Strona główna

Regulamin: „Bałtycki Klaster


Pobieranie 82.66 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar82.66 Kb.

REGULAMIN:

Bałtycki Klaster


REGULAMIN

BAŁTYCKIEGO KLASTRA sEaNERGIA

Kołobrzeg, 05.03.2013SPIS TREŚCI

 1. Postanowienia ogólne………………………………………………….…………….…3

 2. Siedziba i adres Klastra………………………………………………………...……....3

 3. Cel, sposób i zakres działania Klastra……………………………………..……….......4

 4. Projekty Klastra…………………………………………………………………..….....6

 5. Struktura organizacyjna Klastra…………………………………………………….......7

 6. Koordynator Klastra………………………………………………………………........9

 7. Prawa i obowiązki Członków Klastra……………………………………..…….....….10

 8. Koszty i finanse……………………………………………………………...…..........11

 9. Zasady przystąpienia, wystąpienia i wykluczenia z Klastra………………………......12

 10. Zasady dostępu do usług świadczonych przez

Koordynatora Klastra………………………………………………………..……....14

 1. Poufność…………………………………………………………………….......…….15

 2. Postanowienia końcowe…………………………………………………….…..…….15 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1

 • Celem Bałtyckiego Klastra sEaNERGIA jest kreowanie i wykorzystanie innowacji oraz podejmowanie działań badawczo-rozwojowych w procesach gospodarczych. Stworzenie sieci współpracy pozwoli Członkom Klastra na efektywne połączenie
  i wykorzystanie potencjału przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz samorządowych w celu łatwiejszego transferu i dyfuzji wiedzy, doświadczeń, a także podejmowanie wspólnych działań innowacyjnych pomiędzy kooperującymi podmiotami.

 • Bałtycki Klaster sEaNERGIA został zainicjowany w dniu 20.01.2012 roku w oparciu o podpisany List Intencyjny, a następnie podjął współpracę na podstawie „Porozumienia powiązania kooperacyjnego o nazwie Bałtycki Klaster sEaNERGIA” zawartego w dniu 25 lipca 2012 r. przez szereg podmiotów gospodarczych, naukowych i instytucji otoczenia biznesu. Podmioty, które zawarły porozumienie
  w dniu 25 lipca 2012 r. oraz podmioty, które przystąpią później do Bałtyckiego Klastra sEaNERGIA, zwane są dalej łącznie Członkami Klastra.

 • Niniejszy Regulamin reguluje zasady funkcjonowania Klastra oraz sposób współpracy Członków Klastra.

 • Rolę Koordynatora Klastra pełni Sea Development Sp. z o. o.

 • Obsługę organizacyjną i administracyjną Klastra sprawuje Koordynator Klastra.

 • Współpraca Członków Klastra odbywa się poprzez Koordynatora Klastra, Radę Klastra oraz Zespoły Tematyczne z liderami wchodzącymi w skład Komitetu Sterującego.

 • Członkowie Klastra zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 1. SIEDZIBA I ADRES KLASTRA

§2

 1. Siedzibą Klastra jest siedziba/oddział Koordynatora Klastra.

 2. Siedziba Klastra mieści się w Kołobrzegu 78-100, przy ul. Plażowej1.

 3. Oficjalna witryna Klastra to: www.seanergia.pl 1. CEL, SPOSÓB I ZAKRES DZIAŁANIA KLASTRA

§3

Celem Klastra jest: 1. Stworzenie warunków do integracji umożliwiającej rozwój ponadregionalnego, cross sektorowego Klastra powiązań naukowo-biznesowych umożliwiającego kreowanie, inicjowanie, rozwój, opracowanie i wdrażanie nowych technologii, produktów i usług oraz innowacyjnych systemów organizacyjnych dla rozwoju gospodarczego
  i społecznego regionów UE, ze szczególnym uwzględnieniem regionów Morza Bałtyckiego i rejonów trans granicznych.

 2. Wspieranie rozwoju sektora turystyki, szczególnie turystyki uzdrowiskowej, w oparciu o rozwiązania innowacyjne i ekologiczne.

 3. Wspieranie rozwoju polskich przedsiębiorców reprezentujących sektory: energii odnawialnej, budownictwa pasywnego, ICT, ekologii i turystyki medycznej
  na rynkach krajowych i zagranicznych.

 4. Łączenie i rozwijanie badań, umiejętności i kwalifikacji w sektorach objętych wsparciem Klastra.

 5. Współpraca z samorządem terytorialnym celem wspólnego diagnozowania potrzeb rozwojowych regionów oraz wspierania innowacyjnych strategii i działań.

 6. Wymiana umiejętności, informacji, wiedzy i doświadczeń.

 7. Stymulowanie działalności badawczej i innowacyjnej poprzez promowanie intensywnych kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami a środowiskiem naukowym
  i przedstawicielami organizacji społecznych i gospodarczych.

 8. Przyczynianie się do zwiększenia transferu technologii oraz budowania łańcucha wartości wśród członków Klastra.

 9. Rozwijanie współpracy gospodarczej w ramach sektorów objętych wsparciem Klastra i między tymi sektorami, w kraju i na rynkach międzynarodowych.

 10. Stymulowanie rozwoju wysokich standardów w branżach objętych wsparciem.

 11. Dążenie do zwiększenia komercjalizacji badań w branżach objętych wsparciem.

§4

Powyższe cele realizowane będą poprzez: 1. Promowanie idei Klastra, jako miejsca dla tworzenia i rozwijania przedsiębiorstw, rozwijania umiejętności, wiedzy oraz innowacyjnych technologii w sektorach objętych wsparciem.

 2. Inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu umacnianie więzi
  oraz konsolidację całych środowisk społecznych i gospodarczych wokół idei rozwoju innowacji w sektorach objętych wsparciem Klastra.

 3. Inicjowanie i rozwijanie kontaktów oraz nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami i firmami spoza Klastra, w celu zapewnienia i ułatwienia Członkom
  i ich pracownikom dostępu do najnowszych osiągnięć wiedzy i technologii.

 4. Inicjowanie i realizowanie wspólnych projektów badawczych, rozwojowych, demonstracyjnych i wdrożeniowych oraz występowanie z wnioskami
  o dofinansowanie tych projektów z dostępnych na ten cel funduszy.

 5. Organizowanie i koordynowanie działań umożliwiających rozwój i efektywne wykorzystywanie wiedzy, dostęp do specjalistycznych zasobów wiedzy i technologii oraz wymianę informacji i doświadczeń.

 6. Wspieranie działań firm innowacyjnych i ich przedsięwzięć zgodnych z celami Klastra, głównie poprzez pozyskiwanie krajowych i pomocowych źródeł finansowania projektów.

 7. Pozyskiwanie nowych Członków Klastra z odpowiednim potencjałem gospodarczym i/lub wiedzy dla zapewnienia rozwoju Klastra.

 8. Udział w targach i konferencjach branżowych.

 9. Organizowanie szkoleń oraz uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach.

 10. Publikowanie i propagowanie wyników prac naukowo-badawczych w celu jak najszerszego ich wykorzystania przez przedsiębiorców.

 11. Organizacja misji gospodarczych i naukowych w kraju i za granicą.

 12. Nawiązanie współpracy z innymi Klastrami, Centrami Doskonałości, Platformami Technologicznymi, Inkubatorami Przedsiębiorczości, Parkami Naukowo- Technicznymi w kraju i za granicą.

§5

 1. Klaster funkcjonuje na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, nie posiada osobowości prawnej oraz nie ma charakteru spółki cywilnej, stanowi natomiast platformę wspólnych działań dla osiągnięcia celów określonych w §3. Klaster może
  w przyszłości podjąć decyzję o przekształcenie w formę prawną.

 2. Klaster jako organizacja nie działa dla osiągnięcia zysku, ewentualne dochody
  ze swej działalności przeznacza na realizacje celów swego działania.

 3. Każdy z Członków Klastra uczestniczy w Klastrze na równych prawach
  i obowiązkach.

 4. Każdy z Członków ma równy dostęp do usług świadczonych przez Koordynatora Klastra oraz do usług, szkoleń, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i wyposażenia świadczonych w ramach Klastra.

 5. Za zapewnienie równego dostępu Członkom Klastra do zaplecza i usług świadczonych w ramach Klastra odpowiada Koordynator Klastra. 1. PROJEKTY KLASTRA

§6

 1. Bałtycki Klaster sEaNERGIA stanowi platformę do realizacji
  i pozyskiwania środków finansowych na wspólne projekty, inwestycje, prace badawczo-rozwojowe oraz działania mające związek z rozwojem innowacyjnych technologii.

 2. Projekty realizowane będą przez tych Członków Klastra, którzy wyrażą wolę uczestnictwa w danym projekcie.

 3. Liderem Projektów dotyczących Klastra i adresowanych do Klastrów będzie Koordynator Bałtyckiego Klastra sEaNERGIA - Sea Development Sp. z o. o.,
  a projektów nie dotyczących Klastrów może być każdy Członek Klastra. Lider projektu jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów niezbędnych
  do rozpoczęcia projektu oraz pozostałych czynności w celu jego prawidłowej realizacji oraz rozliczenia.

 4. Zasady finansowania, a w szczególności udział w kosztach projektu oraz zakres poszczególnych zadań dla Członków Klastra uczestniczących w danym projekcie, zostanie określony w odrębnej umowie określającej szczegółowe zasady realizacji projektu, podpisanej przez uczestników projektu przed rozpoczęciem jego realizacji.

 5. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia co do zasad realizacji projektu,
  a w szczególności co do treści umowy określającej szczegółowe zasady realizacji projektu, każdy z Członków Klastra może zrezygnować z uczestnictwa w projekcie bez jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze strony innych Członków Klastra.

 6. Niewyrażenie woli uczestnictwa w projekcie zgodnie z ust. 2 lub rezygnacja
  z uczestnictwa w projekcie zgodnie z ust. 5 nie może być uznana za naruszenie Regulaminu i Porozumienia Powiązania Kooperacyjnego we współpracy. 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA KLASTRA

§7

 1. Strukturę organizacyjną Klastra tworzą: Zgromadzenie Członków, Komitet Sterujący wraz z Zespołami Tematycznymi, Rada Klastra oraz Koordynator Klastra.

§8

 1. Zgromadzenie Członków Klastra składa się z przedstawicieli Członków Klastra
  w liczbie odpowiadającej liczbie Członków Klastra.

 2. Zgromadzenie Członków Klastra odbywa się minimum jeden raz do roku.

 3. Każdy z Członków ma prawo delegować do Zgromadzenia Członków Klastra jednego przedstawiciela, który dysponuje jednym mandatem.

 4. Do kompetencji Zgromadzenia Członków Klastra należy:

 1. wybór Rady Klastra,

 2. zatwierdzenie Regulaminu Klastra,

 3. przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Klastra,

 4. udzielenie absolutorium Radzie Klastra.

 1. W skład Rady Klastra wchodzi Koordynator jako Przewodniczący Rady i 3-ch Członków. Członkowie Rady są wybierani po jednym z każdego typu organizacji: Przedsiębiorstwa, Organizacji Badawczej/Uczelni i Organizacji Otoczenia Biznesu. Koordynator i każdy Członek Rady dysponują po jednym głosie w Radzie Klastra.

 2. Członkowie Rady są wybierani na Zgromadzeniu Członków Klastra na okres 3 lat licząc od dnia dokonania wyboru pierwszego składu Rady Klastra, bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że zostanie przyjęty zwykłą większością głosów wniosek o głosowaniu tajnym.

 3. Pracom Rady przewodzi Przewodniczący Rady Klastra.

 4. Do uprawnień Przewodniczącego Rady należy:

 1. ustalanie terminów i miejsc spotkań Rady,

 2. ustalenie porządku spotkań Rady,

 3. prowadzenie spotkań Rady.

 1. Decyzje Rady Klastra zapadają zwykłą większością głosów w formie uchwał. Rada Klastra przy podejmowaniu decyzji będzie dążyć do uzyskania konsensusu.

 2. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady.

 3. Posiedzenia Rady Klastra odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.

 4. Posiedzenia Rady Klastra odbywają się w siedzibie Koordynatora Klastra lub
  w każdym innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady, przy czym miejsca odbycia posiedzeń powinny być tak wybierane, aby dotarcie na nie było dla Członków Rady jak najmniej uciążliwe. Posiedzenia Rady mogą odbywać się
  z wykorzystaniem platformy internetowej.

 5. Posiedzenia Rady Klastra zwołuje Przewodniczący Rady.

 6. Komitet Sterujący składa się z liderów stałych Zespołów Tematycznych. Zespoły Tematyczne proponuje Rada Klastra, a akceptuje zgromadzenie członków zwykłą większością głosów. Każdy Członek Klastra może wydelegować do pracy
  w Zespołach Tematycznych dowolną ilość osób do dowolnej ilości wybranych przez siebie Zespołów Tematycznych. Lidera Zespołu Tematycznego wybierają w drodze konsensusu członkowie danego Zespołu Tematycznego.

 7. Do zadań Lidera Zespołu Tematycznego (ZT) należy:

 1. uzgadnianie harmonogramu prac,

 2. zwoływanie i prowadzenie spotkań Zespołu Tematycznego (ZT),

 3. koordynacja prac w ZT,

 4. prowadzenie dokumentacji prac ZT,

 5. uzgadnianie inicjatyw projektowych,

 6. uzgadnianie w zespole strategii rozwoju i działania ZT jako elementu strategii Klastra,

 7. przedstawianie - nie rzadziej niż raz na kwartał - na 1 tydzień przed planowanymi posiedzeniami Rady - raportu z działalności Zespołu Tematycznego, w tym kierowane do Rady wnioski Zespołu Tematycznego.

 1. W zależności od potrzeb, Rada Klastra może powołać czasowe grupy zadaniowe celem podejmowania i realizowania wspólnych inicjatyw, zgodnych z celami
  i strategią Klastra zawartymi w planie rozwoju.

 2. Rada Klastra wyznacza kierunki rozwoju, program oraz strategię działania Klastra,
  a także nadzoruje bieżącą realizację projektów i zadań. Do kompetencji Rady Klastra należy w szczególności:

 1. opracowywanie dokumentów Klastra i ewentualnych zmian,

 2. przyjmowanie nowych Członków,

 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie planów rozwoju i działania Klastra oraz projektów merytorycznych,

 4. opracowywanie planów i harmonogramów działania Klastra,

 5. prowadzenie promocji Klastra,

 6. powoływanie czasowych grup zadaniowych,

 7. zatwierdzanie źródeł i sposobu finansowania działalności Klastra,

 8. zatwierdzanie budżetu Klastra,

 9. przyjęcie i zatwierdzanie Strategii Klastra.

 1. KOORDYNATOR KLASTRA

§9

 1. Za realizację bieżących zadań odpowiada Koordynator Klastra.

 2. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

 1. przygotowanie Klastra do realizacji celów określonych w ust. 3 niniejszego Regulaminu,

 2. zarządzanie Klastrem i organizacja współpracy,

 3. kierowanie zadaniami realizowanymi przez Klaster, w tym opracowaniem strategii rozwoju Klastra,

 4. opracowanie niezbędnych dokumentów funkcjonowania Klastra: procedur, regulaminów itp.,

 5. ustalenie i zorganizowanie systemu i narzędzi komunikacji wewnątrz Klastra,

 6. opracowanie terminowych planów działania (harmonogramów) Klastra,

 7. organizowanie szkoleń, warsztatów itp. dla Członków Klastra,

 8. organizacja strony internetowej Klastra i jej prowadzenie,

 9. kierowanie sposobem opracowania strategii rozwoju Klastra,

 10. zarządzanie finansami Klastra, prowadzenie sprawozdawczości,

 11. współdziałanie z instytucjami i podmiotami trzecimi w zakresie działalności Klastra,

 12. promocja Klastra.

 1. Do kompetencji Koordynatora należy w szczególności:

 1. inicjowanie wspólnych działań, projektów, wydarzeń,

 2. reprezentowanie Klastra w postępowaniach o uzyskanie wsparcia w ramach projektów i programów dotyczących środków krajowych i pomocowych z Unii Europejskiej,

 3. podejmowanie decyzji dotyczących Klastra we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Rady Klastra lub Zgromadzenia Członków. 1. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLASTRA

§ 10

 1. Członek Klastra ma obowiązek:

 1. współdziałać z Koordynatorem i Członkami Klastra w celu osiągnięcia celów określonych w ust. 3,

 2. pracować na rzecz Klastra i jego rozwoju,

 3. współtworzyć strategię rozwoju Klastra,

 4. aktywnie uczestniczyć w inicjowanych przedsięwzięciach naukowo-badawczych i/lub innowacyjnych,

 5. uczestniczyć w działaniach prowadzących do kreowania nowych innowacyjnych produktów i/lub usług oraz je wdrażać,

 6. nawiązywać komunikacje branżowe celem dyfuzji informacji i wiedzy,

 7. dbać o dobry wizerunek Klastra,

 8. przestrzegać ustaleń podjętych na wspólnych spotkaniach, w szczególności dotyczących tajemnic handlowych,

 9. przestrzegać Regulaminu Klastra,

 10. dołożyć najwyższej staranności przy wykonywaniu działań w ramach Klastra,

 11. informować Koordynatora Klastra o zmianie danych w szczególności adresu,
  nr telefonów, zmianie formy prawnej, połączeniu lub przejęciu przez inny podmiot, obniżeniu kapitału zakładowego, postawieniu w stan likwidacji
  lub wszczęcia postępowania upadłościowego bądź naprawczego,

 12. raz w roku składać/uaktualniać ankietę dot. organizacji celem bilansowania przez Koordynatora potencjału Klastra.

 1. Każdy z Członków Klastra ponosi odpowiedzialność wobec pozostałych Członków. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu i Porozumienia Powiązania Kooperacyjnego jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez pozostałych Członków wskutek jego działania lub zaniechania.

 2. Każdy z Członków Klastra ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich
  za szkody powstałe w związku z realizacją Projektu, w tej części, za którą Członek odpowiada.

 3. W przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek działania siły wyższej, podmiot, którego dotyczy działanie siły wyższej, jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Koordynatora.

§ 11

 1. Członek Klastra ma prawo:

 1. organizować grupy robocze i projekty z innymi Członkami Klastra,

 2. mieć dostęp do wszystkich informacji skierowanych do Członków Klastra,

 3. uczestniczyć w projektach inicjowanych w ramach Klastra,

 4. korzystać z infrastruktury, szkoleń, materiałów, wartości niematerialnych
  i prawnych, środków trwałych, usług i wyposażenia nabytego przez Koordynatora Klastra na potrzeby rozwoju Klastra w ramach Projektu dofinansowanego
  ze środków publicznych. Korzystanie z w/w zasobów odbywa się na zasadach równego dostępu, zgodnie z wytycznymi Koordynatora Klastra,

 5. posługiwać się nazwą, adresem i numerami telefonicznymi Klastra,

 6. wykorzystywać logo i informacje o Klastrze na swojej stronie internetowej
  lub innych dokumentach, po uzgodnieniu formy i treści z Koordynatorem Klastra,

 7. samodzielnie ubiegać się o współfinansowanie własnych projektów. 1. KOSZTY I FINANSE

§ 12

 1. Wszelkie koszty, wydatki oraz opłaty ponoszone w związku z realizacją projektu Członkowie Klastra będą ponosili we własnym zakresie, proporcjonalnie do udziału danego Członka Klastra w konkretnym projekcie realizowanym przez Klaster, chyba, że za zgodą pozostałych umawiających się Stron, zostaną podjęte odmienne ustalenia.

 2. W przypadku uczestnictwa i realizacji projektu, każdy z Członków Klastra zobowiązuje się prowadzić ewidencję w/w kosztów wyodrębnioną w swoich księgach handlowych w celu ich dokumentowania i okazania na żądanie zainteresowanej strony.

 3. Zasady określone w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do gospodarowania środkami uzyskanymi w ramach projektów i programów dotyczących środków krajowych
  i pomocowych z Unii Europejskiej, w tym przypadku sposób gospodarowania środkami zostanie ustalony odrębną umową dotyczącą danego projektu.

 4. Źródłami finansowania bieżącej działalności organizacyjno-administracyjnej Klastra
  i jego kosztów operacyjnych są w szczególności:

 1. dotacje z funduszy krajowych i zagranicznych,

 2. wkład własny Członków Klastra,

 3. przychody z tytułu świadczonych usług przez Klaster,

 4. darowizny,

 5. pożyczki.

 1. Zysk wypracowany w toku zadań realizowanych przez Klaster zostaje
  w całości przeznaczony na dalszy rozwój Klastra zgodnie z celami określonymi w §3. 1. ZASADY PRZYSTĄPIENIA, WYSTĄPIENIE
  I WYKLUCZENIA Z KLASTRA


§ 13

 1. Członkiem Klastra może zostać instytucja, firma lub organizacja, prowadząca działalność związaną z sektorów objętych wsparciem badań i rozwoju w tym zakresie lub oferująca usługi skierowane do osób i podmiotów tych sektorów.

 2. Rodzaje Członkowstwa:

Członkowie krajowi Klastra dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych,

 2. Członków stowarzyszonych,

 3. Członków wspierających.

Członkiem Klastra może być także jednostka zagraniczna.

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być:

 1. jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe działające m. in. na rzecz przedsiębiorstwa, prowadzące na obszarze terytorialnym działalności Klastra działalność związaną z sektorami objętymi wsparciem,

 2. przedsiębiorstwa oferujące usługi i produkty na obszarze terytorialnej działalności Klastra, dla przedsiębiorstw sektorów objętych wsparciem Klastra,

 3. organizacje otoczenia biznesu działające na obszarze terytorialnej działalności Klastra na rzecz obszarów objętych wsparciem Klastra.

 1. Członkami stowarzyszonymi mogą być:

 1. samorząd terytorialny i organizacje samorządu terytorialnego,

 2. organizacje branżowe,

 3. organizacje naukowe, gospodarcze i społeczne z obszaru merytorycznego funkcjonowania Klastra,

 4. inne Klastry, powiązania kooperacyjne oraz sieci naukowo-przemysłowe
  w Polsce i za granicą,

 5. Europejskie i Polskie Platformy Technologiczne.

Członkami wspierającymi mogą być:

 1. administracja rządowa,

 2. organizacje pracodawców,

 3. organizacje porozumienia dialogu społecznego,

 4. media,

 5. organizacje sektora finansowego.

Członkami zagranicznymi mogą być jednostki naukowe i gospodarcze w tym spełniające wymagania jednostek wymienionych w kategorii Członków zwyczajnych
i stowarzyszonych.

 1. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim jest oparte na zasadach dobrowolności i woli współpracy.

 2. Przystąpienie do Klastra nowego Członka wymaga zaakceptowania przez niego celów
  i zasad działania Klastra, w szczególności zawartych w:

 1. Porozumieniu Powiązania Kooperacyjnego „Bałtycki Klaster sEaNERGIA”,

 2. Regulaminie Klastra,

 3. Uchwałach Rady Klastra.

 1. Wyrażenie woli przystąpienia do Klastra następuje poprzez wypełnienie
  i podpisanie deklaracji przystąpienia do Klastra stanowiącej załącznik nr 2
  do Porozumienia Powiązania Kooperacyjnego.

 2. Weryfikacja złożonych dokumentów leży w kompetencji Koordynatora Klastra.

 3. Przyjęcie nowego Członka wymaga zgody zwykłej większości członków Rady Klastra.

 4. Członkowie przyjęci do Klastra zostają poinformowani pisemnie
  i zobowiązani do podpisania Porozumienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Nie dotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją
  z przystąpienia do Klastra.

 5. Do Klastra nie będą przyjmowane przedsiębiorstwa:

 1. prowadzące działalność z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych,

 2. które prowadzą działalność z naruszeniem przepisów o nieuczciwej konkurencji.

 1. Wyrażenie woli wystąpienia z Klastra następuje poprzez wypełnienie
  i podpisanie deklaracji wystąpienia. Złożenie deklaracji jest jednoznaczne
  z wypowiedzeniem przez Członka Porozumienia powiązania kooperacyjnego. Członek występujący jest zobowiązany przekazać swoje obowiązki innemu Członkowi zaakceptowanemu przez Radę Klastra.

 2. Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu stanowi przesłankę do wykluczenia Członka Klastra. Wykluczenie Członka Klastra może nastąpić na pisemny wniosek zawierający pełne uzasadnienie, złożony do Przewodniczącego Rady Klastra
  i podpisany przez co najmniej ½ Członków Rady Klastra. Wykluczenie Członka wymaga zgody ¾ Członków Rady Klastra..

 3. Wystąpienie lub wykluczenie Członka nie powoduje rozwiązania Porozumienia pomiędzy pozostałymi Członkami Klastra. 1. ZASADY DOSTEPU DO USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ KOORDYNATORA KLASTRA

§14

 1. Wszyscy Członkowie Klastra mają równy dostęp do usług świadczonych przez Koordynatora Klastra.

 2. Każdy Członek Klastra ma prawo wziąć udział w szkoleniach organizowanych przez Koordynatora Klastra.

 3. W razie gdy liczba osób, mogących skorzystać z usług świadczonych przez Koordynatora w jednym czasie jest ograniczona, Koordynator w celu zapewnienia równego dostępu do usług stosować będzie następujące kryteria równego dostępu
  wg wskazanej kolejności:

 1. przydzielenie równej ilości miejsc każdemu chętnemu podmiotowi

 2. wg. kolejności zgłoszeń do koordynatora deklaracji uczestnictwa przez Członka Klastra

 1. W celu zapewnienia równego dostępu do świadczonych przez Koordynatora Klastra usług, stosowane będą kryteria określone w ust. 3 lit. a-b. 1. POUFNOŚĆ

§15

 1. Członkowie uczestniczący w Klastrze zobowiązują się traktować jako poufne wszystkie informacje, dane, know-how oraz inne dokumenty, w których posiadanie weszli w związku z realizacją niniejszego Regulaminu oraz zobowiązują się wykorzystywać je do realizacji celów Klastra.

 2. Dane, know-how lub inne informacje, które Członek Klastra uzyskuje od innego Członka Klastra, mogą być wykorzystane tylko za zgodą Członka, od którego pochodzą, chyba że przekazane informacje zostały w sposób wyraźny oznaczone jako przeznaczone do realizacji celów Klastra poprzez ich rozpowszechnianie. 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§16

 1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Niezależnie od niniejszego Regulaminu każdy Członek Klastra ma prawo indywidualnie ubiegać się o współfinansowanie własnych projektów, a niniejszy Regulamin w żaden sposób nie ogranicza samodzielnych działań Członków Klastra.Koordynator Klastra:

SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie,

ul. Grunwaldzka 5, oddział Kołobrzeg 78-100, ul. Plażowa 1 Strona z

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość