koszty limitowane 70

Pkt. H.3 Podsumowanie kosztów 70

I. Źródła finansowania projektu 71

Ogólne informacje dotyczące części I wniosku 71

Pkt. I.1 Tabela wskazująca źródła finansowania projektu 72

J. Komplementarność projektu 74

Ogólne informacje dotyczące części J wniosku 74

Pkt. J.1 Komplementarność projektu w stosunku do już realizowanych przez Wnioskodawcę 74

Pkt. J.2 Komplementarność projektu w stosunku do projektów planowanych


do realizacji w przyszłości 75

Pkt. J.3 Komplementarność projektu w stosunku do projektów realizowanych


w otoczeniu Wnioskodawcy 75

K. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi 77

Ogólne informacje dotyczące części K wniosku 77

Pkt. K.1 Równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacja 78

Pkt. K.2 Zgodność z polityką zrównoważonego rozwoju - ochrona i poprawa jakości stanu środowiska 78

Pkt. K.3 Zgodność z innymi politykami horyzontalnymi 79

L. Trwałość projektu 80

Ogólne informacje dotyczące części L wniosku 80

Pkt. L.1 Wymagany okres trwałości 81

Pkt. L.2 Etap trwałości - opis podmiotu zarządzającego 81

Pkt. L.3 Sposób wykorzystania produktów projektu 82

Pkt. L.4 Sposób przekazania do zarządzania powstałych produktów projektu innemu podmiotowi wraz z podaniem podstawy prawnej. 82

Pkt. L.5 Trwałość finansowa 82

Pkt. L.6 Analiza konkurencji 83

M. Analiza finansowa 84

Ogólne informacje dotyczące części M wniosku 84

Pkt. M.1 Projekty nieinwestycyjne 84

Pkt. M.2 Projekty inwestycyjne 85

N. Analiza ekonomiczna 88

Ogólne informacje dotyczące części N wniosku 88

Pkt.N.1 Analiza wielokryterialna 88

Pkt.N.2 Analiza efektywności kosztowej 89

Pkt.N.3 Analiza Kosztów i Korzyści 89

O. Analiza ryzyka 90

Ogólne informacje dotyczące części O wniosku 90

Pkt.O.1 Analiza jakościowa ryzyka 90

Pkt.O.2 Analiza wrażliwości 91

P. Analiza wariantowa 92

Ogólne informacje dotyczące części P wniosku 92

Pkt. P.1 Wariant zerowy 92

Pkt. P.2 Wariant technologiczny 92

Pkt. P.3 Wariant lokalizacyjny 93

Pkt. P.4 Wariant oszczędnościowy 93

Pkt. P.5 Wariant związany z innym produktem 93

Pkt. P.6 Wnioski z przeprowadzonej analizy wariantowej 93

Q. Analizy Specyficzne 94

Ogólne informacje dotyczące części R wniosku 94

R. Lista załączników 95

Ogólne informacje dotyczące części R wniosku 95

Załącznik 1 Analiza finansowa, analiza ekonomiczna oraz analiza ryzyka 95

Załącznik 2 Załączniki w zakresie oceny oddziaływania projektu na środowisko oraz wpływu na obszar sieci Natura 2000 96

Załącznik 3 Kopia ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/ZRID/zgłoszenia robót budowlanych/innej decyzji równoważnej oraz dokumenty planistyczne 97

Załącznik 4 Wyciąg z dokumentacji technicznej 98

Załącznik 5 Mapa lokalizująca projekt w najbliższym otoczeniu 98

Załącznik 6 Oświadczanie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu 98

Załącznik 7 Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie wkładu własnego 98

Załącznik 8 Dokumenty do projektów partnerskich 100

Załącznik 9 Kopia statutu instytucji tj. Wnioskodawcy oraz ewentualnych partnerów 101

Załącznik 10 Załączniki wymagane dla projektów ubiegających się
o dofinansowanie w formie pomocy publicznej 101

Załącznik 11 Formularz potwierdzający spełnienie kryteriów MŚP 101

Załącznik 12 Sprawozdania finansowe 102

Załącznik 13 Dokumenty dotyczące obiektu lub terenu objętego ochroną konserwatorską 102

Załącznik 14 Upoważnienie do składania wniosku o dofinansowanie 103

Załącznik 15 Formularz zgłoszenia wskaźnika specyficznego (autorskiego) 103

Załącznik 16 Inne załączniki wymagane dla konkursu 103

S. Oświadczenia beneficjenta 104

Ogólne informacje dotyczące części S wniosku 104

S.1 Oświadczenia dla wszystkich 104

S.2 Oświadczenia dla Wnioskodawców którzy kwalifikują VAT 108

S.3 Oświadczenie dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie


w oparciu o pomoc de minimis 108

S.4 Oświadczenia dla Wnioskodawców ubiegających się o regionalna pomoc inwestycyjną, pomoc na inwestycję w zakresie efektywności energetycznej, pomoc na inwestycję w zakresie efektywności energetycznej, pomoc inwestycyjną na infrastrukturę lokalną, pomoc inwestycyjną w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wysokosprawnej kogeneracji, pomoc inwestycyjną w zakresie infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej


i innowacyjnej, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc inwestycyjną w zakresie infrastruktury energetycznej, pomoc inwestycyjną na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy, pomoc na infrastrukturę sportową lub wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną. 109

S.5 Dodatkowe Oświadczenie dla Wnioskodawców ubiegających się


o dofinansowanie w oparciu o regionalną pomoc inwestycyjną 109

S.6 Oświadczenie dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie


w oparciu o pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną 110

S.7 Oświadczenie dla Wnioskodawców będących MŚP 110

WZORY DOKUMENTÓW 111

Wzór 1 Formularz do wniosku w zakresie oceny oddziaływania na środowisko wraz z instrukcją wypełniania formularza (załącznik nr 2) 111

Wzór 2 Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (załącznik nr 2) 118

Wzór 3 Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (załącznik nr 2) 120

Wzór 4 Oświadczenia dla Partnerów projektu (załącznik nr 8) 121

Wzór 5 Załącznik wprowadzający wskaźniki specyficzne (załącznik nr 15) 122
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość