Strona główna

Regulamin I warunki Uczestnictwa w Promocji „Powitaj z nami wiosnę!” Wprowadzenie


Data19.06.2016
Rozmiar12 Kb.
Regulamin i warunki Uczestnictwa w Promocji

Powitaj z nami wiosnę!”


&1. Wprowadzenie

1. Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w niniejszej promocji.&2. Promocja

1. Promocja jest organizowana przez P.H. Alfa Elektro Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach , ul Obr. Westerplatte 81 („Organizator”).

2. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w oddziałach organizatora.

3. Promocja rozpoczyna 1marca 2014 r. i trwa do 30 kwietnia 2014 r.

4. Promocja polega na premiowaniu zakupów produktów promocyjnych firmy Eaton, tj.


  • Aparatura modułowa Eaton Electric.

5. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zakup skumulowany produktów promocyjnych o wartości minimalnej:

  • PRÓG I –kwota min 3 000 zł netto klient otrzymuje kije nordic Fjord Nansen lub ramkę cyfrową Intenso 7” PhotoAgent w cenie promocyjnej 1 grosz.

  • PRÓG II- kwota min 7 000 zł netto klient otrzymuje plecak Jack Wolfskin z kieszenią na laptopa w cenie promocyjnej 1 grosz.

  • PRÓG III- kwota min 18 000 zł netto klient otrzymuje rower dziecięcy Kross Hexagon Mini lub ebook Amazon Kindle Paperwhite 2 w cenie promocyjnej 1 grosz.

  • PRÓG IV- kwota 20 000 zł netto klient otrzymuje rower Kross Hexagon X3 (damski lub męski) lub tablet Ausu Nexus 7 w cenie promocyjnej 1 grosz.

&3. Uczestnicy

1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie klienci Organizatora.

2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.

&4. Nagrody

1. Nagrodą są: kije nordic Fjord Nansen lub ramkę cyfrową Intenso 7” PhotoAgent; Kross Hexagon Mini lub ebook Amazon Kindle Paperwhite 2; rower Kross Hexagon X3 (damski lub męski) lub tablet Ausu Nexus 7w cenie promocyjnej każdy po1 grosz.2. Uczestnik może otrzymać w promocji maksymalnie 1 (jedną) nagrodę.

3. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, w tym wartość pieniężną.

4. Nagrody są przekazywane w punktach sprzedaży Alfa Elektro.

5. Nagrody przekazane są uczestnikowi na zasadzie sprzedaży w cenie promocyjnej 1 grosz za sztukę.


&5. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, mogą być zgłaszane po zakończeniu Promocji, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie i przesyłać listem poleconym na adres organizatora z dopiskiem „Powitaj z nami wiosnę!”

3. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania.

5. Przy rozpoznawaniu reklamacji organizator opiera się na przepisach Kodeksu Cywilnego oraz treści niniejszego regulaminu i opisie sytuacji zawartym w reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator zawiadamia osobę wnoszącą reklamację, listem poleconym wysłanym w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony o sposobie zadośćuczynienia.


&6. Odpowiedzialność Organizatora

1. Odpowiedzialność finansowa Organizatora wobec Uczestnika ograniczona jest do wartości i liczby Nagród określonych w Regulaminie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne Nagród.

3. Reklamacje złożone po terminie określonym w regulaminie nie będą rozpatrywane.


&7. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora. Skierowanie przez Uczestnika sprawy na drogę postępowania sądowego jest dopuszczalne po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora.

4. Postanowienia niniejszych Warunków Uczestnictwa stanowią wyłączną podstawę do prowadzenia Promocji, a ich wykładnia i interpretacja zależy wyłącznie od Organizatora. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. Ewentualnie prezentowany wizerunek Nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

5. Jakiekolwiek uprawnienia Uczestnika wynikające z niniejszego Regulaminu nie podlegają przeniesieniu na osoby trzecie.ORGANIZATOR


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość